Zločinům

Hledám varianty 'zločinům' [ zločiny (34) zločinům (2) zločinů (3) zločinem (3) zločinech (1) zločin (11) ]. Nalezeno 48 veršù.
Deuteronomium 21:22...přijde na něj bázeň. Když někdo spáchá smrtelný zločin a bude popraven pověšením na kůl, jeho tělo...
Soudců 9:56...se každý domů. Tak Bůh Abimelechovi odplatil zločin, který spáchal na svém otci, když povraždil svých...
Soudců 9:57...povraždil svých sedmdesát bratrů. Také všechny zločiny Šechemských obrátil Bůh na jejich hlavy. Přišlo na...
1. Samuel 24:12...jsem . Pohleď a uznej, že jsem nespáchal žádný zločin ani zradu. Nijak jsem ti neublížil, ale ty na ...
1. Samuel 26:18...svého služebníka? Co jsem provedl? Jaký zločin jsem spáchal? Vyslechni teď prosím, můj králi a pane...
2. Samuel 3:39...Tito muži, synové Ceruji, jsou nad sílyZločinci za jeho zločin odplatí Hospodin!" Když se Saulův...
Ezdráš 9:13...' Po tom všem, co nás potkalo za naše veliké zločiny a provinění, víme, Bože náš, že jsi nás netrestal,...
Job 13:23... Kolik mám hříchů, kolik vin? Ukaž mi můj zločin a můj hřích! Proč skrýváš svoji tvář? Proč za...
Job 31:11... jdou jiní do postele! Byl by to přece zvrhlý zločin, byl by to trestuhodný hřích, byl by to oheň k...
Job 34:26...je svrhne, a jsou zničeni. Ztrestá je za jejich zločiny veřejně a všem na očích. To proto, že od něj odešli...
Žalmy 32:5...jsem odhalil. Řekl jsem: "Vyznám Hospodinu své zločiny!" a tys mi odpustil mou vinu a hřích. séla k...
Žalmy 51:5... od mého hříchu očisti! Uznávám všechny své zločiny, svůj hřích mám stále na mysli. Proti tobě, tobě...
Žalmy 64:7...by to viděl?" říkají si, "Kdo by vypátral naše zločiny?" Vypátrá je Ten, jenž do nitra hledí, jenž pátrá v...
Žalmy 99:8...Bohem, který odpouští, i když jsi trestal jejich zločiny. Vyvyšujte Hospodina, Boha našeho, klaňte se na...
Žalmy 141:5... mi však hlavu nemažou ničemové - proti jejich zločinům stále modlím se! jejich vůdcové budou svrženi...
Kazatel 8:8...nemá úniku z bitvy, zlosyn se nezachrání ani zločinem. To všechno jsem viděl, když jsem uvažoval o všem,...
Kazatel 8:14... že spravedlivým se vede, jako by páchali zločiny, zatímco zlosynům se vede, jako by jednali...
Izaiáš 13:11...a měsíc nevydá svůj svit. Potrestám svět za jeho zločiny, všechny ničemy za jejich hřích. S pýchou nadutců...
Izaiáš 59:6... neobléknou se tím, co zhotoví. Jejich činy jsou zločiny, na jejich dlaních lpí násilí. Jejich nohy běží k...
Izaiáš 59:12...zůstávají nám naše provinění, uznáváme své zločiny: Vzpouru a zradu proti Hospodinu, odvrácení se od...
Jeremiáš 4:4...hněv nevyšlehne plamenem, se nerozpálí vašimi zločiny, takže by nešel uhasit." "Oznamte to v Judsku,...
Jeremiáš 5:28... vypasení jsou a otylí. Předhánějí se svými zločiny, o spravedlnost nestojí, práva sirotků neprosazují,...
Jeremiáš 7:13...Izraele udělal! Zatímco jste páchali všechny ty zločiny, praví Hospodin, jsem k vám mluvil. Znovu a...
Jeremiáš 23:2...se o , hle, s vámi zúčtuji za vaše zločiny, praví Hospodin. Zbytky svého stáda pak shromáždím...
Jeremiáš 23:11...jsou bezbožní; i ve svém chrámě nacházím jejich zločiny, praví Hospodin. Jejich cesta proto bude kluzká,...
Jeremiáš 33:8...vybuduji je tak jako kdysi. Očistím je ode všech zločinů, které proti mně spáchali. Všechny ty zločiny,...
Jeremiáš 36:3...zlé cesty, abych jim odpustil jejich hříchyzločiny." Jeremiáš tedy zavolal Barucha, syna Neriášova, a...
Jeremiáš 36:31...ho, jeho potomky i jeho dvořany za jejich zločiny. Přivedu na i na obyvatele Jeruzaléma a na...
Jeremiáš 41:11...přejít k Amoncům. Když se ale o všech těchto zločinech Išmaele, syna Netaniášova, doslechl Jochanan, syn...
Jeremiáš 44:5... vůbec nevnímali, že se mají odvrátit od svých zločinů a přestat pálit kadidlo cizím bohům. Proto se na...
Jeremiáš 44:9...mezi všemi národy na zemi? To jste zapomněli na zločiny svých otců, na zločiny judských králů, na zločiny...
Jeremiáš 44:22...Hospodin to nemohl déle snést! To kvůli vašim zločinům a kvůli ohavnostem, jež jste páchali, teď z vaší...
Pláč 2:14...ti prorokovali lži a nesmysly. Neodhalovali tvé zločiny, aby odvrátili tvé vyhnanství. Proroctví, která ti...
Ezechiel 16:23...ti! praví Panovník Hospodin. Kromě všech svých zločinů sis na každém plácku rozbalila stánek a pořídila...
Ezechiel 21:30...lotře, nadešel tvůj den, čas zúčtování s tvým zločinem! Tak praví Panovník Hospodin: Strhni si turban,...
Ezechiel 21:34...- nadešel jejich den, čas zúčtování s jejich zločinem! Meči, zpět do pochvy! Na místě, kde vyrobili,...
Ozeáš 7:1...uzdravím, tehdy se ukazuje Efraimův hříchzločiny Samaří: Zabývají se podvody, do domů lezou zloději,...
Ozeáš 7:2...nepřipouštějí, že si pamatuji všechny jejich zločiny; jejich skutky je teď obklíčily - vždyť je mám...
Ozeáš 7:3...je mám stále na očích! Obšťastňují krále svými zločiny a velmože svou lží. Všichni jsou samí cizoložníci,...
Ozeáš 9:15...prsy bez mléka! V Gilgalu začaly všechny jejich zločiny - tam jsem k nim tehdy pojal nenávist. Kvůli zlu,...
Ozeáš 10:15...ubíjel, právě tak v Bet-elu dopadnete - vaše zločiny jsou tak zlé! Za svítání, než začne den, král...
Ozeáš 12:15...Pána hořce popudil, a tak na něj uvalí jeho zločiny, jeho urážky mu odplatí! Efraimova slova bázeň...
Skutky 18:14... vy Židé! Kdyby šlo o nějaké bezpráví nebo vážný zločin, měl bych důvod vás vyslechnout. Když se ale přete o...
Skutky 24:20...a žalovat . Anebo řeknou zde tito, jaký zločin na našli, když jsem stál před Veleradou. Snad šlo...
Židům 10:17...dodává: " nikdy nevzpomenu na jejich hříchyzločiny." Tam, kde jsou hříchy odpuštěny, nejsou za ...
2. Petr 2:8... jeho spravedlivou duši den co den trápily zločiny, které viděl a slyšel páchat. Pán tedy umí...
1. Jan 3:4... jako je čistý on. Každý, kdo páchá hřích, páchá zločin, vždyť hřích je zločin! Víte, že on se ukázal, aby...
Zjevení 18:5...dosáhly k nebi a Bůh si připomenul její zločiny. Odplaťte tak, jak sama splácela, a podle jejích...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |