Zlu

Hledám varianty 'zlu' [ zlu (20) zlo (97) zlem (14) zla (44) ]. Nalezeny 163 verše.
Genesis 2:9...uprostřed zahrady a stromu poznání dobrazla. Z Edenu vycházela řeka, aby zavlažovala zahradu, a...
Genesis 2:17...svobodně jíst, kromě stromu poznání dobrazla. Z toho nejez, neboť v den, kdy bys z něj jedl, jistě...
Genesis 3:5...vám oči a budete jako Bůh: budete znát dobrozlo." Když tedy žena viděla, že onen strom je dobrý k jídlu...
Genesis 3:22...se stal jakoby jedním z nás, neboť zná dobrozlo. Nyní se tedy postarám, aby nevztáhl ruku, nevzal také...
Genesis 6:5...) Hospodin viděl, jak se na zemi množí lidské zlo a že všechny myšlenky, jež spřádají v srdcích, jsou den...
Genesis 44:4... je dostihneš, řekni jim: ‚Proč oplácíte dobro zlem? Z toho poháru přece pije můj pán a používá ho k...
Deuteronomium 13:6...vás z domu otroctví. Odstraň ze svého středu zlo - vždyť ten bludař chtěl strhnout z cesty, po níž ti...
Deuteronomium 13:12...na bázeň a nikdy ve tvém středu podobné zlo nespáchají. Mohl by ses doslechnout o jednom ze svých...
Deuteronomium 17:7...se přidá všechen lid. Odstraň ze svého středu zlo! Ve tvém městě by se mohlo stát něco mimořádného, co...
Deuteronomium 17:12... pak ten člověk zemře. Odstraň z Izraele zlo! o tom všechen lid uslyší, přijde na bázeň a...
Deuteronomium 19:19...se stalo jeho bratru. Odstraň ze svého středu zlo! o tom uslyší ostatní, přijde na bázeň a tato...
Deuteronomium 21:21...jej ukamenují k smrti. Odstraň ze svého středu zlo! Uslyší o tom všechen Izrael a přijde na něj bázeň....
Deuteronomium 22:21...v domě svého otce. Odstraň ze svého středu zlo! Když někdo bude přistižen, jak spí s vdanou ženou, ...
Deuteronomium 22:22...s tou ženou spal, i ta žena. Odstraň z Izraele zlo! Když někdo ve městě potká dívku, pannu zasnoubenou...
Deuteronomium 22:24...svého bližního. Odstraň ze svého středu zlo! Když někdo potká zasnoubenou dívku venku na poli,...
Deuteronomium 24:7...pak ten únosce zemře. Odstraň ze svého středu zlo! Pozor! Při ráně malomocenství pečlivě dodržuj všechny...
Deuteronomium 31:18... že uprostřed nás není náš Bůh?' Kvůli všemu zlu, které napáchali, však v ten den zcela skryji svou tvář...
Soudců 3:12...očích zle. A protože v jeho očích páchali zlo, nechal Hospodin moábského krále Eglona, aby přemohl...
Soudců 20:13...ničemy vydejte, je zabijeme a vymýtíme zlo z Izraele." Benjamínci ale své izraelské bratry...
1. Samuel 12:17...a déšť. Tehdy jasně pochopíte, jak veliké zlo jste v Hospodinových očích spáchali, když jste si...
1. Samuel 12:20...jim Samuel. "Provedli jste sice všechno to zlo, jen se ale neodvracejte od Hospodina, ale služte mu...
1. Samuel 24:14... ale na tebe nesáhnu. Staré přísloví říká: ‚Zlo páchají zločinci.' na tebe nesáhnu. Na koho to...
1. Samuel 24:18...jsi mi odplácel dobrem, ale jsem ti odplácel zlem. Dnes jsi prokázal, že se mnou jednáš dobře. Hospodin...
1. Samuel 25:21...se mu neztratilo, a teď mi za mou dobrotu oplácí zlem. Bůh Davida potrestá a ještě mu přidá, jestli ze...
1. Samuel 25:39...Hospodin svému služebníku zabránil spáchat zlo, ale Nábalovo zlo obrátil zpátky na jeho hlavu." Potom...
2. Samuel 12:11...meč. Tak praví Hospodin: Hle, vzbudím proti tobě zlo z tvého vlastního domu. Před tvýma očima vezmu tvé ženy...
2. Samuel 14:17...přinese klid. Vždyť pan král rozlišuje dobrozlo jako Boží anděl. Kéž je Hospodin, tvůj Bůh, s tebou!"...
1. Královská 2:44...zle jsi mému otci Davidovi ublížil. Hospodin tvé zlo obrátil na tvou hlavu! Král Šalomoun ale bude požehnaný...
1. Královská 3:9...dokázal soudit tvůj lid a rozlišovat dobro od zla. Kdo by jinak mohl soudit tento tvůj nesmírný lid?"...
1. Královská 9:9...- to proto na Hospodin uvedl všechno to zlo!'" Šalomoun vystavěl oba domy, Hospodinův chrám i...
1. Královská 11:25...v něm a založili tam Damašské království. Vedle zla, které představoval Hadad, byl i on protivníkem Izraele...
1. Královská 16:7... který sám vybil, a to kvůli všemu tomu zlu, které v Hospodinových očích napáchal, když ho popouzel...
1. Královská 16:30...dva let a páchal v Hospodinových očích horší zlo než všichni před ním. Jako by mu nestačilo držet se...
2. Královská 8:12...se ho Chazael. "Protože vím," odpověděl, "jakého zla se dopustíš na synech Izraele. Jejich opevněná města...
2. Královská 21:6...mrtvé. Napáchal v Hospodinových očích spoustu zla a popouzel ho k hněvu. Nechal vyrobit modlu Ašery a...
1. Letopisů 21:17...lid. jsem ten, kdo zhřešil, jsem spáchal zlo! Co ale provedly tyto ovečky? Hospodine, Bože můj, ...
2. Letopisů 7:22...jimž sloužili - to proto na uvedl všechno to zlo!'" Šalomoun vystavěl Hospodinův chrám i královský...
2. Letopisů 33:6...mrtvé. Napáchal v Hospodinových očích spoustu zla a popouzel ho k hněvu. Nechal vyrobit modlářskou sochu...
Nehemiáš 13:18...pak na nás a na toto město dopustil všechno to zlo! Když poskvrňujete sobotu, znovu rozněcujete jeho hněv...
Job 1:1...bezúhonný a poctivý, bohabojný a prostý všeho zla. Měl sedm synů a tři dcery...
Job 1:8...je bezúhonný a poctivý, bohabojný a prostý všeho zla." "Copak Job ctí Boha zadarmo?" namítl satan Hospodinu...
Job 2:3...je bezúhonný a poctivý, bohabojný a prostý všeho zla. dosud vytrval ve své bezúhonnosti, ačkoli jsi ...
Job 4:8...si! Kde byli vyhlazeni poctiví? Ti, kdo ořou zlo, pokud vím, ti, kdo rozsévají trápení, je sklízejí....
Job 5:6...trní ji uchvátí, jeho bohatství zhltnou žíznivíZlo totiž jen tak z prachu nevzchází, trápení ze země samo...
Job 11:11...soud, kdo mu zabrání? Podvodníky zná a vidí zlo, jak by mu mohlo uniknout? ‚Rozum dostane hlava dubová,...
Job 11:14...ale napravíš své srdce a k Bohu vzepneš dlanězlo ze svých rukou když daleko odhodíš a nestrpíš ve svém...
Job 15:35...stany úplatkářů pohltí plameny. Počnou trápenízlo porodí, v jejich nitru se líhnou lsti!" Job na to...
Job 20:12...kosti, do prachu ulehne spolu s ním. I když mu zlo chutná v ústech sladce, i když je chová pod jazykem, i...
Job 28:28...tom, ctít Hospodina, rozum je v tom, varovat se zla." A Job pokračoval ve své...
Job 30:26...pro chudáka? Když jsem však čekal dobro, přišlo zlo, namísto světla temno přepadlo. nitro bouří, nedá...
Job 31:3...Všemohoucí shůry dědictví, ne-li neštěstí pro zlosyna, ne-li pohromu pachatelům zla? Copak Bůh nehledí na...
Job 36:10...jim uši, aby je poučil, říká jim, že se mají od zla odvrátit. Pokud poslechnou a budou mu sloužit, dožijí...
Job 36:21... kdy lidé mizí ze svých míst. Neopovažuj se ke zlu obrátit, i když se ti líbí víc než strádání! Hle, Bůh...
Žalmy 10:7...jim plní kletby, lsti a výhrůžky, na jazyku mají zlo a trápení, za humny číhají ve skrýších, aby nevinné...
Žalmy 28:3...Nezahrnuj mezi darebáky a mezi pachatele zla, mezi ty, kdo s bližními mluví o pokoji, v srdcích však...
Žalmy 34:14...okusit dobré dny? Pak tedy chraň svůj jazyk před zlem, ve tvých rtech není žádná lest. Odmítej zlo a...
Žalmy 34:15...zlem, ve tvých rtech není žádná lest. Odmítej zlo a konej dobro, usiluj o pokoj a nechej se jím vést....
Žalmy 36:5...lůžku podlost vymýšlí, na cestě nekalosti stojízla se neštítí. Tvá láska, Hospodine, dosahuje k nebi, tvá...
Žalmy 37:27...druhým, požehnáním jsou i jeho potomci. Odmítej zlo a konej dobro, pak budeš bydlet v zemi navždycky....
Žalmy 45:8...je žezlo vlády tvé. Miluješ spravedlnostzlo nenávidíš; to proto Bůh, tvůj Bůh, pomazal olejem...
Žalmy 51:6...samému, jsem zhřešil, před tvýma očima jsem se zla dopustil! Ve svých výrocích jsi proto spravedlivý,...
Žalmy 52:3...domu." Chlubíš se, hrdino, vlastním zlem? Boží láska je tu každý den! Záhubu chystáš svým...
Žalmy 54:7...Pán drží naživu! Mým nepřátelům, Pane, odplať zlo, s nimi skoncuj pro věrnost svou! Potom ti budu...
Žalmy 55:16...zaživa zřítili do pekla - domy i srdce mají plné zla! ale k Bohu zavolám, Hospodin bude záchrana...
Žalmy 97:10...jsi velmi vznešený! Milovníci Hospodina, mějte zlo v nenávisti, život svých věrných on přece ochrání,...
Žalmy 140:3...páchají násilí! Před těmi, kdo v srdci vymýšlejí zlo, těmi, kdo každý den rozněcují boj. Jako had bodají...
Žalmy 141:4... bránu mých rtů prosím chraň. Nenech srdce ke zlu zamířit, se neúčastním skutků ničemných s lidmi,...
Přísloví 1:33... ten pohodlně žije v bezpečí před hrozbou všeho zla." Přijmi prosím slova, synu, moje příkazy jak...
Přísloví 2:14...po cestách temnoty. Před těmi, kdo s radostí zla se dopouštějí, kdo si v krutých zvrácenostech libují,...
Přísloví 3:7...neměj za moudrého, cti Hospodina a vyvaruj se zla! To přinese tvému tělu zdraví, celé tvé nitro to...
Přísloví 3:30...nikoho pro nic za nic, když ti neprovedl žádné zlo. Nezáviď člověku, jenž páchá násilí, nesdílej žádnou z...
Přísloví 4:27...se vpravo ani vlevo, své kroky vzdal od všeho zla! moudrosti dopřej pozornost, synu, nakloň své ucho...
Přísloví 6:18...chystá hanebné plány, nohy pospíchající páchat zlo, křivopřísežníka, který klam šíří, a rozsévače svárů...
Přísloví 8:13...se dobře znám. Úcta k Hospodinu je nenávist ke zlu. Pýchu a povýšenost, zlé způsoby a pokrytecká ústa...
Přísloví 13:19...je v duši sladká; tupcům je odporné varovat se zla. Kdo chodí s moudrými, bude moudrý, kdo kamarádí s...
Přísloví 14:16...své kroky zvažuje. Moudrý je opatrný a varuje se zla, tupec jde bezstarostně dál. Unáhlený člověk dělá...
Přísloví 14:32...pomáhá. Darebáka jednou srazí jeho vlastní zlo, jistotou spravedlivého je jeho poctivost. V srdci...
Přísloví 16:6...se usmiřuje vina, úctou k Hospodinu se vyhneš zlu. Když se Hospodinu něčí cesty líbí, i jeho nepřátele s...
Přísloví 16:12... všechna závaží ve váčku pečlivě odměřil. Páchat zlo je pro krále ohavností - vždyť je to spravedlnost, co...
Přísloví 16:17...získat rozumnost. Cesta upřímných vede pryč od zla; kdo hlídá svou cestu, svou duši uchrání. Pýcha...
Přísloví 17:13...nežli na hlupáka s jeho tupostí. Kdo odplacuje zlem za dobro, jeho dům nikdy neopustí zlo. Začátek...
Přísloví 20:8...potomci! Král sedí na trůnu, aby soudil, všechno zlo svým zrakem rozhání. Kdo může říci: Mám čisté srdce, od...
Přísloví 21:10...s hašteřivou ženou sdílet dům. Darebák tíhne ke zlu celou svou duší, nebude laskavý ani k příteli. Když...
Kazatel 3:16...ještě něco jsem viděl pod sluncem: Namísto práva zlo, namísto spravedlnosti zlo. Pomyslel jsem si:...
Kazatel 4:3...je ale ten, kdo ještě nebyl a neviděl zlo, které se děje pod sluncem! Shledal jsem také, že...
Kazatel 8:11...rychle, proto lidské srdce chuť páchat zlo. Hříšník páchá zlo třeba nastokrát, žije však stále dál...
Kazatel 8:12... lidské srdce chuť páchat zlo. Hříšník páchá zlo třeba nastokrát, žije však stále dál a dál. Ano, vím:...
Izaiáš 1:16...krve - umyjte se a očisťte! Odkliďte mi z očí zlo, jež jste páchali. Přestaňte jednat zle - jednat dobře...
Izaiáš 5:20... abychom ho poznali!" Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo...
Izaiáš 7:15...Immanuel, Bůh je s námi. Než se naučí odmítat zlo a volit dobro, bude jíst smetanu a med. Než se to dítě...
Izaiáš 7:16...jíst smetanu a med. Než se to dítě naučí odmítat zlo a volit dobro, bude země, jejíchž dvou králů se děsíš,...
Izaiáš 9:17...stále nekončí, jeho ruka se ještě chystá udeřitZlo totiž vzplálo plameny, polyká trní i bodláčí, zapaluje...
Izaiáš 29:20...totiž tyran, drzoun nebude, každý, kdo si ve zlu libuje, bude odstraněn - ti, kteří pouhým slovem...
Izaiáš 56:2...aby ji neznesvěcoval, zdržuje svou ruku od všeho zla. tedy neříká žádný cizinec, který se připojil k...
Izaiáš 59:15...města. Pravda se vytratila a ten, kdo se straní zla, je vydáván napospas. Hospodin vidí a nelíbí se mu to,...
Jeremiáš 1:16...judská města. Odsoudím je za všechno jejich zlo, za to, že opustili, za to, že cizím bohům pálili...
Jeremiáš 2:13... praví Hospodin. Můj lid totiž spáchal dvojí zlo: Opustili mne, pramen živých vod, a vykopali si své...
Jeremiáš 3:5...Snad se nebudeš hněvat věčně? Zůstaneš navždy rozzloben?' Takto mluvíš, a přitom hle - pácháš zlo, jak jen...
Jeremiáš 4:14...orli - běda, je s námi konec! "Omyj své srdce od zla, Jeruzaléme, a budeš zachráněn. Jak dlouho ještě budeš...
Jeremiáš 4:22... Jsou jako hloupé děti - rozum nemají. Ve zlu jsou velmi šikovní, konat dobro však neumí." Viděl jsem...
Jeremiáš 6:29...všechno olovo, to přetavování však bylo nadarmozlo se nevyčistilo. Odpad po stříbru - tak se jmenují,...
Jeremiáš 7:30...jeho hněv." "Lid Judy před mýma očima páchal zlo, praví Hospodin. V domě, který se nazývá mým jménem,...
Jeremiáš 9:2...luky, nevládnou v zemi pravdou, ale lží, ode zla ke zlu stále postupují, ale neznají, praví Hospodin....
Jeremiáš 18:8...národ, o kterém jsem mluvil, odvrátí od svého zla, pak i upustím od zla, jež jsem zamýšlel proti nim....
Jeremiáš 18:20... slyš hlas mých odpůrců! To se odplácet dobro zlem, že na kopou jámu? Pamatuj, jak jsem se stavěl před...
Jeremiáš 19:15...na toto město a na všechna města v okolí veškeré zlo, před kterým jsem je varoval. Jsou totiž tvrdošíjní a...
Jeremiáš 26:3...se každý od své zlé cesty, abych i upustil od zla, které jsem na chtěl dopustit za to, jak zle se...
Jeremiáš 26:13...Hospodina, svého Boha, a Hospodin upustí od zla, kterým vám hrozil. Pokud jde o - hle, jsem ve...
Jeremiáš 26:19...snažil se ho usmířit, takže Hospodin upustil od zla, kterým jim hrozil. My tu ale sami na sebe přivoláváme...
Jeremiáš 32:32... Synové Izraele i Judy uráželi vším tím zlem, které páchali - oni i jejich králové, velmoži, kněží...
Jeremiáš 33:5...ve svém zuřivém hněvu nechám pobít. Kvůli všemu zlu, které páchali, skryji svou tvář před tímto městem. Hle...
Jeremiáš 35:17...Judu i na všechny obyvatele Jeruzaléma veškeré zlo, před kterým jsem je varoval. Mluvil jsem k nim, ale...
Jeremiáš 36:3... dodnes. Když dům Judy uslyší o všem tom zlu, které na chci dopustit, snad se každý z nich...
Jeremiáš 36:31...ho, jeho potomky i jeho dvořany za jejich zločiny. Přivedu na i na obyvatele Jeruzaléma a na...
Jeremiáš 42:10... zasadím vás a nevykořením, neboť upustím od zla, které jsem na vás uvalil. Nebojte se babylonského...
Jeremiáš 44:3... dnes z nich zbývají jen opuštěné trosky kvůli zlu, které páchali. Uráželi , když chodili pálit kadidlo...
Jeremiáš 51:24...Babylonu a všem obyvatelům Chaldeje za všechno zlo, které páchali na Sionu, praví Hospodin. Hle, jsem...
Ezechiel 7:5... jsem Hospodin. Toto praví Panovník HospodinZlo za zlem - hle, tu je! Je konec, konec je, tvůj konec...
Ezechiel 7:11... pýcha vypučela, krutost vyrostla ve kmen zla. Nezbude nikdo z nich, nikdo z jejich množství, nic z...
Ezechiel 20:43...kterými jste se poskvrňovali, a kvůli všemu tomu zlu, které jste páchali, se budete sami sobě ošklivit....
Ozeáš 9:15...prsy bez mléka! V Gilgalu začaly všechny jejich zločiny - tam jsem k nim tehdy pojal nenávist. Kvůli zlu,...
Ozeáš 10:13... Vy jste však pěstovali podlost a sklízeli jste zlo, živili jste se přetvářkou! Protožes spoléhal na...
Joel 2:13... nesmírně trpělivý, velmi laskavý a který od zla upouští. Kdo ? Třeba se rozmyslí, pohnut lítostí, a...
Amos 5:15... Bůh zástupů, pak s vámi bude, jak říkáteZlo nenáviďte a dobro milujte, u soudu v bráně právo...
Jonáš 4:2... nesmírně trpělivý, velmi laskavý a který od zla upouští. Radši teď, Hospodine, rovnou zabij! To...
Micheáš 2:1... Běda těm, kdo chystají špatnosti, kdo osnují zlo i v posteli! od svítání je páchají - vždyť si to...
Micheáš 3:2...znát právo, vy, kdo nenávidíte dobro a milujete zlo; vy, kdo stahujete lidi z kůže a maso z kostí trháte;...
Micheáš 7:3...svého bratra lapá do sítí. Obě ruce mají ke zlu šikovné; úředník i soudce berou úplatek, mocný poroučí,...
Nahum 3:19...radostí. Vždyť koho se nedotklo tvé ustavičné zlo? Ortel, který ve vidění přijal prorok Abakuk...
Sofoniáš 3:5...je v tom městě spravedlivý, nekoná žádné zlo. Ráno co ráno, denně bez ustání vynáší na světlo svůj...
Matouš 7:23...jsem vás neznal. Odejděte ode vy, kdo pácháte zlo!' Každý, kdo slyší tato slova a plní je, bude...
Matouš 13:41...všechno pohoršující, totiž ty, kdo páchají zlo, a uvrhnou je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění...
Marek 3:4...jich zeptal: "Smí se v sobotu konat dobro, nebo zlo? Zachránit život, nebo zničit?" Oni však mlčeli. S...
Lukáš 3:19...Herodiadou, manželkou jeho bratra, a za všechno zlo, které napáchal, Herodes k tomu všemu přidal ještě to,...
Lukáš 6:9...jim Ježíš. "Smí se v sobotu konat dobro, nebo zlo? Zachránit život, nebo zničit?" Potom se po nich všech...
Lukáš 13:27...jste. Odejděte ode , všichni, kdo pácháte zlo!' Bude tam pláč a skřípění zubů, uvidíte Abrahama,...
Jan 3:20... protože jejich skutky byly zlé. Každý, kdo koná zlo, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho...
Jan 5:29... budou vzkříšeni k životu, ale ti, kdo konali zlo, budou vzkříšeni k soudu. Sám od sebe nemohu dělat nic....
Skutky 9:13...namítl: "Pane, slyšel jsem od mnoha lidí, kolik zla ten muž napáchal tvým svatým v Jeruzalémě! A teď i...
Římanům 1:30... zpupní, arogantní, vychloubační, vynalézaví ve zlu, vzpurní k rodičům; nerozumní, nespolehliví, bezcitní a...
Římanům 2:9...a úzkost čeká duši každého člověka, který koná zlo, předně Žida, ale i Řeka. Každého, kdo koná dobro,...
Římanům 3:8...slávě?" To by se mohlo rovnou říci: "Páchejme zlo, přijde dobro." Někteří pomlouvači o nás tvrdí, že...
Římanům 7:19...je ne. Nekonám totiž dobro, které chci, ale zlo, které nechci. Jelikož tedy dělám to, co nechci,...
Římanům 7:21...zákon, že když chci konat dobro, je mi nablízku zlo. Ve svém nitru radostně souhlasím s Božím Zákonem...
Římanům 12:9... Láska je bez přetvářky. Mějte odpor ke zlu, tíhněte k dobru. Milujte se navzájem bratrskou láskou,...
Římanům 12:17...na vlastní moudrost. Nikomu neodplácejte zlo zlem. všichni vidí, že vám jde o dobro. Pokud záleží...
Římanům 12:21...mu na hlavu žhavé uhlí." Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Každý se podřizuje...
Římanům 13:3...nejsou postrachem pro ty, kdo konají dobro, ale zlo. Chceš se nebát vlády? Konej dobro, a vláda ...
Římanům 13:4...Božím služebníkem pro tvé dobro. Pácháš-li však zlo, boj se! Vláda netřímá meč nadarmo; je přece Božím...
Římanům 16:19... pokud jde o dobro, a nevinní, pokud jdezlo. Bůh pokoje brzy rozdrtí satana pod vašima nohama....
1. Korintským 14:20... přestaňte myslet jako malé děti. Pokud jdezlo, buďte jako nemluvňata, myšlením však buďte dospělí. V...
Efeským 6:12...přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. Vezměte si celou Boží zbroj,...
1. Tesalonickým 5:15...mějte trpělivost. Dejte pozor, nikdo neoplácí zlo zlem; raději vždy následujte, co je dobré - jak pro vás...
1. Tesalonickým 5:22...prověřujte; dobrého se držtezla v každé podobě se varujte. Sám Bůh pokoje kéž vás cele...
1. Timoteus 6:10...a záhuby. Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla; v honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami...
Židům 1:9...je žezlo vlády tvé. Miluješ spravedlnostzlo nenávidíš; to proto Bůh, tvůj Bůh, pomazal olejem...
Jakub 3:6...všemi orgány našeho těla představuje jazyk svět zla. Poskvrňuje celé tělo a spaluje celý běh života, neboť...
Jakub 3:8...žádný člověk zkrotit neumí. Je to nezvládnutelné zlo, plné smrtelného jedu. Jím dobrořečíme Pánu a Otci, jím...
1. Petr 3:9...lásky, milosrdní a skromní. Neodplácejte zlo zlem ani zlořečení zlořečením, ale naopak žehnejte. K...
1. Petr 3:10...dobré dny? Takový chrání svůj jazyk před zlem, v jeho ústech není žádná lest. odmítá zlo a...
1. Petr 3:11... v jeho ústech není žádná lest. odmítá zlo a koná dobro, usiluje o pokoj a nechá se jím vést....
1. Petr 3:12...tvář je ale obrácená proti pachatelům zla." Kdo by vám ublížil, když budete horlivě konat...
1. Jan 5:19... Víme, že my jsme z Boha, ale celý svět leží ve Zlu. A víme, že Boží Syn přišel a dal nám schopnost znát...

Slova obsahující zlu: rozluč (1) rozlukový (7) zlu (20)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |