Zhroutily

Hledám varianty 'zhroutily' [ zhroutily (2) zhroutila (1) zhroutil (2) zhroutí (12) ]. Nalezeno 17 veršù.
Jozue 6:5...lid vyrazí mohutný pokřik. Městská hradba se zhroutí a lid vnikne do města, každý tam, kde bude." Jozue,...
Jozue 6:20...troubení a vyrazili mohutný pokřik, hradby se zhroutily a lid vnikl do města, každý tam, kde byl. Tak...
1. Samuel 4:19...je v zajetí a že její tchán i manžel jsou mrtvízhroutila se a porodila, neboť ji přemohly bolesti. Ženy,...
2. Královská 9:24...lopatky, takže mu šíp pronikl srdcem a on se zhroutil na podlahu svého vozu. "Vezmi ho a pohoď na poli...
Job 18:4...drásá ! Copak se kvůli tobě zboří světZhroutí se skály na místě? Světlo darebáka uhasne, plamen...
Přísloví 29:1... Z často káraného se stane zatvrzelý, když náhle zhroutí se, nebude pomoci. Z rozmachu spravedlivých lid se...
Izaiáš 8:10...se, ozbrojte se a děste se! Zosnujte plánzhroutí se, proneste řeč a nenaplní se; vždyť Bůh je s námi...
Izaiáš 24:20...pod vichrem. Její provinění na ni těžce dopadnezhroutí se a nevstane. V ten den Hospodin potrestá...
Izaiáš 31:3...tělo, a ne duch. Jakmile Hospodin rukou pohrozízhroutí se pomocník, padne i ten, jemuž měl pomoci -...
Izaiáš 57:16...navěky - vždyť by se přede mnou každý duch zhroutil, každá duše, již jsem učinil! Rozlítil jsem se nad...
Jeremiáš 4:9...hněv nás nemine!' Toho dne, praví Hospodin, se zhroutí král i velmoži; kněží budou tehdy zděšeni a proroci...
Jeremiáš 6:15...ani se nezačervenají. Proto padnou mezi padlýmizhroutí se v čas zúčtování, praví Hospodin." Tak praví...
Jeremiáš 8:12...ani se nezačervenají. Proto padnou mezi padlýmizhroutí se, s nimi zúčtuji, praví Hospodin. Nadobro je...
Jeremiáš 50:2...Jeho sochy jsou zostuzeny, jeho hnusné modly se zhroutily! Přitáhl na něj národ severní, obrátí jeho zemi v...
Jeremiáš 50:32... čas, kdy se s tebou zúčtuje! Nadutec klopýtnezhroutí se tak, že ho nikdo nezvedne. V jeho městech...
Ezechiel 26:11... Vyvraždí tvůj lid mečem a tvé mocné sloupy se zhroutí na zem. Vyplení tvé bohatství, ukořistí tvé zboží,...
Ezechiel 30:6...Padnou pomocníci Egypta, jeho pyšná moc se zhroutí. Od Migdolu po Asuán budou mečem koseni, praví...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |