Změnit

Hledám varianty 'změnit' [ změnit (4) změním (10) změnilo (2) změnili (1) změnil (5) změní (4) změněna (2) změněn (2) ]. Nalezeno 29 veršù.
Genesis 31:7...ze všech sil, ale váš otec šidil. Desetkrát změnil mou odměnu, ale Bůh mu nedovolil, aby mi ublížil....
Genesis 31:41...za tvůj dobytek, ale ty jsi mou odměnu desetkrát změnil. Kdyby Bůh mého otce, Bůh Abrahamův a Strach Izákův,...
Numeri 32:38... Kiriatajim, Nebó, Baal-meon (jejichž jména byla změněna) a také Sibmu. Města, která vystavěli, přejmenovali...
2. Samuel 14:20...tato slova. Tvůj služebník Joáb to udělal, aby změnil stav věci. Můj pán je ale moudrý jako Boží anděl;...
1. Královská 2:15...Izrael očekával, že budu kralovat. To se ale změnilo a království z Hospodinovy vůle připadlo mému...
Job 18:6...ohně mu zářit nebude. Světlo v jeho stanu ve tmu změní se a jeho svíce uhasne. Jeho rázný krok znejistí,...
Jeremiáš 13:23...zvedli sukně a zprznili ti tělo! Může si Habešan změnit barvu kůže anebo leopard své skvrny? Pak byste i vy...
Jeremiáš 32:44... ve městech podhůří i ve městech Negevu, neboť změním jejich osud, praví Hospodin." Jeremiáš byl stále...
Jeremiáš 33:7...hojný pokoj a bezpečí. Osud Judy a Izraele změním a vybuduji je tak jako kdysi. Očistím je ode všech...
Jeremiáš 33:11...a jeho láska trvá navěky!" Osud této země totiž změním, a bude taková jako kdysi, praví Hospodin. Tak praví...
Jeremiáš 33:26...pro símě Abrahama, Izáka a Jákoba. Anozměním jejich osud a slituji se nad nimi!" Slovo, které...
Jeremiáš 48:47...vyhnanství. V posledních dnech ale Moábův osud změním, praví Hospodin." Zde končí soud nad Moábem. Toto...
Jeremiáš 49:6...ty, kdo se rozprchli. Později ale osud Amonců změním, praví Hospodin." Toto praví Hospodin zástupů o...
Jeremiáš 49:39...Hospodin. V posledních dnech ale osud Elamu změním, praví Hospodin." Slovo, které Hospodin promluvil...
Pláč 5:15...dozpívali. Utichlo naše bujaré veselí, tanec se změnil v truchlení. Koruna spadla z naší hlavy; běda nám,...
Ezechiel 16:53...se, neboť tvé sestry díky tobě vypadají nevinněZměním jejich úděl, úděl Sodomy a jejích dcer i úděl Samaří...
Daniel 6:9...nepomíjivého zákona Médů a Peršanů nemohl být změněn." A tak král Darjaveš ten edikt podepsal...
Daniel 6:16...nemůže být žádný královský edikt ani rozkaz změněn!" Nakonec tedy král vydal rozkaz, Daniela...
Daniel 6:18...velmožů, aby se na Danielově osudu nedalo nic změnit. Potom se král odebral do paláce. Odmítl jídlo i...
Daniel 7:25... jeho svatým bude činit příkoří a pokusí se změnit i časy a předpisy. Svatí budou vydáni do jeho rukou...
Sofoniáš 2:7... Večer pak ulehnou v domech Aškelonu - Hospodin změní jejich osud! "Slyšel jsem Moábovy nadávky i urážky...
Sofoniáš 3:20...vám čest a slávu mezi všemi národy na zemi,  změním váš osud před vašimi zraky, praví Hospodin." Ve...
Zachariáš 14:10...na severu po Rimon jižně od Jeruzaléma se změní v pustou pláň. Jeruzalém však zůstane nepohnutelně...
Lukáš 9:29...na horu, aby se modlil. Zatímco se modlilzměnil se vzhled jeho tváře, jeho oděv zbělel a rozzářil se...
Skutky 6:14...ho říkat, že Ježíš Nazaretský zničí toto místozmění ustanovení, která jsme dostali od Mojžíše!" Všichni,...
Skutky 28:6...čekali a viděli, že se mu nic zlého nedějezměnili názor a začali říkat, že je to bůh. V těch místech...
1. Korintským 9:15... Nepíšu o tom proto, že bych chtěl, aby se to změnilo. To bych raději umřel, než aby někdo připravil o...
Galatským 4:20...zformován Kristus. Chtěl bych teď být s vámizměnit svůj tón, neboť jsem nad vámi bezradný. Takže vy...
Židům 1:12...obnosí. Svineš je jako plášť a jako roucho budou změněna, ty však jsi tentýž - tvá léta neskončí!" A kterému...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |