Zlosynové

Hledám varianty 'zlosynové' [ zlosyny (5) zlosynům (7) zlosynů (3) zlosynu (1) zlosynovi (2) zlosynové (4) zlosynem (1) zlosyna (2) zlosyn (5) ]. Nalezeno 30 veršù.
2. Samuel 3:34...nebyly spoutány, na nohou neměls okovy - ranou zlosynů jsi pad!" A lidé ho oplakávali o to víc. Potom...
2. Samuel 4:11...tak, že jsem ho dal zabít. Čím spíše když nějací zlosynové zavraždí nevinného člověka v jeho vlastním domě...
2. Samuel 7:10...a nikdo ho nerušil. jej nebudou utiskovat zlosynové jako dříve, za dnů, kdy jsem nad svým izraelským...
1. Letopisů 17:9...doma a nikdo ho nerušil. ho nebudou utlačovat zlosynové jako dříve, za dnů, kdy jsem nad svým izraelským...
Ester 7:6... "Ten zavilý padouch," řekla Ester, "je tenhle zlosyn Haman!" Haman zůstal před králem a královnou jako...
Job 16:11...mně. Bůh dal napospas ničemům, předhodil  zlosynům. Žil jsem v poklidu - vtom na udeřil, chytil ...
Job 18:21...východě pojme děs: ‚Ach, takový je tedy příbytek zlosyna, domov neznaboha takhle dopadá!'" Job na to...
Job 21:30...jejich svědectví? Vždyť v čase neštěstí je zlosyn ušetřen, v den rozhněvání vyvázne. Kdo mu jeho...
Job 24:20...pochoutkou pro červy. nikdo nevzpomene na ty zlosyny, jsou jak stromy větrem zlomeni. obcují s...
Job 29:17...býval pro chudé, zasazoval se o právo cizinceZlosynům jsem uměl zuby zvyrážet z čelistí jsem jim vyrval...
Job 31:3...Všemohoucí shůry dědictví, ne-li neštěstí pro zlosyna, ne-li pohromu pachatelům zla? Copak Bůh nehledí na...
Žalmy 5:6...očima neobstojí zpupní, v nenávisti máš všechny zlosyny. Vniveč obracíš všechny lháře - vrahy a podvodníky...
Žalmy 36:13... ruka darebáků nepronásleduje ! Tam, kde zlosynové padnou, ležet zůstanou, nevstanou! Žalm...
Žalmy 37:1... nevstanou! Žalm Davidův. Nezlob se kvůli zlosynům, nezáviď těm, kdo křivdu působí - vždyť jako tráva...
Žalmy 59:3...můj, před útočníky ochraňuj. Zbav těch zlosynů, zachraň od těch vrahounů! Pohleď, Hospodine - v...
Žalmy 89:23...moci vydírat nepřítel, nebude přemožen žádným zlosynem. Jeho protivníky před ním rozdrtím, ty, kdo jej...
Žalmy 94:16...proti bídákům? Kdo se mnou postaví se proti zlosynům? Kdyby mi býval nepomohl Hospodin, zakrátko bydlel...
Žalmy 101:8...na zemi. Z Hospodinova města vymýtím všechny zlosyny! Modlitba ubožáka, když v zoufalství vylévá před...
Přísloví 4:14...Stezku darebáků se neodvažuj zkoušet, cestou zlosynů nikdy nekráčej. Varuj se a nechoď po , odvrať...
Přísloví 12:12...rozum, honí vidiny. Darebák závidí kořist zlosynovi, kořeny spravedlivých však plody přináší. Hříšné...
Přísloví 12:13...však plody přináší. Hříšné rty jsou zlosynovi pastí, spravedlivý však ujde trápení. Ovoce svých...
Přísloví 17:11...tupci stokrát nařezal. Na nic než na vzpouru zlosyn nemyslí, bude však navštíven poslem ukrutným. Raději...
Přísloví 24:19...pohled, mohl by od něj odvrátit svůj hněv. Kvůli zlosynům se nemusíš zlobit, darebákům nemáš co závidět....
Kazatel 8:8...nikdo nevládne. Nikdo nemá úniku z bitvyzlosyn se nezachrání ani zločinem. To všechno jsem viděl,...
Kazatel 8:10...k jeho záhubě. Viděl jsem, jak se strojí pohřby zlosynům, kteří opustili svatyni; na ty, kdo konali dobro,...
Kazatel 8:13...bohabojným, neboť žijí v bázni před BohemZlosynu se však dobře nepovede, nedlouhý život mu prchne...
Kazatel 8:14...se vede, jako by páchali zločiny, zatímco zlosynům se vede, jako by jednali spravedlivě. Říkám: I to...
Kazatel 9:2...nimi. Každý pokaždé dopadá stejně: Spravedlivézlosyny čeká týž osud - dobré i zlé, čisté i nečisté, ty,...
Sofoniáš 3:5... denně bez ustání vynáší na světlo svůj soudzlosyn však neví, co je stud! "Vyhladil jsem národy, že...
Matouš 21:41...s oněmi vinaři, přijde?" Odpověděli mu: "Ty zlosyny zle zahubí a vinici pronajme jiným vinařům, kteří...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |