Zklamáni

Hledám varianty 'zklamáni' [ zklamou (1) zklameš (1) zklame (4) zklamáni (6) zklamán (1) zklamala (2) zklamal (1) ]. Nalezeno 15 veršù.
Leviticus 5:15...promluvil k Mojžíšovi: "Zklame-li někdo a neúmyslně zanedbá, co je svaté Hospodinu,...
Leviticus 5:21...promluvil k Mojžíšovi: "Člověk se prohřešízklame Hospodina v těchto případech: Když svého bližního...
Žalmy 22:6...a bývali zachráněni, doufali v tebe a nebyli zklamáni. však jsem červ, ani ne člověk, ostuda lidstva,...
Žalmy 33:17...vojsko, hrdinu nevyprostí velká udatnost. Kůň zklame, když půjde o záchranu, i když sílu, nedá...
Žalmy 89:36...jsem ve své svatosti přísahal - copak bych zklamal Davida? Jeho potomstvo navěky potrvá, jeho trůn...
Žalmy 119:116... jak jsi zaslíbil, abych žil, nedej, abych byl zklamán ve své naději! Podpoř , abych byl zachráněn, k...
Izaiáš 30:3...se chtějí uchýlit. Faraonovou silou však budete zklamáni, egyptský stín vás přivede do hanby! Vaši velmoži...
Izaiáš 30:5...šli do Chanesu, tím lidem ale budou všichni zklamáni, neboť jim nebude moci pomoci; nepřinese vám...
Jeremiáš 2:36...stále někam chodíš a stále měníš směr? Jako ses zklamala v Asýrii, zklameš se Egyptem. I odtud odejdeš s...
Jeremiáš 10:14...tupci ničemu nerozumí, všichni kovotepci budou zklamáni svými modlami, protože jejich odlitky jsou podvod...
Jeremiáš 14:3...ty jsou bez vody. Vracejí se s prázdnými vědryzklamáni a zahanbeni skrývají hlavu v dlaních. Půda je...
Jeremiáš 51:17...tupci ničemu nerozumí, všichni kovotepci budou zklamáni svými modlami, protože jejich odlitky jsou podvod...
Ozeáš 10:6... Efraim tehdy bude zahanben, vlastní plány zklamou Izrael! Zanikne Samaří i jeho král tak jako pěna na...
Abakuk 3:17...fíkovník a hrozny na vinicích nebyly, i kdyby zklamala plodnost olivy a pole nedala co jíst, i kdyby...
Zachariáš 9:5... zděsí se, Gaza se strachy roztřese a Ekron zklame jeho naděje. Gaza pak přijde o krále, Aškelon bude...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |