Zemských

Hledám varianty 'zemských' [ zemští (1) zemským (5) zemských (4) zemský (4) zemském (2) zemské (20) ]. Nalezeno 35 veršù.
Genesis 1:25...druhy polní zvěře a dobytka i všemožné druhy zemské havěti. A Bůh viděl, že je to dobré. Tehdy Bůh řekl:...
Genesis 2:6...Ze země však vystupovala pára a zavlažovala celý zemský povrch. Hospodin Bůh pak z prachu země zformoval...
Genesis 6:20... z různých druhů dobytka i z všemožných druhů zemské havěti. Z toho všeho k tobě přijde po páru, abys je...
Genesis 8:13...odsunul příklop archy, podíval se ven a hlezemský povrch osychal. Dvacátého sedmého dne druhého měsíce...
Genesis 13:16...bude jako prachu země: bude-li možné sečíst zemský prach, půjde sečíst i tvé símě. Vstaň, projdi tu...
Genesis 42:6...v kanaánské zemi byl hlad. Protože nejvyšším zemským správcem byl Josef a byl to on, kdo prodával zrní...
Leviticus 20:25... Neposkvrňujte se zvířaty, ptáky nebo jakýmkoli zemským plazem, které jsem oddělil, aby pro vás byli...
Deuteronomium 33:17... jeho rohy jsou rohy buvolí; národy ze všech zemských končinon těmi rohy porazí. Takové jsou...
2. Letopisů 1:9... Vždyť jsi učinil králem lidu početného jako zemský prach. Dej mi tedy moudrost a poznání, abych dovedl...
Job 28:24...k , to on , kde se nachází. On vidí všechny zemské končiny, všechno pod nebem si prohlíží. Když vítr...
Job 38:18...smrti? Spatřil jsi brány temnoty? Pochopils zemské rozměry? Jen pověz, když všemu rozumíš! Kudy vede...
Žalmy 22:28...jej hledají: vaše srdce žije navěky! Všechny zemské končiny se rozpomenou a k Hospodinu se navrátí; před...
Žalmy 59:14...ve svém hněvu, vyhlaď dočista! Jen se dozví zemské končiny, že Bůh je vládcem Jákoba! séla Večer se...
Žalmy 74:17...i slunce ty jsi umístil. Ty jsi vymezil všechny zemské hranice, léto i zimu sám jsi vytvořil. Vzpomeň si,...
Žalmy 82:5... v temnotách stále tápají, bortí se všechny zemské základy! Ano, řekl jsem: Vy jste bohové, všichni...
Žalmy 139:15...byl vskrytu formován, když jsem byl hnětenzemských hlubinách! Můj zárodek tvé oči viděly, všechno jsi...
Přísloví 30:4...Kdo shrnul moře do pláště? Kdo založil všechny zemské končiny? Víš, jak se jmenuje? A jak jeho syn?...
Izaiáš 14:9...kvůli tobě své mrtvé burcuje, všechny někdejší zemské vladaře; nutí vstát z jejich trůnů všechny krále...
Izaiáš 23:17...smilnit se všemi královstvími světa na celém zemském povrchu. Výdělek a zisk Týru však bude zasvěcen...
Izaiáš 24:18...se sklapne past. Nebeské průduchy se otevřouzemské základy se otřesou: Země se láme, láme se, země se...
Izaiáš 40:28...neslyšíš? Hospodin, Bůh věčnosti, jenž stvořil zemské končiny, není unaven ani vyčerpán - jeho moudrost je...
Izaiáš 44:23... nebesa, Hospodin to učinil; radostně křičtezemské hlubiny! hory zvučně zpívají i lesy a všechny...
Izaiáš 45:22...mne! Obraťte se ke mně, jste spaseny, všechny zemské končiny - vždyť jsem Bůh a žádný jiný není. Při...
Izaiáš 48:20...jásotem, všude to rozhlaste, vyřiďte ve všech zemských končinách: "Hospodin vykoupil svého služebníka...
Izaiáš 52:10...obnažil všem národům přímo na očích, aby všechny zemské končiny viděly spásu, již náš Bůh připravil. Pryč,...
Jeremiáš 40:7...král jmenoval Gedaliáše, syna Achikamovazemským správcem a že mu svěřil muže, ženy a děti ze zemské...
Jeremiáš 41:2... mečem. Tak zavraždili člověka, kterého jmenoval zemským správcem sám babylonský král. Išmael tenkrát...
Jeremiáš 41:18...Gedaliáše, syna Achikamova, kterého jmenoval zemským správcem sám babylonský král. Všichni vojenští...
Pláč 4:12...oheň, jenž pohltil jeho základy. Nevěřili by zemští králové a nikdo z vládců světa, že vejde zapřisáhlý...
Amos 4:13... ten, který tvoří svítání i tmu a překračuje zemské výšiny, jméno Hospodin, Bůh zástupů. Slyšte...
Micheáš 5:3...v bezpečí, neboť on bude veliký po nejzazší zemské končiny. On bude naším pokojem. k nám do země...
Micheáš 6:2...Slyšte, hory, Hospodinovu při, slyšte, odvěké zemské základy! Hospodin žalobu na svůj lid, vznáší...
Skutky 17:26...člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich...
Židům 11:38... Bloudili po pustinách a horách, po jeskyníchzemských roklinách. Ti všichni díky víře došli u Boha...
Zjevení 7:1...stáli ve čtyřech koutech země a drželi čtyři zemské větry, aby vítr nevál na zem ani na moře ani na...

Slova obsahující zemských: pozemských (1) zemských (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |