Znáš

Hledám varianty 'znáš' [ znej (1) znáte (13) znát (20) znáš (25) známe (6) znali (11) znala (1) znal (20) znají (15) zná (26) ]. Nalezeno 127 veršù.
Genesis 3:5... otevřou se vám oči a budete jako Bůh: budete znát dobro i zlo." Když tedy žena viděla, že onen strom je...
Genesis 3:22..."Hle, člověk se stal jakoby jedním z nás, neboť zná dobro i zlo. Nyní se tedy postarám, aby nevztáhl ruku,...
Genesis 29:5...jste, bratři?" "Z Cháranu," odpověděli. "A znáte Lábana, syna Náchorova?" zeptal se jich. "Známe,"...
Genesis 41:21... A ačkoli je sežraly, nebylo to na nich vůbec znát, neboť byly stejně ošklivé jako předtím. A vtom jsem...
Genesis 41:31... že předcházející hojnost nebude v zemi vůbec znát. A že byl ten sen faraonovi dvakrát zopakován, znamená...
Genesis 47:6...nejlepším kusu země; bydlí v kraji Gošen. A znáš-li mezi nimi zvlášť schopné muže, ustanov je správci...
Exodus 33:13... dej mi prosím poznat své cesty, abych  znal a nacházel u tebe milost. Pohleď, vždyť tento národ je...
Numeri 11:16...mi z izraelských stařešinů sedmdesát mužů, které znáš jako stařešiny a správce lidu. Vezmi je ke Stanu...
Deuteronomium 2:7...Bůh, ti přece žehnal při veškerém tvém počínáníZná tvé putování touto velikou pouští. čtyřicet let je...
Deuteronomium 11:2...dne tedy vězte, že to nebyli vaši synové, kdo poznal a zažil ponaučení od Hospodina, vašeho Boha. To vy...
Deuteronomium 34:10...prorok, jako byl Mojžíš, se kterým se Hospodin znal tváří v tvář. Kolik jen znamení a divů jej Hospodin...
Růt 2:10..."Čemu vděčím za tu laskavost, že se ke mně znáš? Vždyť jsem cizinka." Boáz odpověděl: "Slyšel jsem,...
1. Samuel 10:11...do prorockého vytržení. Když všichni, kdo ho znali z dřívějška, viděli, jak prorokuje s proroky, říkali...
2. Samuel 3:25...Jak to, žes ho propustil a on si jen tak odešelZnáš přece Abnera, syna Nerova! Přišel oklamat - chtěl...
2. Samuel 7:20...můj? Co k tomu David ještě může říci? Ty přece znáš svého služebníka, Hospodine, Pane můj! Pro své slovo a...
2. Samuel 17:8..."Achitofelova rada tentokrát není dobráZnáš přece svého otce i jeho muže, jak jsou udatní,"...
2. Samuel 24:2...od Danu po Beer-šebu. Sečtěte lid - chci znát jeho počet." Joáb ale králi namítl: "Hospodin, tvůj...
1. Královská 8:39... zasáhni a odplať každému jeho skutky, neboť znáš jeho srdce - jen ty sám přece znáš srdce všech lidí -...
1. Letopisů 17:18...svého služebníka zahrnul takovou ctí? Ty přece znáš svého služebníka, Hospodine! Pro dobro svého...
2. Letopisů 2:6... se šarlatem, karmínem a modří a také dobře znal řezbářské umění. Připojí se k mým umělcům v Judsku a v...
2. Letopisů 2:13...se šarlatem, modří, kmentem i karmínem. Dokonale zná řezbářské umění a dovede uskutečnit jakýkoli návrh. Ten...
2. Letopisů 6:30... Odpusť a odplať každému jeho skutky, neboť znáš jeho srdce - jen ty sám přece znáš srdce lidí - aby ...
Ezdráš 7:25...soudit všechen lid za Eufratem. Ti všichni  znají zákony tvého Boha. Kdo je nezná, toho poučte. Kdokoli...
Ester 4:11...ke králi do vnitřní dvorany, zemře! Ten zákon znají všichni královi dvořané i lid v říšských provinciích....
Job 11:11... když svolá soud, kdo mu zabrání? Podvodníky zná a vidí zlo, jak by mu mohlo uniknout? ‚Rozum dostane...
Job 23:10... míří-li k jihu, ho nespatřím. Zato on zná cesty i zastávky; ukážu se jako zlato, ...
Job 37:7...lidem tehdy ruku zadrží, aby každý smrtelník znal jeho jednání. I zvěř tehdy zalézá do skrýší a zůstává...
Job 37:16...Rozumíš rovnováze mračen, všem divům Toho, jenž zná vše? Ty, který ve svých šatech pečeš se, když pod...
Job 38:20...přebývá temnota? Umíš je dovést na jejich místaZnáš stezku do jejich domova? Dávno ses narodil, jistě to...
Job 38:21...do jejich domova? Dávno ses narodil, jistě to znáš, délka tvého života je nesmírná! Dostal ses do...
Job 39:2... když sléhají? Počítáš měsíce jejich březostiZnáš čas, kdy mají porodit? Tehdy se skloní a mladé vrhají,...
Žalmy 1:6...uprostřed poctivých. Cestu poctivých dobře zná Hospodin, cesta ničemných se vniveč obrátí. Proč...
Žalmy 9:11...dobách soužení. v tebe doufají, kdo tvé jméno znají, neopustíš, Hospodine, ty, kdo hledají! Zpívejte...
Žalmy 36:11...světlo vidíme. Svou lásku rozestři na ty, kdo  znají, svou spravedlnost na v srdci upřímné. nešlape...
Žalmy 37:18... spravedlivým je ale Hospodin podporou. Hospodin zná dny bezúhonných, jejich dědictví obstojí navěky. V...
Žalmy 69:6...to, co jsem neukradl, musím navracet! Ty, Božeznáš moje bláznovství, viny před tebou se nikam neskryjí...
Žalmy 90:11...konec - a pryč letíme! Sílu tvého hněvu kdo ale zná, před tvou zuřivostí kdo bázeň ? Nauč nás počítat...
Žalmy 94:11...Učiteli lidstva snad chybí vědění? Hospodin zná lidské úmysly - neznamenají vůbec nic! Blaze člověku,...
Žalmy 139:1... Žalm Davidův. Ty , Hospodine, zkoumáš, ty  znáš. Ty víš, jak sedám a jak vstávám zas, zdálky...
Žalmy 139:14...podivuhodně jsem udělán a že mou duši tak dobře znáš! Jediná z mých kostí ti nebyla ukryta, když jsem byl...
Přísloví 10:32... proradný jazyk bude vyříznut. Rty spravedlivého znají, co se sluší, ústa darebáků však jen zvrácenost. ...
Přísloví 14:10... poctiví ale hledají smíření. Jen srdce člověka zná vlastní hořkost, podobně jeho radost druhý necítí. Dům...
Přísloví 27:23...palicí, nezbavil bys ho hlouposti! Své ovce znej na první pohled, své srdce věnuj svému stádu....
Izaiáš 1:3...jsem hýčkal, vychoval, oni ale zradili. I býk zná svého hospodáře, osel zná jesle, kde ho krmí pán -...
Jeremiáš 1:5..."Než jsem zformoval v matčině lůněznal jsem . Ještě než jsi přišel na svět, posvětil jsem...
Jeremiáš 5:5...a s nimi promluvím; ti přece Hospodinovu cestu znají, ti vědí, co jejich Bůh nařídil. Jenže ti také jeden...
Jeremiáš 8:7...kůň, když se žene do bitvy. I ten čáp na nebi zná svá období, hrdlička, rorýs i drozd dodržují čas, kdy...
Jeremiáš 9:5...se ztrhali. Žiješ uprostřed lsti a kvůli lsti  znát odmítli, praví Hospodin." Nuže, tak praví Hospodin...
Jeremiáš 9:23... Kdo se chce chlubit, se chlubí tím, že  zná a že mi rozumí, neboť Hospodin prokazuji...
Jeremiáš 12:3...svědomí jsi však vzdálený. Ty , Hospodineznáš, vidíš a zkoušíš, zda jsem ti v srdci oddaný....
Jeremiáš 22:16...a ubohých - tehdy bývalo dobře! To totiž znamená znát , praví Hospodin. Ty ale nemáš oči ani srdce než pro...
Jeremiáš 24:7...je a nevykořením. Dám jim takové srdce, aby  znali, aby věděli, že jsem Hospodin. Budou mým lidem a...
Jeremiáš 31:34...navzájem poučovat a jedni druhé nabádat: ‚Poznejte Hospodina!' Všichni totiž budou znát, od...
Jeremiáš 48:17...záhuba. Litujte ho všichni okolo, všichni, kdo znáte jeho slovutnost: ‚Ach, jak mocné žezlo zlomeno, hůl,...
Ezechiel 28:19...před očima všech, kdo viděli. Všichni, kdo  znali mezi národy, jsou z tebe zděšeni. Jsi odstrašujícím...
Daniel 3:27...hlavě neměli ožehlé, ani na pláštích nebylo nic znát a nebyli ani cítit ohněm. Nabukadnezar tehdy...
Ozeáš 6:3... abychom před ním mohli žít, abychom Hospodina znali a znát ho chtěli stále víc. On se objeví tak jistě...
Ozeáš 8:2...se vzepřeli. Ano, volají: "Bože náš, Izrael  zná!" Izrael ale dobro opustil, a tak jej bude stíhat...
Micheáš 3:1...v Jákobovi, vůdcové domu Izraele: Nemáte snad znát právo, vy, kdo nenávidíte dobro a milujete zlo; vy,...
Micheáš 6:5...si, co se stalo od Šitimu po Gilgal, abys znal Hospodinovy spravedlivé skutky." Jak mám před...
Nahum 1:7...Hospodin je dobrý, útočištěm je v den souženízná se k těm, kdo v něj doufají. S Ninive ale skoncuje v...
Zachariáš 14:7...tma. Bude to nebývalý den - jen Hospodin ho zná - kdy zmizí rozdíl mezi dnem a nocí, takže bude světlo...
Matouš 9:4...Písma si řekli: "Ten člověk se rouhá!" Ježíš ale znal jejich myšlenky, a tak se jich zeptal: "Proč si hned...
Matouš 12:25...než Belzebubem, knížetem démonů!" Ježíš ale znal jejich myšlenky, a tak jim řekl: "Každé království...
Matouš 13:11...s nimi mluvíš v podobenstvích?" "Vám je dáno znát tajemství nebeského království," odpověděl jim, "ale...
Matouš 22:18...Je správné dávat císaři daň, nebo ne?" Ježíš znal jejich podlost, a tak jim řekl: "Proč pokoušíte,...
Marek 1:34...démonů. Démonům nedovoloval mluvit, protože ho znali. Ráno vstal dlouho před rozedněním a šel ven. Odešel...
Marek 10:19... "Nikdo není dobrý, jen jediný - Bůh. Přikázání znáš: ‚Necizolož, nezabíjej, nekraď, nelži, nepodváděj, cti...
Marek 12:15...daň, nebo ne? Máme platit, nebo ne?" On ale znal jejich pokrytectví, a tak jim řekl: "Proč ...
Lukáš 6:8...uzdravovat, aby ho měli za co obžalovat. On ale znal jejich myšlenky, a tak tomu muži s uschlou rukou řekl:...
Lukáš 8:10... co je to za podobenství. Řekl jim: "Vám je dáno znát tajemství Božího království, k ostatním ale mluvím v...
Lukáš 11:17...tím, že od něj žádali znamení z nebe. On ale znal jejich myšlenky, a tak jim řekl: "Každé království...
Lukáš 12:47...ho a vykáže ven mezi nevěrné. Služebník, který znal vůli svého pána, ale nepřipravil se a nejednal podle...
Lukáš 16:15...chcete před lidmi vypadat spravedlivě, ale Bůh zná vaše srdce. Co je u lidí vznešené, je v Božích očích...
Lukáš 18:20...Nikdo není dobrý - jen jediný, Bůh. Přikázání znáš: ‚Necizolož, nezabíjej, nekraď, nelži, cti svého otce...
Lukáš 22:34... než ráno zakokrhá kohout, třikrát zapřeš, že  znáš." Zeptal se jich: "Když jsem vás poslal bez měšce,...
Jan 1:48...Izraelita, v němž není žádná lest!" "Odkud  znáš?" zeptal se Natanael. "Viděl jsem pod fíkovníkem,"...
Jan 2:24... Ježíš se jim ale nesvěřoval, protože všechny znal. Nepotřeboval, aby někdo vydával o člověku svědectví,...
Jan 3:11... "Amen, amen, říkám ti, že mluvíme o tom, co známe, a svědčíme o tom, co jsme viděli, ale naše svědectví...
Jan 4:10...nestýkají.) Ježíš odpověděl: "Kdybys znala ten Boží dar, a kdo je ten, který ti říká: ‚Dej mi...
Jan 6:42...snad ten Ježíš, syn Josefův? Jeho otce i matku známe; jak tedy může říkat: ‚Sestoupil jsem z nebe'?"...
Jan 7:15...chrámu a začal učit. Židé jen žasli: "Jak to, že zná Písma, když se neučil?" Ježíš jim odpověděl: " učení...
Jan 7:28... který zatím vyučoval v chrámě, tehdy zvolal: "Znáte a také víte, odkud jsem. Nepřišel jsem ale sám od...
Jan 8:19..."Kde je ten tvůj otec?" Ježíš odpověděl: "Neznáte ani mého Otce. Kdybyste znali, znali byste i...
Jan 10:4...vypustí, jde před nimi a ovce jdou za ním, neboť znají jeho hlas. Za cizím nikdy nepůjdou, ale utečou od něj...
Jan 10:14...a na ovcích mu nezáleží. jsem dobrý pastýřZnám své ovce a ovce znají , jako zná Otec a ...
Jan 10:15... Znám své ovce a ovce znají , jako  zná Otec a znám Otce; a pokládám svůj život za ovce. Mám...
Jan 14:4...vy byli tam, kde jsem . Víte, kam jdu, a cestu znáte." "Pane, nevíme, kam jdeš," přerušil ho Tomáš. "A jak...
Jan 14:5... kam jdeš," přerušil ho Tomáš. "A jak můžeme znát cestu?" " jsem ta cesta, pravda a život," odpověděl...
Jan 14:7...nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste  znali, znali byste i mého Otce. Od nynějška ho znáte a...
Jan 14:17... jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy ho však znáte, neboť žije u vás a bude ve vás....
Jan 18:2...do se svými učedníky vešel. To místo však znal i jeho zrádce Jidáš, protože se tam Ježíš s učedníky...
Jan 18:15...dalším učedníkem šli za Ježíšem. Onen učedník se znal s veleknězem, a tak mohl jít za Ježíšem do veleknězova...
Jan 18:16...venku u dveří. Onen druhý učedník, který se znal s veleknězem, tedy vyšel, promluvil s vrátnou a uvedl...
Skutky 1:7...Izraele?" Odpověděl jim: "Není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci....
Skutky 1:24...Justus, a Matěje. Potom se modlili: "Ty, Paneznáš srdce všech lidí. Ukaž, kterého z těch dvou jsi...
Skutky 3:16...v něj dalo sílu tomuto muži, kterého vidíteznáte. Ano, víra, která se opírá o něj, ho před vašima...
Skutky 15:8...slovo evangelia z mých úst a uvěřili. Bůh, který zná lidská srdce, jim tehdy vydal svědectví, když jim dal...
Skutky 17:23... našel jsem také oltář, na němž je napsáno: NEZNÁMÉMU BOHU. Nuže, koho ctíte, aniž ho znáte, toho vám...
Skutky 18:25...muž a znalec Písma, původem z Alexandrie. Byl obeznámen s Pánovou cestou, a tak vroucně mluvil a přesně učil...
Skutky 26:5...vedl, zpočátku v vlasti a potom v JeruzaléměZnají odedávna a kdyby chtěli, mohou dosvědčit, že jsem...
Římanům 1:32... nespolehliví, bezcitní a nemilosrdní. Přestože znají Boží rozsudek smrti nad pachateli těchto věcí,...
Římanům 2:18...říkáš Žid, spoléháš na Zákon a chlubíš se BohemZnáš jeho vůli a víš, co je správné, neboť se učíš ze...
Římanům 7:1... Nevíte snad, bratři (mluvím přece k těm, kdo znají Zákon), že Zákon panuje nad člověkem jen po dobu jeho...
Římanům 8:29...povolal podle svého záměru. Ty, které předem znal, totiž předurčil, aby přijali podobu jeho Syna, aby se...
Římanům 11:2... Bůh nezavrhl svůj lid, který odedávna znal. Znáte přece vyprávění Písma o tom, jak si Eliáš Bohu...
1. Korintským 2:8...a kterou nikdo z vůdců současného světa nepoznal; kdyby ji totiž znali, neukřižovali by Pána slávy. Ale...
1. Korintským 3:20...v jejich vychytralosti." A jinde: "Hospodin zná úmysly moudrých - , že neznamenají vůbec nic." ...
1. Korintským 7:31...tohoto světa, to nepřehánějí. Svět, jak ho známe, totiž končí. Proto bych rád, abyste se nezatěžovali...
1. Korintským 13:12...zrcadle, nejasně, ale potom tváří v tvář. Teď poznávám částečně, ale potom poznám plně, tak jako Bůh zná ...
2. Korintským 3:2...v našich srdcích, list, který všichni mohou znát a číst. Je přece zjevné, že jste Kristův list vzniklý...
2. Korintským 5:16...jsme kdysi měli tělesný názor, teď ho ale známe jinak. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré...
2. Korintským 8:9...vaší lásky zmínkou o horlivosti druhýchZnáte přece milost našeho Pána Ježíše Krista - kvůli vám...
Efeským 1:17...slávy, ducha moudrosti a zjevení, abyste ho znali. Kéž osvítí váš vnitřní zrak, abyste viděli, k jaké...
Filipským 3:10...přichází od Boha a zakládá se na víře. Chci ho znát, znát moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení! Chci...
Filipským 4:5...znovu říkám: Radujte se! Všichni lidé  znají vaši vlídnost. Pán je blízko. O nic nemějte starost,...
1. Timoteus 4:3...jim jíst, co Bůh stvořil. Ti, kdo věříznají pravdu, to však mají požívat s vděčností, neboť vše,...
2. Timoteus 3:15... neboť víš, od koho ses učil. Od dětství přece znáš svatá Písma, která ti dokáží dát moudrost ke spasení...
Titus 1:16...totiž čistou mysl ani svědomí. Prohlašují, že znají Boha, ale svými skutky to popírají. Jsou nesnesitelní...
Židům 8:11...poučovat, každý nebude bratra nabádat: ‚Poznej Hospodina!' Všichni, od nejmenšího po největšího z...
2. Petr 1:12...chci i nadále bez přestání připomínat, ačkoli je znáte a pevně stojíte v pravdě, kterou jste přijali. Dokud...
1. Jan 2:3... ale i za celý svět. Jak můžeme vědět, že ho známe? Podle toho, zda dodržujeme jeho přikázání. Kdo říká:...
1. Jan 2:21...a všichni rozumíte. Nepíšu vám proto, že byste neznali pravdu, ale protože ji znáte a protože žádná lež nemá...
1. Jan 4:6...světsky a svět je poslouchá. My jsme z Boha. Kdo zná Boha, poslouchá nás; kdo není z Boha, neposlouchá nás....
1. Jan 4:7...z Boha. Každý, kdo miluje, se narodil z Bohazná Boha. Kdo nemiluje, nezná Boha - vždyť Bůh je láska...
1. Jan 5:20... A víme, že Boží Syn přišel a dal nám schopnost znát pravého Boha, a tak jsme v něm, totiž v jeho Synu...
Juda 1:10... Hospodin!" Tito se však vysmívají tomu, co neznají, a to, co znají pudově jako nerozumná zvířata, je...

Slova obsahující znáš: nepoznáš (1) neroznášej (1) nevznáší (1) neznáš (4) povznáší (1) povznáším (1) povznášíš (1) poznáš (18) roznášejí (1) roznášeli (2) roznáší (2) uznáš (6) vyznáš (2) vznášejí (2) vznášel (2) vznášela (4) vznášeli (2) vznášely (2) vznášet (2) vznáší (4) vznášíš (1) znáš (25)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |