Zhoubcem

Hledám varianty 'zhoubcem' [ zhoubci (4) zhoubcem (2) zhoubce (10) ]. Nalezeno 16 veršù.
Exodus 12:23...veřejích krev, mine Hospodin ty dveře a nedovolí zhoubci vejít do vašich domů a ranit vás. Toto slovo...
Izaiáš 16:4...běženci pobudou u tebe, dej jim útočiště před zhoubcem! Násilí totiž pomine, zhouba přestane a...
Izaiáš 21:2... Bylo mi zjeveno kruté vidění: Zrádce zrazujezhoubce hubí. Přitáhni, Elame; Méde, oblehni! Všemu úpění...
Izaiáš 33:1...býka i osla vypouštíte na pastvu! Běda tobězhoubce, který jsi nebyl huben! Běda tobě, zrádce, který...
Izaiáš 54:16...k jejich účelu; tentýž jsem stvořil také zhoubce, aby působil záhubu. Žádná zbraň chystaná na tebe...
Jeremiáš 6:26...v nejtrpčím smutku - vždyť na nás táhne zhoubce a v okamžiku bude tu! "Učinil jsem ve svém lidu...
Jeremiáš 12:12...nevezme. Všechny holé vrchy na poušti obsadí zhoubci, neboť Hospodinův meč pohltí celou zem od hranic k...
Jeremiáš 15:8...více než písek v mořích. V poledne na přivedu zhoubce, na matky i na mládence; znenadání na uvalím...
Jeremiáš 48:8...i jeho kněží a velmoži. Na každé město přitáhne zhoubce, neunikne mu žádné z nich. Celá pláň zahyne, rovina...
Jeremiáš 48:18...slávy, v prachu usedni, trůnící Dcero dibonskáZhoubce Moábu na tebe zaútočil, rozbořil tvé pevnosti....
Jeremiáš 51:48...Babylonem radostí, na něj od severu přijdou zhoubci, praví Hospodin." Babylon teď musí padnout kvůli...
Jeremiáš 51:53...mocně opevnil, i tehdy na něj ode mne přijdou zhoubci, praví Hospodin." Slyšíš? To stoupá nářek z...
Jeremiáš 51:56...jak množství vod, burácejí jako hrom! Anozhoubce přichází na Babylon! Jeho hrdinové budou zajati a...
1. Korintským 10:10... jako někteří z nich reptali a byli zahubeni zhoubcem. To všechno se jim stalo pro výstrahu a bylo to...
Židům 11:28...Hod beránka a skropení krví, takže se jich zhoubce prvorozených nedotkl. Vírou přešli Rudé moře jako...
Zjevení 9:11...jmenuje Abaddon a v řečtině jméno ApollyonZhoubce. První "běda" pominulo, hle, dvojí "běda" se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |