Zhoubných

Hledám varianty 'zhoubných' [ zhoubných (1) zhoubný (2) zhoubnou (1) zhoubného (1) zhoubné (6) zhoubná (7) ]. Nalezeno 18 veršù.
Exodus 12:13... spatřím tu krev a ušetřím vás. Tak se vám ta zhoubná rána vyhne. Tento den pro vás bude památný. Budete...
Exodus 30:12...život, aby mezi kvůli tomu sčítání nepřišla zhoubná rána. Každý, kdo bude zahrnut do sčítání, odevzdá...
Leviticus 13:51... tkanině nebo koženém předmětu šíří, je to rána zhoubného malomocenství - je to nečisté. je tedy oděv,...
Leviticus 13:52...předmět napadený tou ranou spálen, neboť jdezhoubné malomocenství - musí to být spáleno. Pokud kněz...
Leviticus 14:44...prohlédne: Šíří-li se rána po domě, je na domě zhoubné malomocenství; je nečistý. Dům se musí zbořit....
Numeri 8:19...za výkupným, aby na syny Izraele nepřišla zhoubná rána, když by přistupovali ke svatým věcem." Mojžíš...
Numeri 17:11... Od Hospodina vzešel hrozný hněv a vypukla zhoubná rána!" Áron tedy vzal kadidelnici, jak mu Mojžíš...
Numeri 25:18...Kozbi, dcery midiánského vůdce, zabité v den  zhoubné rány kvůli Peorovi." Po této ráně Hospodin řekl...
Job 9:23...jsem: On hubí bezúhonného spolu s bídákem! Když zhoubná rána náhle dopadne, zoufalství nevinných on se...
Žalmy 52:6...miluješ, raději než pravdu mluvíš lež. séla Ve zhoubných řečech si libuješ, které vypouštíš zrádným...
Žalmy 91:6...létají, morové nákazy, jež tmou se plíží, ani zhoubné rány v čase poledním. Po tvém boku jich padne tisíc...
Žalmy 106:23...roztržce postavil před něj, a tak odvrátil jeho zhoubný hněv. Potom však pohrdli krásnou zemí, jeho...
Izaiáš 28:15...jsme smlouvu se smrtí, dohodu máme s podsvětímZhoubná záplava když se přižene, nám se nic nestane - naším...
Izaiáš 28:18... padne ta vaše dohoda s podsvětím. se přižene zhoubná záplava, budete jako hlína zdupaná. Kdykoli se...
Jeremiáš 51:1... Tak praví Hospodin: "Hle, zvednu proti Babylonu zhoubný vichr, proti těm, kdo žijí v Leb-kamaji. Pošlu na...
Ezechiel 9:1...vy, kdo ztrestáte město! Každý přineste svou zhoubnou zbraň!" A hle - od Horní brány, obrácené na sever,...
2. Petr 2:1...budou falešní učitelé, kteří pokoutně zavedou zhoubné bludy. Budou dokonce zapírat i Pána, který je...
Zjevení 16:2... kteří se klaněli jejímu obrazu, vyvstaly zlézhoubné vředy. Druhý pak vylil svou číši do moře. To se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |