Změří

Hledám varianty 'změří' [ změřit (3) změřili (1) změřil (29) změří (1) změřeno (1) změř (1) ]. Nalezeno 36 veršù.
Deuteronomium 21:2...ho zabil, vyjdou tvoji stařešinové a soudci, aby změřili vzdálenost od toho zabitého k okolním městům a...
Jeremiáš 31:37...navždy národem." Tak praví Hospodin: "Bude-li změřeno nebe nahoře a prozkoumány základy země v hlubině,...
Jeremiáš 33:22...kněžími. Jako se nedá sečíst nebeský zástup ani změřit mořský písek, tak rozmnožím símě svého služebníka...
Ezechiel 40:5...dlouhá 6 loktů (počítaje lokty o dlaň delší). Změřil s tu zeď a byla na tyč silná a na tyč vysoká....
Ezechiel 40:6...přešel k východní bráně. Vystoupil po schodechzměřil její práh: byl na tyč hluboký. Byly v výklenky na...
Ezechiel 40:8...na vnitřní straně brány byl na tyč hluboký. Dále změřil síň brány: byla 8 loktů hluboká a měla pilíře 2...
Ezechiel 40:11...jedné i druhé straně měly vždy stejné rozměryZměřil vchod do brány: byl 10 loktů široký a samotná brána...
Ezechiel 40:13...hluboké. Skrze protilehlé vchody výklenků pak změřil strop: od zadní stěny jednoho výklenku po zadní...
Ezechiel 40:14...stěnu druhého byla ta brána 25 loktů širokáZměřil také síň: kolem dokola k pilířům ústícím do...
Ezechiel 40:19...délce jejich boků. To bylo dolní dláždění. Pak změřil vzdálenost od průčelí dolní brány k průčelí...
Ezechiel 40:20...100 loktů. Tolik východ; nyní k severu. Muž změřil délku i šířku severní brány vnějšího nádvoří. Její...
Ezechiel 40:24... odvedl k jihu, kde jsem uviděl jižní bránuZměřil její pilíře i síň a měly stejné rozměry jako ty...
Ezechiel 40:28... Poté jižní branou uvedl na vnitřní nádvoříZměřil tuto jižní bránu a měla stejné rozměry jako...
Ezechiel 40:32... Pak vnitřním nádvořím vedl na východ. Zde změřil bránu a měla stejné rozměry jako ty předchozí. Také...
Ezechiel 40:35... osm schodů. Poté přivedl k severní bráněZměřil ji a měla stejné rozměry jako ty předchozí. I ona...
Ezechiel 40:47...přistupovat k Hospodinu, aby mu sloužili." Poté změřil nádvoří: byl to 100 loktů dlouhý a 100 loktů široký...
Ezechiel 40:48...stál oltář. Nato přivedl k předsíni chrámuzměřil její pilíře po jedné i druhé straně: byly 5 loktů...
Ezechiel 41:1...jeden sloup. Poté uvedl do chrámové lodizměřil její pilíře po jedné i druhé straně: byly 6 loktů...
Ezechiel 41:2...a jeho zárubně po jedné i druhé straně 5 loktůZměřil celou loď a byla 40 loktů dlouhá a 20 loktů široká....
Ezechiel 41:3...široká. Poté vstoupil do vnitřní místnostizměřil pilíře jejího vchodu: byly 2 lokty silné. Vchod měl...
Ezechiel 41:4...a jeho zárubně po jedné i druhé straně 7 loktůZměřil celou tuto místnost v čele chrámové lodi a byla 20...
Ezechiel 41:5... "To je nejsvětější svatyně," řekl mi. Poté změřil stěnu chrámu: byla 6 loktů silná. Celý chrám kolem...
Ezechiel 41:13...a ze všech stran měla stěnu 5 loktů silnou. Poté změřil celý chrám: byl 100 loktů dlouhý. Vyhrazené...
Ezechiel 41:15...včetně čela chrámu na východě byla 100 loktůZměřil také onu mohutnou stavbu na zadní straně vyhrazeného...
Ezechiel 42:16...jej přeměřil kolem dokola. Měřicí tyčí nejdříve změřil východní stranu: celkem 500 loktů mírou tyče. Poté...
Ezechiel 42:17...stranu: celkem 500 loktů mírou tyče. Poté změřil severní stranu: celkem 500 loktů mírou tyče. Poté...
Ezechiel 42:18...stranu: celkem 500 loktů mírou tyče. Poté změřil jižní stranu: 500 loktů mírou tyče. Nakonec se...
Ezechiel 42:19...tyče. Nakonec se obrátil k západní stranězměřil ji: 500 loktů mírou tyče. Tak změřil celý okrsek ze...
Ezechiel 42:20...straně a změřil ji: 500 loktů mírou tyče. Tak změřil celý okrsek ze čtyř stran. Kolem dokola byl na délku...
Ozeáš 2:1...Izraele bude jako mořského písku, který se nedá změřit ani spočítat. Tam, kde slyšeli: "Nejste můj lid,"...
Zachariáš 1:16...vystavěn, praví Hospodin zástupů, a měřicí šňůra změří Jeruzalém. Volej dál - Tak praví Hospodin zástupů: ...
Zachariáš 2:6...šňůrou v ruce. "Kam jdeš?" zeptal jsem se. "Změřit Jeruzalém," odpověděl mi. "Zjistit, jak je široký a...
Zjevení 11:1...hůl jako měřicí tyč a bylo mi řečeno: "Vstaňzměř Boží chrám i oltář i ty, kteří se v něm klanějí....
Zjevení 21:15...který se mnou mluvil, měl zlatou měřicí tyč, aby změřil město, jeho brány i jeho hradbu. (Město je rozloženo...
Zjevení 21:16...do čtverce: jeho délka je stejná jako šířka.) Změřil tedy město tou tyčí a jeho délka, šířka i výška byly...
Zjevení 21:17... šířka i výška byly stejné - 12 000 honů. Potom změřil jeho hradbu: 144 loket lidské míry, která je mírou...

Slova obsahující změří: rozměří (1) rozměřím (2) změří (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |