Zlámali

Hledám varianty 'zlámali' [ zlámu (4) zlámat (1) zlámány (1) zlámali (2) zlámal (6) ]. Nalezeno 14 veršù.
Žalmy 51:10...sníh! Dej mi zas uslyšet radost a veselí, údy zlámal jsi - kéž znovu tancují! Od mého hříchu kéž svou...
Žalmy 76:4...zvolil, na Sionu své obydlí. Právě tam zlámal ohnivé šípy, válečné zbraně, meč i štít. séla Jak...
Jeremiáš 28:2...zástupů, Bůh Izraele: ‚Jho babylonského krále zlámu! Do dvou let vrátím zpět na toto místo všechny...
Jeremiáš 28:4... praví Hospodin, neboť jho babylonského krále zlámu!'" Prorok Jeremiáš na to proroku Chananiášovi před...
Jeremiáš 28:10...Chananiáš sejmul jho z šíje proroka Jeremiášezlámal ho. Prorok Chananiáš pak před očima všeho lidu...
Jeremiáš 28:11..."Tak praví Hospodin: ‚Do dvou let takto zlámu jho babylonského krále Nabukadnezara na šíji všech...
Jeremiáš 28:12...tehdy odešel pryč. Poté, co prorok Chananiáš zlámal jho na šíji proroka Jeremiáše, dostal Jeremiáš slovo...
Jeremiáš 30:8...ale zachráněn. Toho dne, praví Hospodin zástupůzlámu jho na jejich šíji a zpřetrhám jejich postroje, takže...
Jeremiáš 51:56...Jeho hrdinové budou zajati a jejich luky zlámány. Ano, Hospodin je Bůh odplaty - vrchovatě jim...
Nahum 2:3... ačkoli jej plenitelé plenili a jeho ratolesti zlámali. Rudé jsou štíty jeho hrdinů, bojovníci v šatu z...
Zachariáš 11:10...požerou!" Vzal jsem hůl jménem Náklonnostzlámal ji, abych zrušil smlouvu, kterou jsem uzavřel se...
Zachariáš 11:14...je hrnčířovi u Hospodinova chrámu. Potom jsem zlámal druhou hůl jménem Jednota, abych zrušil bratrství...
Jan 19:31... a tak požádali Piláta, aby odsouzeným nechal zlámat nohy a dal je sejmout z křížů. A tak přišli vojáci a...
Jan 19:32...a dal je sejmout z křížů. A tak přišli vojácizlámali nohy jednomu i druhému, kteří byli ukřižováni s ním...

Slova obsahující zlámali: rozlámali (1) zlámali (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |