Zlořečil

Hledám varianty 'zlořečil' [ zlořečil ]. Nalezeno 14 veršù.
Genesis 5:29...našich rukou, kterou máme se zemí, jíž Hospodin zlořečil." Po zplození Noema žil Lámech 595 let a plodil...
Exodus 21:17...prodán anebo nalezen v jeho držení. Kdo by zlořečil svému otci nebo matce, musí zemřít." "Když při...
Leviticus 20:9...je. jsem Hospodin, váš Posvětitel. Kdokoli by zlořečil svému otci nebo matce, musí zemřít. Zlořečil svému...
Leviticus 24:15... Potom promluv k synům Izraele: Kdokoli by zlořečil svému Bohu, ponese svůj hřích. Kdo by se rouhal...
2. Samuel 16:5...domu. Jmenoval se Šimei, syn Gerův, a jak šelzlořečil a házel po Davidovi i všech jeho služebnících...
2. Samuel 16:13...šel podél nich po protějším svahu, a jak šelzlořečil, házel po něm kameny a vířil prach. Utrmácený král...
2. Samuel 19:22... ho přerušil: "Nemá snad Šimei zemřít? Vždyť zlořečil pomazanému Hospodinovu!" "Co je vám do toho,...
1. Královská 2:8...Bachurim. Tenkrát, když jsem šel do Machanajimzlořečil mi hroznými kletbami. Potom mi vyšel vstříc k...
1. Královská 21:10...němu posaďte nějaké dva ničemy, dosvědčí, že zlořečil Bohu i králi. Pak ho vyveďte a ukamenujte k smrti...
1. Královská 21:13...naproti němu a veřejně Nábota obvinili: "Nábot zlořečil Bohu i králi!" Vyvedli ho tedy za město a...
2. Královská 2:24... plešoune!" On se otočil, podíval se na zlořečil jim v Hospodinově jménu. Vtom z lesa vyběhly dvě...
Nehemiáš 13:25...jazyky ostatních národů. Vytýkal jsem jim tozlořečil jim, některé muže jsem i bil a rval jim vlasy....
Matouš 15:4... "Bůh řekl: ‚Cti otce i matku' a ‚Kdokoli by zlořečil otci nebo matce, musí zemřít.' Vy ale říkáte, že...
Marek 7:10...Mojžíš řekl: ‚Cti otce i matku' a ‚Kdokoli by zlořečil otci nebo matce, musí zemřít.' Vy ale říkáte, že...

Slova obsahující zlořečil: nezlořečil (1) zlořečil (15) zlořečili (1) zlořečily (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |