Zmocní

Hledám varianty 'zmocní' [ zmocníte (1) zmocnit (3) zmocníme (1) zmocním (1) zmocnili (8) zmocnila (7) zmocnil (30) zmocní (7) ]. Nalezeno 58 veršù.
Genesis 34:2...kníže země, Šechem, syn Hivejce Chamorazmocnil se a spal s - znásilnil ji. Přilnul ale k...
Exodus 4:21...před faraonem všechny divy, ke kterým jsem  zmocnil. však posílím jeho hrdost, a tak nenechá lid...
Exodus 15:15...se zhrozí kmeny edomské, moábských siláků se zmocní děs, všichni obyvatelé Kanaánu se potácí! Hrůza a...
Numeri 5:14...beze svědků a nepřistižena, učiníte totoZmocní-li se muže žárlivost vůči jeho manželce, se...
Numeri 5:30...manžela, a tak se poskvrnila, nebo když se muže zmocní žárlivost vůči jeho manželce. Postaví ji před...
Numeri 11:4...Hospodinův oheň. Chátry přimíšené k nim se pak zmocnila lačnost. Synové Izraele se k nim připojili a dali...
Numeri 31:11...nichž sídlili, i všechny jejich osady vypáliliZmocnili se veškeré kořisti včetně lidí a dobytka. Všechnu...
Numeri 31:12...včetně lidí a dobytka. Všechnu kořist, jíž se zmocnili, i všechny zajatce pak přivedli k Mojžíšovi, ke...
Deuteronomium 3:10...Sirion, kdežto Emorejci mu říkají Senír.) Zmocnili jsme se všech měst náhorní roviny, celého Gileádu...
Deuteronomium 3:14...kraje po gešurské a maachatské pomezí se zmocnil Manasesův syn Jair. Ten pojmenoval Bášan podle sebe...
Deuteronomium 20:19...válce některé město dlouho obléhat, aby ses jej zmocnil, nenič jeho stromy; nedotkni se jich sekerou. Jistě...
Jozue 8:8... váš Bůh, vám je vydá do rukou. se města zmocníte, zapálíte ho; zachováte se podle Hospodinova slova...
Jozue 10:42... Všech těchto králů i jejich území se Jozue zmocnil jedním rázem, protože Hospodin, Bůh Izraele,...
Jozue 11:12...ani živá duše. Chacor potom vypálil. Jozue se zmocnil všech těchto královských měst i jejich králů a...
Jozue 17:12...Synové Manasesovi se ale těchto měst nedokázali zmocnit; Kananejci totiž byli rozhodnuti v zemi zůstat....
Jozue 19:47...vytáhli a zaútočili na Lešem. Když se města zmocnili, vybili je ostřím meče, obsadili je a usadili se v...
Jozue 21:43...zem, o níž přísahal jejich otcům, že jim ji Zmocnili se a usadili se v . Hospodin jim dal...
Soudců 14:6...něj s řevem vyskočil mladý lev. Samsona se ale zmocnil Duch Hospodinův, takže lva roztrhl holýma rukama,...
Soudců 14:19... hádanku mou byste neuhodli!" Tehdy se ho zmocnil Duch Hospodinův. Sešel do Aškelonu, pobil tam...
Soudců 15:14...mu s křikem vyrazili naproti. Vtom se ho zmocnil Duch Hospodinův. Provazy na jeho pažích najednou...
1. Samuel 5:1...Izrael, Boží truhla je pryč!" Boží truhly se zmocnili Filištíni a dopravili ji z Eben-ezeru do Ašdodu....
1. Samuel 10:10...- přímo proti nim jde průvod proroků. Vtom se ho zmocnil Duch Hospodinův a on s nimi upadl do prorockého...
1. Samuel 11:6...obyvatelé Jábeše. Jakmile Saul ta slova uslyšelzmocnil se ho Duch Hospodinův a vzplanul nesmírným hněvem....
1. Samuel 16:13...jeho bratrů ho pomazal. Od toho dne se Davida zmocnil Duch Hospodinův. Samuel pak vstal a odešel do Rámy....
1. Samuel 18:10...Davida vždycky podezíravě. Druhý den se Saula zmocnil zlý duch od Boha, takže doma blouznil v prorockém...
2. Samuel 13:11...do ložnice. Když mu je podávala, aby se najedlzmocnil se a začal ji přemlouvat: "Pojď, lehni si se...
Přísloví 7:13...náměstí, za každým rohem číhá na oběť. se ho zmocnila a ho líbá, bez uzardění mu povídá: "Pořádám...
Jeremiáš 20:7...Sváděl jsi , Hospodine, a se nechal svéstZmocnil ses a zdolals . Vysmívají se mi celé dny,...
Jeremiáš 20:10...na můj pád: "Třeba se nechá nachytat - pak se ho zmocníme, pak se mu pomstíme!" Hospodin je ale se mnou, ten...
Ezechiel 3:12...jim: ‚Tak praví Panovník Hospodin.'" Vtom se  zmocnil Duch a uslyšel jsem za sebou obrovský hluk. To se...
Ezechiel 3:14...spolu s nimi - obrovský hluk. Duch se  zmocnil a vzal pryč. Šel jsem roztrpčen a rozhořčen v...
Ezechiel 11:1... Všichni se pohybovali přímo vpřed. Vtom se  zmocnil Duch a přenesl k východní bráně Hospodinova domu...
Ezechiel 11:24... které jsem dostal od Božího Ducha, se Duch zmocnil a přenesl k vyhnancům v Babylonii. Potom mi to...
Ezechiel 43:5...vstoupila východní branou do chrámu. Vtom se  zmocnil Duch, přenesl na vnitřní nádvoří a hle -...
Daniel 11:21...královský majestát. Znenadání přijdezmocní se království pokryteckými úskoky. Ohromná vojska...
Daniel 11:42...moci zachrání: Edom, Moáb a přední z AmoncůZmocní se mnoha zemí; ani Egypt mu nebude moci uniknout....
Jonáš 1:10... který stvořil moře i pevninu." Těch mužů se zmocnila veliká bázeň a říkali mu: "Cos to provedl?"...
Jonáš 1:16...hodili do moře, a moře přestalo zuřit. Mužů se zmocnila veliká bázeň před Hospodinem. Obětovali Hospodinu...
Sofoniáš 2:9...mého lidu je vyrabuje, zbytek mého národa se zmocní jejich země." To vše kvůli jejich pýše, kvůli...
Matouš 2:10... kde bylo to dítě. Když tu hvězdu spatřilizmocnila se jich nesmírná radost. Vešli do domu, a když tam...
Matouš 9:8...on vstal a odešel domů. Když to uviděly zástupyzmocnil se jich úžas a vzdaly slávu Bohu, který dal lidem...
Matouš 21:23...se slovy: "Jakým právem to děláš? Kdo k tomu zmocnil?!" " se vás také na něco zeptám," řekl jim na to...
Matouš 21:38... řekli si: ‚Tohle je dědic. Pojďme ho zabítzmocnit se dědictví!' Chopili se ho, vyvlekli z vinice ven...
Matouš 26:4... aby se poradili, jakou lstí by se mohli Ježíše zmocnit a zabít ho. Dohodli se jen, že to nebude o svátcích...
Marek 5:42...se procházet. Bylo dvanáct let. Přítomných se zmocnil nesmírný úžas, ale on jim jasně přikázal, se o...
Marek 9:18...svého syna, který němého ducha. Kdykoli se ho zmocní, trhá jím a on pěnu u úst, skřípe zuby a celý...
Marek 11:28..."Jakým právem to všechno děláš? Kdo k tomu zmocnil?!" "Také se vás na něco zeptám," řekl jim Ježíš....
Marek 14:1...znalci Písma hledali způsob, jak by se ho lstí zmocnili a zabili ho. Říkali si totiž: "O svátcích ne, aby...
Lukáš 4:36...a vyšel z něj, aniž by mu ublížil. Všech se zmocnil úžas a začali se dohadovat: "Co je to za slovo, že...
Lukáš 7:16...mluvit. Ježíš ho vrátil jeho matce. Všech se zmocnila bázeň a začali oslavovat Boha: "Povstal mezi námi...
Lukáš 20:2..."Řekni nám, jakým právem to děláš? Kdo k tomu zmocnil?!" Odpověděl jim: " se vás také na něco zeptám....
Skutky 12:4...to během Svátku nekvašených chlebů.) Když se ho zmocnil, dal ho zavřít do vězení a hlídat čtyřmi čtveřicemi...
Skutky 17:5...i nemálo předních žen. Ostatních Židů se ale zmocnila žárlivost. Sehnali nějaké pouliční povaleče,...
Skutky 23:27...vznešeného prokurátora Felixe. Tohoto muže se zmocnili Židé a chtěli ho zabít. Když jsem se dozvěděl, že...
Efeským 4:8... Písmo přece říká: "Vystoupil do výšinzmocnil se zajatých, dary lidem rozdělil." To, že...
1. Timoteus 1:12...mi bylo svěřeno. Jsem vděčný Tomu, který  zmocnil - Kristu Ježíši, našemu Pánu - že poctil tou...
Zjevení 11:3...šlapat po svatém městě dvaačtyřicet měsícůZmocním ale dva své svědky, kteří budou prorokovat tisíc...
Zjevení 20:2...v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. Ten se zmocnil draka, toho dávného hada, jenž je ďábel a satan, a...

Slova obsahující zmocní: bezmocní (3) zmocní (7) zmocním (1) zmocníme (1) zmocníte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |