Zlatou

Hledám varianty 'zlatou' [ zlatými (5) zlatým (6) zlatých (27) zlatý (50) zlatu (4) zlatou (9) zlato (114) zlatého (3) zlatě (4) zlaté (77) zlatá (7) zlata (109) ]. Nalezeno 380 veršù.
Genesis 2:11...jmenuje Píšon. Obtéká celou zemi Chavílu, kde je zlato, a zlato země je výborné. Je tam i vonná...
Genesis 2:12... Obtéká celou zemi Chavílu, kde je zlato, a zlato země je výborné. Je tam i vonná pryskyřice bdelium...
Genesis 13:2...byl velmi bohatý ve stádech, ve stříbře i ve zlatě.) A šel po svých starých cestách od Negevu k...
Genesis 24:22... nebo ne. Když velbloudi dopili, vzal ten muž zlatý nosní kroužek vážící půl šekelu a dva zlaté náramky...
Genesis 24:35...takže se rozmohl - dal mu brav a skot, stříbrozlato, otroky a otrokyně i velbloudy a osly. Sára, manželka...
Genesis 24:53... k zemi. Potom ten služebník vytáhl stříbrnézlaté šperky a šaty a dal je Rebece. Také jejímu bratrovi a...
Genesis 41:42...oblékl mu kmentové roucho a na krk mu pověsil zlatý řetěz. Potom ho nechal vozit ve voze jako svého...
Genesis 44:8...bychom v domě tvého pána kradli stříbro nebo zlato? U koho z tvých služebníků se to najde, zemře a z...
Exodus 3:22...svou sousedku i její návštěvu o stříbrnézlaté šperky a šaty, které obléknete svým synům a dcerám....
Exodus 11:2...souseda a každá žena svou sousedku o stříbrnézlaté šperky." A Hospodin naklonil Egypťany přízní k jeho...
Exodus 12:35...Mojžíšova slova a požádali Egypťany o stříbrnézlaté šperky i o šaty. Hospodin naklonil Egypťany k lidu...
Exodus 20:23...neuděláte si bohy ze stříbra ani bohy ze zlata. Uděláš mi pouze hliněný oltář a na něm budeš...
Exodus 25:3...bude ochotné. Jako příspěvek od nich vyberte zlato, stříbro, bronz, modrou, purpurovou a šarlatovou...
Exodus 25:11...i zvenčí čistým zlatem a po jejím obvodu uděláš zlatý věnec. Uliješ pro ni čtyři zlaté kruhy a připevníš je...
Exodus 25:12...obvodu uděláš zlatý věnec. Uliješ pro ni čtyři zlaté kruhy a připevníš je k jejím čtyřem nohám: dva kruhy...
Exodus 25:17...ti dám. Vyrobíš k také příkrov z čistého zlata, totiž slitovnici: bude dva a půl lokte dlouhá a...
Exodus 25:18...také dva cheruby. Zhotovíš je z tepaného zlata na obou koncích slitovnice: jednoho cheruba na jednom...
Exodus 25:24...jej čistým zlatem a po jeho obvodu uděláš zlatý věnec. Uděláš po jeho obvodu také na dlaň širokou...
Exodus 25:25...také na dlaň širokou obrubu a kolem další zlatý věnec. Zhotovíš k němu také čtyři zlaté kruhy, které...
Exodus 25:26... další zlatý věnec. Zhotovíš k němu také čtyři zlaté kruhy, které připevníš ke čtyřem rohům u jeho čtyř...
Exodus 25:29... konvice a číše na úlitby; uděláš je z čistého zlata. A na ten stůl budeš přede mne stále klást chleby...
Exodus 25:31...předložení." "Dále vyrobíš svícen z čistého zlata. Svícen bude mít tepanou patu i dřík a budou z něj...
Exodus 25:36...všechno to bude vytepáno z jednoho kusu čistého zlata. Zhotovíš k němu také sedm kahanů. Kahany se nasadí...
Exodus 25:38...světlo dopředu. Ke svícnu zhotovíš z čistého zlata také kleště a pánvice na oharky. Svícen bude spolu se...
Exodus 25:39...se vším tímto náčiním vyroben z talentu čistého zlata. Hleď, abys vše udělal podle vzoru, jenž ti byl...
Exodus 26:6...poutka leží naproti sobě. Vyrob také padesát zlatých spon, kterými ty pruhy spojíš k sobě. Tak bude...
Exodus 26:29... Ty rámy obložíš zlatem a připevníš k nim zlaté prstence jako úchyty pro svlaky. Také svlaky obložíš...
Exodus 26:32...dřeva obložených zlatem. Budou mít na sobě zlaté háčky a budou stát na čtyřech stříbrných patkách. ...
Exodus 26:37...dřeva a obložíš je zlatem. Budou na nich zlaté háčky a uliješ pro pět bronzových patek." ...
Exodus 28:5... aby mi konali kněžskou službu. Použijí na  zlato, modrou, purpurovou a šarlatovou látku a kment. ...
Exodus 28:6...látku a kment. zhotoví umně tkaný efod ze zlata, z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného...
Exodus 28:8... Stejně tak tkaný pás obepínající efod bude ze zlata, z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného...
Exodus 28:11...těch kamenech jména synů Izraele. Zasadíš je do zlatých obrouček a oba kameny připevníš k ramenním dílům...
Exodus 28:13...obou svých ramenou jako připomínku. Vyrobíš také zlaté obroučky a dva řetízky z čistého zlata; uděláš je...
Exodus 28:14...také zlaté obroučky a dva řetízky z čistého zlata; uděláš je točené na způsob šňůrek a ty stočené...
Exodus 28:15...rozhodnutí. Zhotovíš jej podobně jako efod: ze zlata, z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného...
Exodus 28:20...onyx a beryl. V tomto pořadí jsou zasazeny do zlatých obrouček. Kamenů bude dvanáct, tak jako jmen...
Exodus 28:22...točené řetízky na způsob šňůrek z čistého zlata. Dále k náprsníku vyrobíš dva zlaté kroužky, které...
Exodus 28:23...z čistého zlata. Dále k náprsníku vyrobíš dva zlaté kroužky, které připevníš na oba jeho horní okraje. Ty...
Exodus 28:24...které připevníš na oba jeho horní okraje. Ty dvě zlaté šňůry pak připevníš k oběma kroužkům na okrajích...
Exodus 28:26...zepředu k ramenním dílům efodu. Vyrobíš také dva zlaté kroužky, které připevníš ke dvěma dolním okrajům...
Exodus 28:27... k jeho vnitřní obrubě. Dále vyrobíš dva zlaté kroužky, které připevníš zepředu k dolní části obou...
Exodus 28:33... purpurové a šarlatové látky. Ty prostřídej zlatými zvonky: zlatý zvonek a granátové jablko, zlatý...
Exodus 28:34...a šarlatové látky. Ty prostřídej zlatými zvonkyzlatý zvonek a granátové jablko, zlatý zvonek a granátové...
Exodus 28:36... a tak nezemře. Vyrobíš také štítek z čistého zlata a jako na pečeť na něj vyryješ: Svatý Hospodinu....
Exodus 30:3...kolem dokola i jeho rohy. Po jeho obvodu uděláš zlatý věnec. Pod tím věncem k němu na obou bocích připevníš...
Exodus 30:4...tím věncem k němu na obou bocích připevníš dva zlaté kruhy, a to po obou stranách. Budou to úchyty pro...
Exodus 31:4...řemesla, aby vymýšlel plány a prováděl je ve zlatě, stříbře a bronzu, aby opracovával a osazoval...
Exodus 31:8...stanu, stůl a jeho náčiní, svícen z čistého zlata a všechno jeho náčiní, kadidlový oltář, oltář pro...
Exodus 32:2...jim řekl: "Strhejte svým ženám, synům i dcerám zlaté náušnice a přineste je ke mně." Všechen lid si tedy...
Exodus 32:3...přineste je ke mně." Všechen lid si tedy strhal zlaté náušnice a přinesli je k Áronovi. Ten od nich to...
Exodus 32:4...náušnice a přinesli je k Áronovi. Ten od nich to zlato přijal, vytvaroval formu a odlil z toho sochu telete....
Exodus 32:24...vyvedl z Egypta.' Odpověděl jsem jim: ‚Kdo  zlato, strhněte si je!' Oni mi je dali, a když jsem to...
Exodus 32:31...lid spáchal veliký hřích; udělali si boha ze zlata! Kéž bys jim ten hřích nyní odpustil... A pokud ne,...
Exodus 35:5...ochotné srdce, přinese Hospodinu příspěvekzlato, stříbro, bronz, modrou, purpurovou a šarlatovou...
Exodus 35:22...spínadla, náušnice, prsteny, náramky a všelijaké zlaté předměty. Každý, kdo chtěl Hospodinu poskytnout jako...
Exodus 35:32...řemesla, aby vymýšlel vzory a prováděl je ve zlatě, stříbře a bronzu, aby opracovával a osazoval...
Exodus 36:13...byla přesně proti sobě. Vyrobili také padesát zlatých spon, kterými ty pruhy spojili k sobě. Tak Příbytek...
Exodus 36:34... Ty rámy obložili zlatem a připevnil k nim zlaté prstence jako úchyty pro svlaky. Také svlaky obložili...
Exodus 36:36...dřeva, obložili je zlatem, udělali k nim zlaté háčky a ulili k nim čtyři stříbrné patky. Pro vchod...
Exodus 37:2...i zvenčí čistým zlatem a po jejím obvodu udělal zlatý věnec. Ulil pro ni čtyři zlaté kruhy a připevnil je k...
Exodus 37:3...obvodu udělal zlatý věnec. Ulil pro ni čtyři zlaté kruhy a připevnil je k jejím čtyřem nohám: dva kruhy...
Exodus 37:6...dala nosit. Vyrobil také příkrov z čistého zlata, totiž slitovnici: byla dva a půl lokte dlouhá a...
Exodus 37:7...také dva cheruby. Zhotovil je z tepaného zlata na obou koncích slitovnice: jednoho cheruba na jednom...
Exodus 37:11...jej čistým zlatem a po jeho obvodu udělal zlatý věnec. Udělal po jeho obvodu také na dlaň širokou...
Exodus 37:12...také na dlaň širokou obrubu a kolem další zlatý věnec. Ulil k němu také čtyři zlaté kruhy, které...
Exodus 37:13... další zlatý věnec. Ulil k němu také čtyři zlaté kruhy, které připevnil ke čtyřem rohům u jeho čtyř...
Exodus 37:16... číše a konvice na úlitby, a to z čistého zlata. Vyrobil také svícen z čistého zlata. Svícen měl...
Exodus 37:17...z čistého zlata. Vyrobil také svícen z čistého zlata. Svícen měl tepanou patu i dřík a vystupovaly z něj...
Exodus 37:22...všechno to bylo vytepáno z jednoho kusu čistého zlata. Ke svícnu zhotovil z čistého zlata také sedm kahanů,...
Exodus 37:23...kusu čistého zlata. Ke svícnu zhotovil z čistého zlata také sedm kahanů, kleště a pánvice na oharky. Svícen...
Exodus 37:24...se vším tímto náčiním vyrobil z talentu čistého zlata. Zhotovil také kadidlový oltář z akáciového dřeva....
Exodus 37:26...kolem dokola i jeho rohy. Po jeho obvodu udělal zlatý věnec. Pod tím věncem k němu na obou bocích připevnil...
Exodus 37:27...tím věncem k němu na obou bocích připevnil dva zlaté kruhy, a to po obou stranách. Sloužily jako úchyty...
Exodus 38:24...na modré, purpurové a šarlatové látce i kmentuZlata použitého na veškeré dílo svatyně (šlo o zlato...
Exodus 39:2...přikázal Mojžíšovi. Efod byl zhotoven ze zlata, z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného...
Exodus 39:3...šarlatové látky a ze soukaného kmentu. Vytepali zlaté plíšky a z nich nastříhali nitě, aby je umně vetkali...
Exodus 39:5...pás, který jej obepínal, byl stejně jako efod ze zlata, z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného...
Exodus 39:6...kmentu, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Do zlatých obrouček zasadili onyxové kameny, a jako...
Exodus 39:8...jako efod byl zhotoven umně tkaný náprsník: ze zlata, z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného...
Exodus 39:13...a beryl. V tomto pořadí byly kameny zasazeny do zlatých obrouček. Kamenů bylo dvanáct, tak jako jmen...
Exodus 39:15...točené řetízky na způsob šňůrek, z čistého zlata. Vyrobili také dvě zlaté obroučky a dva zlaté kroužky...
Exodus 39:16...šňůrek, z čistého zlata. Vyrobili také dvě zlaté obroučky a dva zlaté kroužky. Ty dva kroužky...
Exodus 39:17...připevnili na oba horní okraje náprsníku. Ty dvě zlaté šňůry pak připevnili k oběma kroužkům na okrajích...
Exodus 39:19...k ramenním dílům efodu. Vyrobili také dva zlaté kroužky, které připevnili ke dvěma dolním okrajům...
Exodus 39:20... k jeho vnitřní obrubě. Dále vyrobili dva zlaté kroužky, které připevnili zepředu k dolní části obou...
Exodus 39:25...kmentu. Prostřídali je zvonky z čistého zlata, jež připevnili mezi granátová jablka po celém...
Exodus 39:30...Mojžíšovi. Vyrobili také štítek z čistého zlata, totiž korunu svatosti, a jako na pečeť na něj...
Exodus 39:37...jeho náčiní, chleby předložení, svícen z čistého zlata, jeho uspořádané kahany a všechno náčiní, olej ke...
Exodus 39:38...kahany a všechno náčiní, olej ke svícenízlatý oltář, olej pomazání, vonné kadidlo, závěs pro vchod...
Exodus 40:5...jeho kahany. Před Truhlu svědectví postavíš zlatý oltář k pálení kadidla a ve vchodu do Příbytku...
Exodus 40:26... Před oponu ve Stanu setkávání postavil také zlatý oltář a zapálil na něm vonné kadidlo, jak mu Hospodin...
Leviticus 8:9...mu nasadil turban a na turban zepředu připevnil zlatý štítek, totiž korunu svatosti, jak Mojžíšovi přikázal...
Leviticus 24:4...stále pečuje o kahany na svícnu z čistého zlata. Vezmi také jemnou mouku a upeč z dvanáct bochánků...
Leviticus 24:6...ze dvou desetin efy. Potom je na stole z čistého zlata narovnej před Hospodinem do dvou sloupců, po šesti v...
Numeri 4:11...z odolných usní a položí na nosítka. Také na zlatý oltář prostřou přehoz z modré látky, přikryjí ho...
Numeri 7:14...mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý...
Numeri 7:20...mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý...
Numeri 7:26...mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý...
Numeri 7:32...mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý...
Numeri 7:38...mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý...
Numeri 7:44...mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý...
Numeri 7:50...mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý...
Numeri 7:56...mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý...
Numeri 7:62...mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý...
Numeri 7:68...mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý...
Numeri 7:74...mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý...
Numeri 7:80...mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý...
Numeri 7:84...stříbrných mís, 12 stříbrných obětních misek, 12 zlatých pohárků. Každá stříbrná mísa vážila 130 šekelů a...
Numeri 7:86...celkem 2 400 šekelů svatyně. Každý z dvanácti zlatých pohárků plných kadidla vážil 10 šekelů. Zlaté...
Numeri 8:4...svícen byl od dříku po květy vytepán ze zlata. Mojžíš zhotovil svícen přesně podle vzoru, který mu...
Numeri 22:18..."I kdyby mi Balák dával svůj dům plný stříbrazlata, nemohl bych přestoupit rozkaz Hospodina, svého Boha,...
Numeri 24:13...‚I kdyby mi Balák dával svůj dům plný stříbrazlata, nemohl bych přestoupit Hospodinův rozkaz a udělat o...
Numeri 31:22...Zákona, jejž Hospodin přikázal MojžíšoviZlato, stříbro, bronz, železo, cín a olovo, vše, co snese...
Numeri 31:50...každý z nás přinášíme Hospodinu dar ze získaných zlatých šperků - spony, náramky, prsteny, náušnice a...
Numeri 31:51...tedy od nich přijali všechny ty mistrovské zlaté šperky. Všechno zlato odevzdané Hospodinu vážilo 16...
Numeri 31:52...všechny ty mistrovské zlaté šperky. Všechno zlato odevzdané Hospodinu vážilo 16 750 šekelů. (Bojovníci...
Numeri 31:54...a kněz Eleazar od vůdců tisíců a stovek to zlato přijali a odnesli je do Stanu setkávání jako...
Deuteronomium 7:25...jejich bohů spal. Nesmíš zatoužit po stříbru ani zlatu, které je na nich. Neber si je, abys neupadl do léčky...
Deuteronomium 8:13...a brav rozmnoží, budeš mít hojnost stříbrazlata, se všechen tvůj majetek bude rozrůstat, pak se...
Deuteronomium 17:17...srdce nezabloudilo. Také nemá příliš mnoho zlata a stříbra. dosedne na svůj královský trůn, si...
Deuteronomium 29:16... jejich hnusné modly - dřevo a kamení, stříbrozlato, jichž se drží. se mezi vámi nevyskytne muž ani...
Jozue 6:19...a přivedli jej do neštěstí. Všechno stříbrozlato i bronzové a železné předměty budou zasvěceny...
Jozue 6:24...i se vším, co bylo v něm. Pouze stříbrozlato a bronzové i železné předměty dali do pokladu...
Jozue 7:21...babylonský plášť, dvě stě šekelů stříbra a jednu zlatou cihlu o váze padesát šekelů. Zatoužil jsem po tom a...
Jozue 7:24...Achana, syna Zerachova, i to stříbro, plášťzlatou cihlu a také jeho syny a dcery i jeho skot, osly,...
Soudců 8:24...dejte jednu náušnici." (Našli u nich totiž zlaté náušnice, neboť to byli Izmaelité.) "Rádi dáme!"...
Soudců 8:26...tam hodil náušnici ze své kořisti. Nakonec ty zlaté náušnice, které si vyžádal, vážily 1 700 šekelů,...
1. Samuel 6:4...s máme poslat zpět?" otázali se. "Pět zlatých nádorů a pět zlatých krys podle počtu filištínských...
1. Samuel 6:8...Hospodinovu truhlu, naložte ji na vůz, ty zlaté předměty, které s vracíte jako odškodnění,...
1. Samuel 6:11...naložili na vůz spolu s mošnou, v níž byly ty zlaté krysy a podobizny nádorů. Krávy zamířily rovnou k...
1. Samuel 6:15...Hospodinovu a s i mošnu, ve které byly ony zlaté předměty, a položili je u toho velikého kamene....
1. Samuel 6:17... vrátili se toho dne zpátky do Ekronu. Toto jsou zlaté nádory, které Filištíni vrátili jako odškodné...
1. Samuel 6:18...za Aškelon, jeden za Gat a jeden za Ekron. I zlatých krys bylo do počtu podle všech filištínských měst...
2. Samuel 1:24...- šatil vás vzácným šarlatem a krášlil šperky ze zlata. Jak padli hrdinové vprostřed boje! Na tvých výšinách...
2. Samuel 8:7...vítězství, kamkoli se obrátil. David také vzal zlaté štíty, které nosila Hadad-ezerova stráž, a dopravil...
2. Samuel 8:10...spolu válčili. Joram s sebou přinesl stříbrnézlaté a bronzové předměty a král David je zasvětil...
2. Samuel 8:11...je zasvětil Hospodinu stejně jako stříbrozlato ze všech ostatních národů, které si podmanil: Edomců,...
2. Samuel 12:30...sňal z Molochovy hlavy korunu vážící talent zlata. Měla na sobě drahokam, který pak David nosíval na...
2. Samuel 21:4...právo žádat od Saula a jeho domu stříbro nebo zlato ani nemáme právo někoho v Izraeli zabít." "Splním vám...
1. Královská 6:21...Také svatostánek pokryl zlatem a natáhl před ním zlaté řetězy. Celý chrám byl tedy úplně pokryt zlatem a...
1. Královská 6:32... palem a rozvitých květů a pokryl je zlatemZlato nanesl i na cheruby a palmy. Podobně zhotovil...
1. Královská 7:48...zhotovit veškeré vybavení pro Hospodinův chrámzlatý oltář, zlatý stůl pro chleby předložení, pět svícnů z...
1. Královská 7:49...stůl pro chleby předložení, pět svícnů z ryzího zlata napravo a pět nalevo před svatostánek, k nim květy,...
1. Královská 7:50... kratiknoty, nádobky, pohárky a pánvice z ryzího zlata a zlaté panty ke dveřím do nejsvětější svatyně v...
1. Královská 7:51...kořist svého otce Davida, totiž stříbrozlato a další předměty, a uložil je do pokladnice...
1. Královská 9:11...že mu Chíram dodával cedrové i cypřišové dřevozlata, kolik si jen přál. Chíram se tedy vypravil z Týru,...
1. Královská 9:14...Nanic). Chíram totiž králi poslal 120 talentů zlata. Důvodem, proč král Šalomoun zavedl nucené práce,...
1. Královská 9:28... Vypravili se do Ofiru, naložili tam 420 talentů zlata a přivezli je králi Šalomounovi. Také královna ze...
1. Královská 10:2...nesoucími vonné balzámy, velké množství zlata i drahokamů, přišla k Šalomounovi a hovořila s ním o...
1. Královská 10:10...a spravedlnost." Poté darovala králi 120 talentů zlata a veliké množství balzámů a drahokamů. nikdy se...
1. Královská 10:11...ještě Chíramovo loďstvo, které jelo do Ofiru pro zlato, dovezlo odtud veliké množství santálového dřeva a...
1. Královská 10:14...vlasti. Král Šalomoun ročně získával 666 talentů zlata, nepočítaje příjmy od pocestných, z obchodování kupců...
1. Královská 10:16...Šalomoun nechal zhotovit 200 pavéz z tepaného zlata (na jednu pavézu vynaložil 600 šekelů zlata) a 300...
1. Královská 10:17...600 šekelů zlata) a 300 štítů z tepaného zlata (na jeden štít vynaložil 3 hřivny zlata). Král je...
1. Královská 10:21... Také všechny nádoby na pití měl král Šalomoun zlaté a stejně tak všechno vybavení Paláce libanonského...
1. Královská 10:22...které připlouvaly jednou za tři roky a přivážely zlato a stříbro, slonovinu, opice a pávy. Král Šalomoun co...
1. Královská 10:25...Bůh. Všichni mu přinášeli dary, stříbrnézlaté předměty, oděvy, zbraně, balzámy, koně i mezky - a...
1. Královská 12:28...Král se tedy poradil a pak nechal zhotovit dvě zlatá telata. "Dost jste se nachodili do Jeruzaléma,"...
1. Královská 14:26...královského paláce. Vzal všechno; vzal i všechny zlaté štíty, které zhotovil Šalomoun. Místo nich potom král...
1. Královská 15:15...dary svého otce i vlastní svaté dary, stříbrozlato a různé předměty. Mezi Asou a izraelským králem...
1. Královská 15:18...ani tam přijít. Asa proto vzal všechno stříbrozlato, které zbylo v pokladnicích Hospodinova chrámu a v...
1. Královská 15:19...naši otcové. Hle, posílám ti darem stříbrozlato. Zruš svou smlouvu s izraelským králem Baašou, ode...
1. Královská 20:3...vzkazem: "Takto praví Ben-hadad: Tvé stříbrozlato patří mně. Také tvé ženy a nejlepší děti patří mně."...
1. Královská 20:5...Vzkázal jsem ti: ‚Dáš mi své stříbrozlato i své ženy a děti.' Zítra touto dobou k tobě navíc...
1. Královská 20:7...mně poslal pro ženy a děti i pro stříbrozlato, neodmítl jsem mu to." "Neposlechni ho!" radili mu...
1. Královská 22:49...zámořské loďstvo, aby se vydalo do Ofiru pro zlato. Z cesty ale sešlo, protože lodě ztroskotaly v...
2. Královská 5:5...s sebou deset talentů stříbra, šest tisíc šekelů zlata a desatero slavnostních šatů. Izraelskému králi...
2. Královská 7:8...se do jídla a pití. Nabrali si odtud stříbrozlato a oděvy a odběhli si to schovat. Pak se vrátili, šli...
2. Královská 10:29...Nebatova, který svedl celý Izrael, totiž od těch zlatých telat v Bet-elu a Danu. Hospodin Jehuovi řekl:...
2. Královská 12:14...žádného jiného vybavení Hospodinova chrámu,  zlatého či stříbrného. Používalo se totiž na platy dělníků,...
2. Královská 12:19...a Achaziáše, i vlastní zasvěcené dary a všechno zlato, které se našlo v pokladnicích Hospodinova chrámu i...
2. Královská 14:14...trhlinu na 400 loktů širokou. Pobral všechno zlato a stříbro i všechny nádoby, které se našly v...
2. Královská 16:8... kteří napadli." Achaz tehdy pobral stříbrozlato, které se našlo v Hospodinově chrámu i v pokladnicích...
2. Královská 18:14...uložil zaplatit 300 talentů stříbra a 30 talentů zlata. Ezechiáš mu odevzdal všechno stříbro, které se našlo...
2. Královská 20:13...a ukázal jim celou svou klenotnici, stříbrozlato, balzámy a výborný olej. Ukázal jim i zbrojnici a...
2. Královská 23:33...zemi povinný odvod sto talentů stříbra a talent zlata. Namísto jeho otce Jošiáše pak farao Nekó jmenoval...
2. Královská 23:35... Protože Joakim odváděl faraonovi stříbrozlato, musel zemi zdanit. Kvůli faraonovu příkazu tedy...
2. Královská 24:13...Hospodinova chrámu i královského paláce. Všechny zlaté předměty, které dal zhotovit izraelský král Šalomoun...
2. Královská 25:15...pobral pánvice, mísy a vše, co bylo z ryzího zlata a stříbra. Dva sloupy, jedno Moře, stojany, které pro...
1. Letopisů 18:7...vítězství, kamkoli se obrátil. David vzal také zlaté štíty, které nosila Hadad-ezerova stráž, a dopravil...
1. Letopisů 18:10...a Toú spolu válčili. Hadoram s sebou přinesl zlaté, stříbrné a bronzové předměty a král David je...
1. Letopisů 18:11...je zasvětil Hospodinu stejně jako stříbrozlato, které ukořistil všem ostatním národům: Edomcům,...
1. Letopisů 20:2...z Molochovy hlavy a ukázalo se, že vážila talent zlata. Měla na sobě drahokam, který pak David nosíval na...
1. Letopisů 21:25...David Aravnovi za ten pozemek odvážil 600 šekelů zlata. Potom tam postavil oltář Hospodinu a přinesl zápalné...
1. Letopisů 22:14...Hospodinův dům, co jsem mohl: sto tisíc talentů zlata a milion talentů stříbra, bronzu a železa tolik, že...
1. Letopisů 22:16... kameníky, tesaře a všechny zkušené řemeslníkyZlata, stříbra, bronzu i železa je bezpočet. Dej se tedy do...
1. Letopisů 28:14... pro všechno náčiní služby Hospodinova domu, pro zlato určil váhy zlatého náčiní pro každou jednotlivou...
1. Letopisů 28:15...určil váhu všeho potřebného k různé službě, pro zlaté svícny a jejich zlaté lampy určil váhu každého svícnu...
1. Letopisů 28:16... pro každý jednotlivý stůl předložení určil váhu zlata, pro stříbrné stoly stříbro, pro vidlice, misky a...
1. Letopisů 28:17...stoly stříbro, pro vidlice, misky a konvice ryzí zlato, pro zlaté mísy určil váhu každé jednotlivé mísy, pro...
1. Letopisů 28:18...mísy, pro kadidlový oltář určil váhu přetaveného zlata. Předal mu také předlohu Trůnu, totiž zlatých cherubů...
1. Letopisů 29:2...jsem pro chrám svého Boha, co jsem mohlzlato pro věci zlaté, stříbro pro stříbrné, bronz pro...
1. Letopisů 29:3...Boha je mým potěšením, přidávám také svůj osobní zlatý a stříbrný poklad. Dávám jej na chrám svého Boha...
1. Letopisů 29:4...chrám připravil: 3 000 talentů ofirského zlata, 7 000 talentů přetaveného stříbra na pokrytí stěn...
1. Letopisů 29:5...přetaveného stříbra na pokrytí stěn příbytkůzlato pro věci zlaté, stříbro pro stříbrné a pro vše, co...
1. Letopisů 29:7...a věnovali na službu Božího domu 5 000 talentů zlata, 10 000 dareiků, 10 000 talentů stříbra, 18 000...
2. Letopisů 1:15... Za jeho vlády bylo v Jeruzalémě stříbrazlata jako kamení a cedrů jako planých fíků v podhůří. Koně...
2. Letopisů 3:6...ozdobil drahokamy a ke zlacení použil parvaimské zlato. Zlatem potáhl trámy, prahy, stěny i dveře chrámu a...
2. Letopisů 3:8...na šířku. Potáhl ji šesti sty talenty ryzího zlata; jen zlato na hřebech vážilo padesát šekelů. Zlatem...
2. Letopisů 3:9... Potáhl ji šesti sty talenty ryzího zlata; jen zlato na hřebech vážilo padesát šekelů. Zlatem potáhl i...
2. Letopisů 4:7... Podle příslušného popisu vyrobil také deset zlatých svícnů a umístil je do chrámu, pět napravo a pět...
2. Letopisů 4:8...postavil je do chrámu, pět napravo a pět nalevoZlatých mis vyrobil sto. Potom vybudoval Kněžské nádvoří a...
2. Letopisů 4:19...nechal zhotovit veškeré vybavení pro Boží chrámzlatý oltář, stoly pro chleby předložení, svícny s kahánky...
2. Letopisů 4:20...pro chleby předložení, svícny s kahánky z ryzího zlata ke svícení před svatostánkem, jak náleží, k nim květy...
2. Letopisů 4:21... jak náleží, k nim květy, kahany a kleště ze zlata (bylo to nejčistší zlato), dále kratiknoty, nádobky,...
2. Letopisů 4:22...kratiknoty, nádobky, pohárky a pánvice z ryzího zlata a vchod do chrámu - vnitřní dveře nejsvětější svatyně...
2. Letopisů 5:1...kořist svého otce Davida, totiž stříbrozlato a další předměty, a uložil je do pokladnice Božího...
2. Letopisů 8:18...vydali do Ofiru. Přivezli odtud 450 talentů zlata, které dopravili králi Šalomounovi. Také královna ze...
2. Letopisů 9:1...nesoucími vonné balzámy, velké množství zlata i drahokamů, přišla k Šalomounovi a hovořila s ním o...
2. Letopisů 9:9...a spravedlnost." Poté darovala králi 120 talentů zlata a veliké množství balzámů a drahokamů. Takové vonné...
2. Letopisů 9:10...Šalomounovi služebníci, kteří jeli do Ofiru pro zlato, dovezli santálové dřevo a drahokamy. Král z toho...
2. Letopisů 9:13...vlasti. Král Šalomoun ročně získával 666 talentů zlata, nepočítaje příjmy od pocestných, kupců a obchodníků...
2. Letopisů 9:14...a krajských hejtmanů, kteří Šalomounovi odváděli zlato a stříbro. Král Šalomoun nechal zhotovit 200 pavéz z...
2. Letopisů 9:15...Šalomoun nechal zhotovit 200 pavéz z tepaného zlata (na jednu pavézu vynaložil 600 šekelů tepaného zlata)...
2. Letopisů 9:16...šekelů tepaného zlata) a 300 štítů z tepaného zlata (na jeden štít vynaložil 300 šekelů zlata). Král je...
2. Letopisů 9:18... K trůnu vedlo šest stupňů, které byly spolu se zlatou podnoží připojeny k trůnu. Sedadlo mělo po obou...
2. Letopisů 9:20... Také všechny nádoby na pití měl král Šalomoun zlaté a stejně tak všechno vybavení Paláce libanonského...
2. Letopisů 9:21...které připlouvaly jednou za tři roky a přivážely zlato a stříbro, slonovinu, opice a pávy. Král Šalomoun co...
2. Letopisů 9:24...Bůh. Všichni mu přinášeli dary, stříbrnézlaté předměty, oděvy, zbraně, balzámy, koně i mezky - a...
2. Letopisů 12:9...královského paláce. Vzal všechno; vzal i všechny zlaté štíty, které zhotovil Šalomoun. Místo nich potom král...
2. Letopisů 13:8...vás tolik? Nebo proto, že s sebou máte jako bohy zlatá telata, která vám Jeroboám vyrobil? Copak jste...
2. Letopisů 13:11...na neposkvrněném stole a večer co večer zažehují zlatý svícen se svítilnami. My zachováváme Hospodinovu...
2. Letopisů 15:18...kořist svého otce i svou vlastní, stříbrozlato a další předměty. do pětatřicátého roku Asovy...
2. Letopisů 16:2...ani tam přijít. Asa proto vynesl stříbrozlato z pokladnic Hospodinova chrámu i královského paláce a...
2. Letopisů 16:3...tak jako naši otcové. Hle, posílám ti stříbrozlato. Zruš svou smlouvu s izraelským králem Baašou, ode...
2. Letopisů 24:14...službu i pro oběti, nádobí a další předměty ze zlata a stříbra. Po celý Jojadův život se v Hospodinově...
2. Letopisů 25:24...trhlinu na 400 loktů širokou. Pobral všechno zlato a stříbro i všechny nádoby, které se našly v...
2. Letopisů 32:27...bohatství a slávu. Nashromáždil poklady stříbrazlata, drahokamů, balzámů, štítů a všemožných klenotů. Měl...
2. Letopisů 36:3...zemi povinný odvod sto talentů stříbra a talent zlata. Vládce Egypta ustanovil za krále nad Judou a...
Ezdráš 1:6... Všichni z jejich okolí je vybavili stříbrnýmizlatými předměty, zbožím a dobytkem i drahocennostmi a k...
Ezdráš 1:9...knížeti Šešbacarovi. Zde je jejich výčet: nádoby zlaté 30 nádoby stříbrné 1 000 síta 29 mísy zlaté 30 mísy...
Ezdráš 1:10...zlaté 30 nádoby stříbrné 1 000 síta 29 mísy zlaté 30 mísy stříbrné dvojité 410 nádoby ostatní 1 000....
Ezdráš 1:11...410 nádoby ostatní 1 000. Celkem to bylo 5 400 zlatých a stříbrných předmětů. To vše přinesl Šešbacar s...
Ezdráš 2:69...dílo dali podle svých možností 61 000 drachem zlata, 5 000 hřiven stříbra a 100 kněžských suknic. Kněží,...
Ezdráš 5:14...nařídil, aby tento Boží dům byl znovu postavenZlaté a stříbrné náčiní Božího domu, které kdysi...
Ezdráš 6:5... Náklady budou hrazeny z královské pokladnyZlaté a stříbrné náčiní Božího domu, které Nabukadnezar...
Ezdráš 7:15...zákona svého Boha, jenž ti byl svěřen. Stříbrozlato, které král a jeho rádcové věnovali Bohu Izraele...
Ezdráš 7:18...vašeho Boha v Jeruzalémě. Se zbytkem stříbrazlata naložte, jakkoli se svými bratry uznáte za vhodné...
Ezdráš 8:25...deset jejich bratrů. Navážil jsem jim stříbrozlato i náčiní, které jako příspěvek na dům našeho Boha...
Ezdráš 8:26... 100 talentů stříbrného náčiní, 100 talentů zlata, 20 zlatých mis za 1 000 dareiků, 2 nádoby z...
Ezdráš 8:27...stříbrného náčiní, 100 talentů zlata, 20 zlatých mis za 1 000 dareiků, 2 nádoby z jakostní leštěné...
Ezdráš 8:28...Hospodinu a rovněž toto náčiní je svaté. Toto zlato a stříbro je dobrovolný dar Hospodinu, Bohu vašich...
Ezdráš 8:30...a levité tedy přijali zodpovědnost za stříbrozlato i náčiní, jež měli donést do Jeruzaléma, do domu...
Ezdráš 8:33...jsme tři dny odpočívali. Čtvrtého dne bylo zlato, stříbro i náčiní pro dům našeho Boha odváženo a...
Nehemiáš 7:70... Guvernér daroval do pokladnice 1 000 drachem zlata, 50 mis a 530 kněžských suknic. Ostatní vůdcové...
Nehemiáš 7:71...rodů darovali do pokladnice díla 20 000 drachem zlata a 2 200 hřiven stříbra. Zbytek lidu daroval 20 000...
Nehemiáš 7:72...stříbra. Zbytek lidu daroval 20 000 drachem zlata, 2 000 hřiven stříbra a 67 kněžských suknic. Kněží,...
Ester 1:6... těch sloupů z bělostného mramoru, těch lůžek zlatých i stříbrných na dláždění z porfyru, bělostného...
Ester 1:7...kamenů! Královské víno teklo královsky štědře do zlatých číší, jedna číše za druhou a každá jiná. Dle...
Ester 4:11...provinciích. Jen ten, na koho by král ukázal zlatým žezlem, smí žít. A jsem ke králi nebyla pozvána...
Ester 5:2... získala si jeho srdce. Ukázal na ni svým zlatým žezlem, Ester přistoupila a dotkla se jeho konce....
Ester 8:4...Agagovec zosnoval proti Židům. Král na ni ukázal zlatým žezlem, vstane. Ester se postavila před králem a...
Ester 8:15...od krále oděn královsky v modré a bílé, s velkou zlatou čelenkou a v hávu z kmentu a purpuru. Ve městě...
Job 22:24...on obnoví! Ze svého stanu vyžeň bezpráví, své zlato musíš do prachu zahodit, ofirské zlato mezi říční...
Job 23:10...on zná cesty i zastávky; ukážu se jako zlato, vyzkouší. noha se přidržela jeho šlépějí,...
Job 28:1...ho z jeho domova.'" Stříbro své nalezištězlato místo, kde čistí se. Železo lidé těží ze země a...
Job 28:6... Safír se ukrývá v jejích skalách, blyští se tam zlatý prach. Stezku tam nezná dravý pták, nespatřilo ji oko...
Job 28:15...není." Moře říká: "Nemám ji." Nedá se pořídit za zlato nejčistší, její cenu nelze stříbrem vyvážit. Nedá se...
Job 28:17...zlatem ofirským, vzácným onyxem ani safíryZlato ani křišťál s nelze porovnat, nedá se koupit za...
Job 31:24...bych neobstál! Copak jsem snad kdy doufal ve zlato, nazýval jsem drahý kov svou jistotou? Copak ...
Job 37:22... poté co vítr mraky rozptýlil. Od severu vychází zlatý třpyt, ohromnou slávou Bůh se obklopil! Všemohoucí je...
Job 42:11... Každý z nich mu dal stříbrnou minci a jednu zlatou náušnici. Hospodin tedy Jobovi nakonec požehnal více...
Žalmy 16:1...podplatit. Kdo takto jedná, nikdy nezakolísá.  Zlatý zpěv Davidův. Bože, ochraňuj , na tebe spoléhám....
Žalmy 19:11...nařízení jsou pravá, plná spravedlnosti, nad zlato vzácnější, nad zlato nejčistší, nad med nejsladší,...
Žalmy 21:4...požehnáním vstříc mu jdeš, korunou z ryzího zlata korunuješ jej. Dal jsi mu život, o nějž prosil, na...
Žalmy 56:1...zpěváka, na nápěv "Tiché holubice v dálavách". Zlatý zpěv Davidův, když ho Filištíni zajali v Gatu. Smiluj...
Žalmy 57:1...předního zpěváka, na nápěv písně "Nevyhlazuj!" Zlatý zpěv Davidův, když utekl před Saulem do jeskyně....
Žalmy 58:1...předního zpěváka, na nápěv písně "Nevyhlazuj!" Zlatý zpěv Davidův. Opravdu, mocní, právem rozhodujete,...
Žalmy 59:1...předního zpěváka, na nápěv písně "Nevyhlazuj!" Zlatý zpěv Davidův, když Saul nechal hlídat jeho dům, aby...
Žalmy 60:1...předního zpěváka, na nápěv "Lilie svědectví". Zlatý žalm Davidův, pro poučení. Když bojoval proti...
Žalmy 68:14...jsou stříbrem pokrytá, vaše perutě jsou ze zlata! Všemohoucí tenkrát krále rozehnal, jako by temná...
Žalmy 72:15... jejich krev totiž draze cení si! žije králzlato ze Sáby mu dávají! se za něho stále modlí, celý...
Žalmy 115:4...přece na nebi, cokoli chce, to učiní! Stříbrozlato jsou jejich modly, výtvory rukou člověčích. Ústa mají...
Žalmy 119:72... Zákon tvých úst je pro vzácnější než tisíce zlatých a stříbrných! Tvé ruce učinily a uhnětly, dej mi...
Žalmy 119:127...tvůj! Protože miluji tvé příkazy, jsou mi nad zlato, i to nejčistší. Všech tvých pravidel cením si, a...
Žalmy 135:15... se svými služebníky bude lítost mít! Stříbrozlato jsou pohanské modly, výtvory rukou člověčích. Ústa...
Přísloví 3:14...lepší zisk než stříbro, její výnosy jsou nad zlato. Její cena je nad perly vyšší, nic, v čem si libuješ,...
Přísloví 8:10...raději než stříbro, mého vědění si važte nad zlato. Daleko nad perly je moudrost nádherná, nic žádoucího...
Přísloví 8:19...trvalé jmění a pravý blahobyt. plody jsou nad zlato nejryzejší, výnosy nad stříbro nejčistší. Stezkou...
Přísloví 11:22...trestu, símě spravedlivých však vyvázneZlatá ozdoba na sviňském rypáku je krásná žena bez špetky...
Přísloví 16:16...oblak na jaře! Získat moudrost je nad ryzí zlato, nad stříbro nejčistší je získat rozumnost. Cesta...
Přísloví 17:3...se o dědictví podělí. Na stříbro je tyglík a na zlato pec, lidské srdce však zkoumá Hospodin. Zlý člověk ...
Přísloví 20:15... a jen co popojde, si pochvaluje. Někdo  zlato a perel hromady, nejdražším klenotem jsou moudré rty....
Přísloví 22:1...je cennější než spousta peněz, nad stříbrozlato je být oblíben. Boháč a chudák mají společné jedno:...
Přísloví 25:11...potupí , tvá špatná pověst nepustíZlatá jablka na stříbrných mísách jsou slova řečená v pravý...
Přísloví 25:12...stříbrných mísách jsou slova řečená v pravý časZlatá náušnice, klenot z ryzího kovu je moudrá výtka pro...
Přísloví 27:21...jsou lidské oči. Na stříbro je tyglík, na zlato pec, podle své pověsti člověk pozná se. I kdybys...
Kazatel 2:8...v Jeruzalémě kdo dřív. Shromáždil jsem stříbrazlata hromady, poklady králů, poklady mnoha krajin. Opatřil...
Kazatel 12:6... dřív než se přetrhne stříbrná šňůrazlatá mísa než se rozbije, dřív než se roztříští džbán nad...
Píseň 1:11...zdobí líce tvé, tvé hrdlo koráleZlaté náušnice uděláme ti se stříbrnými přívěsky! Dokud...
Píseň 3:10...sloupy zhotovil ze stříbra, k nim pak nebesa ze zlata. Čalouněná byla purpurem a vnitřek celý obložen...
Píseň 5:11...rubíny, vyjímá se mezi tisíci! Jeho hlava je zlato nejčistší, vlnité kadeře jak černí havrani. Jeho oči...
Píseň 5:14...rty jsou jako lilie myrhou kanoucí. Jeho pažezlaté pruty osázené chrysolity. Jeho břicho - plát...
Píseň 5:15...safíry. Jeho stehna - mramorové sloupy na zlatých podstavcích. Jako Libanon je pohledný, jak cedr...
Izaiáš 2:7...výplodům cizinců! Jejich země je plná stříbrazlata a nepřeberných pokladů. Jejich země je plná koní a...
Izaiáš 2:20...mezi netopýry a potkany své stříbrné modly, své zlaté modly, které si vyrobil ke klanění. Tehdy se schová...
Izaiáš 13:12...zpupnost ukrutných. Způsobím, že člověk bude nad zlato vzácnější, nad ofirské zlato bude smrtelník. To proto...
Izaiáš 13:17...nim poštvu Médy, kteří si stříbra neváží a o zlato zájem nemají. Svými luky rozstřílejí mladíky, nebudou...
Izaiáš 31:7...V ten den každý zavrhnete své stříbrnézlaté modly, které jste si vlastnoručně vyrobili - vždyť je...
Izaiáš 39:2...a ukázal jim celou svou klenotnici, stříbrozlato, balzámy a výborný olej. Ukázal jim i celou zbrojnici...
Izaiáš 46:6...srovnávat? Což se mi někdo podobá? Lidé sypou zlato z měšce a váží stříbro na váze - najímají zlatníka,...
Izaiáš 60:9...aby tvé syny z dálky přivezly a jejich stříbrozlato s nimi, kvůli jménu Hospodina, tvého Boha, Svatého...
Izaiáš 60:17...Jákobův, tvůj vykupitel. Místo bronzu přinesu ti zlato a místo železa stříbro; místo dřeva přinesu ti bronz...
Jeremiáš 4:30... nebožačko, počneš ty? Vezmeš si šarlatové šatyZlatými šperky se ozdobíš? Budeš si řasenkou líčit oči?...
Jeremiáš 10:9...nesmysly: dřevo, tepané stříbro ze zámořízlato dovezené z dálné ciziny. Ten výtvor truhláře a...
Jeremiáš 51:7...pomsty - odplácí Babylonu, co si zasloužíZlatým kalichem v ruce Hospodinově byl Babylon - opíjel...
Jeremiáš 52:19...pohárky i číše na úlitby - vše, co bylo z ryzího zlata a stříbra. Dva sloupy, jedno Moře, pod ním dvanáct...
Pláč 4:1...je, Hospodine, zpod nebe! Ach, jak zašlo lesklé zlato, ryzí kov se netřpytí! Drahé kamení rozmetáno na...
Pláč 4:2...na každém nároží! Synové Sionu bývali kdysi nad zlato vzácnější - teď jsou však levní jako džbány, jak...
Ezechiel 7:19...tvářích hanba. Své stříbro vyházejí do uliczlato budou mít za odpadky. Jejich stříbro ani zlato je...
Ezechiel 16:17...tak, že to nemá obdoby. Vzala jsi své šperky ze zlata a stříbra, které jsem ti dal, a nadělala sis mužské...
Ezechiel 28:13... tyrkysem a smaragdem - to vše krásně osazené ve zlatě klenotnickým dílem tepaném, to vše připravené pro...
Daniel 2:32...a budila hrůzu. Hlava sochy byla z čistého zlata, hruď a paže ze stříbra, břicho a boky bronzové,...
Daniel 2:35...se všechno to železo, hlína, bronz, stříbrozlato rozpadlo na kousky - jako plevy, když se v létě mlátí...
Daniel 2:38... a učinil vládcem nad tím vším. Ty jsi ta zlatá hlava. Po tobě ale povstane jiné království, slabší...
Daniel 2:45...kámen a rozdrtil železo, bronz, hlínu, stříbrozlato. Veliký Bůh ukázal králi, co se bude dít v budoucnu....
Daniel 3:1...dvoře. Král Nabukadnezar nechal vyrobit zlatou sochu. Byla 60 loktů vysoká a 6 loktů široká. Nechal...
Daniel 3:5... buben a všechnu tu hudbu, padněte a klanějte se zlaté soše, kterou vztyčil král Nabukadnezar. Kdokoli by...
Daniel 3:7...a všechnu tu hudbu, padali a klaněli se  zlaté soše, kterou vztyčil král Nabukadnezar. Tehdy ale...
Daniel 3:10...a všechnu tu hudbu, musí padnout a klanět se  zlaté soše, a kdokoli by nepadl a neklaněl se, bude hozen...
Daniel 3:12...si z tebe, králi, nic nedělají. Tvé bohy nectízlaté soše, kterou jsi vztyčil, se neklanějí." Nabukadnezar...
Daniel 3:14...a Abednego, že nectíte bohy a neklaníte se zlaté soše, kterou jsem vztyčil? Jste teď připraveni,...
Daniel 3:18...na vědomí, králi, že tvé bohy ctít nebudemezlaté soše, kterou jsi vztyčil, se nepokloníme."...
Daniel 5:2...tím vínem pak Belšasar poručil, přinesou zlaté a stříbrné nádoby, které jeho otec Nabukadnezar...
Daniel 5:3... manželkami a konkubínami!" A tak přinesli ty zlaté nádoby odnesené z Božího chrámu v Jeruzalémě a král...
Daniel 5:4...z nich pil. Popíjeli víno a oslavovali bohy ze zlata a stříbra, z bronzu a železa, ze dřeva i kamene. Vtom...
Daniel 5:7...mi ho, bude oblečen purpurem, na krk dostane zlatý řetěz a stane se třetím nejmocnějším v království!"...
Daniel 5:16...vyložit, budeš oblečen purpurem, na krk dostaneš zlatý řetěz a staneš se třetím nejmocnějším v království."...
Daniel 5:23...a konkubínami. Oslavoval jsi bohy ze stříbrazlata, bronzu, železa, dřeva i kamene, kteří nevidí,...
Daniel 5:29... Daniela obléknou purpurem, na krk mu dají zlatý řetěz a prohlásí ho třetím nejmocnějším v království....
Daniel 10:5...plátnem a přepásaného na bocích pásem z ryzího zlata. Tělo měl jako z chrysolitu, tvář jako blesk, oči...
Daniel 11:8...bohy, jejich sochy, vzácné náčiní, stříbrozlato a odveze je do Egypta. Potom nechá severního krále...
Daniel 11:43...zemí; ani Egypt mu nebude moci uniknout. Ovládne zlaté a stříbrné poklady a veškeré bohatství Egypta,...
Ozeáš 2:10...dával , že jsem dával hojnost stříbrazlata, které utráceli na Baala. Své obilí si proto v čas...
Ozeáš 8:4...si volí velmože; vyrábějí si modly stříbrnézlaté k vlastní záhubě. Zavrhni to své tele, Samaří!...
Joel 4:5...rázně vám to oplatím! Pobrali jste stříbrozlato, vzácné poklady jste odnesli do svých chrámů....
Nahum 2:10...se!" A nikdo se neotočí. Berte stříbro, berte zlato! Ta nepřeberná zásoba! Poklady v celých hromadách!...
Sofoniáš 1:18...hlína a vnitřnosti jak lejna!" Jejich stříbrozlato je nezachrání v den Hospodinova zuření, plamen...
Ageus 2:8... praví Hospodin zástupů. je stříbro a je zlato, praví Hospodin zástupů. Sláva tohoto nového chrámu...
Zachariáš 4:2...se . "Vidím svícen," odpověděl jsem, "celý ze zlata. Na vrcholu mísu se sedmi kahany a k těm sedmi...
Zachariáš 4:12...ty dvě olivové ratolesti, ze kterých dvěma zlatými trubicemi proudí zlatý olej?" "Ty nevíš, co to...
Zachariáš 6:11... syna Cefaniášova. Vyber od nich stříbrozlato, vyrob korunu a vlož ji na hlavu velekněze Jošuy,...
Zachariáš 9:3...monastýr, stříbra nakupil jak prachu hromadyzlata jak bláta v ulicích. Hle! Panovník ho však vyžene,...
Zachariáš 13:9...se taví stříbro, protříbím je, jako se tříbí zlato. Budou vzývat jméno a je vyslyším. Řeknu: "To...
Zachariáš 14:14... Nashromáždí se bohatství všech národů v okolízlato, stříbro a šaty v nepřeberném množství.) Stejná rána...
Malachiáš 3:3... tak pročistí syny Leviho. Přetaví je jako zlato a stříbro, takže budou Hospodinu přinášet oběti ve...
Matouš 2:11...se mu. Otevřeli své poklady a obětovali mu daryzlato, kadidlo a myrhu. Když potom od Boha dostali ve snu...
Matouš 10:9... zdarma dejte. Neberte si s sebou do opasků zlato, stříbro ani peníze ani mošnu ani náhradní košile ani...
Matouš 23:16... nic to neznamená, ale kdo přísahá při chrámovém zlatu, ten je zavázán.' Blázni! Slepci! Co je větší - zlato...
Matouš 23:17... ten je zavázán.' Blázni! Slepci! Co je většízlato, nebo chrám, který to zlato posvěcuje? Říkáte také:...
Skutky 3:6...od nich něco dostane, Petr mu řekl: "Stříbrozlato nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista...
Skutky 17:29...si myslet, že by se božská bytost mohla podobat zlatu, stříbru nebo kameni, výtvoru lidské zručnosti a...
Skutky 20:33...posvěcenými. Od nikoho jsem nechtěl stříbrozlato ani šaty. Sami víte, že jsem těmato rukama vydělával...
1. Korintským 3:12...Ježíš Kristus. kdo na tom základě staví ze zlata, stříbra, drahého kamení, z dříví, sena nebo ze slámy...
2. Timoteus 2:20... opustí nepravost." Ve velikém domě nejsou jen zlaté a stříbrné nádoby, ale také dřevěné a hliněné;...
Židům 9:4...část, zvaná nejsvětější svatyně. K patřil zlatý kadidlový oltář a truhla smlouvy, ze všech stran...
Jakub 2:2...přijde člověk v nádherných šatech a se zlatým prstenem a za ním chudák ve špinavých hadrech?...
Jakub 5:3...bohatství je shnilé, šaty vám sežrali moli, vaše zlato a stříbro zrezivělo. Ta rez bude svědčit proti vám a...
1. Petr 1:7...museli nakrátko snášet různé zkoušky. I pomíjivé zlato se přece zkouší ohněm - vaše víra je ale mnohem...
1. Petr 3:3...ve vnějších věcech - v okázalých účesechzlatých špercích a nádherných šatech - ale ve vašem srdci....
Zjevení 1:12...mluvil. Když jsem se obrátil, spatřil jsem sedm zlatých svícnů a uprostřed těch svícnů jakoby Syna člověka,...
Zjevení 1:13... oděného dlouhým rouchem a přepásaného na prsou zlatým pásem. Vlasy na hlavě měl bílé jako bílá vlna, bílé...
Zjevení 1:20... které jsi viděl v pravici, a těch sedmi zlatých svícnů: Sedm hvězd jsou andělé sedmi církví a sedm...
Zjevení 2:1...hvězd, který se prochází uprostřed těch sedmi zlatých svícnů: Znám tvé skutky, tvou práci i tvou...
Zjevení 3:18... slepý a nahý. Radím ti, aby sis ode koupil zlato přetavené v ohni, abys byl bohatý, a bílé roucho,...
Zjevení 4:4...oblečených do bílých rouch a na hlavách měli zlaté koruny. Z trůnu vycházelo blýskání a hlasy hromobití....
Zjevení 5:8...před Beránkem na kolena. Každý měl loutnuzlaté misky plné kadidel, což jsou modlitby svatých a...
Zjevení 8:3... dostalo sedm polnic. Tehdy přišel jiný anděl se zlatou kadidelnicí a postavil se k oltáři. Bylo mu dáno...
Zjevení 9:7... Na jejich hlavách byly jakoby koruny podobné zlatu a jejich tváře byly jako tváře lidí. Měly vlasy jako...
Zjevení 9:13...anděl, uslyšel jsem jakýsi hlas ze čtyř rohů zlatého oltáře, který je před Boží tváří, jak řekl šestému...
Zjevení 9:20...rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene a dřeva, které nevidí, neslyší...
Zjevení 14:14...oblaku seděl jakoby Syn člověka. Na hlavě měl zlatou korunu a v ruce ostrý srp. Z chrámu vyšel další...
Zjevení 15:6...běloskvoucím plátnem a na prsou byli přepásáni zlatými pásy. Jedna z těch čtyř bytostí dala těm sedmi...
Zjevení 15:7...z těch čtyř bytostí dala těm sedmi andělům sedm zlatých číší plných hněvu Boha živého na věky věků. Chrám...
Zjevení 17:4...pokryta zlatem, drahokamy a perlami. V ruce měla zlatý kalich plný ohavností a nečistoty svého smilstva a na...
Zjevení 18:12... neboť nikdo nekoupí jejich zboží: náklady zlata, stříbra, drahokamů a perel; kmentu, purpuru, hedvábí...
Zjevení 21:15...apoštolů. Ten, který se mnou mluvil, měl zlatou měřicí tyč, aby změřil město, jeho brány i jeho...
Zjevení 21:18...byla postavena z jaspisu, ale město bylo čisté zlato podobné čistému sklu. Základy městské hradby byly...
Zjevení 21:21...byla z jedné perly. Ulice toho města byla ze zlata, čistého jako průhledné sklo. V tom městě jsem ale...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |