Zločinců

Hledám varianty 'zločinců' [ zločinec (9) zločincům (3) zločinců (7) zločinci (21) zločince (10) ]. Nalezeno 50 veršù.
1. Samuel 24:14...tebe nesáhnu. Staré přísloví říká: ‚Zlo páchají zločinci.' na tebe nesáhnu. Na koho to vytáhl král...
2. Samuel 3:39...Tito muži, synové Ceruji, jsou nad sílyZločinci za jeho zločin odplatí Hospodin!" Když se Saulův...
1. Královská 1:21...svým otcům, i můj syn Šalomoun dopadneme jako zločinci." Ještě hovořila s králem, když vtom přišel prorok...
Job 27:7...jako zlosyni a ti, kdo napadají, jako zločinci! Copak bezbožný nějakou naději, když ho Bůh...
Job 34:8...Rouhá se, jako by vodu pil! Dává se do spolku se zločinci, řadí se mezi ničemy! Vždyť říká: ‚Člověku není k...
Job 34:18...i králi řekne: ‚Jsi ničemník!' a šlechticům: ‚Vy zločinci!' On ani knížatům nestraní, nestaví velmože před...
Job 34:22...vidí. Není temnoty a není příšeří, kde by se zločinci před ním schovali. Bůh nemusí shromažďovat další...
Žalmy 6:9...všech mých nepřátel. Odstupte ode , všichni zločinci, hlas mého pláče slyšel Hospodin! Hospodin...
Žalmy 14:4... není ani jediný! Copak nic nevědí všichni ti zločinci? Jako by jedli chléb, můj lid hltají - proč by k...
Žalmy 17:4... jež vyšlo ze tvých rtů, varoval jsem se cest zločinců. kroky se držely tvých šlépějí, nohy...
Žalmy 34:17...spravedlivým, své uši naklání k jejich voláníZločincům se však Hospodin staví tváří, aby jejich památku...
Žalmy 53:5...dobro, není ani jediný! Copak nic nevědí tito zločinci? Jako by jedli chléb, můj lid hltají - pročpak by...
Žalmy 59:6...všechny ty pohany, neměj slitování s podlými zločinci! séla Večer se vracejí, štěkají jako psi, po celém...
Žalmy 64:3...zlých prosím ukryj, před vzpourou tlupy zločinců! Jazyky si jak meče naostřili, jak šípy míří slovy...
Žalmy 92:8...netuší, že jako tráva rostou ničemní a všichni zločinci že vzkvétají, aby vyhlazeni byli navždycky. Ty...
Žalmy 92:10...tví budou zničeni: rozprášeni budou všichni zločinci! Můj roh však pozvedneš jako roh buvolí, čerstvým...
Žalmy 94:4...Chrlí jen pýchu, kdykoli promluví, všichni ti zločinci se honosí. Tvůj lid, Hospodine, deptají, utlačují...
Žalmy 109:7... mu stojí žalobce! bude souzen, je za zločince, i jeho modlitba hříchem je! jeho život trvá...
Žalmy 125:5...k cestám klikatým, takové Hospodin zapudí se zločinci! Pokoj Izraeli! Poutní píseň. Když Hospodin...
Žalmy 141:4...neúčastním skutků ničemných s lidmi, kteří jsou zločinci - ani neokusím jejich lahůdky! ...
Žalmy 141:9...pastí, kterou mi nastražili, před léčkami těch zločinců! Ničemové padnou do svých vlastních sítí - ...
Izaiáš 1:4... národe hříšníků, lide obtížený vinami, plemeno zločinců, synové zkažení - Hospodina opustili, Svatého...
Izaiáš 31:2...Povstane proti domu bídáků, proti pomocníkům zločinců. Egypťané jsou jen lidé, a ne Bůh, jejich koně...
Izaiáš 53:9...mého lidu raněn byl. měl být pohřben se zločinci, octl se v hrobě s boháčem; nikdy se totiž...
Jeremiáš 5:26...vás těch darů zbavily! V mém lidu se najdou zločinci, číhají schovaní jako ptáčníci, nastražili past,...
Jeremiáš 20:13...mu chválu! On zachraňuje život ubohému z rukou zločinců. je zlořečený den, kdy jsem byl narozen! Den,...
Jeremiáš 23:14...viděl úděsnost: páchání nevěry a život ve lžizločincům dodávají odvahy, aby se nikdo neodvrátil od své...
Ezechiel 18:10...žít, praví Panovník Hospodin. Zplodí však třeba zločince a vraha, který provádí cokoli z těch věcí, kterých...
Nahum 2:1... svěť a naplň sliby své. nenapadne ten zločinec - je bezezbytku vyhlazen! na tebe, Ninive,...
Malachiáš 2:17...se. Tak, že říkáte: "Hospodinu se líbí kdejaký zločinec; takové zřejmě v oblibě!" Také se ptáte: "Kde...
Malachiáš 3:15...Proto říkáme: Blaze nadutcům! Nejlépe se vede zločincům - pokoušejí Boha, ale trestu uniknou." Tehdy...
Malachiáš 3:19...den planoucí jako pec! Všichni nadutci a všichni zločinci budou jako strniště a den, který přichází, je...
Matouš 26:55...V oné chvíli řekl Ježíš zástupům: "Jsem snad zločinec, že jste se vypravili zatknout s meči a holemi?...
Matouš 27:38... ŽIDOVSKÝ KRÁL. Spolu s ním byli ukřižováni dva zločinci, jeden po pravici a druhý po levici. Kolemjdoucí...
Matouš 27:44...‚Jsem Boží Syn'!" A tak podobně ho hanobilizločinci, kteří byli ukřižováni s ním. V poledne se po celé...
Marek 14:48...a usekl mu ucho. Ježíš jim řekl: "Jsem snad zločinec, že jste se vypravili zatknout s meči a holemi?...
Marek 15:27...ŽIDOVSKÝ KRÁL. [28] Spolu s ním ukřižovali dva zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici....
Lukáš 22:37...naplnit ještě toto Písmo: ‚Byl započten mezi zločince.' Naplňuje se totiž, co je o mně psáno." Řekli mu:...
Lukáš 22:52...a starším, kteří na něj přišli: "Jsem snad zločinec, že jste se na vypravili s meči a holemi? Denně...
Lukáš 23:32...K popravě s ním vedli ještě další dva mužezločince. Když přišli na místo zvané Lebka, ukřižovali ho...
Lukáš 23:33...na místo zvané Lebka, ukřižovali ho tam, i ty zločince - jednoho po pravici a druhého po levici. Ježíš...
Lukáš 23:39...nápis: TOTO JE JEŽÍŠ, ŽIDOVSKÝ KRÁL. Jeden ze zločinců, kteří tam viseli, se mu vysmíval: "Když jsi...
Jan 18:30...tohoto muže viníte?" ptal se. "Kdyby to nebyl zločinec, nevodili bychom ho k tobě," odpověděli. "Nechte...
Jan 18:40..."Toho ne! Pusť Barabáše!" (A ten Barabáš byl zločinec.) Pilát tehdy Ježíše vzal a nechal ho zbičovat...
Filipským 3:2... Dejte si pozor na ty psy, dejte si pozor na ty zločince, dejte si pozor na ty řezníky! Obřízku v pravém...
1. Timoteus 1:9...není určen pro spravedlivého. Vztahuje se na zločince a buřiče, na bezbožné a hříšné, na bezvěrce, na ty...
2. Timoteus 2:9... Pro snáším útrapy, dokonce i okovy jako zločinec; ale Boží slovo není v okovech. Proto jsem ochoten...
1. Petr 2:12...poctivý život. Místo aby vás pomlouvali jako zločince, raději oslavují Boha v den navštívení, protože...
1. Petr 2:14...hlavě státu nebo těm, které pověřil trestat zločince a odměňovat ty, kdo jednají dobře. Vždyť Boží vůle...
1. Petr 4:15...Boží. nikdo z vás netrpí jako vrah, zlodějzločinec nebo udavač. Trpí-li však jako křesťan, se za...

Slova obsahující zločinců: zločinců (7) zločincům (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |