Zle

Hledám varianty 'zle' [ zle ]. Nalezeny 44 verše.
Exodus 5:19...cihel!" Izraelští předáci viděli, že je s nimi zle. Museli totiž říkat: " z vašich denních odvodů...
Numeri 20:15...ale s námi a s našimi otci začali nakládat zle. Volali jsme tedy k Hospodinu a vyslyšel nás, poslal...
Jozue 24:20...sloužit cizím bohům, obrátí se a naloží s vámi zle. Skoncuje s vámi tak, jako vám předtím prokazoval dobro...
Soudců 2:11...Synové Izraele pak jednali v Hospodinových očích zle a sloužili baalům. Opustili Hospodina, Boha svých otců,...
Soudců 3:7... Synové Izraele jednali v Hospodinových očích zle. Zapomínali na Hospodina, svého Boha, a sloužili baalům...
Soudců 3:12...Izraele znovu jednali v Hospodinových očích zle. A protože v jeho očích páchali zlo, nechal Hospodin...
Soudců 4:1...Izraele znovu jednali v Hospodinových očích zle. Hospodin je proto vydal napospas kanaánskému králi...
Soudců 6:1...Izraele však jednali v Hospodinových očích zle, a tak je Hospodin vydal do rukou Midiánu na sedm let....
Soudců 10:6...Izraele znovu jednali v Hospodinových očích zle. Sloužili baalům a aštartám, bohům aramejským a...
Soudců 13:1...Izraele pak znovu jednali v Hospodinových očích zle, a tak je Hospodin vydal na čtyřicet let do rukou...
1. Samuel 12:25...pro vás vykonal. Budete-li však přesto jednat zle, budete i se svým králem zničeni." Saul se stal králem...
1. Samuel 15:19...na kořist a zachoval se v Hospodinových očích zle?" "Vždyť jsem Hospodina poslechl!" odpověděl Saul....
1. Samuel 25:3...krásná žena, ale její muž byl hrubý a choval se zle. Byl to potomek Kálebův. Když se David na poušti...
1. Královská 2:44...tehdy Šimeimu řekl: "Sám v srdci dobře víš, jak zle jsi mému otci Davidovi ublížil. Hospodin tvé zlo...
1. Královská 8:47...slovy: ‚Zhřešili jsme, zkazili se, jednali jsme zle!' a kdyby se v zemi svých nepřátelských věznitelů celým...
1. Královská 17:20...i s tou vdovou, u které bydlím, nakládat tak zle? To chceš zabít syna?" Potom se třikrát za sebou...
2. Letopisů 6:37...slovy: ‚Zhřešili jsme, zkazili se, jednali jsme zle!' a kdyby se ve vyhnanství v zemi svých věznitelů celým...
2. Letopisů 12:14...matka, Amonka, se jmenovala Naama. Jednal zle a nijak netoužil hledat Hospodina. Rechoboámovy skutky...
Job 31:29...nepřítele, copak jsem jásal, když se mu vedlo zle? Svá ústa jsem nikdy nenechal hřešit tím, že bych na...
Job 34:12...kdo zaslouží. Bůh v žádném případě nebude jednat zle, Všemohoucí nemůže právo převracet. Kdo mu asi svěřil...
Žalmy 69:21...přece na očích! Srdce mám hanbou zdrcené, je mi zle, toužil jsem po soucitu, zbytečně, hledal jsem...
Žalmy 106:6... naši otcové, zkazili jsme se a jednali jsme zle. Naši otcové v Egyptě nepochopili divy tvé! Na velikost...
Žalmy 109:20...ztrestá žalobce, ty, kteří o mně mluví tolik zle. Hospodine, Pane, ty ale zastaň se pro jméno své!...
Přísloví 4:24... Zbav se vší převrácené řeči, ústa, jež mluví zle, zapuď od sebe. Tvé oči vždycky hledí přímě, svým...
Izaiáš 1:16... z očí zlo, jež jste páchali. Přestaňte jednat zle - jednat dobře se naučte! Prosazujte spravedlnost,...
Izaiáš 3:11...svých skutků užije. Běda však ničemovi: Bude zle! Odplatu za své dílo dostane. Ach, můj lid! Odírají ho...
Izaiáš 24:16...krajů: "Sláva Spravedlivému!" ale říkám: "Zle je mi, zle je mi! Běda mi - zrádci zradili, zrádci...
Jeremiáš 2:19... tvé odvrácení vytrestá. Poznáš a uvidíš, jak zle a trpce chutná, žes opustila Hospodina, svého Boha, a...
Jeremiáš 26:3...zla, které jsem na chtěl dopustit za to, jak zle se chovali. Řekni jim - ‚Tak praví Hospodin: Jestliže...
Daniel 9:5...Zhřešili jsme, zkazili se, jednali jsme zle! Vzbouřili jsme se a odvrátili se od tvých přikázání a...
Daniel 9:15... dodnes; my jsme však zhřešili a jednali jsme zle! Ach Pane, který vždy jednáš spravedlivě, odvrať prosím...
Jonáš 3:10... slitoval se a přestože řekl, že s nimi naloží zle, upustil od toho a neprovedl to. Jonáše ale popadla...
Jonáš 4:6... Dávala mu stín, aby se mu ulevilo a nebylo mu zle. Jonáš měl z rostliny opravdu velikou radost....
Micheáš 3:4...čas před nimi skryje tvář, protože jednali tak zle. Toto praví Hospodin o prorocích, kteří svádějí můj...
Nahum 1:11...tebe, Ninive, vyšel ten, jenž o Hospodinu smýšlí zle a spřádá plány zločinné! Tak praví Hospodin: "I když...
Sofoniáš 3:13...své bezpečí. Pozůstatek Izraele nebude jednat zle, nebudou mluvit lež, lstivý jazyk se u nich nenajde....
Zachariáš 8:14...zástupů: Jako jsem se rozhodl naložit s vámi zle, když vaši otcové rozhněvali, a neslitoval jsem se,...
Matouš 21:41...vinaři, přijde?" Odpověděli mu: "Ty zlosyny zle zahubí a vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou...
Marek 9:39...zázrak v mém jménu a hned nato o mně mluvit zle. Kdo není proti nám, je s námi...
Lukáš 11:53...pak odešel, začali ho znalci Písma a farizeové zle napadat. Stále znovu se vraceli k jeho výrokům a...
Římanům 14:16... se o tom, co je pro vás dobré, nemluví zle. V Božím království přece nejde o jídlo a pití, ale o...
Titus 3:2...vždy připraveni konat dobro, o nikom nemluví zle, jsou snášenliví, laskaví a vůči všem lidem vždy...
Jakub 4:3... Prosíte, ale nedostáváte, protože prosíte zle, abyste uspokojili své vlastní choutky. Vy nevěrníci!...
3. Jan 1:11...z dobrého. Kdo jedná dobře, je z Boha; kdo jedná zle, Boha vůbec neviděl. Demetrios dobré svědectví ode...

Slova obsahující zle: kozlem (1) kůzle (18) kůzlečími (1) kůzlete (1) kůzletem (1) rozletěl (2) zle (45) zlem (14) zleva (3) žezlem (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |