Zloby

Hledám varianty 'zloby' [ zloby (2) zlobu (4) zlobou (4) zlobě (5) zloba (8) ]. Nalezeny 23 verše.
Job 17:2...se mnou ale ještě ti posměvači - kvůli jejich zlobě nezamhouřím oči! Slož za mne záruku, kterou určil jsi...
Žalmy 35:12... nevím o ničem, z čeho viní . Za dobrotu mi zlobou odplácejí, jsem opuštěný jako sirotek! přece,...
Žalmy 38:21...více, množí se počet mých zrádných nepřátelZlobou mi odplácejí za dobrodiní, obviňují , když...
Žalmy 78:49... Planoucí hněv svůj poslal na , prchlivostzlobu a soužení, anděly zkázy na dopustil! Otevřel...
Žalmy 103:9...a velmi laskavý. Nevznáší stále výčitky, nechová zlobu navěky. Nenakládá s námi, jak zaslouží náš hřích,...
Žalmy 109:5... obviňují, zatímco přináším své modlitbyZlobou mi za dobrotu odplácejí a nenávistí za přátelství...
Přísloví 15:1...toho, jenž dělá ostudu. Vlídná odpověď odvrací zlobu, příkrá řeč ale budí hněv. Jazyk moudrých zpříjemňuje...
Přísloví 16:14...líbí, milují ty, kdo mluví upřímně. Králova zloba je posel smrti, moudrý člověk ji ale utiší. Úsměv na...
Přísloví 27:4...písek tíží, vydržet s tupcem je těžší než obojíZloba je krutá a hněv prudký, kdo však obstojí před...
Kazatel 5:16...ve tmě - v tolika trápeních, v bolesti, ve zlobě! A tak jsem viděl, v čem spočívá štěstí: Je správné...
Kazatel 9:3...čeká týž osud. Lidské srdce je navíc plné zloby a hloupost je provází celým životem. Když potom...
Izaiáš 11:9...zmije, batole sáhne do hadího doupěte. žádná zloba, žádná záhuba nikde na celé svaté hoře - země...
Izaiáš 16:6... o jeho pýše nezměrné, o jeho pýše, zpupnostizlobě - jeho chlubení je však falešné! Proto Moáb kvílí...
Izaiáš 47:10...navzdory, navzdory moci čárů tvých. Ve své zlobě ses cítila bezpečná, říkala sis "Nikdo nevidí."...
Izaiáš 54:8...slitování však přivinu. Když na chvilku zloba přemohla, skryl jsem před tebou svoji tvář, ve věčné...
Izaiáš 65:25...slámu žrát, pokrmem hada bude prach. žádná zloba, žádná záhuba nikde na celé svaté hoře, praví...
Jeremiáš 6:7...ze studny tryská voda, tak z toho města tryská zloba. Útlak a zhouba se v něm rozléhá, jeho bolesti a rány...
Jeremiáš 10:10...živý Bůh a věčný Král! Země se třese před jeho zlobou, národy neobstojí, když se rozhněvá. Řekněte jim...
Pláč 1:22...kdy je postihne to, co ! Kéž všechna jejich zloba vystoupí před tvou tvář. Proveď jim, co jsi mi učinil...
Ezechiel 5:15...nad tebou ve svém hněvu, rozhořčení a trestající zlobě vykonám své rozsudky, staneš se nadávkou a posměškem,...
2. Korintským 12:20...zklamaní ze . Bojím se svárů, nevraživostizloby, soupeření, urážek, pomluv, zpupnosti a zmatků. Bojím...
Galatským 5:20...čarování, nepřátelství, svárlivost, nevraživostzloba, soupeřivost, roztržky, sekty, závidění, opilství,...
1. Petr 2:1...vám bylo zvěstováno. Odhoďte proto všechnu zlobu, každou lest, pokrytectví, závist i všechno...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |