Zkouškou

Hledám varianty 'zkouškou' [ zkoušky (6) zkouškou (4) zkouškami (1) zkouškách (2) zkouška (1) zkoušek (4) zkoušce (3) ]. Nalezeno 20 veršù.
Deuteronomium 4:34...živ? Zkusil kdy nějaký bůh přijít a za velikých zkoušek, znamení a divů si vzít národ zprostřed jiného...
Deuteronomium 7:19...faraonem a s celým Egyptem! Vzpomeň si na veliké zkoušky, které jsi viděl na vlastní oči, na znamení a divy,...
Deuteronomium 29:2...celou jeho zemí. Na vlastní oči jsi viděl veliké zkoušky, znamení a ty veliké divy. do dnešního dne vám...
Deuteronomium 33:8... připadne muži tobě věrnému! Zkusils jej onou zkouškou v Masse, přel ses s ním u vod sváru v Meribě. O...
2. Letopisů 32:31...ten zázrak, který se v zemi odehrál, Bůh ho v  zkoušce nechal, aby se poznalo, co všechno v srdci....
Ezechiel 21:18... Bij se do hrudi nad tím neštěstím! Ano, je to zkouška. Co když ale z toho směšného žezla nic nezbude?...
Lukáš 22:28...slouží. Vy jste ti, kdo se mnou zůstali v mých zkouškách, a vám odkazuji království, jako je můj Otec...
Skutky 20:19...Pánu se vší pokorou, v slzách a uprostřed mnoha zkoušek, které potkaly kvůli židovským úkladům; jak jsem...
1. Korintským 10:13...byli pokoušeni nad své možnosti; uprostřed zkoušky vám poskytne východisko, abyste mohli obstát. A tak...
2. Korintským 8:2...církvím v Makedonii. Ačkoli procházeli krutou zkouškou soužením, jejich překypující radost a hluboká...
Galatským 4:14...v tělesné slabosti. I když můj stav byl pro vás zkouškou, nepohrdli jste mnou a neodmítli . Přijali jste...
Židům 2:18...za hříchy lidu. Protože sám trpěl ve svých zkouškách, může teď pomoci těm, kdo procházejí zkouškami. ...
Židům 11:17... neboť jim připravil město. Vírou Abraham ve své zkoušce obětoval Izáka. Ten, který přijal zaslíbení,...
Židům 12:7... koho přijímá za syna." Když podstupujete zkoušky, je to pro vaši výchovu; Bůh se k vám chová jako k...
Jakub 1:2...radost, bratři moji, kdykoli upadáte do různých zkoušek. Víte přece, že zkoušení vaší víry přináší...
Jakub 1:12...svých počinech. Blaze člověku, který prochází zkouškou! se osvědčí, získá korunu života, kterou Pán...
1. Petr 1:6... i kdybyste teď museli nakrátko snášet různé zkoušky. I pomíjivé zlato se přece zkouší ohněm - vaše víra...
1. Petr 4:12...moc na věky věků! Amen. Milovaní, nedivte se  zkoušce ohněm, jež na vás přišla - není to přece nic...
2. Petr 2:9...páchat. Pán tedy umí vysvobozovat zbožné ze zkoušek, ale nespravedlivé čeká jeho trest v den soudu,...
Zjevení 3:10...slovo vytrvalosti, i zachovám od hodiny zkoušky, která přijít na celý svět, aby byli vyzkoušeni...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |