Zlíbilo

Hledám varianty 'zlíbilo' [ zlíbilo (2) zlíbí (14) ]. Nalezeno 16 veršù.
Genesis 19:8...vyvedu je k vám. Udělejte s nimi, co se vám zlíbí, jen nic nedělejte těm mužům - vešli přece pod...
Genesis 20:15..."Hle, země je před tebou; bydli, kde se ti zlíbí." Sáře pak řekl: "Hle, dal jsem tvému bratru tisíc...
Soudců 19:24...vyvedu! Zneuctěte je, udělejte s nimi, co se vám zlíbí. Jen ale neprovádějte žádnou hanebnost tomu muži!"...
1. Samuel 3:18...na to řekl: "On je Hospodin; učiní, co se mu zlíbí." Samuel pak rostl a Hospodin byl s ním a nedopustil,...
1. Samuel 23:20...Ješimonu. Nechť tedy král vytáhne, kdykoli se mu zlíbí, a my se postaráme, aby padl králi do rukou." Saul na...
2. Samuel 24:22...si můj královský pán vezme a obětuje, co se mu zlíbí. Zde je skot k oběti a zde smyky a jha na dříví. To...
1. Královská 9:19...vozy, města pro jízdu, a cokoli se Šalomounovi zlíbilo stavět v Jeruzalémě, v Libanonu nebo kdekoli po...
1. Letopisů 19:13...města našeho Boha! Hospodin učiní, co se mu zlíbí." Nato se Joáb se svým vojskem pustil do boje s...
1. Letopisů 21:23... "Jen můj královský pán udělá, co se mu zlíbí. Pohleď, přidám býčky k zápalným obětem, smyky jako...
2. Letopisů 8:6...zkrátka cokoli se Šalomounovi zachtělo, co se mu zlíbilo postavit, v Jeruzalémě, v Libanonu anebo kdekoli...
Nehemiáš 9:37... S námi i s naším dobytkem dělají, co se jim zlíbí - ocitli jsme se ve velkém soužení!" "Kvůli tomu...
Jeremiáš 27:5...lidmi a zvěří na a ji svěřuji, komu se mi zlíbí. Nuže, teď všechny tyto země svěřuji do rukou svého...
Daniel 4:32...na zemi, jsou před ním zcela nicotní. Jak se mu zlíbí, zachází s nebeskými zástupy i s těmi, kdo bydlí na...
Daniel 11:3...ovládne obrovskou říši a bude si dělat, co se mu zlíbí. Na vrcholu moci se ale jeho říše rozpadne a bude...
Daniel 11:16...obstát. Tento útočník si bude dělat, co se mu zlíbí, a nikdo před ním neobstojí. Se svou ničivou mocí...
Daniel 11:36...v určený čas. Onen král si bude dělat, co se mu zlíbí. Sám sebe vyvýší a zveličí nade všechny bohy. Povede...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |