Zjistil

Hledám varianty 'zjistil' [ zjištěno (2) zjištěna (2) zjistit (6) zjistíme (2) zjistím (3) zjistilo (1) zjistili (12) zjistila (3) zjistil (21) zjistí (3) zjisti (2) zjistěte (2) ]. Nalezeno 59 veršù.
Genesis 8:8...Potom vypustil holubici, kterou měl s sebou, aby zjistil, zda voda ustoupila z povrchu země. Holubice však...
Genesis 30:27...mu odpověděl: "Laskavě prosím, zůstaň se mnouZjistil jsem, že mi Hospodin kvůli tobě požehnal." A dodal:...
Genesis 37:4...mu udělal zdobenou suknici. Když ale jeho bratři zjistili, že ho jejich otec miluje víc než je, začali ho...
Exodus 2:4...Nilu a chlapcova sestra si stoupla opodál, aby zjistila, co se s ním bude dít. Vtom se k Nilu přišla...
Exodus 9:7...stád nepošel jediný kus. Farao si to dal zjistit - a vskutku, z izraelských stád nepošel ani kus!...
Numeri 22:19...či velkého. Zůstaňte tu ale na noc. zatím zjistím, co dalšího mi řekne Hospodin." V noci pak Hospodin...
Deuteronomium 21:3...vzdálenost od toho zabitého k okolním městůmzjistili, které město je k mrtvému nejblíže. Stařešinové...
Deuteronomium 22:14...jsem si tuto ženu, ale když jsem se s spojilzjistil jsem, že není panna", pak otec s matkou dívky...
Deuteronomium 22:17... On si ji ale zprotivil a teď ji očerňuje. Prý: ‚Zjistil jsem, že tvá dcera není panna.' Zde je ale důkaz...
Soudců 16:5...za filištínští vládci a žádali ji: "Sveď hozjisti, v čem je ta jeho veliká síla a jak bychom ho mohli...
1. Samuel 14:17...všech stran. Saul řekl svým mužům: "Nastuptezjistěte, kdo z našich odešel." Počítali a hle - chyběl...
1. Samuel 14:38..."Pojďte sem, všichni vůdcové vojska! Zkoumejtezjistěte, jaký hřích byl dnes spáchán. Jakože je živ...
1. Samuel 19:3...promluvím s ním o tobě. Potom ti povím, co jsem zjistil." Jonatan pak před Saulem Davida chválil. " král...
1. Samuel 20:9...svému otci?" "To nikdy!" zvolal Jonatan. "Pokud zjistím, že se můj otec rozhodl zabít, určitě ti to dám...
1. Samuel 20:12...Davidovi řekl: "Při Hospodinu, Bohu Izraelezjistím, co můj otec zamýšlí! Pozítří v určenou dobou ti...
1. Samuel 23:15...rukou. Když byl David v Choreši na poušti Zifzjistil, že Saul vytáhl a usiluje mu o život. Saulův syn...
2. Samuel 11:3... Ta žena byla překrásná. David někoho poslal,  zjistí, kdo to je. Dozvěděl se: "Je to Batšeba, dcera...
2. Samuel 11:5...krvácení). Potom se vrátila domů. Když ta žena zjistila, že otěhotněla, poslala Davidovi vzkaz: "Jsem...
1. Královská 1:52...Šalomoun, "nespadne mu z hlavy ani vlásekZjistí-li se však na něm něco zlého, zemře." S tím ho...
1. Královská 7:47...množství ani nevážil. Váha bronzu nebyla nikdy zjištěna. Šalomoun také nechal zhotovit veškeré vybavení...
2. Královská 6:13... co říkáš v ložnici." Král tedy rozkázal: "Jděte zjistit, kde je! Nechám ho tam zajmout." Když pak přišla...
2. Letopisů 4:18... bylo tolik, že váha bronzu ani nebyla nikdy zjištěna. Šalomoun nechal zhotovit veškeré vybavení pro...
2. Letopisů 13:14... takže je Judští měli zepředu i zezadu. Jakmile zjistili, že se bojuje vepředu i vzadu, začali volat k...
2. Letopisů 24:11...královský písař se zástupcem nejvyššího kněze zjistili množství stříbra. Když truhlici vyprázdnili, znovu...
2. Letopisů 25:5...a setnin. Sečetl všechny od dvaceti let výšezjistil, že 300 000 bojeschopných mužů, vládnoucích...
Ezdráš 4:19...doslovně přečten. Na můj příkaz bylo zkoumánozjištěno, že dotyčné město je od starodávna proti králům...
Ezdráš 10:18...řešili do prvního dne prvního měsíce. Bylo zjištěno, že s cizinkami se oženili tito muži: Kněží: Ze...
Nehemiáš 13:10...věci Božího domu, obětiny a kadidlo. Také jsem zjistil, že se neodváděly příděly pro levity, takže se...
Ester 2:11...se denně procházel před nádvořím harému, aby zjistil, jak se Ester daří a co se s děje. Dívky...
Ester 4:5...osobně přidělen. Přikázala mu, od Mordechaje zjistí, co se děje a proč se tak chová. Hatach tedy vyšel...
Žalmy 139:24...srdce , poznej myšlenky, jen vyzkoušejZjisti, zda držím se cesty škodlivé, a cestou věčnosti ...
Kazatel 2:3... nadále se však v srdci řídit moudrostí, abych zjistil, v čem spočívá lidské štěstí v těch pár dnech...
Daniel 1:19...dvořan před Nabukadnezara. Král s nimi hovořilzjistil, že se nikdo z nich nevyrovná Danielovi,...
Daniel 1:20...od nich král potřeboval moudrou a rozumnou raduzjistil, že desetkrát převyšují všechny věštce a kouzelníky...
Jonáš 1:7..." Lodníci se pak domluvili: "Pojďme losovat,  zjistíme, kvůli komu na nás přišlo to neštěstí." Losovali...
Zachariáš 2:6...jsem se. "Změřit Jeruzalém," odpověděl mi. "Zjistit, jak je široký a dlouhý." Anděl mluvící se mnou pak...
Matouš 16:5... Když se učedníci přeplavili na druhý břehzjistili, že zapomněli vzít chleba. Ježíš jim řekl: "Dejte...
Matouš 26:40... vůle, ale tvá." Když se vrátil k učedníkůmzjistil, že spí. "Nemohli jste se mnou bdít ani hodinu?"...
Matouš 26:43... se stane tvoje vůle!" A když se vrátilzjistil, že zase spí. Víčka jim ztěžkla únavou. Nechal je...
Marek 6:38...chlebů?" řekl jim. "Jděte se podívat." Když to zjistili, řekli: "Pět - a dvě ryby." Tehdy jim dal pokyn,...
Marek 7:30... z tvé dcery vyšel." Když pak přišla domůzjistila, že dívka leží na lůžku a že démon je pryč. Ježíš...
Marek 14:37...nestane vůle, ale tvá." Když se pak vrátilzjistil, že spí. "Šimone, ty spíš?" řekl Petrovi. "Nemohl...
Marek 14:40...odešel a modlil se týmiž slovy. Když se vrátilzjistil, že zase spí. Víčka jim ztěžkla únavou. Nevěděli,...
Lukáš 19:15...zavolal si služebníky, kterým svěřil peníze, aby zjistil, kolik kdo vydělal. Přišel první a řekl: ‚Pane, tvá...
Lukáš 22:45... Když vstal od modlitby a přišel k učedníkůmzjistil, že pod tíhou zármutku usnuli. "Jak to, že spíte?"...
Lukáš 23:2...a odvedli ho k Pilátovi. Začali ho obviňovat: "Zjistili jsme, že tento muž rozvrací náš národ. Je proti...
Jan 7:51...někoho soudí, aniž by byl nejdříve vyslechnutzjistilo se, co udělal?" "Snad nejsi také z Galileje?"...
Jan 19:23...každého vojáka jeden. Vzali mu i košili, a když zjistili, že je beze švů, odshora dolů utkaná vcelku, řekli...
Skutky 4:13...Když vůdcové viděli Petrovu a Janovu smělostzjistili, že jsou to neučení a prostí lidé, žasli a poznali...
Skutky 15:36...všech městech, kde jsme kázali Pánovo slovo,  zjistíme, jak se mají." Barnabáš chtěl, aby s sebou vzali i...
Skutky 19:19...všemi je pálili. Když pak spočítali jejich cenuzjistili, že stály padesát tisíc stříbrných. Tak se mocně...
Skutky 21:34...jedni křičeli to a druzí ono. Nemohl kvůli hluku zjistit nic jistého, a tak poručil, ho odvedou do...
Skutky 22:24... Nařídil, ho vyslýchají bičováním, aby zjistil, proč na něj tolik křičeli. Poté, co ho připoutali...
Skutky 22:30...že nechal spoutat římského občana. Velitel chtěl zjistit, z čeho přesně jej Židé obviňují. Nazítří ho proto...
Skutky 23:28...svým oddílem a zachránil ho. Protože jsem chtěl zjistit, z čeho jej obviňují, přivedl jsem ho do jejich...
Skutky 23:34...přečetl, zeptal se, z které je provincie. Když zjistil, že z Kilikie, řekl: "Vyslechnu , jakmile se...
Skutky 28:1...dostali na břeh. Když jsme se zachránilizjistili jsme, že se ten ostrov jmenuje Malta. Domorodci se...
2. Korintským 9:4...ani nemluvě), kdyby se mnou přišli Makedoncizjistili, že nejste připraveni. Proto jsem považoval za...
2. Jan 1:4...a lásce. Udělalo mi nesmírnou radost, když jsem zjistil, jak některé z tvých dětí žijí v pravdě, podle...

Slova obsahující zjistil: nezjistil (1) zjistil (21) zjistila (3) zjistili (12) zjistilo (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |