Zeptám

Hledám varianty 'zeptám' [ zeptejte (2) zeptej (6) zeptat (10) zeptáme (1) zeptám (6) zeptali (30) zeptala (11) zeptal (205) zeptají (9) zeptá (12) ]. Nalezeno 290 veršù.
Genesis 4:9...Ábela vrhl a zabil ho. "Kde je tvůj bratr Ábel?" zeptal se Kaina Hospodin. "Nevím," odpověděl. "Jsem snad...
Genesis 15:8... abych ti dal za dědictví tuto zem." Abram se zeptal: "Hospodine, Pane můj, podle čeho poznám, že ji...
Genesis 18:9... zatímco jedli. "Kde je tvá manželka Sára?" zeptali se ho. "Zde ve stanu," odpověděl. Na to host řekl:...
Genesis 18:13...Navíc, můj pán je stařec!" Hospodin se Abrahama zeptal: "Proč se Sára smála a říkala: ‚Copak ještě opravdu...
Genesis 20:10...cos mi udělal, se nedělá!" Abimelech se Abrahama zeptal: "Co to napadlo, udělat takovou věc?" Abraham...
Genesis 21:29...Abraham postavil sedm jehňat ze stáda zvlášťzeptal se ho Abimelech: "Co znamená těch sedm jehňat, která...
Genesis 24:47...' A tak jsem pil a ona napájela velbloudyZeptal jsem se : ‚Čí jsi dcera?' a ona řekla: ‚Jsem dcera...
Genesis 24:57...za svým pánem." Řekli mu tedy: "Zavoláme jizeptáme se, co na to ona." Zavolali tedy Rebeku. "Odejdeš s...
Genesis 24:58..." Zavolali tedy Rebeku. "Odejdeš s tím mužem?" zeptali se . "Odejdu," řekla. A tak svou sestru Rebeku i...
Genesis 24:65...oči, a když uviděla Izáka, sesedla z velbloudaZeptala se totiž služebníka: "Kdo je ten muž, který nám jde...
Genesis 26:27...a s velitelem svého vojska Píkolem. Izák se jich zeptal: "Proč ke mně přicházíte? Vždyť nenávidíte a...
Genesis 27:24...jeho bratr Ezau, a tak mu požehnal. Potom se zeptal: "Jsi opravdu můj syn Ezau?" "Ano," odpověděl Jákob....
Genesis 27:36...a hle, teď mi vzal i požehnání!" Potom se zeptal: "Copak ti nezbylo žádné požehnání pro ?" Izák...
Genesis 29:4...zpět na jeho místo v ústí studny. Jákob se jich zeptal: "Odkud jste, bratři?" "Z Cháranu," odpověděli. "A...
Genesis 29:5..." odpověděli. "A znáte Lábana, syna Náchorova?" zeptal se jich. "Známe," odpověděli. Zeptal se jich: "Daří...
Genesis 29:6...Náchorova?" zeptal se jich. "Známe," odpověděliZeptal se jich: "Daří se mu dobře?" "Ano," odpověděli....
Genesis 32:18...poručil: "Když se s tebou setká můj bratr Ezauzeptá se : ‚Komu patříš a kam jdeš? A čí je to stádo před...
Genesis 32:28...nepožehnáš!" odpověděl Jákob. "Jak se jmenuješ?" zeptal se ho. "Jákob," odpověděl. Na to mu řekl: "Tvé jméno...
Genesis 33:8...Josef a Ráchel a i oni se poklonili. Ezau se zeptal: "K čemu je celý ten průvod, který jsem potkal?" On...
Genesis 37:15...ho nějaký muž. Viděl, že bloudí krajinou, a zeptal se ho: "Co hledáš?" "Hledám své bratry," odpověděl...
Genesis 38:16...vyspat." (Nevěděl totiž, že je to jeho snacha.) Zeptala se: "Co mi za to dáš?" Odpověděl: "Pošlu ti kůzle...
Genesis 38:18...to: "Než je pošleš, musíš dát něco do zástavy." Zeptal se: "Co ti mám dát do zástavy?" Odpověděla: "Své...
Genesis 40:7...ráno přišel, pohlédl na a hle, byli smutníZeptal se tedy faraonových dvořanů uvězněných spolu s ním v...
Genesis 42:7...cizí a mluvil s nimi tvrdě. "Odkud jste přišli?" zeptal se jich. "Z kanaánské země," odpověděli, "abychom...
Genesis 43:27... který měli s sebou, a klaněli se mu k zemiZeptal se jich, jak se jim daří, a řekl: "Jak se daří...
Genesis 43:29...spatřil svého bratra Benjamína, syna své matkyZeptal se: "Je tohle váš nejmladší bratr, o němž jste mi...
Genesis 44:19...- jsi přece jako sám farao! Když se můj pán zeptal svých služebníků: ‚Máte otce nebo bratra?' řekli...
Genesis 46:33...a vše, co mají.' si vás potom farao zavolázeptá se, jaké máte zaměstnání, odpovíte: ‚Tvoji služebníci...
Genesis 47:3...představil je faraonovi. "Jaké máte zaměstnání?" zeptal se jich farao. "Tvoji služebníci jsou pastevci,"...
Genesis 47:8...faraona, Jákob faraonovi požehnal. Farao se ho zeptal: "Kolik je ti let?" " putování trvá sto třicet let...
Genesis 48:8...Betlém). Tehdy si Izrael všiml Josefových synůzeptal se: "Kdo to je?" Josef svému otci odpověděl: "To...
Exodus 2:18...jejich ovce. "Co že jste dnes přišly tak brzy?" zeptal se dívek jejich otec Reuel, když se vrátily. "Jeden...
Exodus 3:13...vám Bůh vašich otců.' Co jim odpovím, když se  zeptají: ‚Jaké jméno?'" Tehdy Bůh Mojžíšovi řekl: "Jsem,...
Exodus 4:2...‚Žádný Hospodin se ti neukázal!'" Hospodin se ho zeptal: "Co to máš v ruce?" "Hůl," odpověděl. Řekl mu: "Hoď...
Exodus 12:26... zachovávejte tento obřad. se vás vaši synové zeptají: ‚Co pro vás tento obřad znamená?' odpovíte:...
Exodus 13:14...synů vyplatíš. se v budoucnu tvůj syn zeptá: ‚Co to znamená?' odpovíš mu: ‚Hospodin nás vyvedl z...
Numeri 23:17... obklopen moábskými hodnostáři. Balák se ho zeptal: "Co pravil Hospodin?" Tehdy Balaám pronesl svou...
Deuteronomium 6:20...to řekl Hospodin. se v budoucnu tvůj syn zeptá: "Co znamenají ta svědectví, pravidla a zákony, jež...
Deuteronomium 32:37...je opustily síly, s pánem i kmánem že konec jeZeptá se: "Kde jsou ti jejich bohové, ta skála, v níž...
Jozue 4:6...vás staly znamením. se vás v budoucnu děti zeptají: ‚Proč tu máte ty kameny?' povíte jim: ‚Protože se...
Jozue 4:21...řekl synům Izraele: " se vaše děti v budoucnu zeptají svých otců: ‚Proč jsou tu ty kameny?' poučíte je:...
Jozue 5:14... "Jaké příkazy můj pán pro svého služebníka?" zeptal se. Vůdce Hospodinova vojska na to Jozuovi řekl:...
Jozue 15:18...žádá o pole. Když sesedla z osla, Káleb se  zeptal: "Co bys ráda?" "Dej mi, prosím, dárek," odpověděla....
Soudců 1:14...žádá o pole. Když sesedla z osla, Káleb se  zeptal: "Co bys ráda?" "Dej mi, prosím, dárek," odpověděla....
Soudců 9:2...a řekl jim i celému příbuzenstvu své matky: "Zeptejte se šechemských měšťanů: ‚Co je pro vás lepší - aby...
Soudců 13:11...a šel za svou ženou. Když došel k onomu mužizeptal se ho: "Ty jsi ten muž, který mluvil s mou ženou?"...
Soudců 13:17...anděl.) Tehdy se Manoach Hospodinova anděla zeptal: "Jaké máš jméno? Rádi bychom poctili, dojde...
Soudců 17:9...hor a doputoval k Míkovu domu. "Odkud jdeš?" zeptal se ho Míka. "Jsem levita z judského Betléma. Hledám...
Soudců 18:5..." Požádali ho tedy: "Chtěli bychom něco vědětZeptej se, prosím, Boha, zda bude naše cesta úspěšná."...
Soudců 19:17...pocestného. "Kam jdeš a odkud přicházíš?" zeptal se stařík. "Jsme na cestě z judského Betléma hluboko...
Růt 2:2...jmenoval se Boáz. Moábka Rút se jednou Noemi zeptala: "Mohla bych jít na pole sbírat klasy za někým, kdo...
Růt 2:5...ti žehnej!" odpověděli mu. "Čí je ta dívka?" zeptal se Boáz svého služebníka, který měl na starosti...
Růt 2:19...po jídle, a nabídla . "Kde jsi dnes sbírala?" zeptala se tchyně, "kde jsi to pracovala? je požehnán...
Růt 3:9...se - a hle, po boku mu leží žena! "Kdo jsi?" zeptal se. "Tvá služebnice Rút," odpověděla. "Přikryj svou...
Růt 3:16...města. Když se Rút vrátila ke své tchyni, ta se zeptala: "Jak jsi pořídila, dcero?" A tak vyprávěla...
1. Samuel 9:11... které vyšly pro vodu. "Je tu vidoucí?" zeptali se jich. "Ano," odpověděly jim, "kousek před tebou....
1. Samuel 16:11...si nikoho z nich nevybral." Samuel se pak Jišaje zeptal: "To jsou všichni tvoji chlapci?" "Ještě zbývá...
1. Samuel 17:26...osvobodil od daní." David se mužů kolem sebe zeptal: "Cože dostane ten, kdo toho Filištína zabije a...
1. Samuel 17:29...bitvu, co?" "Co jsem zase provedl? To se nemůžu zeptat?" bránil se David. Potom se obrátil na dalšího se...
1. Samuel 17:55... Když Saul viděl Davida, jak jde na Filištínazeptal se svého vojevůdce Abnera: "Čí syn je ten chlapec,...
1. Samuel 17:58...ještě držel v ruce. "Čípak jsi syn, chlapče?" zeptal se ho Saul. "Syn tvého služebníka Jišaje Betlémského...
1. Samuel 20:10...mi poví, jestli ti tvůj otec odpověděl hrubě?" zeptal se David Jonatana. "Pojď," vyzval Jonatan Davida,...
1. Samuel 20:27... bylo Davidovo místo stále prázdné. Saul se tedy zeptal svého syna Jonatana: "Proč Jišajův syn včera ani...
1. Samuel 20:32... protože musí zemřít!" "A proč zemřít?" zeptal se Jonatan svého otce Saula. "Co provedl?" Vtom po...
1. Samuel 21:9...) "A nemáš tu po ruce nějaké kopí nebo meč?" zeptal se ještě David Achimelecha. "Nevzal jsem si totiž s...
1. Samuel 23:12... přitáhne," odpověděl Hospodin. David se tedy zeptal: "A vydali by Keilští a muže Saulovi do...
1. Samuel 25:8... co byli v Karmelu, se vůbec nic neztratiloZeptej se svých mládenců a potvrdí ti to. Prokaž tedy mým...
1. Samuel 26:6...obklopen vojskem ze všech stran. David se pak zeptal Chetejce Achimelecha a Cerujina syna Abišaje, bratra...
1. Samuel 28:11...žádný trest za to nečeká." Nakonec se ho tedy zeptala: "Koho ti mám vyvolat?" "Vyvolej mi Samuela,"...
1. Samuel 30:15...jsme vypálili." "Můžeš k hordě dovést?" zeptal se ho David. Odpověděl: "Přísahej mi při Bohu, že ...
2. Samuel 1:3... padl na zem a poklonil se. "Odkud jdeš?" zeptal se David. "Unikl jsem z izraelského tábora," zněla...
2. Samuel 1:5... "Jak víš, že zemřel Saul a jeho syn Jonatan?" zeptal se David mladíka, který mu to oznamoval. Mladík...
2. Samuel 1:8...na . ‚Ano, pane?' odpověděl jsem a on se  zeptal: ‚Kdo jsi?' Odpověděl jsem: ‚Amalekovec' a on mi...
2. Samuel 1:13...se David mladíka, který mu přinesl tu zprávuzeptal: "Odkud že jsi?" "Jsem syn jednoho amalekovského...
2. Samuel 2:1..."Jdi," odpověděl Hospodin. "A kam mám jít?" zeptal se David. "Do Hebronu," odpověděl mu. A tak tam...
2. Samuel 9:1... Davidovi synové byli knížata. Jednou se David zeptal: "Zůstal ještě někdo ze Saulova domu naživu? Kvůli...
2. Samuel 9:2... a tak ho zavolali k Davidovi. "Ty jsi Cíba?" zeptal se král. "Tvůj služebník!" odpověděl. "Nezbyl ze...
2. Samuel 9:3...odpověděl. "Nezbyl ze Saulova domu ještě někdo?" zeptal se ho král. "Chtěl bych mu projevit Boží přízeň."...
2. Samuel 12:19... a pochopil, že chlapec zemřel. "Dítě umřelo?" zeptal se svých služebníků. "Ano, umřelo," odpověděli. Nato...
2. Samuel 13:26...nemohl by s námi jít alespoň můj bratr Amnon?" zeptal se Abšalom. "Proč by s tebou chodil?" řekl král....
2. Samuel 14:5...se a zvolala: "Králi, pomoz!" "Co je ti?" zeptal se král. "Jsem vdova," odpověděla, "muž mi zemřel....
2. Samuel 14:12...tvá služebnice povědět panu králi ještě něco?" zeptala se žena. "Mluv," přivolil. Tehdy mu řekla: "Proč ty...
2. Samuel 14:18...je Hospodin, tvůj Bůh, s tebou!" "Na něco se  zeptám, přerušil ji král. "Nic přede mnou netaj." "Mluv...
2. Samuel 14:19..." odpověděla. "Nemá v tom všem prsty Joáb?" zeptal se . "Jakože jsi živ, pane králi!" zvolala. "Před...
2. Samuel 14:32...Abšalom. "Chci poslat za králem, aby ses ho zeptal, proč jsem se vlastně měl vrátit z Gešuru. Bylo by...
2. Samuel 16:2...kusů letního ovoce a měch vína. "Na co to máš?" zeptal se ho král. "Osli jsou k jízdě pro královský dům,"...
2. Samuel 16:3...na poušti unavení." "A kde je vnuk tvého pána?" zeptal se král. "Ten čeká v Jeruzalémě," odpověděl Cíba....
2. Samuel 18:29...a králi!" "Je v pořádku můj chlapec Abšalom?" zeptal se král. Achimaac odpověděl: "Když , králi, tvůj...
2. Samuel 18:32...povstali." "Je v pořádku můj chlapec Abšalom?" zeptal se ho král. Habešan odpověděl: " nepřátelé mého...
2. Samuel 19:26...přišel do Jeruzaléma přivítat krále, král se ho zeptal: "Proč jsi nešel se mnou, Mefibošete?" Ten...
2. Samuel 20:17...Přijď sem, s tebou promluvím." "Ty jsi Joáb?" zeptala se ta žena, když k přišel blíž. "Ano," odpověděl...
2. Samuel 20:18...tedy: "Odpradávna se říká: ‚V Abelu se zeptejte, pak teprve jednejte.' My jsme pokojní, věrní...
2. Samuel 24:21...můj pán a král přichází za svým služebníkem?" zeptal se Aravna. "Chci od tebe koupit ten mlat," odpověděl...
1. Královská 1:16...na kolena a poklonila se králi. "Co si přeješ?" zeptal se. "Pane můj," odpověděla mu, "ty jsi své...
1. Královská 12:9...a teď se ocitli v jeho službách. "Co radíte vy?" zeptal se jich. "Jak mám odpovědět těmto lidem, kteří po...
1. Královská 13:12...a co řekl králi. Když to svému otci vylíčilizeptal se jich: "Kterou cestou šel?" Synové mu ukázali...
1. Královská 13:14... "Ty jsi ten Boží muž, který přišel z Judska?" zeptal se ho. "Ano," odpověděl. "Pojď ke mně domů a najez...
1. Královská 20:14...poznal, že jsem Hospodin." "Jak se to stane?" zeptal se Achab. "Tak praví Hospodin: Skrze mladíky...
1. Královská 22:4...ho dobyli z rukou aramejského krále?" Potom se zeptal Jošafata: "Půjdeš se mnou do války o Rámot-gileád?"...
1. Královská 22:7... tu není žádný Hospodinův prorok, abychom se zeptali jeho?" "Vlastně tu jeden takový je," řekl izraelský...
1. Královská 22:15...Hospodin." A tak přišel ke králi. Ten se ho zeptal: "Michajáši, máme jít do války o Rámot-gileád, nebo...
1. Královská 22:21...Hospodinem a řekl: ‚ ho svedu.' Hospodin se zeptal: ‚Jak?' a on odpověděl: ‚Vyjdu a budu lživým duchem...
2. Královská 3:8...je jako tvůj, koně jako tví! Kudy potáhneme?" zeptal se pak ještě. "Pouštní cestou přes Edom," odpověděl...
2. Královská 3:11...žádný Hospodinův prorok, abychom se skrze něj zeptali Hospodina?" Jeden ze služebníků izraelského krále...
2. Královská 4:26... to je ta Šunemitka. Utíkej naprotizeptej se: Jak se ti daří? Jak se daří manželovi? Jak se...
2. Královská 5:25...vrátil se ke svému pánu. "Kde jsi byl, Gehazi?" zeptal se Elíša. "Tvůj služebník nešel celkem nikam."...
2. Královská 6:6... pane!" vykřikl, "byla vypůjčená!" "Kam spadla?" zeptal se Boží muž. Když mu to místo ukázal, Elíša usekl...
2. Královská 6:28...nebo víno z lisu?!" odpověděl král. Potom se zeptal: "Tak co chceš?" Začala mu vyprávět: "Tahle žena mi...
2. Královská 8:14...se pak od něj vrátil za svým pánem. Ten se ho zeptal: "Co ti říkal Elíša?" "Říkal mi, že se určitě...
2. Královská 9:5... veliteli," řekl mládenec. "Pro kterého z nás?" zeptal se Jehu. "Pro tebe, veliteli!" řekl mu. A tak vstal...
2. Královská 9:17...řekl: "Vyber jezdce a pošli jim ho vstříc, se zeptá, zda přináší pokoj." Jezdec jim tedy vyrazil naproti:...
2. Královská 9:22...Nábota Jizreelského. Když Joram uviděl Jehuazeptal se: "Jehu, je pokoj?" "Jak může být pokoj," zvolal...
2. Královská 10:13...příbuzné judského krále Achaziáše. "Kdo jste?" zeptal se. "Jsme Achaziášovi příbuzní. Jdeme pozdravit syny...
2. Královská 10:15...pozdravit. "Jsi mi oddaný tak jako tobě?" zeptal se ho. "Ano, jistěže ano," odvětil Jonadab. "Tak mi...
2. Královská 23:17...Boží muž, který to všechno předpověděl. Král se zeptal: "Čí je ten náhrobek, který tu vidím?" Místní mu...
2. Letopisů 10:9...a teď se ocitli v jeho službách. "Co radíte vy?" zeptal se jich. "Jak mám odpovědět těmto lidem, kteří po...
2. Letopisů 18:6... tu není žádný Hospodinův prorok, abychom se zeptali jeho?" "Vlastně tu jeden takový je," řekl izraelský...
2. Letopisů 18:14...řekne můj Bůh." A tak přišel ke králi. Ten se ho zeptal: "Michajáši, máme jít do války o Rámot-gileád, nebo...
2. Letopisů 18:20...Hospodinem a řekl: ‚ ho svedu.' Hospodin se zeptal: ‚Jak?' a on odpověděl: ‚Vyjdu a budu lživým duchem...
Nehemiáš 1:2...bratří, s dalšími muži z Judska, a tak jsem se zeptal na pozůstatek Židů, kteří unikli vystěhování, a na...
Nehemiáš 2:2...před ním nebýval zasmušilý. Proto se král zeptal: "Proč se tváříš ztrápeně? Nejsi přece nemocný. Asi...
Nehemiáš 2:4...a jeho brány zničil oheň." "Co tedy žádáš?" zeptal se král. Modlil jsem se tedy k Bohu nebes a...
Nehemiáš 2:6...ho znovu vystavěl." Král, po boku s chotí, se  zeptal: "Jak dlouho tvá cesta potrvá? Kdy se vrátíš?" Když...
Ester 6:4...panoši obsluhující krále. "Je někdo v předsálí?" zeptal se král. (Do vnějšího předsálí královských komnat...
Ester 6:6...vejde," řekl král. Když Haman vešel, král se ho zeptal: "Co se udělat, když král chce někoho...
Job 1:7...Hospodina, přišel s nimi i satan. "Odkud jdeš?" zeptal se Hospodin satana. "Toulal jsem se po zemi sem a...
Job 2:2... aby předstoupil před Hospodina. "Odkud jdeš?" zeptal se Hospodin satana. "Toulal jsem se po zemi sem a...
Job 8:8...hojnosti, jež čeká . Předchozích pokolení zeptej se, na jejich otce dej. My jsme jen včerejší, nevíme...
Žalmy 42:10...- tak zní modlitba k Bohu mého životaZeptám se Boha, skály své: Proč jen jsi na zapomněl?...
Kazatel 8:4...Za královským slovem je jeho moc. Kdo se ho zeptá: Co to provádíš? Kdo plní přikázání, neokusí nic...
Izaiáš 6:11...a neobrátili se, aby nebyli uzdraveni." Zeptal jsem se: "Na jak dlouho, Pane?" a on odpověděl:...
Izaiáš 41:28... žádný z těch bohů neumí poradit; kdybych se zeptal, kdo mi odpoví? Hle, jak jsou všichni pouhé nic a...
Jeremiáš 15:2...tomuto lidu. Odežeň je ode . jdou! se  zeptají: ‚Kam máme jít?' odpověz jim - Tak praví Hospodin:...
Jeremiáš 15:5...Kdo se nad tebou ustrne? Kdo se zastaví zeptat se, jak ti je? Opustil jsi , praví Hospodin,...
Jeremiáš 23:33...se někdo z lidu nebo z proroků či z kněží zeptá: ‚Jaký je ortel od Hospodina?' - odpovíš: ‚Jaký...
Jeremiáš 24:3...špatné, že nešly jíst. "Co vidíš, Jeremiáši?" zeptal se Hospodin. "Fíky," odpověděl jsem. "Ty dobré...
Ezechiel 13:12... a hle - ta zeď spadne! Tehdy se vás nejspíš zeptají: ‚Co zbylo z vaší omítky?' Nuže, tak praví...
Ezechiel 21:12...jako člověk zdrcený trpkým zármutkem. se  zeptají: ‚Nad čím tak vzdycháš?' odpovíš: ‚Nad zprávou,...
Ezechiel 37:18... jsou v tvé ruce jedno. se tví krajané zeptají: ‚Nepovíš nám, co to podle tebe znamenat?' řekni...
Ezechiel 38:13...zámořští kupci a všichni jejich draví lvi se  zeptají: ‚Přicházíš se vrhnout na kořist? Shromáždil jsi...
Daniel 2:26...jeho sen." Král se tedy Daniela zvaného Baltazar zeptal: "Ty bys mi uměl sdělit, co jsem viděl ve snu a co...
Daniel 5:13... které můj královský otec přivedl z Judska?" zeptal se ho král. "Slyšel jsem, že je v tobě duch bohů a...
Daniel 8:13...slyšel mluvit jednoho svatého a jiný svatý se ho zeptal: "Jak dlouho potrvá, co bylo v tom vidění - ta...
Daniel 12:6...na tomto břehu řeky a druhý na protějším. Ten se zeptal muže oděného plátnem, stojícího nad hladinou řeky:...
Daniel 12:8...tomu, co jsem slyšel, nerozuměl. Proto jsem se zeptal: "Jak to všechno dopadne, můj pane?" "Musíš jít,...
Amos 6:10... a najde někoho, kdo se tam v koutku skrylzeptá se: "Je s tebou ještě někdo?" "Nikdo," hlesne on. A...
Amos 7:8...olovnicí, s olovnicí v ruce. "Co vidíš, Amosi?" zeptal se Hospodin. "Olovnici," odpověděl jsem. Tehdy mi...
Amos 8:2...Hle - koš zralého ovoce! "Co vidíš, Amosi?" zeptal se . "Koš zralého ovoce," odpověděl jsem. Tehdy mi...
Ageus 2:11...slovo Hospodinovo: "Tak praví Hospodin zástupůZeptej se kněží na zákon: Kdyby někdo nesl v cípu svého...
Zachariáš 1:9...rudí, zlataví a bílí. "Co to znamená, pane?" zeptal jsem se. "Ukážu ti, co to znamená," odpověděl mi...
Zachariáš 2:2...a hle - uviděl jsem čtyři rohy. "Co to znamená?" zeptal jsem se anděla mluvícího se mnou. "To jsou rohy,...
Zachariáš 2:6...a hle - muž s měřicí šňůrou v ruce. "Kam jdeš?" zeptal jsem se. "Změřit Jeruzalém," odpověděl mi. "Zjistit,...
Zachariáš 4:2... jako se probouzí ten, kdo spí. "Co vidíš?" zeptal se . "Vidím svícen," odpověděl jsem, "celý ze...
Zachariáš 4:4...vpravo od mísy a druhá vlevo." Tehdy jsem se zeptal anděla mluvícího se mnou: "Co to znamená, pane?" "Ty...
Zachariáš 4:11...oči Hospodinovy, procházející všechnu zemi." Zeptal jsem se ho: "A co znamenají ty dvě olivy vpravo a...
Zachariáš 4:12...ty dvě olivy vpravo a vlevo od svícnu?" Zeptal jsem se znovu: "Co znamenají ty dvě olivové...
Zachariáš 5:2...oči a hle - jakýsi letící svitek! "Co vidíš?" zeptal se anděl. "Vidím letící svitek, 20 loktů dlouhý a...
Zachariáš 5:6...a podívej se, co se to objevuje." "Co to je?" zeptal jsem se. "Koš na měření," odpověděl. "Takhle to...
Zachariáš 5:10...zvedly ho mezi nebe a zemi. "Kam ten koš nesou?" zeptal jsem se anděla mluvícího se mnou. "Do babylonské...
Zachariáš 6:4...- samí statní hřebci. "Co to znamená, pane?" zeptal jsem se anděla mluvícího se mnou. "To vyrážejí čtyři...
Zachariáš 7:3...s jeho muži, aby prosili Hospodina o přízeňzeptali se kněží v chrámě Hospodina zástupů a rovněž...
Zachariáš 13:6...obdělávám zemi jako nevolník." A když se někdo zeptá: "A co ty jizvy, co máš na hrudi?" odpoví: "To ...
Matouš 9:4...Ježíš ale znal jejich myšlenky, a tak se jich zeptal: "Proč si hned myslíte něco zlého? Co je podle vás...
Matouš 9:28... slepci přišli za ním. "Věříte, že to dokážu?" zeptal se jich Ježíš. "Ano, Pane," odpověděli. Dotkl se...
Matouš 13:28...jim: ‚To udělal nepřítel.' Služebníci se zeptali: ‚Chceš, abychom ho šli vytrhat?' Ale on řekl:...
Matouš 15:34...nasytit takový zástup?" "Kolik máte chlebů?" zeptal se Ježíš. "Sedm - a pár malých rybek," odpověděli....
Matouš 16:13... Když Ježíš přišel do okolí Cesareje Filipovyzeptal se svých učedníků: "Za koho mají lidé Syna člověka?"...
Matouš 16:15...za jiného z proroků." "A za koho máte vy?" zeptal se. "Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!" odpověděl mu...
Matouš 17:10...Syn člověka nevstane z mrtvých." Učedníci se ho zeptali: "Proč tedy znalci Písma říkají, že nejdříve musí...
Matouš 17:19...později přišli za Ježíšem a v soukromí se ho zeptali: "Proč jsme ho my nemohli vyhnat?" [21] "Kvůli své...
Matouš 19:18...vejít do života, dodržuj přikázání." "A která?" zeptal se. Ježíš odpověděl: "‚Nezabíjej, necizolož, nekraď,...
Matouš 20:21... klaněla se mu a o něco ho prosila. "Co chceš?" zeptal se . Odpověděla: "Řekni, tito dva moji synové...
Matouš 20:32...se nad námi!" Ježíš se zastavil, zavolal jezeptal se: "Co pro vás mám udělat?" "Pane," odpověděli, "...
Matouš 21:24...Kdo k tomu zmocnil?!" " se vás také na něco zeptám," řekl jim na to Ježíš. "Když mi odpovíte, i vám...
Matouš 22:20...mu tedy denár. "Čí je ten obraz a nápis?" zeptal se jich. "Císařův," odpověděli. "Dejte tedy císaři,...
Matouš 22:23...(kteří tvrdí, že není žádné vzkříšení) a zeptali se ho: "Mistře, Mojžíš řekl, že když ženatý muž...
Matouš 22:35...se tam. Jeden z nich, znalec Zákona, se pak zeptal, aby ho vyzkoušel: "Mistře, které je největší...
Matouš 22:41..." A když se farizeové sešli, Ježíš se jich zeptal: "Co si myslíte o Mesiáši? Čí je to syn?" "Davidův,"...
Matouš 22:46... Od toho dne se ho nikdo neodvážil na nic zeptat. Tehdy Ježíš mluvil k zástupům a svým učedníkům...
Matouš 26:15...kněžím. "Co mi dáte, když vám ho zradím?" zeptal se. Odpočítali mu třicet stříbrných. Od chvíle...
Matouš 27:11...Ježíš zatím stanul před prokurátorem. Ten se ho zeptal: "Tak ty jsi židovský král?" "Sám to říkáš,"...
Matouš 27:13... "Neslyšíš, z čeho všeho obviňují?" zeptal se ho Pilát. Ježíš ale k prokurátorovu velikému...
Matouš 27:17...Barabáš. Když se sešly zástupy, Pilát se jich zeptal: "Koho chcete, abych vám propustil? Barabáše, nebo...
Matouš 27:21... a Ježíše aby nechali zemřít. Prokurátor se jich zeptal: "Kterého z těch dvou vám mám propustit?"...
Marek 2:8...v duchu ihned poznal, co si pro sebe říkají, a zeptal se jich: "Jak to přemýšlíte? Co je snadnější? Říci...
Marek 3:4...řekl: "Postav se doprostřed." Potom se jich zeptal: "Smí se v sobotu konat dobro, nebo zlo? Zachránit...
Marek 5:30...pocítil, že z něj vyšla moc. Otočil se v davuzeptal se: "Kdo se dotkl mého roucha?" Jeho učedníci mu...
Marek 7:5...a lehátek. Farizeové a znalci Písma se ho tedy zeptali: "Proč se tvoji učedníci nechovají podle tradice...
Marek 8:5... "Vždyť je tu pustina!" "Kolik máte chlebů?" zeptal se jich. "Sedm," odpověděli. Nechal tedy zástup...
Marek 8:29...za jednoho z proroků." "A za koho máte vy?" zeptal se. "Ty jsi Mesiáš!" odpověděl mu Petr. On je ale...
Marek 9:11... co to jevstát z mrtvých'. Potom se ho zeptali: "Proč ale znalci Písma říkají, že nejdříve musí...
Marek 9:16...němu a zdravili ho. "Proč se s nimi dohadujete?" zeptal se jich Ježíš. "Mistře," odpověděl mu jeden ze...
Marek 9:21...upadl a s pěnou u úst se válel po zemi. Ježíš se zeptal jeho otce: "Jak dlouho se mu to děje?" "Od dětství,"...
Marek 9:32...mrtvých." Oni ta slova nechápali, ale báli se ho zeptat. Když přišel domů do Kafarnaum, ptal se jich: "O čem...
Marek 10:36...abys nám splnil přání." "Co pro vás mám udělat?" zeptal se jich. "Nech nás sedět ve své slávě - jednoho po...
Marek 10:51...plášť, zvedl se a došel k Ježíšovi. Ježíš se ho zeptal: "Co mám pro tebe udělat?" "Rabboni, vidím!"...
Marek 11:29...Kdo k tomu zmocnil?!" "Také se vás na něco zeptám," řekl jim Ježíš. "Odpovězte mi a vám pak řeknu,...
Marek 12:16...mi denár, se podívám." Když mu ho podalizeptal se jich: "Čí je ten obraz a nápis?" "Císařův,"...
Marek 12:28... jak dobře jim odpověděl. Přistoupil tedyzeptal se ho: "Které přikázání je ze všech nejdůležitější?"...
Marek 12:34...království." A nikdo se ho neodvažoval na nic zeptat. Když potom Ježíš vyučoval v chrámu, zeptal se: "Jak...
Marek 12:35...nic zeptat. Když potom Ježíš vyučoval v chrámuzeptal se: "Jak mohou znalci Písma říkat, že Mesiáš je...
Marek 14:12...se obětuje velikonoční beránek, se ho učedníci zeptali: "Kam ti máme jít připravit k jídlu velikonočního...
Marek 14:61...mlčel a nic neodpovídal. Nakonec se ho velekněz zeptal: "Jsi Mesiáš, Syn Požehnaného?" "Jsem," řekl Ježíš....
Marek 15:2... odvedli ho a vydali Pilátovi. Pilát se ho zeptal: "Tak ty jsi židovský král?" "Sám to říkáš,"...
Marek 15:9... aby se zachoval jako obvykle. Pilát se jich zeptal: "Chcete, abych vám propustil židovského krále?"...
Lukáš 1:18...Pánu připravený lid." "Podle čeho to poznám?" zeptal se anděla Zachariáš. "Vždyť jsem stařec! I moje...
Lukáš 1:34...kralování bude bez konce." "Jak se to stane?" zeptala se Marie anděla. "Vždyť jsem ještě nepoznala muže."...
Lukáš 6:9..." Vstal tedy a postavil se tam. "Na něco se vás zeptám," řekl jim Ježíš. "Smí se v sobotu konat dobro, nebo...
Lukáš 7:44... "Správně," řekl Ježíš. Otočil se k ženězeptal se Šimona: "Vidíš tu ženu? Když jsem přišel do tvého...
Lukáš 8:25...rázem přestaly a byl klid. "Kde je vaše víra?" zeptal se jich. Zděšeni a ohromeni se pak ptali jeden...
Lukáš 8:30...démonem hnán do pouště.) "Jak se jmenuješ?" zeptal se ho Ježíš. "Legie," odpověděl. Vstoupilo totiž do...
Lukáš 9:18...zbyly. Jednou, když se odešel modlit do ústranízeptal se přítomných učedníků: "Za koho mají zástupy?"...
Lukáš 9:20...z dávných proroků." "A za koho máte vy?" zeptal se. "Za Božího Mesiáše!" odpověděl mu Petr. Tehdy je...
Lukáš 9:45...skryt, takže mu nerozuměli, ale báli se ho zeptat. Tehdy mezi nimi vyvstala otázka, kdo z nich je...
Lukáš 10:29...se ale chtěl nějak ospravedlnit, a tak se Ježíše zeptal: "A kdo je můj bližní?" Ježíš mu odpověděl: "Jeden...
Lukáš 12:41...přijde v hodinu, o které netušíte." "Pane," zeptal se ho Petr, "říkáš to podobenství jen nám, nebo i...
Lukáš 13:23...procházel města i vesnice a učil. Někdo se ho zeptal: "Pane, bude spasen jen málokdo?" Tehdy jim řekl:...
Lukáš 14:3... Ježíš se přítomných znalců Zákona a farizeů zeptal: "Smí se v sobotu uzdravovat, nebo ne?" Mlčeli, a...
Lukáš 14:5...tak ho vzal, uzdravil a propustil. Potom se jich zeptal: "Kdyby někomu z vás v sobotní den spadl syn anebo...
Lukáš 16:5...zavolal všechny dlužníky svého pána. Prvního se zeptal: ‚Kolik dlužíš mému pánu?' ‚Sto sudů oleje,'...
Lukáš 16:7...- rychle si sedni a napiš padesát.' Dalšího se zeptal: ‚A kolik dlužíš ty?' ‚Sto měr pšenice,' odpověděl....
Lukáš 17:17...Samaritán. "Copak jich nebylo očištěno deset?" zeptal se Ježíš. "Kde je těch zbylých devět? Nikdo z nich...
Lukáš 17:20...víra uzdravila." Když se ho jednou farizeové zeptali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim: "Boží...
Lukáš 17:37...bude vzata a druhá zanechána." "Kde, Pane?" zeptali se ho. "Kde je mrtvola, tam se slétnou supi,"...
Lukáš 18:18...do něj nevejde." Tehdy se ho jeden přední muž zeptal: "Dobrý mistře, co mám udělat, abych se stal dědicem...
Lukáš 18:40...ho k sobě přivést. Když přistoupil, Ježíš se ho zeptal: "Co mám pro tebe udělat?" "Pane, vidím!" zvolal...
Lukáš 20:3...Odpověděl jim: " se vás také na něco zeptám. Povězte mi, byl Janův křest z nebe, nebo z...
Lukáš 20:21...vydat vládě a pravomoci římského prokurátoraZeptali se ho: "Mistře, víme, že mluvíš i učíš správně a že...
Lukáš 20:27...někteří ze saduceů (kteří popírají vzkříšení) a zeptali se ho: "Mistře, Mojžíš nám napsal, že když ženatý...
Lukáš 20:41...ho totiž neodvažovali na nic ptát. Ježíš se jich zeptal: "Jak mohou říkat, že Mesiáš je Davidův syn? Sám...
Lukáš 21:7... Všechno bude zbořeno." "Mistře, kdy to bude?" zeptali se ho. "Jaké bude znamení času, kdy se to stát?"...
Lukáš 22:9...k velikonoční večeři." "Kde ho máme připravit?" zeptali se. Odpověděl: "Jen co vejdete do města, potká vás...
Lukáš 22:35...zakokrhá kohout, třikrát zapřeš, že znáš." Zeptal se jich: "Když jsem vás poslal bez měšce, mošny a...
Lukáš 22:68...neuvěříte," odpověděl Ježíš. "A kdybych se vás zeptal, stejně mi neodpovíte. Od této chvíle bude Syn...
Lukáš 23:3...a nazývá se králem, Mesiášem." Pilát se ho zeptal: "Tak ty jsi židovský král?" "Sám to říkáš,"...
Lukáš 23:6...a došel sem!" Jakmile to Pilát uslyšelzeptal se: "Takže ten člověk je Galilejec?" A když se...
Lukáš 24:17...jejich očím, aby ho poznali. Ježíš se jich zeptal: "O čem si to cestou povídáte, že jste tak smutní?"...
Lukáš 24:19...o tom, co se tam v těchto dnech stalo!" "O čem?" zeptal se jich. "O Ježíši Nazaretském," odvětili. "Byl to...
Lukáš 24:41...nemohli samou radostí uvěřit a jen se divilizeptal se jich: "Máte tu něco k jídlu?" Podali mu tedy kus...
Jan 1:21... " nejsem Mesiáš," prohlásil. "Kdo tedy jsi?" zeptali se ho. "Eliáš?" Řekl: "Nejsem." "Jsi ten Prorok?"...
Jan 1:25...vyslanci patřili k farizeůmZeptali se ho: "Proč tedy křtíš, když nejsi Mesiáš ani...
Jan 1:38...obrátil a uviděl, jak jdou za ním. "Co hledáte?" zeptal se jich. Řekli mu: "Rabbi" (což se překládá:...
Jan 1:48... v němž není žádná lest!" "Odkud znáš?" zeptal se Natanael. "Viděl jsem pod fíkovníkem," řekl mu...
Jan 3:9... kdo se narodil z Ducha." "Jak se to může stát?" zeptal se Nikodém. "Ty jsi učitel Izraele, a nevíš to?"...
Jan 4:9...do města nakoupit jídlo.) Samařská žena se ho zeptala: "Jak to, že ty, Žid, žádáš , Samaritánku, o...
Jan 5:6... že je dlouho nemocen. "Chceš být uzdraven?" zeptal se ho. "Pane, nemám nikoho, kdo by snesl do...
Jan 6:5...oči, a když uviděl, že za ním jde takový zástupzeptal se Filipa: "Kde nakoupíme chleby, aby se ti lidé...
Jan 6:28..." "Co máme dělat, abychom konali Boží skutky?" zeptali se ho. Ježíš jim odpověděl: "Toto je ten Boží...
Jan 6:30...zázrak uděláš, abychom ho viděli a uvěřili ti?" zeptali se ho. "Co děláš? Naši otcové jedli na poušti manu,...
Jan 6:67... s ním nechtěli nic mít. "Chcete odejít i vy?" zeptal se Ježíš tehdy svých Dvanácti. "Pane, ke komu bychom...
Jan 8:10...s tou ženou stojící uprostřed. Ježíš se zvedlzeptal se : "Kde jsou tvoji žalobci, ženo? Nikdo ...
Jan 8:25...jsem,' zemřete ve svých hříších." "A kdo jsi?" zeptali se ho. "Říkám vám to od začátku," odpověděl jim...
Jan 9:2...člověka slepého od narození. Jeho učedníci se ho zeptali: "Rabbi, kdo zhřešil: on, nebo jeho rodiče, že se...
Jan 9:17...na dva tábory. Pak se toho slepce znovu zeptali: "Kdo to podle tebe je, že ti otevřel oči?" "Je to...
Jan 9:35...se Ježíš doslechl, že ho vyhnali, našel hozeptal se: "Věříš v Syna člověka?" "Pane," odpověděl, "kdo...
Jan 11:34...s . Hluboce pohnut v duchu a rozrušen se zeptal: "Kam jste ho položili?" "Pojď se podívat, Pane,"...
Jan 13:24...po Ježíšově boku. Šimon Petr mu naznačil, se zeptá, o kom to mluvil. Objal ho tedy a zeptal se: "Pane,...
Jan 13:25... se zeptá, o kom to mluvil. Objal ho tedyzeptal se: "Pane, kdo to je?" "Ten, komu podám namočené...
Jan 13:36...mít lásku jedni k druhým." Šimon Petr se ho zeptal: "Pane, kam jdeš?" "Tam, kam jdu, teď za mnou...
Jan 16:19... o čem mluví." Ježíš poznal, že se ho chtěli zeptat, a tak jim řekl: "Dohadujete se o tom, že jsem řekl:...
Jan 18:7...," ucouvli a padli k zemi. "Koho hledáte?" zeptal se jich znovu. "Ježíše Nazaretského!" opakovali. "...
Jan 18:17...s vrátnou a uvedl Petra dovnitř. Vrátná se Petra zeptala: "Nepatříš také k jeho učedníkům?" "Nepatřím," řekl...
Jan 18:21...Židé; nic jsem neříkal potají. Proč se ptáš Zeptej se těch, kdo slyšeli mluvit. Ti vědí, co jsem...
Jan 18:25... Šimon Petr zatím stál u ohně a ohříval seZeptali se ho: "Nepatříš snad k jeho učedníkům?" "Nepatřím...
Jan 18:33...a zavolal si Ježíše. "Tak ty jsi židovský král?" zeptal se ho. Ježíš odpověděl: "Říkáš to sám od sebe, nebo...
Jan 18:37... království ale není odsud." "Takže jsi král?" zeptal se ho Pilát. "Sám říkáš, že jsem král," odpověděl...
Jan 20:13...u hlavy a druhého u nohou. "Proč pláčeš, ženo?" zeptali se . "Vzali mého Pána a nevím, kam ho dali,"...
Jan 20:15...ale, že je to on). "Proč pláčeš, ženo?" zeptal se Ježíš. "Koho hledáš?" V domnění, že je to...
Jan 21:12...řekl jim Ježíš. Nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat: "Kdo jsi?" protože věděli, že je to Pán. Ježíš...
Jan 21:15...ukázal učedníkům. Po snídani se Ježíš zeptal Šimona Petra: "Šimone Janův, miluješ více než...
Jan 21:16...mu na to řekl: "Pas beránky." Potom se ho zeptal podruhé: "Šimone Janův, miluješ ?" "Ano, Pane,"...
Jan 21:17...mu Ježíš řekl: "Pečuj o ovce." Potom se ho zeptal potřetí: "Šimone Janův, máš rád?" Petr se...
Jan 21:20... (Byl to ten, který ho tehdy při večeři objalzeptal se: "Pane, kdo zradí?") Když ho Petr uviděl,...
Jan 21:21...se: "Pane, kdo zradí?") Když ho Petr uvidělzeptal se Ježíše: "Pane, a co on?" Ježíš mu řekl: "Jestli...
Skutky 1:6...Duchem svatým." Ti, kdo s ním byli, se ho zeptali: "Pane, obnovíš teď království Izraele?"...
Skutky 5:27...a postavili před Veleradu, velekněz se jich zeptal: "Copak jsme vám přísně nezakázali učit o tom jménu?...
Skutky 7:1...jeho tvář jako tvář anděla. Velekněz se ho zeptal: "Je to tak?" Štěpán odpověděl: "Bratři a otcové,...
Skutky 8:30...doběhl a uslyšel ho, jak čte proroka IzaiášeZeptal se ho: "Rozumíš tomu, co čteš?" "Jak bych mohl?"...
Skutky 8:34...byl na zemi připraven o život." Komoří se Filipa zeptal: "Prosím , o kom to prorok mluví? O sobě, nebo o...
Skutky 9:5...hlas: "Saule, Saule, proč pronásleduješ?" Zeptal se: "Kdo jsi, Pane?" Ten odpověděl: " jsem Ježíš,...
Skutky 10:4...říká: "Kornelie!" V úleku na něj vytřeštil očizeptal se: "Co je, Pane?" Anděl mu řekl: "Tvé modlitby a...
Skutky 10:29...přijal vaše pozvání a přišel jsem. Mohu se zeptat, proč jste pozvali?" Kornelius odpověděl: "Před...
Skutky 19:2...a dorazil do Efesu, kde nalezl nějaké učedníkyZeptal se jich: "Přijali jste Ducha svatého, když jste...
Skutky 22:8...hlas: ‚Saule, Saule, proč pronásleduješ?' Zeptal jsem se: ‚Kdo jsi, Pane?' a on odpověděl: ‚ jsem...
Skutky 22:10...hlas, který ke mně mluvil, ale neslyšeliZeptal jsem se: ‚Pane, co mám dělat?' a Pán mi řekl: ‚Vstaň...
Skutky 22:27...člověk je římský občan!" Velitel se šel Pavla zeptat: "Pověz mi, ty jsi římský občan?" "Ano," odpověděl...
Skutky 23:34...a předali mu Pavla. Poté, co si dopis přečetlzeptal se, z které je provincie. Když zjistil, že z Kilikie...
Skutky 26:15... pronásleduješ? Marně kopeš proti bodcům!' Zeptal jsem se: ‚Kdo jsi, Pane?' a on řekl: ‚ jsem Ježíš,...
1. Petr 3:15...připraveni podat odpověď každému, kdo se vás zeptá na důvod vaší naděje. Vždy ovšem s vlídností a úctou...
Zjevení 7:13...věků. Amen!" Jeden z těch starců pak promluvilzeptal se : "Kdo jsou ti oblečení do bílých rouch a odkud...

Slova obsahující zeptám: zeptám (6) zeptáme (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |