Zlořečení

Hledám varianty 'zlořečení' [ zlořečený (25) zlořečení (5) zlořečená (1) ]. Nalezeno 30 veršù.
Genesis 3:14...Bůh tehdy řekl hadovi: "Za to, cos udělal, budeš zlořečený mezi vším dobytkem i divokými zvířaty. Po všechny...
Genesis 3:17...jedl ze zakázaného stromu, země bude kvůli tobě zlořečená! Po všechny dny svého života z budeš jíst v...
Genesis 9:25...se, co mu jeho nejmladší syn provedl, řekl: "Zlořečený buď Kanaán; je pro své bratry otrokem všech...
Genesis 49:7...ve svém hněvu, zmrzačili býky ve svém rozmaruZlořečený jejich hněv, že je tak prudký, a jejich...
Deuteronomium 27:15...začnou na všechny Izraelity hlasitě volat: "Zlořečený, kdo vytesá či odlije modlu, ohavnost před...
Deuteronomium 27:16...do skrýše!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo zneváží svého otce či matku!" A všechen lid...
Deuteronomium 27:17...otce či matku!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo posune mezník svého bližního!" A všechen lid...
Deuteronomium 27:18...svého bližního!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo svede slepého z cesty!" A všechen lid...
Deuteronomium 27:19...slepého z cesty!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo překroutí právo přistěhovalce, sirotka či...
Deuteronomium 27:20...či vdovy!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo obcuje s manželkou svého otce - takový...
Deuteronomium 27:21...svého otce!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo obcuje s jakýmkoli zvířetem!" A všechen lid...
Deuteronomium 27:22...zvířetem!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo obcuje se svojí sestrou - dcerou svého otce...
Deuteronomium 27:23...nebo své matky!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo obcuje se svou tchyní!" A všechen lid...
Deuteronomium 27:24...se svou tchyní!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo tajně zabije svého bližního!" A všechen lid...
Deuteronomium 27:25...svého bližního!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo se uplatit, aby prolil nevinnou krev!" A...
Deuteronomium 27:26...nevinnou krev!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo by neplnil a nedodržoval slova tohoto...
Jozue 6:26...na výzvědy do Jericha. Tehdy Jozue přísahal: "Zlořečený buď před Hospodinem, kdo povstane, aby stavěl...
Jozue 8:34...pak předčítal všechna slova Zákona, požehnánízlořečení, přesně jak je to psáno v knize Zákona. Ze všeho,...
Soudců 9:57...obrátil Bůh na jejich hlavy. Přišlo na  zlořečení Jotama, syna Jerub-baalova. Po Abimelechovi...
Soudců 21:18...ženy dát nemůžeme, protože Izraelci přísahaliZlořečený, kdo by dal ženu Benjamínovi!" Pak si ale řekli:...
1. Samuel 14:24... ale Saul zavázal vojsko touto přísahou: "Zlořečený ten, kdo by okusil pokrm před večerem, dokud se...
1. Samuel 14:28...tehdy řekl: "Tvůj otec zavázal vojsko přísahou: ‚Zlořečený ten, kdo by dnes okusil pokrm.' Proto jsou muži...
2. Letopisů 34:24...i na jeho obyvatele dopustím neštěstí a všechna zlořečení zapsaná v knize, kterou judský král slyšel číst....
Jeremiáš 11:3... Řekni jim - Tak praví Hospodin, Bůh IzraeleZlořečený je každý, kdo neposlouchá slova této smlouvy,...
Jeremiáš 17:5...- a bude hořet navěky!" Tak praví Hospodin: "Zlořečený, kdo spoléhá na člověka, kdo se o smrtelníka...
Jeremiáš 20:14...zachraňuje život ubohému z rukou zločinců. je zlořečený den, kdy jsem byl narozen! Den, kdy matka...
Jeremiáš 20:15... kdy matka rodila, není požehnán! je zlořečený ten, kdo mému otci oznámil: "Narodil se ti...
Jeremiáš 48:10...Z jeho měst zbudou sutiny, kde nikdo nebydlíZlořečený, kdo koná Hospodinovo dílo nedbale! Zlořečený,...
Daniel 9:11... aby neslyšeli tvůj hlas.To proto na nás dopadla zlořečení a kletby zapsané v Zákoně Božího služebníka...
1. Petr 3:9... milosrdní a skromní. Neodplácejte zlo zlem ani zlořečení zlořečením, ale naopak žehnejte. K tomu jste...

Slova obsahující zlořečení: zlořečení (5) zlořečením (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |