Zhotoven

Hledám varianty 'zhotoven' [ zhotovte (1) zhotovit (9) zhotovíš (19) zhotovili (5) zhotovil (31) zhotoví (7) zhotoven (3) zhotov (2) ]. Nalezeno 75 veršù.
Genesis 33:17...k Sukotu. Tam si postavil dům a pro svůj dobytek zhotovil přístřešky. Proto se to místo jmenuje Sukot,...
Exodus 25:13...boku a dva kruhy po druhém. Z akáciového dřeva zhotovíš tyče a obložíš je zlatem; tyče provlékneš skrz...
Exodus 25:18...a půl lokte široká. Vytvoříš také dva cherubyZhotovíš je z tepaného zlata na obou koncích slitovnice:...
Exodus 25:26...širokou obrubu a kolem další zlatý věnecZhotovíš k němu také čtyři zlaté kruhy, které připevníš ke...
Exodus 25:37...to bude vytepáno z jednoho kusu čistého zlataZhotovíš k němu také sedm kahanů. Kahany se nasadí tak, aby...
Exodus 25:38...nasadí tak, aby vrhaly světlo dopředu. Ke svícnu zhotovíš z čistého zlata také kleště a pánvice na oharky....
Exodus 26:1...ti byl ukázán na hoře." "Samotný Příbytek pak zhotovíš z deseti pruhů soukaného kmentu a z modré,...
Exodus 26:14... a tak jej přikrývat. Navrch stanu ještě zhotovíš pokrývku z červeně barvených beraních kůží a...
Exodus 26:26...rámem a stejně tak pod každým dalším rámem. Dále zhotovíš svlaky z akáciového dřeva: pět svlaků pro rámy na...
Exodus 26:36...a stůl dáš k severnímu boku. Pro vchod do stanu zhotovíš vyšívaný závěs z modré, purpurové a šarlatové...
Exodus 26:37...šarlatové látky a ze soukaného kmentu. K závěsu zhotovíš pět sloupů z akáciového dřeva a obložíš je zlatem....
Exodus 27:4...na oharky. Veškeré jeho náčiní vyrobíš z bronzuZhotovíš k němu také mřížový rošt z bronzu a na jeho čtyři...
Exodus 27:6...tak, aby byla v polovině výšky oltáře. K oltáři zhotovíš také tyče z akáciového dřeva a obložíš je bronzem....
Exodus 28:2...a jeho synové Nádab a Abihu, Eleazar a ItamarZhotovíš svému bratru Áronovi svatá roucha ke slávě a...
Exodus 28:4...konal kněžskou službu. Toto jsou roucha, která zhotoví: náprsník, efod, plášť, tkaná suknice, turban a...
Exodus 28:6... purpurovou a šarlatovou látku a kment.  zhotoví umně tkaný efod ze zlata, z modré, purpurové a...
Exodus 28:15...stočené řetízky připevníš k těm obroučkám. Dále zhotovíš umně tkaný náprsník Božích rozhodnutí. Zhotovíš...
Exodus 28:31...Izraele na svém srdci před Hospodinem. K efodu zhotovíš plášť, celý z modré látky. Uprostřed něj bude...
Exodus 28:39...před Hospodinem. Utkáš rovněž kmentovou suknicizhotovíš kmentový turban a vyšívanou šerpu. Také Áronovým...
Exodus 28:40...synům uděláš suknice, šerpy a pokrývky hlavyzhotovíš jim je ke slávě a ozdobě. do nich oblékneš...
Exodus 30:1...jsem Hospodin, jejich Bůh." "Z akáciového dřeva zhotovíš také oltář k pálení kadidla. je čtvercový,...
Exodus 30:18...promluvil k Mojžíšovi: "Zhotov bronzové umyvadlo s bronzovým podstavcem. Postav je...
Exodus 31:6...nadaného řemeslníka jsem obdařil důmyslem, aby zhotovili vše, co jsem ti přikázal: Stan setkávání, Truhlu...
Exodus 36:19...stanu, aby tvořil jeden celek. Navrch stanu zhotovili pokrývku z červeně barvených beraních kůží a...
Exodus 37:4...boku a dva kruhy po druhém. Z akáciového dřeva zhotovil rovněž tyče a obložil je zlatem. Tyče pak provlékl...
Exodus 37:7...a půl lokte široká. Vytvořil také dva cherubyZhotovil je z tepaného zlata na obou koncích slitovnice:...
Exodus 37:23...vytepáno z jednoho kusu čistého zlata. Ke svícnu zhotovil z čistého zlata také sedm kahanů, kleště a pánvice...
Exodus 37:25...tímto náčiním vyrobil z talentu čistého zlataZhotovil také kadidlový oltář z akáciového dřeva. Byl...
Exodus 38:1...kadidlo z vonných látek. Z akáciového dřeva zhotovil také čtvercový oltář pro zápalné oběti. Měl pět...
Exodus 38:4...veškeré jeho náčiní vyrobil z bronzu. K oltáři zhotovil také mřížový rošt z bronzu a připevnil jej zespodu...
Exodus 39:1...nádvoří. Z modré, purpurové a šarlatové látky zhotovili bohoslužebná roucha pro službu ve svatyni....
Exodus 39:2...Árona, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Efod byl zhotoven ze zlata, z modré, purpurové a šarlatové látky a...
Exodus 39:8...Mojžíšovi. Podobným způsobem jako efod byl zhotoven umně tkaný náprsník: ze zlata, z modré, purpurové...
Exodus 39:22... jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. K efodu byl zhotoven také plášť celý utkaný z modré látky. Uprostřed...
Numeri 8:4...od dříku po květy vytepán ze zlata. Mojžíš zhotovil svícen přesně podle vzoru, který mu Hospodin...
Deuteronomium 10:1... jako byly ty první, a vystup ke mně na horuZhotov také dřevěnou truhlu. na ty desky napíšu slova,...
1. Samuel 6:5...pohroma postihla všechny včetně vašich vládcůZhotovte podobizny svých nádorů a podobizny krys, které...
1. Královská 6:23...i celý oltář před svatostánkem. Pro svatostánek zhotovil dva cheruby z olivového dřeva. Každý byl 10 loktů...
1. Královská 6:33... Zlato nanesl i na cheruby a palmy. Podobně zhotovil čtverhranné zárubně z olivového dřeva pro vchod do...
1. Královská 7:45... lopatky a mísy. Všechny předměty, které Churam zhotovil králi Šalomounovi pro Hospodinův schrám, byly z...
1. Královská 7:48...nebyla nikdy zjištěna. Šalomoun také nechal zhotovit veškeré vybavení pro Hospodinův chrám: zlatý oltář...
1. Královská 10:16...králů a krajských hejtmanů. Král Šalomoun nechal zhotovit 200 pavéz z tepaného zlata (na jednu pavézu...
1. Královská 12:28...a zabijí!" Král se tedy poradil a pak nechal zhotovit dvě zlatá telata. "Dost jste se nachodili do...
1. Královská 12:32...to provedl i v Bet-elu: obětoval telatům, která zhotovil, a ustanovil kněžstvo pro posvátné výšiny, které...
1. Královská 14:26... Vzal všechno; vzal i všechny zlaté štíty, které zhotovil Šalomoun. Místo nich potom král Rechoboám zhotovil...
1. Královská 14:27...Šalomoun. Místo nich potom král Rechoboám zhotovil bronzové štíty a svěřil je velitelům stráže, která...
1. Královská 22:11...prorokovali před nimi. Cidkiáš, syn Kenaanův, si zhotovil železné rohy a prohlásil: "Toto praví Hospodin:...
2. Královská 18:4...kůly. Roztloukl i bronzového hada, kterého kdysi zhotovil Mojžíš; do doby mu totiž synové Izraele...
2. Královská 24:13...paláce. Všechny zlaté předměty, které dal zhotovit izraelský král Šalomoun v Hospodinově chrámu,...
2. Královská 25:16... jedno Moře, stojany, které pro Hospodinův chrám zhotovil Šalomoun - bronz ze všech těch věcí se ani nedal...
1. Letopisů 21:29... začal tam obětovat. (Hospodinův příbytek, který zhotovil Mojžíš na poušti, stával v době i se zápalným...
1. Letopisů 23:5...Hospodina na nástrojích, které k tomu nechal zhotovit. David levity rozdělil na oddíly podle...
2. Letopisů 1:3...setkávání, který Hospodinův služebník Mojžíš zhotovil na poušti. (David sice nechal Boží truhlu přenést...
2. Letopisů 1:5...pro ni připravil stan, ale bronzový oltář, který zhotovil Becaleel, syn Uriho, syna Hurova, dosud stál před...
2. Letopisů 3:10...i stropy. Do místnosti nejsvětější svatyně zhotovil dva odlévané cheruby a i je pokryl zlatem. Křídla...
2. Letopisů 3:14...loktů, zatímco stáli na nohou, tvářemi do síněZhotovil také kmentovou modro-purpurovo-karmínovou oponu a...
2. Letopisů 3:16...daleko a navrchu měly hlavice 5 loktů vysokéZhotovil také řetězy podobné těm ve svatostánku a umístil...
2. Letopisů 4:16...a vidlice. Všechny předměty, které Churam-abi zhotovil králi Šalomounovi pro Hospodinův chrám, byly z...
2. Letopisů 4:18...Caretánem. Všeho vybavení, které Šalomoun nechal zhotovit, bylo tolik, že váha bronzu ani nebyla nikdy...
2. Letopisů 4:19...ani nebyla nikdy zjištěna. Šalomoun nechal zhotovit veškeré vybavení pro Boží chrám: zlatý oltář,...
2. Letopisů 7:6...s hudebními nástroji, které k oslavě Hospodina zhotovil král David, a oslavovali Hospodina Davidovou...
2. Letopisů 7:7...obětí, protože bronzový oltář, který Šalomoun zhotovil, nemohl pojmout všechny ty zápalné a moučné oběti...
2. Letopisů 9:15...odváděli zlato a stříbro. Král Šalomoun nechal zhotovit 200 pavéz z tepaného zlata (na jednu pavézu...
2. Letopisů 12:9... Vzal všechno; vzal i všechny zlaté štíty, které zhotovil Šalomoun. Místo nich potom král Rechoboám zhotovil...
2. Letopisů 12:10...Šalomoun. Místo nich potom král Rechoboám zhotovil bronzové štíty a svěřil je velitelům stráže, která...
2. Letopisů 18:10...prorokovali před nimi. Cidkiáš, syn Kenaanův, si zhotovil železné rohy a prohlásil: "Toto praví Hospodin:...
2. Letopisů 24:14...před krále a před Jojadu. Ten z něj nechal zhotovit vybavení Hospodinova chrámu: náčiní pro službu i...
2. Letopisů 29:19...král Achaz během své vlády zrádně zbavil, jsme zhotovili a posvětili. jsou před Hospodinovým oltářem."...
Žalmy 7:14... smrtelné zbraně na něj připraví, ohnivé šípy zhotoví. Na toho, jenž plodí proradnost, jenž těhotný...
Píseň 3:10...dříví Libanonu je nechal udělat. Jejich sloupy zhotovil ze stříbra, k nim pak nebesa ze zlata. Čalouněná...
Izaiáš 44:13...křídou, opracovává ji dláty, rýsuje kružítkyZhotoví z toho lidský tvar, skvělou podobiznu člověka, aby...
Izaiáš 44:15...upeče, z kusu pak dělá boha, jemuž klaní sezhotoví si modlu, před níž poklekne. Půlku dřeva spálí na...
Izaiáš 59:6...pavučiny se na šat nehodí, neobléknou se tím, co zhotoví. Jejich činy jsou zločiny, na jejich dlaních lpí...
Jeremiáš 52:20...býků a stojany, které pro Hospodinův chrám zhotovil král Šalomoun - bronz ze všech těch věcí se ani...
Ezechiel 27:6... na tvůj stěžeň vzali cedr z Libanonu, tvá vesla zhotovili z bášanských dubů, z kyperských jedlí a slonoviny...

Slova obsahující zhotoven: zhotoven (3) zhotoveném (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |