Zisku

Hledám varianty 'zisku' [ zisky (3) zisku (4) ziskem (3) zisk (25) ]. Nalezeny 34 verše.
Exodus 21:19...ho udeřil, zproštěn trestu. Uhradí mu jen ušlý zisk a náklady na léčení. Když někdo udeří svého otroka...
1. Samuel 8:3... Nechodili však po cestách svého otce. Šlo jimzisk, brali úplatky a překrucovali právo. Všichni...
Přísloví 1:19...duši číhají. Tak skončí každý, kdo hledá mrzký zisk - o vlastní duši ho to připraví. Moudrost venku na...
Přísloví 3:14...člověku, jenž získal rozvahu! Přináší lepší zisk než stříbro, její výnosy jsou nad zlato. Její cena je...
Přísloví 10:16... Výdělek poctivého prospívá životu, darebákův zisk vede ke hříchu. Kdo se drží poučení, míří k životu,...
Přísloví 14:23...patří dobrosrdečným. Tvrdá práce vždy vedezisku, řečnění však jenom k chudobě. Korunou moudrých je...
Přísloví 15:6...domluvy. Dům spravedlivého je velkou pokladnicízisky darebáka nesou jen trápení. Rty moudrých vědění...
Přísloví 16:8... Lepší je málo se spravedlností než ohromné zisky s bezprávím. Člověk přemítá v srdci o své cestě, jeho...
Přísloví 21:5...- to vše je hřích. Plány pracovitých vedouzisku, zbrklost přináší jenom chudobu. Poklady získané...
Přísloví 28:16...nemyslí, tím více utlačuje; ten, komu nejdezisk, tu dlouho zůstane. Člověk obtížený vraždou se řítí do...
Izaiáš 1:23...všichni si úplatky oblíbili, záleží jim jen na zisku. Sirotkům nezjednávají právo, nemají zájem se zastat...
Izaiáš 23:18...světa na celém zemském povrchu. Výdělekzisk Týru však bude zasvěcen Hospodinu. Jeho zisk nebude...
Izaiáš 33:15... kdo žije poctivě a mluví upřímně, kdo zavrhuje zisk z vydírání a uhýbá před úplatky, kdo nechce poslouchat...
Izaiáš 56:11...cestu obrátil, všichni se zajímají jen o svůj zisk. "Pojďte," vykřikují, "víno chci! Pivem se pojďme...
Jeremiáš 6:13...nejmenších po největší každý jen hledá mrzký zisk; od proroků po kněží každý jen podvádí. Můj těžce...
Jeremiáš 8:10...nejmenších po největší každý jen hledá mrzký zisk, od proroků po kněží každý jen podvádí. Můj těžce...
Jeremiáš 17:11... nepatří, tak je ten, kdo si hromadí nepoctivý zisk. Opustí je totiž v půlce života a na konci bude za...
Jeremiáš 20:5...vydám do rukou jejich nepřátel - všechen jeho zisk, všechny cennosti i všechny judské královské poklady....
Jeremiáš 22:17... Ty ale nemáš oči ani srdce než pro svůj mrzký zisk; zajímá jen vraždit nevinné, vydírání a násilí."...
Ezechiel 22:13... Pohleď - tlesknu do dlaní nad tvým mrzkým ziskem a nad krví prolitou uprostřed tebe! Zdalipak...
Ezechiel 22:27...vlci; ničí lidské životy pro svůj mrzký zisk. Proroci se to pak snaží zabílit omítkou falešných...
Ezechiel 23:29...se na tebe s nenávistí, aby obrali o všechen zisk. Nechají svlečenou donaha, aby se ukázala nahota...
Ezechiel 33:31...plná vroucí lásky, v srdci však následují mrzký zisk. Nejsi pro víc než zpěvák milostných písní, co umí...
Micheáš 4:13...Rozdrtíš mnohé národy, zasvětíš Hospodinu jejich zisk a Pánu vší země jejich bohatství. Teď se šikuj, Dcero...
Abakuk 2:9... Běda tomu, kdo chtivě shání pro svůj dům mrzký zisk, aby si na výšině hnízdo postavil, unikl z dosahu...
Skutky 16:16...věšteckého ducha a přinášela svým pánům veliké zisky předpovídáním budoucnosti. Začala za Pavlem a za námi...
Skutky 16:19...její páni uviděli, že jejich naděje na další zisk je pryč, chopili se Pavla a Silase a táhli je na...
Filipským 1:21... Žít - to je pro Kristus, a umřít - to je zisk! Zůstanu-li naživu v tomto těle, znamená to pro ...
Filipským 3:7...jsem byl bez chyby. Cokoli však pro bylo ziskem, to teď pro Krista pokládám za ztrátu. A vůbec...
Filipským 4:17... že bych toužil po darech; toužím ale, aby rostl zisk, který se připisuje na váš účet. Potvrzuji, že jsem...
1. Timoteus 6:5...pravdy se domnívají, že zbožnost je zdrojem zisku. Opravdu velikým ziskem je ovšem zbožnost, která umí...
1. Timoteus 6:6... že zbožnost je zdrojem zisku. Opravdu velikým ziskem je ovšem zbožnost, která umí být spokojená s tím, co...
Titus 1:11... a těm se musejí zacpat ústa. Pro mrzký zisk učí nemístným věcem a rozvracejí tak celé rodiny....
Juda 1:11...záhuby. Běda jim! Vydali se Kainovou cestou, pro zisk propadli bludu jako Balaám, zahynuli ve vzpouře jako...

Slova obsahující zisku: zisku (4) ziskuchtiví (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |