Zlatá

Hledám varianty 'zlatá' [ zlatými (5) zlatým (6) zlatých (27) zlatý (50) zlatou (9) zlatého (3) zlaté (77) zlatá (7) ]. Nalezeny 174 verše.
Genesis 24:22... nebo ne. Když velbloudi dopili, vzal ten muž zlatý nosní kroužek vážící půl šekelu a dva zlaté náramky...
Genesis 24:53... k zemi. Potom ten služebník vytáhl stříbrnézlaté šperky a šaty a dal je Rebece. Také jejímu bratrovi a...
Genesis 41:42...oblékl mu kmentové roucho a na krk mu pověsil zlatý řetěz. Potom ho nechal vozit ve voze jako svého...
Exodus 3:22...svou sousedku i její návštěvu o stříbrnézlaté šperky a šaty, které obléknete svým synům a dcerám....
Exodus 11:2...souseda a každá žena svou sousedku o stříbrnézlaté šperky." A Hospodin naklonil Egypťany přízní k jeho...
Exodus 12:35...Mojžíšova slova a požádali Egypťany o stříbrnézlaté šperky i o šaty. Hospodin naklonil Egypťany k lidu...
Exodus 25:11...i zvenčí čistým zlatem a po jejím obvodu uděláš zlatý věnec. Uliješ pro ni čtyři zlaté kruhy a připevníš je...
Exodus 25:12...obvodu uděláš zlatý věnec. Uliješ pro ni čtyři zlaté kruhy a připevníš je k jejím čtyřem nohám: dva kruhy...
Exodus 25:24...jej čistým zlatem a po jeho obvodu uděláš zlatý věnec. Uděláš po jeho obvodu také na dlaň širokou...
Exodus 25:25...také na dlaň širokou obrubu a kolem další zlatý věnec. Zhotovíš k němu také čtyři zlaté kruhy, které...
Exodus 25:26... další zlatý věnec. Zhotovíš k němu také čtyři zlaté kruhy, které připevníš ke čtyřem rohům u jeho čtyř...
Exodus 26:6...poutka leží naproti sobě. Vyrob také padesát zlatých spon, kterými ty pruhy spojíš k sobě. Tak bude...
Exodus 26:29... Ty rámy obložíš zlatem a připevníš k nim zlaté prstence jako úchyty pro svlaky. Také svlaky obložíš...
Exodus 26:32...dřeva obložených zlatem. Budou mít na sobě zlaté háčky a budou stát na čtyřech stříbrných patkách. ...
Exodus 26:37...dřeva a obložíš je zlatem. Budou na nich zlaté háčky a uliješ pro pět bronzových patek." ...
Exodus 28:11...těch kamenech jména synů Izraele. Zasadíš je do zlatých obrouček a oba kameny připevníš k ramenním dílům...
Exodus 28:13...obou svých ramenou jako připomínku. Vyrobíš také zlaté obroučky a dva řetízky z čistého zlata; uděláš je...
Exodus 28:20...onyx a beryl. V tomto pořadí jsou zasazeny do zlatých obrouček. Kamenů bude dvanáct, tak jako jmen...
Exodus 28:23...z čistého zlata. Dále k náprsníku vyrobíš dva zlaté kroužky, které připevníš na oba jeho horní okraje. Ty...
Exodus 28:24...které připevníš na oba jeho horní okraje. Ty dvě zlaté šňůry pak připevníš k oběma kroužkům na okrajích...
Exodus 28:26...zepředu k ramenním dílům efodu. Vyrobíš také dva zlaté kroužky, které připevníš ke dvěma dolním okrajům...
Exodus 28:27... k jeho vnitřní obrubě. Dále vyrobíš dva zlaté kroužky, které připevníš zepředu k dolní části obou...
Exodus 28:33... purpurové a šarlatové látky. Ty prostřídej zlatými zvonky: zlatý zvonek a granátové jablko, zlatý...
Exodus 28:34...a šarlatové látky. Ty prostřídej zlatými zvonkyzlatý zvonek a granátové jablko, zlatý zvonek a granátové...
Exodus 30:3...kolem dokola i jeho rohy. Po jeho obvodu uděláš zlatý věnec. Pod tím věncem k němu na obou bocích připevníš...
Exodus 30:4...tím věncem k němu na obou bocích připevníš dva zlaté kruhy, a to po obou stranách. Budou to úchyty pro...
Exodus 32:2...jim řekl: "Strhejte svým ženám, synům i dcerám zlaté náušnice a přineste je ke mně." Všechen lid si tedy...
Exodus 32:3...přineste je ke mně." Všechen lid si tedy strhal zlaté náušnice a přinesli je k Áronovi. Ten od nich to...
Exodus 35:22...spínadla, náušnice, prsteny, náramky a všelijaké zlaté předměty. Každý, kdo chtěl Hospodinu poskytnout jako...
Exodus 36:13...byla přesně proti sobě. Vyrobili také padesát zlatých spon, kterými ty pruhy spojili k sobě. Tak Příbytek...
Exodus 36:34... Ty rámy obložili zlatem a připevnil k nim zlaté prstence jako úchyty pro svlaky. Také svlaky obložili...
Exodus 36:36...dřeva, obložili je zlatem, udělali k nim zlaté háčky a ulili k nim čtyři stříbrné patky. Pro vchod...
Exodus 37:2...i zvenčí čistým zlatem a po jejím obvodu udělal zlatý věnec. Ulil pro ni čtyři zlaté kruhy a připevnil je k...
Exodus 37:3...obvodu udělal zlatý věnec. Ulil pro ni čtyři zlaté kruhy a připevnil je k jejím čtyřem nohám: dva kruhy...
Exodus 37:11...jej čistým zlatem a po jeho obvodu udělal zlatý věnec. Udělal po jeho obvodu také na dlaň širokou...
Exodus 37:12...také na dlaň širokou obrubu a kolem další zlatý věnec. Ulil k němu také čtyři zlaté kruhy, které...
Exodus 37:13... další zlatý věnec. Ulil k němu také čtyři zlaté kruhy, které připevnil ke čtyřem rohům u jeho čtyř...
Exodus 37:26...kolem dokola i jeho rohy. Po jeho obvodu udělal zlatý věnec. Pod tím věncem k němu na obou bocích připevnil...
Exodus 37:27...tím věncem k němu na obou bocích připevnil dva zlaté kruhy, a to po obou stranách. Sloužily jako úchyty...
Exodus 39:3...šarlatové látky a ze soukaného kmentu. Vytepali zlaté plíšky a z nich nastříhali nitě, aby je umně vetkali...
Exodus 39:6...kmentu, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Do zlatých obrouček zasadili onyxové kameny, a jako...
Exodus 39:13...a beryl. V tomto pořadí byly kameny zasazeny do zlatých obrouček. Kamenů bylo dvanáct, tak jako jmen...
Exodus 39:16...šňůrek, z čistého zlata. Vyrobili také dvě zlaté obroučky a dva zlaté kroužky. Ty dva kroužky...
Exodus 39:17...připevnili na oba horní okraje náprsníku. Ty dvě zlaté šňůry pak připevnili k oběma kroužkům na okrajích...
Exodus 39:19...k ramenním dílům efodu. Vyrobili také dva zlaté kroužky, které připevnili ke dvěma dolním okrajům...
Exodus 39:20... k jeho vnitřní obrubě. Dále vyrobili dva zlaté kroužky, které připevnili zepředu k dolní části obou...
Exodus 39:38...kahany a všechno náčiní, olej ke svícenízlatý oltář, olej pomazání, vonné kadidlo, závěs pro vchod...
Exodus 40:5...jeho kahany. Před Truhlu svědectví postavíš zlatý oltář k pálení kadidla a ve vchodu do Příbytku...
Exodus 40:26... Před oponu ve Stanu setkávání postavil také zlatý oltář a zapálil na něm vonné kadidlo, jak mu Hospodin...
Leviticus 8:9...mu nasadil turban a na turban zepředu připevnil zlatý štítek, totiž korunu svatosti, jak Mojžíšovi přikázal...
Numeri 4:11...z odolných usní a položí na nosítka. Také na zlatý oltář prostřou přehoz z modré látky, přikryjí ho...
Numeri 7:14...mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý...
Numeri 7:20...mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý...
Numeri 7:26...mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý...
Numeri 7:32...mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý...
Numeri 7:38...mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý...
Numeri 7:44...mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý...
Numeri 7:50...mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý...
Numeri 7:56...mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý...
Numeri 7:62...mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý...
Numeri 7:68...mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý...
Numeri 7:74...mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý...
Numeri 7:80...mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý...
Numeri 7:84...stříbrných mís, 12 stříbrných obětních misek, 12 zlatých pohárků. Každá stříbrná mísa vážila 130 šekelů a...
Numeri 7:86...celkem 2 400 šekelů svatyně. Každý z dvanácti zlatých pohárků plných kadidla vážil 10 šekelů. Zlaté...
Numeri 31:50...každý z nás přinášíme Hospodinu dar ze získaných zlatých šperků - spony, náramky, prsteny, náušnice a...
Numeri 31:51...tedy od nich přijali všechny ty mistrovské zlaté šperky. Všechno zlato odevzdané Hospodinu vážilo 16...
Jozue 7:21...babylonský plášť, dvě stě šekelů stříbra a jednu zlatou cihlu o váze padesát šekelů. Zatoužil jsem po tom a...
Jozue 7:24...Achana, syna Zerachova, i to stříbro, plášťzlatou cihlu a také jeho syny a dcery i jeho skot, osly,...
Soudců 8:24...dejte jednu náušnici." (Našli u nich totiž zlaté náušnice, neboť to byli Izmaelité.) "Rádi dáme!"...
Soudců 8:26...tam hodil náušnici ze své kořisti. Nakonec ty zlaté náušnice, které si vyžádal, vážily 1 700 šekelů,...
1. Samuel 6:4...s máme poslat zpět?" otázali se. "Pět zlatých nádorů a pět zlatých krys podle počtu filištínských...
1. Samuel 6:8...Hospodinovu truhlu, naložte ji na vůz, ty zlaté předměty, které s vracíte jako odškodnění,...
1. Samuel 6:11...naložili na vůz spolu s mošnou, v níž byly ty zlaté krysy a podobizny nádorů. Krávy zamířily rovnou k...
1. Samuel 6:15...Hospodinovu a s i mošnu, ve které byly ony zlaté předměty, a položili je u toho velikého kamene....
1. Samuel 6:17... vrátili se toho dne zpátky do Ekronu. Toto jsou zlaté nádory, které Filištíni vrátili jako odškodné...
1. Samuel 6:18...za Aškelon, jeden za Gat a jeden za Ekron. I zlatých krys bylo do počtu podle všech filištínských měst...
2. Samuel 8:7...vítězství, kamkoli se obrátil. David také vzal zlaté štíty, které nosila Hadad-ezerova stráž, a dopravil...
2. Samuel 8:10...spolu válčili. Joram s sebou přinesl stříbrnézlaté a bronzové předměty a král David je zasvětil...
1. Královská 6:21...Také svatostánek pokryl zlatem a natáhl před ním zlaté řetězy. Celý chrám byl tedy úplně pokryt zlatem a...
1. Královská 7:48...zhotovit veškeré vybavení pro Hospodinův chrámzlatý oltář, zlatý stůl pro chleby předložení, pět svícnů z...
1. Královská 7:50... nádobky, pohárky a pánvice z ryzího zlatazlaté panty ke dveřím do nejsvětější svatyně v...
1. Královská 10:21... Také všechny nádoby na pití měl král Šalomoun zlaté a stejně tak všechno vybavení Paláce libanonského...
1. Královská 10:25...Bůh. Všichni mu přinášeli dary, stříbrnézlaté předměty, oděvy, zbraně, balzámy, koně i mezky - a...
1. Královská 12:28...Král se tedy poradil a pak nechal zhotovit dvě zlatá telata. "Dost jste se nachodili do Jeruzaléma,"...
1. Královská 14:26...královského paláce. Vzal všechno; vzal i všechny zlaté štíty, které zhotovil Šalomoun. Místo nich potom král...
2. Královská 10:29...Nebatova, který svedl celý Izrael, totiž od těch zlatých telat v Bet-elu a Danu. Hospodin Jehuovi řekl:...
2. Královská 12:14...žádného jiného vybavení Hospodinova chrámu,  zlatého či stříbrného. Používalo se totiž na platy dělníků,...
2. Královská 24:13...Hospodinova chrámu i královského paláce. Všechny zlaté předměty, které dal zhotovit izraelský král Šalomoun...
1. Letopisů 18:7...vítězství, kamkoli se obrátil. David vzal také zlaté štíty, které nosila Hadad-ezerova stráž, a dopravil...
1. Letopisů 18:10...a Toú spolu válčili. Hadoram s sebou přinesl zlaté, stříbrné a bronzové předměty a král David je...
1. Letopisů 28:14...služby Hospodinova domu, pro zlato určil váhy zlatého náčiní pro každou jednotlivou službu, pro veškeré...
1. Letopisů 28:15...určil váhu všeho potřebného k různé službě, pro zlaté svícny a jejich zlaté lampy určil váhu každého svícnu...
1. Letopisů 28:17... pro vidlice, misky a konvice ryzí zlato, pro zlaté mísy určil váhu každé jednotlivé mísy, pro stříbrné...
1. Letopisů 28:18...zlata. Předal mu také předlohu Trůnu, totiž zlatých cherubů s rozpjatými křídly zastiňujícími Truhlu...
1. Letopisů 29:2...chrám svého Boha, co jsem mohl: zlato pro věci zlaté, stříbro pro stříbrné, bronz pro bronzové, železo pro...
1. Letopisů 29:3...Boha je mým potěšením, přidávám také svůj osobní zlatý a stříbrný poklad. Dávám jej na chrám svého Boha...
1. Letopisů 29:5...stříbra na pokrytí stěn příbytků, zlato pro věci zlaté, stříbro pro stříbrné a pro vše, co mají vyrobit...
2. Letopisů 4:7... Podle příslušného popisu vyrobil také deset zlatých svícnů a umístil je do chrámu, pět napravo a pět...
2. Letopisů 4:8...postavil je do chrámu, pět napravo a pět nalevoZlatých mis vyrobil sto. Potom vybudoval Kněžské nádvoří a...
2. Letopisů 4:19...nechal zhotovit veškeré vybavení pro Boží chrámzlatý oltář, stoly pro chleby předložení, svícny s kahánky...
2. Letopisů 9:18... K trůnu vedlo šest stupňů, které byly spolu se zlatou podnoží připojeny k trůnu. Sedadlo mělo po obou...
2. Letopisů 9:20... Také všechny nádoby na pití měl král Šalomoun zlaté a stejně tak všechno vybavení Paláce libanonského...
2. Letopisů 9:24...Bůh. Všichni mu přinášeli dary, stříbrnézlaté předměty, oděvy, zbraně, balzámy, koně i mezky - a...
2. Letopisů 12:9...královského paláce. Vzal všechno; vzal i všechny zlaté štíty, které zhotovil Šalomoun. Místo nich potom král...
2. Letopisů 13:8...vás tolik? Nebo proto, že s sebou máte jako bohy zlatá telata, která vám Jeroboám vyrobil? Copak jste...
2. Letopisů 13:11...na neposkvrněném stole a večer co večer zažehují zlatý svícen se svítilnami. My zachováváme Hospodinovu...
Ezdráš 1:6... Všichni z jejich okolí je vybavili stříbrnýmizlatými předměty, zbožím a dobytkem i drahocennostmi a k...
Ezdráš 1:9...knížeti Šešbacarovi. Zde je jejich výčet: nádoby zlaté 30 nádoby stříbrné 1 000 síta 29 mísy zlaté 30 mísy...
Ezdráš 1:10...zlaté 30 nádoby stříbrné 1 000 síta 29 mísy zlaté 30 mísy stříbrné dvojité 410 nádoby ostatní 1 000....
Ezdráš 1:11...410 nádoby ostatní 1 000. Celkem to bylo 5 400 zlatých a stříbrných předmětů. To vše přinesl Šešbacar s...
Ezdráš 5:14...nařídil, aby tento Boží dům byl znovu postavenZlaté a stříbrné náčiní Božího domu, které kdysi...
Ezdráš 6:5... Náklady budou hrazeny z královské pokladnyZlaté a stříbrné náčiní Božího domu, které Nabukadnezar...
Ezdráš 8:27...stříbrného náčiní, 100 talentů zlata, 20 zlatých mis za 1 000 dareiků, 2 nádoby z jakostní leštěné...
Ester 1:6... těch sloupů z bělostného mramoru, těch lůžek zlatých i stříbrných na dláždění z porfyru, bělostného...
Ester 1:7...kamenů! Královské víno teklo královsky štědře do zlatých číší, jedna číše za druhou a každá jiná. Dle...
Ester 4:11...provinciích. Jen ten, na koho by král ukázal zlatým žezlem, smí žít. A jsem ke králi nebyla pozvána...
Ester 5:2... získala si jeho srdce. Ukázal na ni svým zlatým žezlem, Ester přistoupila a dotkla se jeho konce....
Ester 8:4...Agagovec zosnoval proti Židům. Král na ni ukázal zlatým žezlem, vstane. Ester se postavila před králem a...
Ester 8:15...od krále oděn královsky v modré a bílé, s velkou zlatou čelenkou a v hávu z kmentu a purpuru. Ve městě...
Job 28:6... Safír se ukrývá v jejích skalách, blyští se tam zlatý prach. Stezku tam nezná dravý pták, nespatřilo ji oko...
Job 37:22... poté co vítr mraky rozptýlil. Od severu vychází zlatý třpyt, ohromnou slávou Bůh se obklopil! Všemohoucí je...
Job 42:11... Každý z nich mu dal stříbrnou minci a jednu zlatou náušnici. Hospodin tedy Jobovi nakonec požehnal více...
Žalmy 16:1...podplatit. Kdo takto jedná, nikdy nezakolísá.  Zlatý zpěv Davidův. Bože, ochraňuj , na tebe spoléhám....
Žalmy 56:1...zpěváka, na nápěv "Tiché holubice v dálavách". Zlatý zpěv Davidův, když ho Filištíni zajali v Gatu. Smiluj...
Žalmy 57:1...předního zpěváka, na nápěv písně "Nevyhlazuj!" Zlatý zpěv Davidův, když utekl před Saulem do jeskyně....
Žalmy 58:1...předního zpěváka, na nápěv písně "Nevyhlazuj!" Zlatý zpěv Davidův. Opravdu, mocní, právem rozhodujete,...
Žalmy 59:1...předního zpěváka, na nápěv písně "Nevyhlazuj!" Zlatý zpěv Davidův, když Saul nechal hlídat jeho dům, aby...
Žalmy 60:1...předního zpěváka, na nápěv "Lilie svědectví". Zlatý žalm Davidův, pro poučení. Když bojoval proti...
Žalmy 119:72... Zákon tvých úst je pro vzácnější než tisíce zlatých a stříbrných! Tvé ruce učinily a uhnětly, dej mi...
Přísloví 11:22...trestu, símě spravedlivých však vyvázneZlatá ozdoba na sviňském rypáku je krásná žena bez špetky...
Přísloví 25:11...potupí , tvá špatná pověst nepustíZlatá jablka na stříbrných mísách jsou slova řečená v pravý...
Přísloví 25:12...stříbrných mísách jsou slova řečená v pravý časZlatá náušnice, klenot z ryzího kovu je moudrá výtka pro...
Kazatel 12:6... dřív než se přetrhne stříbrná šňůrazlatá mísa než se rozbije, dřív než se roztříští džbán nad...
Píseň 1:11...zdobí líce tvé, tvé hrdlo koráleZlaté náušnice uděláme ti se stříbrnými přívěsky! Dokud...
Píseň 5:14...rty jsou jako lilie myrhou kanoucí. Jeho pažezlaté pruty osázené chrysolity. Jeho břicho - plát...
Píseň 5:15...safíry. Jeho stehna - mramorové sloupy na zlatých podstavcích. Jako Libanon je pohledný, jak cedr...
Izaiáš 2:20...mezi netopýry a potkany své stříbrné modly, své zlaté modly, které si vyrobil ke klanění. Tehdy se schová...
Izaiáš 31:7...V ten den každý zavrhnete své stříbrnézlaté modly, které jste si vlastnoručně vyrobili - vždyť je...
Jeremiáš 4:30... nebožačko, počneš ty? Vezmeš si šarlatové šatyZlatými šperky se ozdobíš? Budeš si řasenkou líčit oči?...
Jeremiáš 51:7...pomsty - odplácí Babylonu, co si zasloužíZlatým kalichem v ruce Hospodinově byl Babylon - opíjel...
Daniel 2:38... a učinil vládcem nad tím vším. Ty jsi ta zlatá hlava. Po tobě ale povstane jiné království, slabší...
Daniel 3:1...dvoře. Král Nabukadnezar nechal vyrobit zlatou sochu. Byla 60 loktů vysoká a 6 loktů široká. Nechal...
Daniel 3:5... buben a všechnu tu hudbu, padněte a klanějte se zlaté soše, kterou vztyčil král Nabukadnezar. Kdokoli by...
Daniel 3:7...a všechnu tu hudbu, padali a klaněli se  zlaté soše, kterou vztyčil král Nabukadnezar. Tehdy ale...
Daniel 3:10...a všechnu tu hudbu, musí padnout a klanět se  zlaté soše, a kdokoli by nepadl a neklaněl se, bude hozen...
Daniel 3:12...si z tebe, králi, nic nedělají. Tvé bohy nectízlaté soše, kterou jsi vztyčil, se neklanějí." Nabukadnezar...
Daniel 3:14...a Abednego, že nectíte bohy a neklaníte se zlaté soše, kterou jsem vztyčil? Jste teď připraveni,...
Daniel 3:18...na vědomí, králi, že tvé bohy ctít nebudemezlaté soše, kterou jsi vztyčil, se nepokloníme."...
Daniel 5:2...tím vínem pak Belšasar poručil, přinesou zlaté a stříbrné nádoby, které jeho otec Nabukadnezar...
Daniel 5:3... manželkami a konkubínami!" A tak přinesli ty zlaté nádoby odnesené z Božího chrámu v Jeruzalémě a král...
Daniel 5:7...mi ho, bude oblečen purpurem, na krk dostane zlatý řetěz a stane se třetím nejmocnějším v království!"...
Daniel 5:16...vyložit, budeš oblečen purpurem, na krk dostaneš zlatý řetěz a staneš se třetím nejmocnějším v království."...
Daniel 5:29... Daniela obléknou purpurem, na krk mu dají zlatý řetěz a prohlásí ho třetím nejmocnějším v království....
Daniel 11:43...zemí; ani Egypt mu nebude moci uniknout. Ovládne zlaté a stříbrné poklady a veškeré bohatství Egypta,...
Ozeáš 8:4...si volí velmože; vyrábějí si modly stříbrnézlaté k vlastní záhubě. Zavrhni to své tele, Samaří!...
Zachariáš 4:12...ty dvě olivové ratolesti, ze kterých dvěma zlatými trubicemi proudí zlatý olej?" "Ty nevíš, co to...
2. Timoteus 2:20... opustí nepravost." Ve velikém domě nejsou jen zlaté a stříbrné nádoby, ale také dřevěné a hliněné;...
Židům 9:4...část, zvaná nejsvětější svatyně. K patřil zlatý kadidlový oltář a truhla smlouvy, ze všech stran...
Jakub 2:2...přijde člověk v nádherných šatech a se zlatým prstenem a za ním chudák ve špinavých hadrech?...
1. Petr 3:3...ve vnějších věcech - v okázalých účesechzlatých špercích a nádherných šatech - ale ve vašem srdci....
Zjevení 1:12...mluvil. Když jsem se obrátil, spatřil jsem sedm zlatých svícnů a uprostřed těch svícnů jakoby Syna člověka,...
Zjevení 1:13... oděného dlouhým rouchem a přepásaného na prsou zlatým pásem. Vlasy na hlavě měl bílé jako bílá vlna, bílé...
Zjevení 1:20... které jsi viděl v pravici, a těch sedmi zlatých svícnů: Sedm hvězd jsou andělé sedmi církví a sedm...
Zjevení 2:1...hvězd, který se prochází uprostřed těch sedmi zlatých svícnů: Znám tvé skutky, tvou práci i tvou...
Zjevení 4:4...oblečených do bílých rouch a na hlavách měli zlaté koruny. Z trůnu vycházelo blýskání a hlasy hromobití....
Zjevení 5:8...před Beránkem na kolena. Každý měl loutnuzlaté misky plné kadidel, což jsou modlitby svatých a...
Zjevení 8:3... dostalo sedm polnic. Tehdy přišel jiný anděl se zlatou kadidelnicí a postavil se k oltáři. Bylo mu dáno...
Zjevení 9:13...anděl, uslyšel jsem jakýsi hlas ze čtyř rohů zlatého oltáře, který je před Boží tváří, jak řekl šestému...
Zjevení 14:14...oblaku seděl jakoby Syn člověka. Na hlavě měl zlatou korunu a v ruce ostrý srp. Z chrámu vyšel další...
Zjevení 15:6...běloskvoucím plátnem a na prsou byli přepásáni zlatými pásy. Jedna z těch čtyř bytostí dala těm sedmi...
Zjevení 15:7...z těch čtyř bytostí dala těm sedmi andělům sedm zlatých číší plných hněvu Boha živého na věky věků. Chrám...
Zjevení 17:4...pokryta zlatem, drahokamy a perlami. V ruce měla zlatý kalich plný ohavností a nečistoty svého smilstva a na...
Zjevení 21:15...apoštolů. Ten, který se mnou mluvil, měl zlatou měřicí tyč, aby změřil město, jeho brány i jeho...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |