Zjednali

Hledám varianty 'zjednali' [ zjednejte (2) zjednej (7) zjednat (1) zjednáš (1) zjednám (5) zjednali (2) zjednal (4) zjednají (1) zjedná (1) ]. Nalezeny 24 verše.
Genesis 12:2...ukážu. Učiním z tebe veliký národ a požehnám tiZjednám ti veliké jméno a budeš požehnáním. Požehnám těm,...
Genesis 39:21...byl s ním. Zahrnul jej svým milosrdenstvímzjednal mu přízeň u vrchního žalářníka. Vrchní žalářník...
Deuteronomium 25:1... se jdou nechat rozsoudit k soudu. Soudci  zjednají právo tomu, kdo je v právu, a viníka odsoudí....
Deuteronomium 32:35...v mých sklepích vybraných? je pomsta,  zjednám odplatu! Noha jim uklouzne v čas náležitý, den...
2. Samuel 15:4...se svým sporem nebo žalobou za mnou a bych mu zjednal právo." A když k němu někdo přistoupil, aby se mu...
1. Královská 8:45...vyslýchej na nebesích jejich modlitbu a prosbuzjednej jim právo. Kdyby zhřešili proti tobě - vždyť není...
1. Královská 8:49... kde přebýváš, jejich modlitbu a prosbuzjednej jim právo. Odpusť svému lidu jejich hřích i všechny...
2. Letopisů 6:35... vyslýchej z nebe jejich modlitbu a prosbuzjednej jim právo. Kdyby zhřešili proti tobě - vždyť není...
2. Letopisů 6:39... kde přebýváš, jejich modlitbu a jejich prosbyZjednej jim právo a odpusť svému lidu to, čím proti tobě...
Ester 9:16...se shromáždili, aby bránili své životyzjednali si klid od nepřátel. Pobili pětasedmdesát tisíc...
Ester 9:22...a patnáctý den měsíce adaru. V tyto dny si Židé zjednali klid od svých nepřátel; v tomto měsíci se jejich...
Žalmy 9:17...nastražili, nohama uvízli. Hospodin zjevil seZjednal právo! Darebáka vlastní dílo do pasti uvrhlo!...
Žalmy 10:18...- povzbudíš jejich srdce, ucho k nim nakloníšzjednáš soud sirotkům i všem utlačeným, pozemský člověk aby...
Žalmy 35:24...můj, na soudu! Ve své spravedlnosti právo mi zjednej, Hospodine, Bože můj, nejásají nade mnou! si...
Žalmy 43:1...mu budu děkovat; on je můj Bůh, záchrana!  Zjednej mi právo, Bože, buď mým obhájcem před bezbožným...
Žalmy 82:3...a sirotků se zastávejte, nuzným a ubohým právo zjednejte! Chudého ubožáka vysvobozujte, dejte mu uniknout...
Žalmy 106:30...nimi propukla pohroma. Vtom povstal Pinchas, aby zjednal právo, a Hospodin tu ránu zastavil. Početl mu to za...
Izaiáš 1:17...Prosazujte spravedlnost, podpořte utlačovanéhozjednejte sirotkovi právo a zastaňte se vdov! Potom to...
Abakuk 1:12...Hospodine, svěřil soud, poslal jsi je, Skálo zjednat nápravu. Ty máš však čisté oči, nemůžeš přihlížet...
Lukáš 18:3...byla také jedna vdova. Chodila za ním a říkala: ‚Zjednej mi právo proti mému odpůrci!' Dlouho se mu nechtělo...
Lukáš 18:5...si nevážím, ale ta vdova mi nedává pokojZjednám právo, aby mi nakonec nezničila pověst!'" Tehdy...
Lukáš 18:8... že jim bude otálet pomoci? Říkám vám, že jim zjedná právo, a to rychle. ale přijde Syn člověka, najde...
Římanům 12:19...místo hněvu - je přece psáno: " je pomsta,  zjednám odplatu, praví Hospodin." Právě naopak: "Hladoví-li...
Židům 10:30...milosti! Víme přece, kdo řekl: " je pomsta,  zjednám odplatu," a dodal: "Hospodin bude soudit svůj lid."...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |