Zjev

Hledám varianty 'zjev' [ zjevit (4) zjevím (1) zjevila (3) zjevil (20) zjeví (11) zjeveny (2) zjeveno (12) zjevena (4) zjeven (7) zjev (2) ]. Nalezeno 65 veršù.
1. Samuel 3:7...neznal a Hospodinovo slovo mu ještě nebylo zjeveno. Hospodin ale Samuele zavolal znovu, potřetí. Vstal...
1. Samuel 3:21...Hospodin se pak i nadále ukazoval v Šílu, kde se zjevil Samuelovi svým slovem. Samuel měl slovo pro celý...
2. Samuel 7:21...slovo a podle svého srdce jsi svému služebníku zjevil všechny tyto velkolepé věci. Jak jsi veliký,...
1. Královská 3:5...obětí. Jednou v noci se Šalomounovi v Gibeonu zjevil Hospodin. "Žádej o cokoli a dám ti to," řekl mu...
1. Letopisů 17:19...srdce jsi projevil svou velkorysost, když jsi zjevil všechny tyto velkolepé věci. Hospodine, nikdo není...
2. Letopisů 1:7...na tisíc zápalných obětí. noci se Šalomounovi zjevil Bůh a řekl mu: "Žádej o cokoli a dám ti to."...
Job 4:16... Zastavil se, podobu ale nešlo rozeznat, jen zjev jakýsi před mýma očima, pak šepot, když zaslechl jsem...
Žalmy 9:17... v síti, již nastražili, nohama uvízli. Hospodin zjevil se! Zjednal právo! Darebáka vlastní dílo do pasti...
Žalmy 77:15...ty? Ty jsi ten Bůh, jenž koná zázraky, svou sílu zjevil jsi mezi národy! Svou paží vykoupil jsi svůj lid -...
Žalmy 98:2...předvedl svoje spasení, svou spravedlnost zjevil před všemi národy. Na svoji lásku se rozpomněl, na...
Žalmy 147:19...všechno taje, potoky tečou, když větrem zafoukáZjevil své slovo Jákobovi, své zákony a práva Izraeli dal....
Izaiáš 21:2...přijde z pouště, ze země strašlivé. Bylo mi zjeveno kruté vidění: Zrádce zrazuje, zhoubce hubí....
Izaiáš 24:23...na hoře Sion v Jeruzalémě ujme královstvízjeví svou slávu před svými stařešiny. Hospodine, můj Bůh...
Izaiáš 40:5...vyrovnáno, pahorkatina je planinou. Neboť se zjeví sláva Hospodinova a všichni lidé naráz uvidí, že ústa...
Izaiáš 53:1...pochopí. Kdo uvěřil naší zprávě? Komu se zjevila Hospodinova paže? Vyrostl před ním jako proutek,...
Izaiáš 56:1...- vždyť spása je blízko, spravedlnost zjeví se! Blaze člověku, který tak jedná, lidskému synu,...
Ezechiel 39:7... jsem Hospodin. Uprostřed svého lidu Izraele zjevím své svaté jméno a nikdy nedopustím, aby bylo...
Daniel 2:19...mudrci. V noci pak Danielovi bylo to tajemství zjeveno ve vidění. Daniel proto chválil Boha nebes a řekl:...
Daniel 2:30... ti ukázal, co se stane. Mně to tajemství nebylo zjeveno proto, že bych byl moudřejší než všichni ostatní,...
Daniel 9:22...ke mně zřetelně, "jsem tu teď proto, abych ti zjevil tajemství. Hned, jakmile ses začal modlit, byla...
Abakuk 3:2... znovu po letech, po všech těch letech je znovu zjev, na slitování se v vřavě rozpomeň! Z Temanu...
Zachariáš 9:14...Řekům oženu - budeš mi mečem hrdinů! Hospodin se zjeví nad nimi a jako blesk vyrazí jeho šíp. Panovník...
Matouš 10:26...se jich. Není totiž nic skrytého, co nebude zjeveno, ani nic tajného, co nebude poznáno. Co vám říkám...
Matouš 11:25...jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnýmizjevil jsi je nemluvňatům. Jistě, Otče, neboť tak se ti...
Matouš 11:27...nezná, jedině Syn a ten, komu by ho Syn chtěl zjevit. Pojďte ke mně, všichni upracovaní a obtěžkaní, a ...
Marek 4:22...Není totiž nic skrytého, co by nemělo být zjeveno, ani nic tak utajeného, aby to nevyšlo najevo....
Lukáš 8:17...viděli světlo. Není totiž nic tajného, co nebude zjeveno, ani nic skrytého, co nebude poznáno a nevyjde...
Lukáš 9:8...říkali: "Jan vstal z mrtvých," jiní, že prý se zjevil Eliáš, a další, že vstal jeden z dávných proroků....
Lukáš 10:21...jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnýmizjevil jsi je nemluvňatům. Jistě, Otče, neboť tak se ti...
Lukáš 10:22...je Otec, jedině Syn a ten, komu by ho Syn chtěl zjevit." V soukromí se pak obrátil k učedníkům a řekl jim:...
Lukáš 12:2...pokrytectví. Není totiž nic skrytého, co nebude zjeveno, ani nic tajného, co nebude poznáno. Co jste říkali...
Lukáš 19:11...k Jeruzalému a oni si mysleli, že se nyní  zjevit Boží království. Řekl jim: "Jeden urozený člověk...
Jan 1:31... ale přišel jsem křtít vodou proto, aby byl zjeven Izraeli." Jan vydal svědectví: "Viděl jsem Ducha,...
Jan 2:11...Galilejské jako počátek svých zázraků. Tehdy zjevil svou slávu a jeho učedníci v něj uvěřili. Potom...
Jan 9:3...on, nebo jeho rodiče, ale aby na něm byly zjeveny Boží skutky. musím dělat skutky Toho, který ...
Jan 12:38... uvěřil naší zprávě? Komu se Hospodinova paže zjevila?" Proto nemohli věřit, neboť Izaiáš ještě...
Jan 17:4...Boha, a toho, jehož jsi poslal, Ježíše KristaZjevil jsem tvou slávu na zemi; dílo, jež jsi mi svěřil,...
Jan 17:6... kterou jsem u tebe měl předtím, než byl světZjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa....
Římanům 2:5...srdcem proti sobě hromadíš hněv, který se zjeví v den hněvu a Božího spravedlivého soudu. On "odplatí...
Římanům 3:21...jen poznání hříchu. Nyní je však mimo Zákon zjevena Boží spravedlnost, kterou Zákon i Proroci...
Římanům 8:18...nejsou srovnatelná se slávou, která se na nás  zjevit. Všechno stvoření s toužebným očekáváním vyhlíží...
Římanům 16:26... které bylo po věčné časy skryto, ale nyní je zjeveno, a podle nařízení věčného Boha je skrze prorocká...
1. Korintským 2:10...připravil těm, kdo jej milují." Nám to však Bůh zjevil skrze Ducha, neboť Duch zkoumá všechny věci, i Boží...
1. Korintským 3:13...vyjde najevo. V onen den se to ukáže; bude to zjeveno ohněm, neboť oheň vyzkouší dílo každého člověka....
1. Korintským 4:5... přijde Pán, osvětlí, co je skryté ve tmězjeví úmysly srdcí a tehdy každého ocení Bůh. Bratři,...
2. Korintským 4:10...zakoušíme Ježíšovu smrt, aby byl na našem těle zjeven také Ježíšův život. My živí jsme pro Ježíše stále...
2. Korintským 4:11...na smrt, aby byl na našem smrtelném těle zjeven také Ježíšův život. V nás tedy působí smrt, ale ve...
Galatským 1:16...a povolal svou milostí, se ale rozhodl, že mi zjeví svého Syna, abych ho kázal mezi pohany. Nespěchal...
Galatským 3:23...pod dozorem Zákona do doby, kdy měla být víra zjevena. Zákon nás jako pěstoun vychovával ke Kristu,...
Efeským 3:5...dobách lidem neodhalil, ale nyní je skrze Ducha zjevil svým svatým apoštolům a prorokům: že totiž pohané...
Filipským 3:15... Pokud v nějakém ohledu smýšlíte jinak, Bůh vám zjeví i to. K čemu jsme ale došli, toho se držme...
Koloským 1:26...bylo po věky a pokolení skryté, nyní však bylo zjeveno jeho svatým. Jim, a to i mezi pohany, se Bůh...
2. Tesalonickým 1:7...se spolu s námi dočkáte odpočinutí. Pán Ježíš se zjeví z nebe se svými mocnými anděly v ohnivém plameni, aby...
1. Timoteus 3:16... Tajemství zbožnosti je bezesporu veliké: On byl zjeven v těle, ospravedlněn v Duchu, ukázán andělům,...
2. Timoteus 1:10... který zrušil vládu smrti a skrze evangelium zjevil život a nesmrtelnost. Právě to jsem povolán...
Titus 1:3...zaslíbil před začátkem věků a toto své slovo zjevil v pravý čas skrze kázání, jež mi z nařízení našeho...
Titus 2:11...Spasitele Boha. Boží spásná milost se totiž zjevila všem lidem. Učí nás, abychom se zřekli bezbožnosti...
Židům 9:8...to, že dokud stál ten první stánek, nebyla ještě zjevena cesta do pravé svatyně. V rámci toho dočasného...
1. Petr 1:5...Boží moc skrze víru opatruje ke spáse, která se zjeví na konci času. Proto se radujte, i kdybyste teď...
1. Petr 1:12...Mesiášovo utrpení a následnou slávu. Bylo jim zjeveno, že ne sobě, ale vám tím zprostředkují poselství,...
1. Petr 1:20...před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám. Díky němu věříte v Boha, který ho...
1. Petr 4:13... že máte podíl na Kristově utrpení, vždyť se zjeví jeho sláva, budete jásat radostí! Když nesete urážky...
1. Petr 5:1...Kristových utrpení a účastník slávy, která bude zjevena: Paste Boží stádo, které je u vás, a bděte nad ním...
1. Jan 1:2...rukama dotýkali - o Slovu života: Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli a svědčíme o něm. Zvěstujeme vám...
Zjevení 15:4...se skloní, neboť tvé spravedlivé soudy byly zjeveny!" Potom jsem spatřil, jak se v nebi otevřel chrám...

Slova obsahující zjev: nezjevil (1) nezjevilo (1) zjev (2) zjeven (7) zjevena (4) zjevení (19) zjevením (1) zjeveno (12) zjeveny (2) zjeví (11) zjevil (20) zjevila (3) zjevím (1) zjevit (4) zjevná (2) zjevné (6) zjevně (6) zjevný (3) zjevovatel (1) zjevuje (7) zjevují (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |