Zkoumal

Hledám varianty 'zkoumal' [ zkoumejte (1) zkoumejme (1) zkoumej (2) zkoumáte (1) zkoumat (1) zkoumáš (4) zkoumáno (1) zkoumám (1) zkoumali (1) zkoumal (3) zkoumá (12) ]. Nalezeno 28 veršù.
1. Samuel 14:38...proto řekl: "Pojďte sem, všichni vůdcové vojskaZkoumejte a zjistěte, jaký hřích byl dnes spáchán. Jakože...
1. Letopisů 28:9...mu celým srdcem a z duše rád. Neboť Hospodin zkoumá všechna srdce a všechna hnutí mysli rozpozná....
1. Letopisů 29:17...z tvé ruky a tobě to náleží! Vím, Bože můj, že zkoumáš srdce a miluješ upřímnost. Z upřímného srdce jsem...
Ezdráš 4:19...a byl mi doslovně přečten. Na můj příkaz bylo zkoumáno a zjištěno, že dotyčné město je od starodávna...
Ezdráš 7:10...ruku. Ezdráš zasvětil svůj život tomu, aby zkoumal a plnil Hospodinův Zákon a aby učil jeho ustanovení...
Žalmy 7:10...spravedlivého však posilni, spravedlivý Bože, ty zkoumáš srdce i svědomí! Nejvyšší Bůh je můj štít - on je...
Žalmy 11:4...nebesích! Očima prohlíží celý svět, lidské syny zkoumá pohledem! Spravedlivé i ničemy zkoumá Hospodin, z...
Žalmy 11:5...syny zkoumá pohledem! Spravedlivé i ničemy zkoumá Hospodin, z duše nenávidí milovníky násilí! Řeřavé...
Žalmy 26:2...poctivě, v Hospodina doufám, nedám se odraditZkoumej , Hospodine, zkoušej , prověř srdce i ...
Žalmy 33:14...všechny lidské syny pohlíží, z místa, kde trůnízkoumá pohledem všechny, kdo bydlí na zemi. Ten, který...
Žalmy 139:1...zpěváka. Žalm Davidův. Ty , Hospodinezkoumáš, ty znáš. Ty víš, jak sedám a jak vstávám zas,...
Žalmy 139:23...nenávistí nenávidím je, mými nepřáteli stali seZkoumej , Bože, a poznej srdce , poznej myšlenky,...
Přísloví 16:2...všechny své cesty za čisté, jeho pohnutky však zkoumá Hospodin. Hospodinu svěř všechny své činy, tvoje...
Přísloví 17:3...je tyglík a na zlato pec, lidské srdce však zkoumá Hospodin. Zlý člověk na ničemné řeči, lhář...
Přísloví 24:12...chceš říci: "My jsme to nevěděli"? Tomu, jenž zkoumá srdce, vše jasné je! Strážce tvé duše o všem ,...
Kazatel 12:9...- svému vědění také učil prostý lid. Vyslechlzkoumal a také upravil mnohá přísloví. Kazatel hledal...
Izaiáš 14:16...Ti, kdo uvidí, neuvěří svým očím, budou  zkoumat pohledy: "To je ten muž, který děsil zemi, ten,...
Jeremiáš 6:27..."Učinil jsem ve svém lidu prubířem, abys ho zkoumal a vyzkoušel, abys prověřil ryzost jejich cest....
Jeremiáš 11:20...Hospodine zástupů, Soudce spravedlivý, jenž zkoumáš srdce i svědomí, kéž uvidím tvou pomstu nad nimi -...
Jeremiáš 17:10...- kdo mu rozumí? " Hospodin zpytuji srdcezkoumám lidská svědomí, abych každému odplatil podle jeho...
Pláč 3:40...je za svůj hřích potrestán? Zpytujme své cestyzkoumejme je, k Hospodinu se navraťme! Nejen své dlaně, ale...
Jan 5:39... neboť nevěříte tomu, kterého on poslalZkoumáte Písma, neboť se domníváte, že v nich máte věčný...
Skutky 17:11... Přijali Slovo s velikou dychtivostí a každý den zkoumali Písma, zda je to všechno opravdu tak. Mnozí z nich...
Římanům 8:27...prosí s nevýslovným úpěním za nás. Ten, který zkoumá srdce, ovšem rozumí smyslu Ducha, že podle Boží vůle...
1. Korintským 2:10..." Nám to však Bůh zjevil skrze Ducha, neboť Duch zkoumá všechny věci, i Boží hlubiny. Kdo z lidí rozumí...
1. Tesalonickým 2:4...- ne abychom se líbili lidem, ale Bohu, který zkoumá naše srdce. Víte, že jsme nikdy neužívali lichotky...
Židům 4:12...a ducha, do morku a kloubů, do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a úmysly. Nic v celém stvoření před...
Zjevení 2:23... všechny církve poznají, že jsem Ten, který zkoumá mysl i srdce, a že každému z vás odplatím podle...

Slova obsahující zkoumal: prozkoumal (4) prozkoumali (8) vyzkoumal (1) zkoumal (3) zkoumali (1) zkoumals (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |