Zloděj

Hledám varianty 'zloděj' [ zlodějů (1) zloději (9) zloděje (2) zloděj (21) ]. Nalezeny 33 verše.
Exodus 22:1...a beránka čtyřmi ovcemi. Jestliže bude zloděj přistižen při vloupání a bude udeřen tak, že zemře,...
Exodus 22:2...stane za bílého dne, bude prolitou krví vinen.Zloděj musí nahradit škodu. Jestliže nemá čím, bude za svou...
Exodus 22:6...bude to z domu toho muže ukradeno, jestliže bude zloděj nalezen, nahradí to dvojnásobně. Jestliže zloděj...
Exodus 22:7...zloděj nalezen, nahradí to dvojnásobně. Jestliže zloděj nalezen nebude, přivedou majitele domu před Boha,...
Job 24:14... když se zešeří, aby zabíjel ubohé chudáky; jako zloděj se nocí odplíží. Cizoložné oko soumrak vyhlíží,...
Job 30:5...je ze svého středu vyhnali, křičí za nimi jak za zloději. Ve strmých roklích bydlet musejí, v děrách do země...
Žalmy 50:18...poučit, slova za hlavu jsi zahodil. Vidíš-li zloděje, přátelíš se s ním, s cizoložníky ses ztotožnil!...
Přísloví 6:30...bližního spí - kdo se dotkne, trestu neujdeZloděj nebývá haněn, když krade, aby nasytil svůj neodbytný...
Izaiáš 1:23... Tví vládcové jsou samozvanci a společníci zlodějů; všichni si úplatky oblíbili, záleží jim jen na...
Jeremiáš 2:26...cizí a půjdu za nimi!' Jako hanbu přistižený zloděj, tak je hanebný celý dům Izraele se svými králi a...
Jeremiáš 48:27...ses nevysmíval Izraeli? Copak byl chycen mezi zloději, že se otřásáš opovržením, kdykoli se o něm zmíníš?...
Jeremiáš 49:9... nechají aspoň paběrky. Přepadnou-li v noci zloději, vezmou jen to, co budou chtít. však Ezaua...
Ozeáš 7:1...Samaří: Zabývají se podvody, do domů lezou zloději, tlupy lupičů jsou v ulicích. Vůbec si v srdci...
Joel 2:9...se na hradby, šplhají na domy, vnikají okny jako zloději. Před nimi země třese se i samo nebe se musí chvět;...
Zachariáš 5:3..." řekl mi. "Z jedné strany je napsáno: ‚Každý zloděj bude vyhlazen' a z druhé strany: ‚Každý...
Zachariáš 5:4... praví Hospodin zástupů, a přijde na dům zloděje i na dům toho, kdo křivě přísahá mým jménem, a v...
Matouš 6:19...si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde zloději vykopávají a kradou. Raději si hromaďte poklady v...
Matouš 6:20...poklady v nebi, kde je mol a rez neničízloději nevykopávají ani nekradou. Vždyť tam, kde máš...
Matouš 24:43...hospodář věděl, ve kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a nenechal by ho vloupat se do jeho domu....
Lukáš 12:33... které nezchátrají, nehynoucí poklad v nebi, kam zloděj nepřijde a kde mol neničí. Vždyť kde je váš poklad,...
Lukáš 12:39...kdyby hospodář věděl, v jakou hodinu přijít zloděj, nedovolil by mu vloupat se do domu. Proto i vy...
Jan 10:1...nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká jinudy, je zloděj a lupič, kdo ale vchází dveřmi, to je pastýř...
Jan 10:8... Všichni, kolik jich přišlo přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je neposlechly. jsem dveře....
Jan 10:10...a bude vcházet i vycházet a nalezne pastvuZloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil; jsem...
Jan 12:6...proto, že by měl starost o chudé, ale že byl zloděj. Měl totiž na starosti společnou pokladnu a z toho,...
1. Korintským 6:10... modláři, cizoložníci, rozkošníci, zvrhlícizloději, lakomci, opilci, pomlouvači ani vydřiduchové...
Efeským 4:28...místo ďábluZloděj přestane krást a začne pracovat. se slušně...
1. Tesalonickým 5:2... Sami dobře víte, že Pánův den přijde jako zloděj v noci. lidé budou říkat: "Mír! Bezpečí!" náhle...
1. Tesalonickým 5:4...nejste ve tmě, aby vás ten den překvapil jako zloděj. Všichni jste lidé světla, lidé dne. Nepatříme noci...
1. Petr 4:15... Duch Boží. nikdo z vás netrpí jako vrahzloděj, zločinec nebo udavač. Trpí-li však jako křesťan, ...
2. Petr 3:10...došli k pokání. Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se...
Zjevení 3:3...a čiň pokání. Pokud se neprobudíš, přijdu jako zloděj! Ani se nedozvíš, ve kterou hodinu na tebe přijdu....
Zjevení 16:15...dne Všemohoucího Boha. "Hle, přicházím jako zloděj. Blaze tomu, kdo bdí a střeží svá roucha, aby...

Slova obsahující zloděj: zloděj (21) zloděje (2) zloději (9) zlodějství (1) zlodějů (1) zlodějův (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |