Zlou

Hledám varianty 'zlou' [ zlými (2) zlým (18) zlých (28) zlý (37) zlou (9) zlí (16) zlému (4) zlém (10) zlého (59) zlé (122) zlá (8) ]. Nalezen 301 verš.
Genesis 6:5... jež spřádají v srdcích, jsou den co den jen zlé. Hospodin litoval, že vůbec učinil člověka, a trápil se...
Genesis 8:21... i když jsou myšlenky lidského srdce od mládí zlé. Nikdy nepobiji vše živé, jako jsem to učinil. Dokud...
Genesis 13:13...své stany k Sodomě. Sodomští lidé však byli zlí a velmi hřešili proti Hospodinu. Poté, co se od něho...
Genesis 19:7...dveře a řekl: "Bratři moji, nedělejte prosím nic zlého! Hle, mám dvě dcery, které ještě nepoznaly muže;...
Genesis 26:29...s tebou vstoupit do smlouvy, že nám neuděláš nic zlého, tak jako jsme se my nedotkli tebe a prokazovali ti...
Genesis 31:52...tuto mohylu a za tento památník nepřiblížíš se zlým úmyslem. Bůh Abrahamův a Bůh Náchorův, Bůh jejich otce...
Genesis 42:4... Řekl si totiž: "Aby se mu snad nepřihodilo něco zlého." Izraelovi synové přišli nakoupit zrní spolu s...
Genesis 42:38...on sám. Kdyby se mu na vaší cestě přihodilo něco zlého, přivedete šediny zármutkem do hrobu!" V zemi...
Genesis 44:29...mi také tohoto a přihodí-li se mu něco zlého, přivedete šediny tím neštěstím do hrobu!' Což teď...
Genesis 48:16...život po dnešní den, Anděl, jenž ze všeho zlého vykoupil, nechť požehná těmto chlapcům. Nechť ...
Genesis 50:15...stále nenávidí? Určitě se nám pomstí za všechno zlé, co jsme mu provedli!" Vzkázali tedy Josefovi: "Tvůj...
Genesis 50:17...bratrům jejich provinění, jejich hřích a všechno zlé, co ti provedli.' Prosíme tedy, odpusť nám,...
Genesis 50:20...copak mne máte za Boha? Zamýšleli jste proti mně zlé věci; Bůh to však zamýšlel k dobrému, aby se stalo, co...
Exodus 32:22... pane můj. Sám víš, jaké tento lid sklony ke zlému. Řekli mi: ‚Udělej nám boha, který by nás vedl! Kdo...
Exodus 33:4...jste tvrdošíjný lid." A když lid uslyšel tu zlou zprávu, truchlili a nikdo na sebe nevzal žádnou ozdobu...
Leviticus 5:4...se. Také když nerozvážně pronese přísahuzlou či dobrou - nerozvážně přísahal o čemkoli, aniž...
Leviticus 26:6...spát a nikdo vás nevyděsí; odstraním ze země zlou zvěř a vaší zemí neprojde meč. Poženete své nepřátele,...
Numeri 11:11...Hospodinu: "Proč jsi na svého služebníka tak zlý? Čím jsem se ti znelíbil, žes mne obtěžkal celým tímto...
Numeri 14:27...a Áronovi: "Jak dlouho bude proti mně toto zlé srocení reptat? Slyšel jsem reptání synů Izraele,...
Numeri 14:35...říkám , Hospodin. Takto naložím s celým tímto zlým srocením, které se proti mně srotilo: zde na této...
Numeri 24:13...rozkaz a udělat o své vůli cokoli dobrého nebo zlého - řeknu jen to, co řekne Hospodin'? Hned odejdu domů...
Numeri 35:23...viník nebyl jeho nepřítelem a nezamýšlel mu nic zlého, pak mezi tím, kdo udeřil, a krevním mstitelem...
Deuteronomium 1:35...přísahal: "Žádný z těchto lidí - nikdo z tohoto zlého pokolení - nespatří tu krásnou zem, o níž jsem...
Deuteronomium 1:39...synové, kteří dnes ještě nerozeznají dobrézlé - ti do vejdou. Jim ji dám a oni ji obsadí. Vy se...
Deuteronomium 4:25...podobě, spácháte v očích Hospodina, svého Bohazlou věc a popudíte ho. Dosvědčuji vám dnes před nebem a...
Deuteronomium 7:15...odejme každou nemoc. Nevloží na tebe žádnou ze zlých chorob, které jsi poznal v Egyptě, ale postihne jimi...
Deuteronomium 28:20...počínání, dokud nebudeš vyhlazen. Kvůli svému zlému jednání rychle zahyneš, protože jsi ho opustil....
Jozue 23:15...váš Bůh, právě tak na vás Hospodin přivede každé zlé slovo, dokud vás nevyhubí z této krásné země, kterou...
Soudců 19:23...se slovy: "To ne, bratři! Nedělejte prosím nic zlého! Ten muž je přece mým hostem! Neprovádějte takovou...
1. Samuel 12:19... "Ke všem svým hříchům jsme přidali ještě tu zlou věc, že jsme si vyžádali krále!" "Nebojte se,"...
1. Samuel 15:23...beraní. Hříchem jak věštění je totiž vzpourazlá jak modlářství je svévole. Protožes odmítl slovo...
1. Samuel 16:14...Hospodinův tehdy opustil Saula a začal ho děsit zlý duch od Hospodina. Saulovi služebníci mu řekli: "To ...
1. Samuel 16:15... Saulovi služebníci mu řekli: "To děsí zlý duch od Boha. náš pán rozkáže zde svým služebníkům,...
1. Samuel 16:16...na citeru. Zahraje na ni, kdykoli na tebe přijde zlý duch od Boha, a uleví se ti." Saul tedy svým...
1. Samuel 16:23...se pak ulevilo a cítil se lépe, neboť ho ten zlý duch opouštěl. Filištíni tehdy spojili svá vojska a...
1. Samuel 18:10...vždycky podezíravě. Druhý den se Saula zmocnil zlý duch od Boha, takže doma blouznil v prorockém vytržení....
1. Samuel 19:9...seděl ve svém domě s kopím v ruce, přišel na něj zlý duch od Hospodina. Zatímco mu David hrál, Saul po něm...
1. Samuel 25:28...boje a za celou tu dobu se na tobě nenašlo nic zlého. Kdyby se někdo rozhodl pronásledovat a usilovat...
1. Samuel 30:22...muži, kteří šli s Davidem, se ale ozvali všichni zlí a ničemní: "Tihle s námi přece nešli! Nedáme jim nic z...
2. Samuel 11:27...co David provedl, ale bylo v Hospodinových očích zlé. Hospodin za Davidem poslal Nátana. Ten k němu přišel...
2. Samuel 12:9...slovem? Provedl jsi, co je v jeho očích zlé. Uriáše Chetejského jsi zabil mečem a jeho ženu sis...
2. Samuel 13:22...s Amnonem vůbec nemluvil - ani po dobrém, ani po zlém. Nenáviděl totiž Amnona za to, že zneuctil jeho sestru...
1. Královská 1:52...hlavy ani vlásek. Zjistí-li se však na něm něco zlého, zemře." S tím ho Šalomoun nechal odvést od oltáře....
1. Královská 11:6... Šalomoun dělal, co bylo v Hospodinových očích zlé, a neoddal se cele Hospodinu jako jeho otec David. Na...
1. Královská 13:33..." Ani po tom všem se Jeroboám neodvrátil od své zlé cesty. Naopak, z kdekoho nadělal kněze posvátných výšin...
1. Královská 14:10...za hlavu, hle, uvedu na dům Jeroboámův zlé věci: Vyhladím Jeroboámovi v Izraeli pána i kmána do...
1. Královská 14:22...Naama. Juda páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Svými hříchy a vším, co páchali, ho popouzeli k...
1. Královská 15:26...dva roky a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Držel se cesty svého otce a jeho hříchu, kterým svedl...
1. Královská 15:34...čtyři let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Držel se cesty Jeroboámovy a jeho hříchu, kterým svedl...
1. Královská 16:19...Jeroboámovy a dělal, co je v Hospodinových očích zlé, a za svůj další hřích, že svedl celý Izrael. Ostatní...
1. Královská 16:25...Šemera. Omri dělal, co je v Hospodinových očích zlé, a to ještě horší věci než všichni před ním. Ve všem se...
1. Královská 21:20... abys páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Vzkazuje ti: ‚Hle, uvedu na tebe zlé věci. Vymetu za...
1. Královská 21:21...očích zlé. Vzkazuje ti: ‚Hle, uvedu na tebe zlé věci. Vymetu za tebou tak, že Achabovy potomky dočista...
1. Královská 21:25... aby páchal, co je v Hospodinových očích zlé, jak ho k tomu ponoukala jeho žena Jezábel. Páchal...
1. Královská 22:53...dva roky. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, a držel se cesty svého otce a své matky i cesty...
2. Královská 3:2...dvanáct let. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, ačkoli ne tolik jako jeho otec a jeho matka -...
2. Královská 8:18...dcerou. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Kvůli svému služebníku Davidovi ale Hospodin nechtěl...
2. Královská 8:27...Achabova a páchal, co je v Hospodinových očích zlé, tak jako dům Achabův. Vždyť se do Achabova domu...
2. Královská 13:2...let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Následoval hříchy Jeroboáma, syna Nebatova, který...
2. Královská 13:11...let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Neodvrátil se od žádných hříchů Jeroboáma, syna...
2. Královská 14:24...jedna let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Neodvrátil se od žádných hříchů Jeroboáma, syna...
2. Královská 15:9...měsíců a páchal, co je v Hospodinových očích zlé, tak jako jeho otcové. Neodvrátil se od hříchů...
2. Královská 15:18...deset let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Za celou tu dobu se neodvrátil od žádného z hříchů...
2. Královská 15:24...dva roky a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Neodvrátil se od hříchů Jeroboáma, syna Nebatova,...
2. Královská 15:28...dvacet let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Neodvrátil se od hříchů Jeroboáma, syna Nebatova,...
2. Královská 17:2...devět let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé, i když ne tak jako izraelští králové před ním. Napadl...
2. Královská 17:11... které před nimi Hospodin vyhnal. Prováděli zlé věci a popouzeli Hospodina. Sloužili hnusným modlám,...
2. Královská 17:13...své proroky a vidoucí: "Odvraťte se od svých zlých cest a dodržujte přikázání a ustanovení! Tak to...
2. Královská 17:17...se, páchali, co je v Hospodinových očích zlé, a popouzeli ho. Hospodin se na Izrael nesmírně...
2. Královská 21:2...Chefciba. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, podle ohavných způsobů těch národů, které Hospodin...
2. Královská 21:15...nepřátel, protože páchali, co je v mých očích zlé, a uráželi ode dne, kdy jejich otcové vyšli z Egypta...
2. Královská 21:16...hříchu, aby páchali, co je v Hospodinových očích zlé. Ostatní Menašemovy skutky - co všechno vykonal a jaký...
2. Královská 21:20...Jotby. I on páchal, co je v Hospodinových očích zlé, tak jako jeho otec Menaše. Ve všem se držel cest svého...
2. Královská 23:32...z Libny. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, přesně jako to dělali jeho otcové. Farao Nekó ho...
2. Královská 23:37... Páchal, co bylo v očích Hospodina, jeho Bohazlé, přesně jako to dělali jeho otcové. Za jeho dnů...
2. Královská 24:9...Jeruzaléma. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, přesně jako jeho otec. V době vytáhli na Jeruzalém...
2. Královská 24:19...z Libny. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, přesně jako to dělal Joakim. Hospodin se proto na...
1. Letopisů 4:10...Kéž by tvá ruka byla se mnou a chránila od zlého, abych neměl trápení!" A Bůh mu dal, žádal. Kelub,...
2. Letopisů 7:14... bude hledat mou tvář a odvrátí se od svých zlých cest, potom je vyslyším z nebe, odpustím jejich hřích...
2. Letopisů 21:6...dcerou. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Kvůli smlouvě, kterou s Davidem uzavřel, ale Hospodin...
2. Letopisů 22:4...hanebnostem. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, tak jako dům Achabův. Po smrti svého otce si totiž k...
2. Letopisů 29:6... našeho Boha, a páchali, co je v jeho očích zlé. Opustili ho, odvrátili svou tvář od Hospodinova...
2. Letopisů 33:2...pět let. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, a řídil se ohavnými zvyklostmi národů, které Hospodin...
2. Letopisů 33:22...roky. I on páchal, co je v Hospodinových očích zlé, tak jako jeho otec Menaše. Amon obětoval všem sochám,...
2. Letopisů 36:5...let. Páchal, co je v očích Hospodina, jeho Bohazlé. Přitáhl proti němu babylonský král Nabukadnezar a...
2. Letopisů 36:9...a deset dní. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Na jaře ho pak dal král Nabukadnezar odvléct do...
2. Letopisů 36:12...let. Páchal, co je v očích Hospodina, jeho Bohazlé a nepokořil se před Hospodinovým slovem v ústech...
Ezdráš 4:12...k nám, se usadili v Jeruzalémě a chtějí to zlé a odbojné město znovu vystavět. Začali budovat hradby a...
Nehemiáš 6:2...na pláni Ono." Zamýšleli mi totiž provést něco zlého. Vyslal jsem k nim posly s odpovědí: "Pracuji na...
Nehemiáš 9:35... kterou jsi jim dal, nesloužili ti a od svých zlých skutků se nechtěli odvrátit. A hle, dnes jsme otroci...
Job 2:10.... "Budeme snad od Boha přijímat jen dobré, a zlé ne?" V tom ve všem Job ani jediným slovem nezhřešil....
Job 2:11...ani jediným slovem nezhřešil. Když o všem tom zlém, co Joba potkalo, uslyšeli jeho tři přátelé, vypravili...
Job 15:16...nebe není ryzí před jeho očima. Co potom člověk zlý a zkažený, jenž hřeší, jako by vodu pil! Něco ti povím,...
Job 22:15...chceš držet staré stezky, kterou kráčeli lidé zlí? Ti byli vyrváni, než přišel jejich čas, jejich základy...
Job 24:6... které jim nepatří, paběrkují na vinicích lidí zlých. Nocují nazí, oděv nemají, v chladu jim chybí...
Job 34:10... slyší každý, kdo rozum : Bůh přece nic zlého nedělá, Všemohoucímu je křivda vzdálená. Každému...
Job 35:12...a on se nehlásí, je to pro zpupnost těch lidí zlých. Je to marné, Bůh je neslyší, Všemohoucí je...
Žalmy 5:5... Ty přece, Bože, nemáš rád podlost, nikdo zlý u tebe nesmí být. Před tvýma očima neobstojí zpupní, v...
Žalmy 7:5...lpí bezpráví, jestli jsem příteli oplatil něčím zlým (i svého nepřítele jsem však ušetřil!), pak honí...
Žalmy 10:15... ty jsi pomocníkem sirotka! Zpřerážej paže zlého darebáka, jeho zkaženost odhal, aby neobstál!...
Žalmy 23:4... I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť ty se mnou jsi: tvůj prut a tvá hůl...
Žalmy 27:5... Neboť skryje ve svém příbytku, když nastane zlý den, schová ve skrýši svého stanu a na skálu ...
Žalmy 37:19...bezúhonných, jejich dědictví obstojí navěky. V zlých dobách nebudou zahanbeni, v hladových dnech se nasytí...
Žalmy 41:2...Žalm Davidův. Blaze tomu, kdo myslí na ubohé, ve zlý den mu Hospodin pomůže! Hospodin ho uchrání, naživu...
Žalmy 49:6...tajemství odhalím: Proč bych se bát měl ve zlých časech, když jsem obklopen záští nepřátel? Oni se...
Žalmy 50:19...ses ztotožnil! Svá ústa poskytuješ slovům zlým, tvůj jazyk spřádá úskoky. Sedíš si a bratra hanobíš,...
Žalmy 52:5...svým jazykem, tou ostrou břitvou pácháš lestZlé víc než dobré miluješ, raději než pravdu mluvíš lež....
Žalmy 58:5... od narození bloudí, kdo mluví lež. Jako zlí hadi jsou jedu plní, jak hluchá zmije mají uši zacpané,...
Žalmy 64:3... před hrozbou nepřátel ochraňuj. Před úklady zlých prosím ukryj, před vzpourou tlupy zločinců! Jazyky...
Žalmy 64:6...zálohy, bez obav na něj náhle vystřelí! Ve svých zlých plánech se utvrzují, jednají o tom, jak pasti...
Žalmy 94:13...učíš ze svého Zákona. Dáváš mu odpočinout od zlých dnů, než bude vykopána jáma ničemům. Hospodin přece...
Žalmy 101:4... je mi vzdálené, nechci se vyznat v ničem zlém! Kdo svého bližního tajně pomlouvá, toho umlčím....
Žalmy 109:2...přeruš své mlčení! Ústa si na otvírají zrádci zlí, pomlouvají lživými jazyky! Nenávistnými slovy ...
Žalmy 109:6...a nenávistí za přátelství. Ustanov nad ním zlého soudce, po pravici mu stojí žalobce! bude...
Žalmy 112:7...otřesen, spravedlivý navždy v paměti zůstane. Ze zlých zpráv nemá strach, srdce pevné, na Hospodina...
Žalmy 119:101...starce, neboť se držím tvých pravidel. Od každé zlé cesty své kroky zdržuji, abych se řídil slovem tvým. ...
Žalmy 121:7...ani měsíc za nocí. Hospodin ochrání před vším zlým, tvou duši ochrání. Hospodin ochrání tvé vycházení i...
Žalmy 125:3...jak nyní, tak i navěky! Jistěže nezůstane žezlo zlých nad spravedlivých dědictvím, aby spravedliví ruce...
Žalmy 129:4...je však Hospodin - přesekal provazy lidí zlých! musí s hanbou táhnout pryč všichni, kdo k Sionu...
Žalmy 140:2... Žalm Davidův. Zachraň , Hospodine, od lidí zlých, braň před těmi, kdo páchají násilí! Před těmi,...
Žalmy 140:9...boj. Neplň, Hospodine, tužby ničemů, jejich zlé plány nedojdou úspěchu! séla Ti, kdo obkličují,...
Přísloví 3:29...mu můžeš pomoci. Nechystej proti bližnímu nic zlého, když k tobě chová důvěru. Nežaluj nikoho pro nic za...
Přísloví 6:14... prsty ukazuje sem a tam. Ve falešném srdci zlé věci chystá, neustále sváry rozsévá. Proto, neštěstí...
Přísloví 8:13...je nenávist ke zlu. Pýchu a povýšenostzlé způsoby a pokrytecká ústa nesnáším. U mne je rozvaha a...
Přísloví 11:15...upadá, ve množství rádců je však záchrana. Se zlou se potáže, kdo za cizího ručí, slibům se vyhýbat je...
Přísloví 11:21...hnusí, kdo žijí bezúhonně, ti jej potěšíZlý zcela jistě neunikne trestu, símě spravedlivých však...
Přísloví 14:19...obdařeni tupostí, korunou rozvážných je věděníZlí lidé se pokloní dobrým, darebáci u bran spravedlivého....
Přísloví 15:3...samé nesmysly. Hospodinovy oči vidí všude, vše zlé i dobré pozorně sledují. Krotký jazyk je stromem života...
Přísloví 15:26...strhne dům pyšných, mezníky vdovy ale upevníZlé úmysly se Hospodinu hnusí, za čistá považuje slova...
Přísloví 16:4...učinil vše pro svůj záměr, také i darebáka pro zlý den. Hospodinu je každý nadutec ohavností, trestu...
Přísloví 17:4...na zlato pec, lidské srdce však zkoumá HospodinZlý člověk na ničemné řeči, lhář poslouchá zlé jazyky....
Přísloví 21:27...je oběť ničemů, zvlášť když se obětuje ze zlých úmyslů! Falešný svědek bídně zhyne; poslední slovo ...
Přísloví 24:1...? nevím kdy! se proberu, dám si víc! K zlým lidem nechovej žádnou závist, po jejich společnosti...
Přísloví 24:20...nemáš co závidět. Budoucnost nečeká lidi zlé, svíce darebáků uhasne! Cti Hospodina, synu, a také...
Přísloví 26:23...na střepu hliněném jsou vřelé rty na srdci zlém. Ten, kdo nenávidí, se v řeči přetvařuje, hluboko v...
Přísloví 28:5... se staví proti nim. Spravedlnost je nad chápání zlých lidí, hledači Hospodina ji plně pochopí. Lepší...
Přísloví 29:6...bližnímu lichotí, prostírá před jeho nohy síťZlý člověk vězí v pasti hříchu, spravedlivý je plný...
Přísloví 31:12...užitek tu chybět nebude. Je na něj hodná, a ne zlá po všechny dny svého života. Vlnu a len si sama nakoupí...
Kazatel 3:17...zlo. Pomyslel jsem si: Spravedlivéhozlého Bůh přivede na soud; tam přijde čas na každý skutek i...
Kazatel 7:14... co on pokřivil? V dobrý den užívej štěstí a ve zlý den si uvědom, že Bůh jej učinil tak jako ten druhý,...
Kazatel 7:15...Spravedlivý umírá i se svou spravedlnostízlý žije dlouho i se svou špatností. Nebývej příliš...
Kazatel 7:17... Proč se máš trápit? Nebuď však ani příliš zlý a také nebuď bláhový. Proč máš předčasně umřít? Toho je...
Kazatel 7:25...moudrost a dopátral se smyslu, abych pochopilzlou tupost a hloupou bezhlavost. Tehdy jsem nalezl něco...
Kazatel 8:5...Co to provádíš? Kdo plní přikázání, neokusí nic zlého, moudrý v srdci kdy, jak a co. Vše svůj správný...
Kazatel 8:11...ale ve městě nikdo nevzpomněl. I to je marnostZlé činy nejsou trestány rychle, proto lidské srdce chuť...
Kazatel 9:2...Spravedlivé i zlosyny čeká týž osud - dobrézlé, čisté i nečisté, ty, kteří obětují, i ty, kdo nikoli....
Kazatel 11:2...vše na sedm nebo i osm dílů, vždyť nevíš, co zlého může potkat zem. Když se oblaka naplní vodou, průtrž...
Kazatel 12:1... dokud jsi ještě mlád, dříve než přijdou zlé dny a roky, o kterých řekneš: Nemám je rád! Dřív než ti...
Kazatel 12:14...se děje, i to skryté, to bylo dobré anebo zlé. Šalomounova píseň...
Izaiáš 1:13...Všechna ta novoluní, soboty, slavnosti - ta vaše zlá shromáždění nesnáším! Ta vaše novoluní, ty vaše svátky...
Izaiáš 9:16...sirotky a vdovami, neboť jsou všichni bezbožnízlí a všechna ústa mluví nesmysly. Tím vším ale jeho hněv...
Izaiáš 10:1...se ještě chystá udeřit! Běda těm, kdo uzákoňují zlé zákony, těm, kdo sepisují kruté předpisy, aby ovlivnili...
Izaiáš 14:20...svůj vlastní lid. navěky není památky po tom zlém plemeni! Připravte jatka pro jeho syny, jsou...
Izaiáš 32:6...říkat ctihodný. Hlupák přece říká nesmyslyzlé věci v srdci vymýšlí - jak by se dopustil nějaké...
Izaiáš 41:23...jste bohové! Udělejte něco, je to dobré nebo zlé, užasneme nad tím pohledem. Jenže vy nejste vůbec...
Izaiáš 58:9...středu útlak odvrhneš, ukazování prstem a řeči zlé, hladovému když se štědře nabídneš a nasytíš duše...
Izaiáš 65:12...a vy jste neposlouchali, ale páchali jste, co je zlé v mých očích, zvolili jste si, co se mi nelíbí. Nuže,...
Izaiáš 66:4...jsem, ale neposlouchali, ale páchali, co je zlé v mých očích; zvolili si, co se mi nelíbí. Slyšte slovo...
Jeremiáš 3:17... se nebudou řídit svým zarputilýmzlým srdcem. V těch dnech přijde dům Judy k domu Izraele a...
Jeremiáš 4:15...z Danu je slyšet, z pohoří Efraim jde zlá zvěst. Oznamte národům: ‚ jsou tu!' Ohlaste...
Jeremiáš 7:24...nevnímali. Řídili se záměry svého zarputiléhozlého srdce; ukazovali mi záda, a ne tvář. Ode dne, kdy...
Jeremiáš 8:3... A kamkoli zaženu tu hrstku pozůstalých z toho zlého pokolení, tam všude budou chtít raději zemřít, než...
Jeremiáš 8:6... ale nikdo se o tom nezmínil. Nikdo nelituje, co zlého spáchal, neříká: ‚Co jsem to učinil?' Každý se řítí...
Jeremiáš 11:8...a každý se raději řídil svým zarputilýmzlým srdcem. Proto na nich vyplním všechny hrozby uvedené v...
Jeremiáš 11:17...zástupů, který sázel, vyslovil nad tebou zlý ortel, protože dům Izraele i dům Judy páchal zlé věci:...
Jeremiáš 12:4...i ptáků ubývat, protože obyvatelé země jsou tak zlí? Přitom však říkají: "Do naší budoucnosti mu nic není!"...
Jeremiáš 13:10...pýchu Judy a nesmírnou pýchu Jeruzaléma! Tento zlý lid, který odmítá poslouchat slova, který se řídí...
Jeremiáš 13:23...i vy mohli jednat dobře, kdo jste si navykli být zlí! "Rozpráším jako plevy unášené pouštním vichrem...
Jeremiáš 14:20... a hle - zděšení! Uznáváme, Hospodine, jak jsme zlí; naši otcové se provinili a i my jsme proti tobě...
Jeremiáš 15:21...a vysvobozoval, praví Hospodin. Z rukou zlých lidí vysvobodím a ze spárů tyranů vykoupím." ...
Jeremiáš 16:12...otcové. Hle, každý se řídíte svým zarputilýmzlým srdcem, místo abyste poslouchali . Proto vás z této...
Jeremiáš 17:17...tebou. Nebuď mi postrachem - jsi útočiště ve zlý den! jsou zahanbeni, kdo pronásledují, a mně ...
Jeremiáš 17:18...se děsí, a neděsím se . Jen na přiveď ten zlý den, dvojnásobnou ranou rozdrť je! Hospodin ke mně...
Jeremiáš 18:10...pokud však budou páchat, co je v mých očích zlé, a nebudou poslouchat, pak i upustím od dobra,...
Jeremiáš 18:11...‚Tak praví Hospodin: Hle, chystám proti vám něco zlého, vymýšlím na vás plán! Odvraťte se proto každý od své...
Jeremiáš 18:12...plánů, každý se budeme řídit svým zarputilýmzlým srdcem.'" A proto tak praví Hospodin: "Ptejte se mezi...
Jeremiáš 21:10...jsem o tomto městě - avšak ne v dobrém, ale ve zlém, praví Hospodin. Nechám je padnout do rukou...
Jeremiáš 21:12...se a nezhasne, protože vaše skutky jsou tak zlé! Hle, jsem proti tobě, Jeruzaléme, jenž na náhorní...
Jeremiáš 23:10...vyschly, zbyla pustina. Jejich dráha je totiž zlá, jejich moc je nespravedlivá. "Proroci i kněží jsou...
Jeremiáš 23:17...se řídí svým zarputilým srdcem, namlouvají: ‚Nic zlého se vám nestane!' Kdo ale stál v radě Hospodinově, aby...
Jeremiáš 23:22...s mými slovy; odvrátili by je od jejich zlé cesty, od jejich zlého jednání. Jsem snad Bůh, jen když...
Jeremiáš 25:5...nevšímali. Říkávali: ‚Odvraťte se každý od své zlé cesty a svého zlého jednání, můžete žít v zemi,...
Jeremiáš 26:3... Snad poslechnou a odvrátí se každý od své zlé cesty, abych i upustil od zla, které jsem na ...
Jeremiáš 32:30...Izraele i Judy od mládí jen páchají, co je zlé v mých očích. Ano, synové Izraele pořád jen urážejí...
Jeremiáš 35:15...proroky se slovy: ‚Odvraťte se každý od své zlé cesty a napravte své jednání. Nenásledujte cizí bohy a...
Jeremiáš 36:3...dopustit, snad se každý z nich odvrátí od své zlé cesty, abych jim odpustil jejich hříchy a zločiny."...
Jeremiáš 36:7...prosit o slitování a každý se odvrátí od své zlé cesty. Vždyť Hospodin tomuto lidu hrozí velikým a...
Jeremiáš 39:12...k sobě a postarej se o něj, se mu nestane nic zlého. Udělej pro něj, o cokoli požádá." Velitel...
Jeremiáš 39:16...slova o tomto městě, avšak ne v dobrém, ale ve zlém. V ten den se ta slova splní před tvýma očima. Tebe...
Jeremiáš 44:11...zástupů, Bůh Izraele: Hle, rozhodl jsem o vás ve zlém; celý Juda bude vyhlazen. Odstraním pozůstatky Judy -...
Jeremiáš 44:17...jsme měli jídla dosyta, bylo nám dobře a nic zlého se nám nedělo. Ale od doby, co jsme přestali pálit...
Jeremiáš 44:27... budu nad nimi bdít, avšak ne v dobrém, ale ve zlém. Všichni Židé v Egyptě do posledního zemřou mečem a...
Jeremiáš 49:23... O Damašku: "Chamát i Arpád leží v hanbě, neboť zlou zprávu slyšeli; zmítají se hrůzou jako moře, jež nelze...
Jeremiáš 51:2...jeho zem. Ano, obklíčí jej všude kolem v jeho zlý den. Nenechte střelce ani napnout luk, nenechte je ani...
Jeremiáš 52:2...z Libny. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, přesně jako to dělal Joakim. Hospodin se proto na...
Ezechiel 3:18...život tím, že bys jej varoval před jeho zlou cestou - pak ten ničema zemře za své viny, ale za jeho...
Ezechiel 3:19...a on se neodvrátil od své ničemnosti ani od své zlé cesty - pak zemře za své viny, ale ty se zachráníš....
Ezechiel 7:26...pokoj - zbytečně! Valí se pohroma za pohromouzlá zpráva jedna za druhou. Od proroka se budou dožadovat...
Ezechiel 11:2... "tito muži plánují hanebnosti a domlouvají zlá rozhodnutí pro město. Říkají: ‚Nemají se právě teď...
Ezechiel 13:22...povzbuzujete ničemy, aby se neodvrátili od své zlé cesty a mohli žít, proto nebudete mít falešná vidění...
Ezechiel 20:44...s vámi kvůli svému jménu naložím ne podle vašich zlých způsobů a zkažených skutků, dome Izraele, praví...
Ezechiel 28:15...ode dne svého stvoření - než jsi byl shledán zlým. Kvůli množství tvého obchodování se tvé nitro...
Ezechiel 33:11...a žil! Odvraťte se, odvraťte se od svých zlých cest! Proč máte umírat, dome Izraele? Synu člověčí,...
Ezechiel 36:31...hanbu kvůli hladu. Pak si vzpomenete na své zlé cesty a nesprávné jednání a budete se sami sobě...
Ezechiel 38:10...V ten den napadnou různé myšlenky a zosnuješ zlý plán. Řekneš si: ‚Zaútočím na zemi s nechráněnými...
Daniel 6:23...nevinným. A ani tobě, králi, jsem neprovedl nic zlého." Král se velice zaradoval a hned přikázal, ...
Daniel 9:25...i s náměstím a příkopem, přestože časy budou zlé. dvaašedesát týdnů uplyne, Mesiáš bude zabit a...
Daniel 12:10...čas. Mnozí budou čištěni, běleni a tříbeniZlí lidé budou i nadále zlí a nikdo z nich neporozumí....
Ozeáš 10:15...tak v Bet-elu dopadnete - vaše zločiny jsou tak zlé! Za svítání, než začne den, král Izraele bude zahuben. ...
Amos 5:13... Rozumný bude v době mlčet - ty časy budou zlé. Hledejte dobré, a ne zlé, žijete! Hospodin, Bůh...
Amos 5:14...mlčet - ty časy budou zlé. Hledejte dobré, a ne zlé, žijete! Hospodin, Bůh zástupů, pak s vámi bude, jak...
Amos 6:3...tato království? Mají snad větší území než vyZlý den byste chtěli odvrátit, nastolujete však násilí....
Amos 9:4...nich svým pohledem - avšak ne v dobrém, ale ve zlém! Panovník, Hospodin zástupů, se dotkne země a ta se...
Jonáš 3:8...ze vší síly k Bohu. Každý se odvrátí od svých zlých cest a od násilí, které mu lpí na rukou. Kdo ?...
Jonáš 3:10... jak se zachovali a jak se odvrátili od svých zlých cest, slitoval se a přestože řekl, že s nimi naloží...
Micheáš 2:3...chodit s hlavou nahoru - ty časy budou zlé. V ten den o vás složí popěvek, zazpívají vám posměšný...
Abakuk 3:13...svůj lid, svého pomazaného zachránit. Vůdce zlého domu jsi rozdrtil, obnažil jsi jej od hlavy po...
Zachariáš 1:4...praví Hospodin zástupů: Odvraťte se od svých zlých cest, od svého zlého jednání!' Vy jste ale...
Matouš 5:11...a pronásledovat vás a šířit o vás všelijaké zlé a lživé řeči kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože...
Matouš 5:37...slovoAno' ano a ‚Ne' ne. Co je nad to, je od zlého. Slýchali jste, že bylo řečeno: ‚Oko za oko, zub za...
Matouš 5:39...za zub.' vám však říkám, abyste neodporovali zlému člověku. Když někdo udeří do pravé tváře, nastav...
Matouš 5:45...dává svému slunci vycházet na dobré lidi i na zlé a posílá déšť na spravedlivé i nespravedlivé. Jakou...
Matouš 6:13... A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Odpustíte-li totiž lidem jejich prohřešky, odpustí...
Matouš 7:11... dáš mu snad hada? Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec...
Matouš 7:17...dobrý strom nese dobré ovoce a špatný strom nese zlé ovoce. Dobrý strom nemůže nést zlé ovoce, stejně jako...
Matouš 7:18...strom nese zlé ovoce. Dobrý strom nemůže nést zlé ovoce, stejně jako špatný strom nemůže nést dobré ovoce...
Matouš 9:4...a tak se jich zeptal: "Proč si hned myslíte něco zlého? Co je podle vás snadnější říci: ‚Jsou ti odpuštěny...
Matouš 12:33...dobré. Nechte strom zplanět, a jeho ovoce bude zlé. Strom se přece pozná po ovoci. Plemeno zmijí! Jak...
Matouš 12:34...Jak byste mohli mluvit dobré věci, když jste zlí? Co na srdci, to na jazyku! Dobrý člověk vynáší ze...
Matouš 12:35...člověk vynáší ze svého dobrého pokladu to dobrézlý člověk vynáší ze zlého pokladu zlé. Říkám vám ale, že z...
Matouš 12:39...tebe vidět nějaké znamení." On jim však řekl: "Zlé a cizoložné pokolení vyžaduje znamení, ale žádné...
Matouš 12:45...hůře než na začátku. Tak tomu bude i s tímto zlým pokolením." A zatímco ještě mluvil k zástupům, hle,...
Matouš 13:19...slovo o Království a nerozumí, přichází ten zlý a uchvacuje to, co bylo zaseto do jeho srdce. To je ten...
Matouš 13:38...jsou synové Království a koukol jsou synové toho zlého. Nepřítel, který je rozsívá, je ďábel, žeň je konec...
Matouš 13:49...bude dít na konci světa: Vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a vhodí je do ohnivé pece. Tam bude...
Matouš 16:4...úkazy, ale znamení těchto časů rozeznat neumíteZlé a cizoložné pokolení vyhledává znamení, ale žádné...
Matouš 18:32... co se stalo. Jeho pán ho tedy zavolal. ‚Ty zlý služebníku!' řekl mu. ‚Odpustil jsem ti celý dluh,...
Matouš 22:10...do ulic a shromáždili všechny, které našlizlé i dobré, a tak se svatební místnost naplnila hosty....
Matouš 24:48...vám, že ho ustanoví nade vším svým majetkemZlý služebník by si v srdci řekl: ‚Můj pán je pryč nadlouho...
Matouš 25:26...máš, co ti patří.' Jeho pán mu odpověděl: ‚Ty zlý a líný služebníku! Věděl jsi, že sklízím, kde jsem...
Matouš 27:23...Pilát. "Ukřižovat!" zvolali všichni. "Co udělal zlého?" ptal se dál. Oni však křičeli ještě víc:...
Marek 6:19...manželkou je nezákonný!" Herodias mu to měla za zlé a chtěla ho zabít, ale nemohla. Herodes se totiž Jana...
Marek 7:21...člověka špiní. Z nitra lidského srdce vycházejí zlé myšlenky, smilnění, krádeže, vraždy, cizoložství,...
Marek 7:23... závist, urážky, pýcha, potrhlost. Všechny tyto zlé věci vycházejí z nitra a špiní člověka." Potom vstal a...
Marek 15:14...ho!" vykřikli všichni. "Co udělal zlého?" ptal se Pilát. Oni však křičeli ještě víc: "Ukřižuj...
Lukáš 6:22...vás vyobcují a potupí a vaše jméno zavrhnou jako zlé kvůli Synu člověka. V ten den se radujte a jásejte,...
Lukáš 6:35...Nejvyššího, neboť on je laskavý i k nevděčnýmzlým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec...
Lukáš 6:45...vynáší z dobrého pokladu svého srdce to dobrézlý pak vynáší ze zlého pokladu to zlé. Co na srdci, to...
Lukáš 7:21...hodinu uzdravil mnoho lidí od neduhů, trápenízlých duchů a mnoha slepým daroval zrak) jim odpověděl:...
Lukáš 8:2...a také některé ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů a nemocí: Marie zvaná Magdaléna, z níž vyšlo...
Lukáš 9:39...nad mým synem - mám jenom jeho! Náhle ho napadá zlý duch a zničehonic začne křičet. Zmítá jím, pěnu u...
Lukáš 11:13...mu snad štíra? Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš...
Lukáš 11:29...davy, Ježíš pokračoval: "Toto pokolení je zlé. Vyžaduje znamení, ale žádné znamení nedostane, kromě...
Lukáš 16:25...sis v životě užil dobrých věcí, tak jako Lazar zlých. Teď ho tedy čeká potěšení, ale tebe trápení. Navíc...
Lukáš 19:22...mu řekl: ‚Soudím podle tvých vlastních slovzlý služebníku. Věděl jsi, že jsem přísný člověk, že...
Lukáš 23:22...Promluvil k nim tedy potřetí: "Ale co udělal zlého? Nezjistil jsem u něj nic, za co by zasloužil smrt....
Lukáš 23:41...odplatu za své skutky, kdežto tenhle nic zlého neudělal!" Potom řekl Ježíšovi: "Vzpomeň si na , ...
Jan 3:19...světlo oblíbili tmu, protože jejich skutky byly zlé. Každý, kdo koná zlo, nenávidí světlo a nepřichází ke...
Jan 7:7...o něm vydávám svědectví, že jeho skutky jsou zlé. Jděte na slavnost sami. tam nejdu; můj čas se ještě...
Jan 17:15...abys je vzal ze světa, ale abys je uchránil před zlým. Nepatří světu, jako ani nepatřím světu....
Skutky 19:12...z jeho těla na nemocné; nemoci je opouštělyzlí duchové vycházeli. Nějací potulní židovští zaklínači se...
Skutky 19:13...vzývat jméno Pána Ježíše nad těmi, kdo měli zlé duchy: "Zaklínáme vás Ježíšem, kterého káže Pavel!" Tak...
Skutky 19:15...sedm synů židovského vrchního kněze SkévyZlý duch jim odpověděl: "Ježíše znám, o Pavlovi vím, ale...
Skutky 19:16... ale kdo jste vy?" A ten člověk, ve kterém byl zlý duch, se na vrhl, přemohl je a zbil tak, že z toho...
Skutky 23:9...a bojovali za něj: "Nenašli jsme na něm nic zlého. Co když k němu mluvil duch nebo anděl?" Hádka...
Skutky 25:5...vypraví se mnou, a pokud ten muž provedl něco zlého, ho žalují." Poté, co mezi nimi strávil osm nebo...
Skutky 28:5...naživu." Pavel však hada setřásl do ohně a nic zlého se mu nestalo. Domorodci očekávali, že oteče anebo...
Skutky 28:6... Když ale dlouho čekali a viděli, že se mu nic zlého neděje, změnili názor a začali říkat, že je to bůh. V...
Římanům 9:11... Ještě se nenarodili a neudělali nic dobrého ani zlého - aby se však Boží rozhodnutí opíralo o vyvolení...
1. Korintským 5:13...kdo jsou uvnitř? Ty venku bude soudit Bůh. "Toho zlého vylučte ze svého středu." Jak se někdo z vás...
1. Korintským 10:6...se stalo nám pro výstrahu. Proto nepropadejme zlé lačnosti tak jako kdysi oni. Také nebuďte modláři jako...
2. Korintským 5:10...to, co v těle vykonal, to bylo dobré anebo zlé. Víme, co je to bázeň před Hospodinem, a proto...
2. Korintským 11:7...vždycky přesvědčit. Anebo jsem spáchal něco zlého, když jsem vám zvěstoval Boží evangelium zadarmo?...
Galatským 1:4...za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce, jemuž buď sláva...
Efeským 4:29...tím, kdo nouzi. Z vašich úst nevychází nic zlého; vaše slova jsou dobrá, posilující tam, kde je...
Efeským 5:16...lidé. Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá. Nežijte v nevědomosti, rozumějte Pánově vůli...
Efeským 6:13...sférách. Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát. Stůjte...
Efeským 6:16...jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého. Vezměte si také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je...
Koloským 1:21...jste mu kdysi byli cizí a svými myšlenkamizlými skutky nepřátelští, nyní již usmířil. Ve svém lidském...
Koloským 3:5...pozemské sklony - smilstvo, nečistotu, vášeňzlé choutky a hlavně chamtivost (což je modlářství), neboť...
2. Tesalonickým 3:2...jako u vás a jsme vysvobozeni od podivnýchzlých lidí; neboť ne všichni věří. Pán je však věrný - on...
2. Tesalonickým 3:3... Pán je však věrný - on vás posílí a ochrání od zlého. Jsme o vás v Pánu přesvědčeni, že se řídíte našimi...
1. Timoteus 6:4...které jsou zdrojem nevraživosti, neshod, urážekzlých domněnek a neustálých třenic. Tito lidé s porušenou...
2. Timoteus 3:13... kdo chtějí žít zbožně v Kristu Ježíši. Se zlými lidmi a šarlatány to bude stále horší - budou svádět...
2. Timoteus 4:18...ze lví tlamy. A Pán vysvobodí od všeho zlého a zachová pro své nebeské království. Jemu buď...
Titus 1:12...vlastní prorok, řekl: "Kréťané jsou věční lhářizlé bestie, líné pupky!" Měl úplnou pravdu. Proto je přísně...
Titus 2:8...každý protivník zahanben a nemohl o nás říci nic zlého. Služebníky , se podřizují svým pánům, jsou...
Židům 3:12...Dávejte pozor, bratři, aby někdo z vás neměl zlé a nevěrné srdce, které by se odvracelo od živého Boha....
Židům 5:14...zkušeností vycvičené k rozeznání dobréhozlého. Nechme tedy úvodních řečí o Kristu a směřujme k...
Jakub 1:13...je od Boha. Jako Bůh nemůže být pokoušen zlým, tak také sám nikoho nepokouší. Když je někdo pokoušen...
Jakub 4:16...ve své namyšlenosti. Všechno takové chlubení je zlé. Umět jednat správně, ale nejednat je hřích....
1. Petr 2:18...svým pánům - nejenom dobrým a vlídným, alezlým. Když někdo nevinně trpí kvůli zbožnému svědomí,...
1. Petr 3:17...trpěli, je lepší trpět za dobré činy nežli za zlé. Vždyť i Kristus, sám spravedlivý, jednou trpěl za...
1. Jan 2:13... Píšu vám, mládenci, že jste zvítězili nad tím Zlým. Napsal jsem vám, děti, že jste poznali Otce. Napsal...
1. Jan 2:14...slovo ve vás zůstává a zvítězili jste nad tím Zlým. Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo v lásce...
1. Jan 3:12...jedni druhé. Ne jako Kain, který patřil tomu Zlému a zavraždil svého bratra. A proč ho zavraždil?...
1. Jan 5:18...se narodil z Boha, opatruje se, aby se ho ten Zlý nedotýkal. Víme, že my jsme z Boha, ale celý svět leží...
3. Jan 1:10...přijdu, připomenu, co dělá, když o nás šíří ty zlé nesmysly. A jako by toho nebylo dost, nejenže sám...
3. Jan 1:11...je z církve. Milovaný, neber si příklad ze zlého, ale z dobrého. Kdo jedná dobře, je z Boha; kdo jedná...
Zjevení 2:2...práci i tvou vytrvalost. Vím, že nemůžeš snést zlé lidi; vyzkoušel jsi ty, kdo si říkají apoštolové, ale...
Zjevení 16:2...těch, kteří se klaněli jejímu obrazu, vyvstaly zlé a zhoubné vředy. Druhý pak vylil svou číši do moře. To...

Slova obsahující zlou: rozloučeni (1) rozloučení (1) rozloučenou (1) rozloučil (7) rozloučila (1) rozloučili (1) rozloučím (3) zlou (9)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |