Zločin

Hledám varianty 'zločin' [ zločiny (34) zločinům (2) zločinů (3) zločinem (3) zločinech (1) zločin (11) ]. Nalezeno 48 veršù.
Deuteronomium 21:22...přijde na něj bázeň. Když někdo spáchá smrtelný zločin a bude popraven pověšením na kůl, jeho tělo...
Soudců 9:56...se každý domů. Tak Bůh Abimelechovi odplatil zločin, který spáchal na svém otci, když povraždil svých...
Soudců 9:57...povraždil svých sedmdesát bratrů. Také všechny zločiny Šechemských obrátil Bůh na jejich hlavy. Přišlo na...
1. Samuel 24:12...jsem . Pohleď a uznej, že jsem nespáchal žádný zločin ani zradu. Nijak jsem ti neublížil, ale ty na ...
1. Samuel 26:18...svého služebníka? Co jsem provedl? Jaký zločin jsem spáchal? Vyslechni teď prosím, můj králi a pane...
2. Samuel 3:39...Tito muži, synové Ceruji, jsou nad sílyZločinci za jeho zločin odplatí Hospodin!" Když se Saulův...
Ezdráš 9:13...' Po tom všem, co nás potkalo za naše veliké zločiny a provinění, víme, Bože náš, že jsi nás netrestal,...
Job 13:23... Kolik mám hříchů, kolik vin? Ukaž mi můj zločin a můj hřích! Proč skrýváš svoji tvář? Proč za...
Job 31:11... jdou jiní do postele! Byl by to přece zvrhlý zločin, byl by to trestuhodný hřích, byl by to oheň k...
Job 34:26...je svrhne, a jsou zničeni. Ztrestá je za jejich zločiny veřejně a všem na očích. To proto, že od něj odešli...
Žalmy 32:5...jsem odhalil. Řekl jsem: "Vyznám Hospodinu své zločiny!" a tys mi odpustil mou vinu a hřích. séla k...
Žalmy 51:5... od mého hříchu očisti! Uznávám všechny své zločiny, svůj hřích mám stále na mysli. Proti tobě, tobě...
Žalmy 64:7...by to viděl?" říkají si, "Kdo by vypátral naše zločiny?" Vypátrá je Ten, jenž do nitra hledí, jenž pátrá v...
Žalmy 99:8...Bohem, který odpouští, i když jsi trestal jejich zločiny. Vyvyšujte Hospodina, Boha našeho, klaňte se na...
Žalmy 141:5... mi však hlavu nemažou ničemové - proti jejich zločinům stále modlím se! jejich vůdcové budou svrženi...
Kazatel 8:8...nemá úniku z bitvy, zlosyn se nezachrání ani zločinem. To všechno jsem viděl, když jsem uvažoval o všem,...
Kazatel 8:14... že spravedlivým se vede, jako by páchali zločiny, zatímco zlosynům se vede, jako by jednali...
Izaiáš 13:11...a měsíc nevydá svůj svit. Potrestám svět za jeho zločiny, všechny ničemy za jejich hřích. S pýchou nadutců...
Izaiáš 59:6... neobléknou se tím, co zhotoví. Jejich činy jsou zločiny, na jejich dlaních lpí násilí. Jejich nohy běží k...
Izaiáš 59:12...zůstávají nám naše provinění, uznáváme své zločiny: Vzpouru a zradu proti Hospodinu, odvrácení se od...
Jeremiáš 4:4...hněv nevyšlehne plamenem, se nerozpálí vašimi zločiny, takže by nešel uhasit." "Oznamte to v Judsku,...
Jeremiáš 5:28... vypasení jsou a otylí. Předhánějí se svými zločiny, o spravedlnost nestojí, práva sirotků neprosazují,...
Jeremiáš 7:13...Izraele udělal! Zatímco jste páchali všechny ty zločiny, praví Hospodin, jsem k vám mluvil. Znovu a...
Jeremiáš 23:2...se o , hle, s vámi zúčtuji za vaše zločiny, praví Hospodin. Zbytky svého stáda pak shromáždím...
Jeremiáš 23:11...jsou bezbožní; i ve svém chrámě nacházím jejich zločiny, praví Hospodin. Jejich cesta proto bude kluzká,...
Jeremiáš 33:8...vybuduji je tak jako kdysi. Očistím je ode všech zločinů, které proti mně spáchali. Všechny ty zločiny,...
Jeremiáš 36:3...zlé cesty, abych jim odpustil jejich hříchyzločiny." Jeremiáš tedy zavolal Barucha, syna Neriášova, a...
Jeremiáš 36:31...ho, jeho potomky i jeho dvořany za jejich zločiny. Přivedu na i na obyvatele Jeruzaléma a na...
Jeremiáš 41:11...přejít k Amoncům. Když se ale o všech těchto zločinech Išmaele, syna Netaniášova, doslechl Jochanan, syn...
Jeremiáš 44:5... vůbec nevnímali, že se mají odvrátit od svých zločinů a přestat pálit kadidlo cizím bohům. Proto se na...
Jeremiáš 44:9...mezi všemi národy na zemi? To jste zapomněli na zločiny svých otců, na zločiny judských králů, na zločiny...
Jeremiáš 44:22...Hospodin to nemohl déle snést! To kvůli vašim zločinům a kvůli ohavnostem, jež jste páchali, teď z vaší...
Pláč 2:14...ti prorokovali lži a nesmysly. Neodhalovali tvé zločiny, aby odvrátili tvé vyhnanství. Proroctví, která ti...
Ezechiel 16:23...ti! praví Panovník Hospodin. Kromě všech svých zločinů sis na každém plácku rozbalila stánek a pořídila...
Ezechiel 21:30...lotře, nadešel tvůj den, čas zúčtování s tvým zločinem! Tak praví Panovník Hospodin: Strhni si turban,...
Ezechiel 21:34...- nadešel jejich den, čas zúčtování s jejich zločinem! Meči, zpět do pochvy! Na místě, kde vyrobili,...
Ozeáš 7:1...uzdravím, tehdy se ukazuje Efraimův hříchzločiny Samaří: Zabývají se podvody, do domů lezou zloději,...
Ozeáš 7:2...nepřipouštějí, že si pamatuji všechny jejich zločiny; jejich skutky je teď obklíčily - vždyť je mám...
Ozeáš 7:3...je mám stále na očích! Obšťastňují krále svými zločiny a velmože svou lží. Všichni jsou samí cizoložníci,...
Ozeáš 9:15...prsy bez mléka! V Gilgalu začaly všechny jejich zločiny - tam jsem k nim tehdy pojal nenávist. Kvůli zlu,...
Ozeáš 10:15...ubíjel, právě tak v Bet-elu dopadnete - vaše zločiny jsou tak zlé! Za svítání, než začne den, král...
Ozeáš 12:15...Pána hořce popudil, a tak na něj uvalí jeho zločiny, jeho urážky mu odplatí! Efraimova slova bázeň...
Skutky 18:14... vy Židé! Kdyby šlo o nějaké bezpráví nebo vážný zločin, měl bych důvod vás vyslechnout. Když se ale přete o...
Skutky 24:20...a žalovat . Anebo řeknou zde tito, jaký zločin na našli, když jsem stál před Veleradou. Snad šlo...
Židům 10:17...dodává: " nikdy nevzpomenu na jejich hříchyzločiny." Tam, kde jsou hříchy odpuštěny, nejsou za ...
2. Petr 2:8... jeho spravedlivou duši den co den trápily zločiny, které viděl a slyšel páchat. Pán tedy umí...
1. Jan 3:4... jako je čistý on. Každý, kdo páchá hřích, páchá zločin, vždyť hřích je zločin! Víte, že on se ukázal, aby...
Zjevení 18:5...dosáhly k nebi a Bůh si připomenul její zločiny. Odplaťte tak, jak sama splácela, a podle jejích...

Slova obsahující zločin: zločin (11) zločince (10) zločinci (21) zločinců (7) zločincům (3) zločinec (9) zločinech (1) zločinem (3) zločinné (2) zločinně (1) zločinní (1) zločinných (1) zločinů (3) zločinům (2) zločiny (34)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |