Zlo

Hledám varianty 'zlo' [ zlu (20) zlo (97) zlem (14) zla (44) ]. Nalezeny 163 verše.
Genesis 2:9...uprostřed zahrady a stromu poznání dobrazla. Z Edenu vycházela řeka, aby zavlažovala zahradu, a...
Genesis 2:17...svobodně jíst, kromě stromu poznání dobrazla. Z toho nejez, neboť v den, kdy bys z něj jedl, jistě...
Genesis 3:5...vám oči a budete jako Bůh: budete znát dobrozlo." Když tedy žena viděla, že onen strom je dobrý k jídlu...
Genesis 3:22...se stal jakoby jedním z nás, neboť zná dobrozlo. Nyní se tedy postarám, aby nevztáhl ruku, nevzal také...
Genesis 6:5...) Hospodin viděl, jak se na zemi množí lidské zlo a že všechny myšlenky, jež spřádají v srdcích, jsou den...
Genesis 44:4... je dostihneš, řekni jim: ‚Proč oplácíte dobro zlem? Z toho poháru přece pije můj pán a používá ho k...
Deuteronomium 13:6...vás z domu otroctví. Odstraň ze svého středu zlo - vždyť ten bludař chtěl strhnout z cesty, po níž ti...
Deuteronomium 13:12...na bázeň a nikdy ve tvém středu podobné zlo nespáchají. Mohl by ses doslechnout o jednom ze svých...
Deuteronomium 17:7...se přidá všechen lid. Odstraň ze svého středu zlo! Ve tvém městě by se mohlo stát něco mimořádného, co...
Deuteronomium 17:12... pak ten člověk zemře. Odstraň z Izraele zlo! o tom všechen lid uslyší, přijde na bázeň a...
Deuteronomium 19:19...se stalo jeho bratru. Odstraň ze svého středu zlo! o tom uslyší ostatní, přijde na bázeň a tato...
Deuteronomium 21:21...jej ukamenují k smrti. Odstraň ze svého středu zlo! Uslyší o tom všechen Izrael a přijde na něj bázeň....
Deuteronomium 22:21...v domě svého otce. Odstraň ze svého středu zlo! Když někdo bude přistižen, jak spí s vdanou ženou, ...
Deuteronomium 22:22...s tou ženou spal, i ta žena. Odstraň z Izraele zlo! Když někdo ve městě potká dívku, pannu zasnoubenou...
Deuteronomium 22:24...svého bližního. Odstraň ze svého středu zlo! Když někdo potká zasnoubenou dívku venku na poli,...
Deuteronomium 24:7...pak ten únosce zemře. Odstraň ze svého středu zlo! Pozor! Při ráně malomocenství pečlivě dodržuj všechny...
Deuteronomium 31:18... že uprostřed nás není náš Bůh?' Kvůli všemu zlu, které napáchali, však v ten den zcela skryji svou tvář...
Soudců 3:12...očích zle. A protože v jeho očích páchali zlo, nechal Hospodin moábského krále Eglona, aby přemohl...
Soudců 20:13...ničemy vydejte, je zabijeme a vymýtíme zlo z Izraele." Benjamínci ale své izraelské bratry...
1. Samuel 12:17...a déšť. Tehdy jasně pochopíte, jak veliké zlo jste v Hospodinových očích spáchali, když jste si...
1. Samuel 12:20...jim Samuel. "Provedli jste sice všechno to zlo, jen se ale neodvracejte od Hospodina, ale služte mu...
1. Samuel 24:14... ale na tebe nesáhnu. Staré přísloví říká: ‚Zlo páchají zločinci.' na tebe nesáhnu. Na koho to...
1. Samuel 24:18...jsi mi odplácel dobrem, ale jsem ti odplácel zlem. Dnes jsi prokázal, že se mnou jednáš dobře. Hospodin...
1. Samuel 25:21...se mu neztratilo, a teď mi za mou dobrotu oplácí zlem. Bůh Davida potrestá a ještě mu přidá, jestli ze...
1. Samuel 25:39...Hospodin svému služebníku zabránil spáchat zlo, ale Nábalovo zlo obrátil zpátky na jeho hlavu." Potom...
2. Samuel 12:11...meč. Tak praví Hospodin: Hle, vzbudím proti tobě zlo z tvého vlastního domu. Před tvýma očima vezmu tvé ženy...
2. Samuel 14:17...přinese klid. Vždyť pan král rozlišuje dobrozlo jako Boží anděl. Kéž je Hospodin, tvůj Bůh, s tebou!"...
1. Královská 2:44...zle jsi mému otci Davidovi ublížil. Hospodin tvé zlo obrátil na tvou hlavu! Král Šalomoun ale bude požehnaný...
1. Královská 3:9...dokázal soudit tvůj lid a rozlišovat dobro od zla. Kdo by jinak mohl soudit tento tvůj nesmírný lid?"...
1. Královská 9:9...- to proto na Hospodin uvedl všechno to zlo!'" Šalomoun vystavěl oba domy, Hospodinův chrám i...
1. Královská 11:25...v něm a založili tam Damašské království. Vedle zla, které představoval Hadad, byl i on protivníkem Izraele...
1. Královská 16:7... který sám vybil, a to kvůli všemu tomu zlu, které v Hospodinových očích napáchal, když ho popouzel...
1. Královská 16:30...dva let a páchal v Hospodinových očích horší zlo než všichni před ním. Jako by mu nestačilo držet se...
2. Královská 8:12...se ho Chazael. "Protože vím," odpověděl, "jakého zla se dopustíš na synech Izraele. Jejich opevněná města...
2. Královská 21:6...mrtvé. Napáchal v Hospodinových očích spoustu zla a popouzel ho k hněvu. Nechal vyrobit modlu Ašery a...
1. Letopisů 21:17...lid. jsem ten, kdo zhřešil, jsem spáchal zlo! Co ale provedly tyto ovečky? Hospodine, Bože můj, ...
2. Letopisů 7:22...jimž sloužili - to proto na uvedl všechno to zlo!'" Šalomoun vystavěl Hospodinův chrám i královský...
2. Letopisů 33:6...mrtvé. Napáchal v Hospodinových očích spoustu zla a popouzel ho k hněvu. Nechal vyrobit modlářskou sochu...
Nehemiáš 13:18...pak na nás a na toto město dopustil všechno to zlo! Když poskvrňujete sobotu, znovu rozněcujete jeho hněv...
Job 1:1...bezúhonný a poctivý, bohabojný a prostý všeho zla. Měl sedm synů a tři dcery...
Job 1:8...je bezúhonný a poctivý, bohabojný a prostý všeho zla." "Copak Job ctí Boha zadarmo?" namítl satan Hospodinu...
Job 2:3...je bezúhonný a poctivý, bohabojný a prostý všeho zla. dosud vytrval ve své bezúhonnosti, ačkoli jsi ...
Job 4:8...si! Kde byli vyhlazeni poctiví? Ti, kdo ořou zlo, pokud vím, ti, kdo rozsévají trápení, je sklízejí....
Job 5:6...trní ji uchvátí, jeho bohatství zhltnou žíznivíZlo totiž jen tak z prachu nevzchází, trápení ze země samo...
Job 11:11...soud, kdo mu zabrání? Podvodníky zná a vidí zlo, jak by mu mohlo uniknout? ‚Rozum dostane hlava dubová,...
Job 11:14...ale napravíš své srdce a k Bohu vzepneš dlanězlo ze svých rukou když daleko odhodíš a nestrpíš ve svém...
Job 15:35...stany úplatkářů pohltí plameny. Počnou trápenízlo porodí, v jejich nitru se líhnou lsti!" Job na to...
Job 20:12...kosti, do prachu ulehne spolu s ním. I když mu zlo chutná v ústech sladce, i když je chová pod jazykem, i...
Job 28:28...tom, ctít Hospodina, rozum je v tom, varovat se zla." A Job pokračoval ve své...
Job 30:26...pro chudáka? Když jsem však čekal dobro, přišlo zlo, namísto světla temno přepadlo. nitro bouří, nedá...
Job 31:3...Všemohoucí shůry dědictví, ne-li neštěstí pro zlosyna, ne-li pohromu pachatelům zla? Copak Bůh nehledí na...
Job 36:10...jim uši, aby je poučil, říká jim, že se mají od zla odvrátit. Pokud poslechnou a budou mu sloužit, dožijí...
Job 36:21... kdy lidé mizí ze svých míst. Neopovažuj se ke zlu obrátit, i když se ti líbí víc než strádání! Hle, Bůh...
Žalmy 10:7...jim plní kletby, lsti a výhrůžky, na jazyku mají zlo a trápení, za humny číhají ve skrýších, aby nevinné...
Žalmy 28:3...Nezahrnuj mezi darebáky a mezi pachatele zla, mezi ty, kdo s bližními mluví o pokoji, v srdcích však...
Žalmy 34:14...okusit dobré dny? Pak tedy chraň svůj jazyk před zlem, ve tvých rtech není žádná lest. Odmítej zlo a...
Žalmy 34:15...zlem, ve tvých rtech není žádná lest. Odmítej zlo a konej dobro, usiluj o pokoj a nechej se jím vést....
Žalmy 36:5...lůžku podlost vymýšlí, na cestě nekalosti stojízla se neštítí. Tvá láska, Hospodine, dosahuje k nebi, tvá...
Žalmy 37:27...druhým, požehnáním jsou i jeho potomci. Odmítej zlo a konej dobro, pak budeš bydlet v zemi navždycky....
Žalmy 45:8...je žezlo vlády tvé. Miluješ spravedlnostzlo nenávidíš; to proto Bůh, tvůj Bůh, pomazal olejem...
Žalmy 51:6...samému, jsem zhřešil, před tvýma očima jsem se zla dopustil! Ve svých výrocích jsi proto spravedlivý,...
Žalmy 52:3...domu." Chlubíš se, hrdino, vlastním zlem? Boží láska je tu každý den! Záhubu chystáš svým...
Žalmy 54:7...Pán drží naživu! Mým nepřátelům, Pane, odplať zlo, s nimi skoncuj pro věrnost svou! Potom ti budu...
Žalmy 55:16...zaživa zřítili do pekla - domy i srdce mají plné zla! ale k Bohu zavolám, Hospodin bude záchrana...
Žalmy 97:10...jsi velmi vznešený! Milovníci Hospodina, mějte zlo v nenávisti, život svých věrných on přece ochrání,...
Žalmy 140:3...páchají násilí! Před těmi, kdo v srdci vymýšlejí zlo, těmi, kdo každý den rozněcují boj. Jako had bodají...
Žalmy 141:4... bránu mých rtů prosím chraň. Nenech srdce ke zlu zamířit, se neúčastním skutků ničemných s lidmi,...
Přísloví 1:33... ten pohodlně žije v bezpečí před hrozbou všeho zla." Přijmi prosím slova, synu, moje příkazy jak...
Přísloví 2:14...po cestách temnoty. Před těmi, kdo s radostí zla se dopouštějí, kdo si v krutých zvrácenostech libují,...
Přísloví 3:7...neměj za moudrého, cti Hospodina a vyvaruj se zla! To přinese tvému tělu zdraví, celé tvé nitro to...
Přísloví 3:30...nikoho pro nic za nic, když ti neprovedl žádné zlo. Nezáviď člověku, jenž páchá násilí, nesdílej žádnou z...
Přísloví 4:27...se vpravo ani vlevo, své kroky vzdal od všeho zla! moudrosti dopřej pozornost, synu, nakloň své ucho...
Přísloví 6:18...chystá hanebné plány, nohy pospíchající páchat zlo, křivopřísežníka, který klam šíří, a rozsévače svárů...
Přísloví 8:13...se dobře znám. Úcta k Hospodinu je nenávist ke zlu. Pýchu a povýšenost, zlé způsoby a pokrytecká ústa...
Přísloví 13:19...je v duši sladká; tupcům je odporné varovat se zla. Kdo chodí s moudrými, bude moudrý, kdo kamarádí s...
Přísloví 14:16...své kroky zvažuje. Moudrý je opatrný a varuje se zla, tupec jde bezstarostně dál. Unáhlený člověk dělá...
Přísloví 14:32...pomáhá. Darebáka jednou srazí jeho vlastní zlo, jistotou spravedlivého je jeho poctivost. V srdci...
Přísloví 16:6...se usmiřuje vina, úctou k Hospodinu se vyhneš zlu. Když se Hospodinu něčí cesty líbí, i jeho nepřátele s...
Přísloví 16:12... všechna závaží ve váčku pečlivě odměřil. Páchat zlo je pro krále ohavností - vždyť je to spravedlnost, co...
Přísloví 16:17...získat rozumnost. Cesta upřímných vede pryč od zla; kdo hlídá svou cestu, svou duši uchrání. Pýcha...
Přísloví 17:13...nežli na hlupáka s jeho tupostí. Kdo odplacuje zlem za dobro, jeho dům nikdy neopustí zlo. Začátek...
Přísloví 20:8...potomci! Král sedí na trůnu, aby soudil, všechno zlo svým zrakem rozhání. Kdo může říci: Mám čisté srdce, od...
Přísloví 21:10...s hašteřivou ženou sdílet dům. Darebák tíhne ke zlu celou svou duší, nebude laskavý ani k příteli. Když...
Kazatel 3:16...ještě něco jsem viděl pod sluncem: Namísto práva zlo, namísto spravedlnosti zlo. Pomyslel jsem si:...
Kazatel 4:3...je ale ten, kdo ještě nebyl a neviděl zlo, které se děje pod sluncem! Shledal jsem také, že...
Kazatel 8:11...rychle, proto lidské srdce chuť páchat zlo. Hříšník páchá zlo třeba nastokrát, žije však stále dál...
Kazatel 8:12... lidské srdce chuť páchat zlo. Hříšník páchá zlo třeba nastokrát, žije však stále dál a dál. Ano, vím:...
Izaiáš 1:16...krve - umyjte se a očisťte! Odkliďte mi z očí zlo, jež jste páchali. Přestaňte jednat zle - jednat dobře...
Izaiáš 5:20... abychom ho poznali!" Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo...
Izaiáš 7:15...Immanuel, Bůh je s námi. Než se naučí odmítat zlo a volit dobro, bude jíst smetanu a med. Než se to dítě...
Izaiáš 7:16...jíst smetanu a med. Než se to dítě naučí odmítat zlo a volit dobro, bude země, jejíchž dvou králů se děsíš,...
Izaiáš 9:17...stále nekončí, jeho ruka se ještě chystá udeřitZlo totiž vzplálo plameny, polyká trní i bodláčí, zapaluje...
Izaiáš 29:20...totiž tyran, drzoun nebude, každý, kdo si ve zlu libuje, bude odstraněn - ti, kteří pouhým slovem...
Izaiáš 56:2...aby ji neznesvěcoval, zdržuje svou ruku od všeho zla. tedy neříká žádný cizinec, který se připojil k...
Izaiáš 59:15...města. Pravda se vytratila a ten, kdo se straní zla, je vydáván napospas. Hospodin vidí a nelíbí se mu to,...
Jeremiáš 1:16...judská města. Odsoudím je za všechno jejich zlo, za to, že opustili, za to, že cizím bohům pálili...
Jeremiáš 2:13... praví Hospodin. Můj lid totiž spáchal dvojí zlo: Opustili mne, pramen živých vod, a vykopali si své...
Jeremiáš 3:5...Snad se nebudeš hněvat věčně? Zůstaneš navždy rozzloben?' Takto mluvíš, a přitom hle - pácháš zlo, jak jen...
Jeremiáš 4:14...orli - běda, je s námi konec! "Omyj své srdce od zla, Jeruzaléme, a budeš zachráněn. Jak dlouho ještě budeš...
Jeremiáš 4:22... Jsou jako hloupé děti - rozum nemají. Ve zlu jsou velmi šikovní, konat dobro však neumí." Viděl jsem...
Jeremiáš 6:29...všechno olovo, to přetavování však bylo nadarmozlo se nevyčistilo. Odpad po stříbru - tak se jmenují,...
Jeremiáš 7:30...jeho hněv." "Lid Judy před mýma očima páchal zlo, praví Hospodin. V domě, který se nazývá mým jménem,...
Jeremiáš 9:2...luky, nevládnou v zemi pravdou, ale lží, ode zla ke zlu stále postupují, ale neznají, praví Hospodin....
Jeremiáš 18:8...národ, o kterém jsem mluvil, odvrátí od svého zla, pak i upustím od zla, jež jsem zamýšlel proti nim....
Jeremiáš 18:20... slyš hlas mých odpůrců! To se odplácet dobro zlem, že na kopou jámu? Pamatuj, jak jsem se stavěl před...
Jeremiáš 19:15...na toto město a na všechna města v okolí veškeré zlo, před kterým jsem je varoval. Jsou totiž tvrdošíjní a...
Jeremiáš 26:3...se každý od své zlé cesty, abych i upustil od zla, které jsem na chtěl dopustit za to, jak zle se...
Jeremiáš 26:13...Hospodina, svého Boha, a Hospodin upustí od zla, kterým vám hrozil. Pokud jde o - hle, jsem ve...
Jeremiáš 26:19...snažil se ho usmířit, takže Hospodin upustil od zla, kterým jim hrozil. My tu ale sami na sebe přivoláváme...
Jeremiáš 32:32... Synové Izraele i Judy uráželi vším tím zlem, které páchali - oni i jejich králové, velmoži, kněží...
Jeremiáš 33:5...ve svém zuřivém hněvu nechám pobít. Kvůli všemu zlu, které páchali, skryji svou tvář před tímto městem. Hle...
Jeremiáš 35:17...Judu i na všechny obyvatele Jeruzaléma veškeré zlo, před kterým jsem je varoval. Mluvil jsem k nim, ale...
Jeremiáš 36:3... dodnes. Když dům Judy uslyší o všem tom zlu, které na chci dopustit, snad se každý z nich...
Jeremiáš 36:31...ho, jeho potomky i jeho dvořany za jejich zločiny. Přivedu na i na obyvatele Jeruzaléma a na...
Jeremiáš 42:10... zasadím vás a nevykořením, neboť upustím od zla, které jsem na vás uvalil. Nebojte se babylonského...
Jeremiáš 44:3... dnes z nich zbývají jen opuštěné trosky kvůli zlu, které páchali. Uráželi , když chodili pálit kadidlo...
Jeremiáš 51:24...Babylonu a všem obyvatelům Chaldeje za všechno zlo, které páchali na Sionu, praví Hospodin. Hle, jsem...
Ezechiel 7:5... jsem Hospodin. Toto praví Panovník HospodinZlo za zlem - hle, tu je! Je konec, konec je, tvůj konec...
Ezechiel 7:11... pýcha vypučela, krutost vyrostla ve kmen zla. Nezbude nikdo z nich, nikdo z jejich množství, nic z...
Ezechiel 20:43...kterými jste se poskvrňovali, a kvůli všemu tomu zlu, které jste páchali, se budete sami sobě ošklivit....
Ozeáš 9:15...prsy bez mléka! V Gilgalu začaly všechny jejich zločiny - tam jsem k nim tehdy pojal nenávist. Kvůli zlu,...
Ozeáš 10:13... Vy jste však pěstovali podlost a sklízeli jste zlo, živili jste se přetvářkou! Protožes spoléhal na...
Joel 2:13... nesmírně trpělivý, velmi laskavý a který od zla upouští. Kdo ? Třeba se rozmyslí, pohnut lítostí, a...
Amos 5:15... Bůh zástupů, pak s vámi bude, jak říkáteZlo nenáviďte a dobro milujte, u soudu v bráně právo...
Jonáš 4:2... nesmírně trpělivý, velmi laskavý a který od zla upouští. Radši teď, Hospodine, rovnou zabij! To...
Micheáš 2:1... Běda těm, kdo chystají špatnosti, kdo osnují zlo i v posteli! od svítání je páchají - vždyť si to...
Micheáš 3:2...znát právo, vy, kdo nenávidíte dobro a milujete zlo; vy, kdo stahujete lidi z kůže a maso z kostí trháte;...
Micheáš 7:3...svého bratra lapá do sítí. Obě ruce mají ke zlu šikovné; úředník i soudce berou úplatek, mocný poroučí,...
Nahum 3:19...radostí. Vždyť koho se nedotklo tvé ustavičné zlo? Ortel, který ve vidění přijal prorok Abakuk...
Sofoniáš 3:5...je v tom městě spravedlivý, nekoná žádné zlo. Ráno co ráno, denně bez ustání vynáší na světlo svůj...
Matouš 7:23...jsem vás neznal. Odejděte ode vy, kdo pácháte zlo!' Každý, kdo slyší tato slova a plní je, bude...
Matouš 13:41...všechno pohoršující, totiž ty, kdo páchají zlo, a uvrhnou je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění...
Marek 3:4...jich zeptal: "Smí se v sobotu konat dobro, nebo zlo? Zachránit život, nebo zničit?" Oni však mlčeli. S...
Lukáš 3:19...Herodiadou, manželkou jeho bratra, a za všechno zlo, které napáchal, Herodes k tomu všemu přidal ještě to,...
Lukáš 6:9...jim Ježíš. "Smí se v sobotu konat dobro, nebo zlo? Zachránit život, nebo zničit?" Potom se po nich všech...
Lukáš 13:27...jste. Odejděte ode , všichni, kdo pácháte zlo!' Bude tam pláč a skřípění zubů, uvidíte Abrahama,...
Jan 3:20... protože jejich skutky byly zlé. Každý, kdo koná zlo, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho...
Jan 5:29... budou vzkříšeni k životu, ale ti, kdo konali zlo, budou vzkříšeni k soudu. Sám od sebe nemohu dělat nic....
Skutky 9:13...namítl: "Pane, slyšel jsem od mnoha lidí, kolik zla ten muž napáchal tvým svatým v Jeruzalémě! A teď i...
Římanům 1:30... zpupní, arogantní, vychloubační, vynalézaví ve zlu, vzpurní k rodičům; nerozumní, nespolehliví, bezcitní a...
Římanům 2:9...a úzkost čeká duši každého člověka, který koná zlo, předně Žida, ale i Řeka. Každého, kdo koná dobro,...
Římanům 3:8...slávě?" To by se mohlo rovnou říci: "Páchejme zlo, přijde dobro." Někteří pomlouvači o nás tvrdí, že...
Římanům 7:19...je ne. Nekonám totiž dobro, které chci, ale zlo, které nechci. Jelikož tedy dělám to, co nechci,...
Římanům 7:21...zákon, že když chci konat dobro, je mi nablízku zlo. Ve svém nitru radostně souhlasím s Božím Zákonem...
Římanům 12:9... Láska je bez přetvářky. Mějte odpor ke zlu, tíhněte k dobru. Milujte se navzájem bratrskou láskou,...
Římanům 12:17...na vlastní moudrost. Nikomu neodplácejte zlo zlem. všichni vidí, že vám jde o dobro. Pokud záleží...
Římanům 12:21...mu na hlavu žhavé uhlí." Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Každý se podřizuje...
Římanům 13:3...nejsou postrachem pro ty, kdo konají dobro, ale zlo. Chceš se nebát vlády? Konej dobro, a vláda ...
Římanům 13:4...Božím služebníkem pro tvé dobro. Pácháš-li však zlo, boj se! Vláda netřímá meč nadarmo; je přece Božím...
Římanům 16:19... pokud jde o dobro, a nevinní, pokud jdezlo. Bůh pokoje brzy rozdrtí satana pod vašima nohama....
1. Korintským 14:20... přestaňte myslet jako malé děti. Pokud jdezlo, buďte jako nemluvňata, myšlením však buďte dospělí. V...
Efeským 6:12...přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. Vezměte si celou Boží zbroj,...
1. Tesalonickým 5:15...mějte trpělivost. Dejte pozor, nikdo neoplácí zlo zlem; raději vždy následujte, co je dobré - jak pro vás...
1. Tesalonickým 5:22...prověřujte; dobrého se držtezla v každé podobě se varujte. Sám Bůh pokoje kéž vás cele...
1. Timoteus 6:10...a záhuby. Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla; v honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami...
Židům 1:9...je žezlo vlády tvé. Miluješ spravedlnostzlo nenávidíš; to proto Bůh, tvůj Bůh, pomazal olejem...
Jakub 3:6...všemi orgány našeho těla představuje jazyk svět zla. Poskvrňuje celé tělo a spaluje celý běh života, neboť...
Jakub 3:8...žádný člověk zkrotit neumí. Je to nezvládnutelné zlo, plné smrtelného jedu. Jím dobrořečíme Pánu a Otci, jím...
1. Petr 3:9...lásky, milosrdní a skromní. Neodplácejte zlo zlem ani zlořečení zlořečením, ale naopak žehnejte. K...
1. Petr 3:10...dobré dny? Takový chrání svůj jazyk před zlem, v jeho ústech není žádná lest. odmítá zlo a...
1. Petr 3:11... v jeho ústech není žádná lest. odmítá zlo a koná dobro, usiluje o pokoj a nechá se jím vést....
1. Petr 3:12...tvář je ale obrácená proti pachatelům zla." Kdo by vám ublížil, když budete horlivě konat...
1. Jan 5:19... Víme, že my jsme z Boha, ale celý svět leží ve Zlu. A víme, že Boží Syn přišel a dal nám schopnost znát...

Slova obsahující zlo: dovezlo (1) kozlovu (1) nedovezlo (2) nezlob (3) nezlobil (1) nezlobím (1) nezlomí (2) nezlořeč (2) nezlořečil (1) nezlořečte (1) rozlomil (1) rozlomím (1) rozlomit (1) rozloučeni (1) rozloučení (1) rozloučenou (1) rozloučil (7) rozloučila (1) rozloučili (1) rozloučím (3) rozložené (1) rozloženo (1) rozloží (2) rozložil (4) rozložili (3) rozložitý (1) rozložitým (1) rozzloben (3) rozzlobil (2) rozzlobili (1) rozzlobilo (2) zlo (97) zloba (8) zlobě (5) zlobí (1) zlobím (1) zlobíš (4) zlobit (1) zlobíte (1) zlobné (1) zlobou (4) zlobu (4) zloby (2) zločin (11) zločince (10) zločinci (21) zločinců (7) zločincům (3) zločinec (9) zločinech (1) zločinem (3) zločinné (2) zločinně (1) zločinní (1) zločinných (1) zločinů (3) zločinům (2) zločiny (34) zloděj (21) zloděje (2) zloději (9) zlodějství (1) zlodějů (1) zlodějův (1) zloduchům (1) zlomen (1) zlomena (3) zlomené (1) zlomeni (1) zlomeninu (2) zlomeno (1) zlomenou (1) zlomeny (1) zlomí (2) zlomil (5) zlomím (3) zlomíš (2) zlomíte (1) zlomyslně (4) zlomyslní (1) zlomyslnost (1) zlomyslnosti (2) zlomyslný (2) zlomyslnými (2) zlořád (1) zlořeč (2) zlořečená (1) zlořečenější (1) zlořečeni (2) zlořečení (5) zlořečením (2) zlořečený (25) zlořečí (10) zlořečil (15) zlořečili (1) zlořečily (1) zlořečíme (1) zlořečit (6) zlost (7) zlosti (3) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |