Zemřel

Hledám varianty 'zemřel' [ zemřu (10) zemřou (13) zemřít (81) zemři (1) zemřete (7) zemřeš (19) zemřeme (8) zemřelo (8) zemřeli (39) zemřela (16) zemřel (156) zemře (87) ]. Nalezeny 413 verše.
Genesis 2:17...nejez, neboť v den, kdy bys z něj jedl, jistě zemřeš." Hospodin Bůh také řekl: "Není dobré, aby člověk...
Genesis 3:3...‚Nejezte z něj, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete.'" Na to had ženě řekl: "Určitě...
Genesis 5:5...syny a dcery. Adam žil celkem 930 let a potom zemřel. Když bylo Setovi 105 let, zplodil Enoše...
Genesis 5:8...syny a dcery. Set žil celkem 912 let a potom zemřel. Když bylo Enošovi 90 let, zplodil Kénana...
Genesis 5:11...syny a dcery. Enoš žil celkem 905 let a potom zemřel. Když bylo Kénanovi 70 let, zplodil Mahalalela...
Genesis 5:14...syny a dcery. Kénan žil celkem 910 let a potom zemřel. Když bylo Mahalalelovi 65 let, zplodil Járeda...
Genesis 5:17...a dcery. Mahalalel žil celkem 895 let a potom zemřel. Když bylo Járedovi 162 let, zplodil Enocha...
Genesis 5:20...syny a dcery. Járed žil celkem 962 let a potom zemřel. Když bylo Enochovi 65 let, zplodil Metuzaléma...
Genesis 5:27...a dcery. Metuzalém žil celkem 969 let a potom zemřel. Když bylo Lámechovi 182 let, zplodil...
Genesis 5:31...syny a dcery. Lámech žil celkem 777 let a potom zemřel. A když bylo Noemovi 500 let, zplodil Sema, Chama a...
Genesis 9:29...ještě 350 let. Noe žil celkem 950 let a potom zemřel. Toto jsou rody Noemových synů Sema, Chama a Jáfeta...
Genesis 11:28...a Hárana; Háran pak zplodil Lota. Háran však zemřel ve své vlasti, v chaldejském Uru, dříve než jeho...
Genesis 11:32...do Cháranu, usadili se tam. Terach žil 205 letzemřel v Cháranu. Hospodin Bůh řekl Abramovi: "Odejdi ze...
Genesis 19:19...utéct do hor, a tak mne to neštěstí postihnezemřu. Pohleď prosím, tamto město je dost blízko, abych tam...
Genesis 20:3...Bůh a řekl mu: "Kvůli ženě, kterou sis vzal, teď zemřeš. Vždyť je vdaná za jiného muže!" Abimelech s ale...
Genesis 20:7...naživu. Jestliže ji však nevrátíš, věz, že jistě zemřeš - ty i všichni, kdo k tobě patří." Abimelech tedy...
Genesis 23:2...žila 127 let; tak dlouhý byl Sářin život. Sára zemřela v Kiriat-arbě (což je Hebron) v kanaánské zemi a...
Genesis 25:18...leží před Egyptem směrem k Asýrii). A Izmael zemřel v neshodě se všemi příbuznými. Toto je příběh...
Genesis 26:9...sestra'?" "Myslel jsem si, že bych kvůli mohl zemřít," odpověděl mu Izák. Abimelech zvolal: "Cos nám to...
Genesis 26:11...se dotkne tohoto muže nebo jeho manželky, musí zemřít!" Izák pak v zemi sel a téhož roku sklidil...
Genesis 31:32...násilím. Jestli ale u někoho najdeš své bohy,  zemře! Prohledej věci před našimi druhy a vezmi si, co...
Genesis 35:8...ukázal Bůh, když utíkal před svým bratrem. Tehdy zemřela Rebečina chůva Debora a byla pochována pod oním...
Genesis 35:19...ho však pojmenoval Benjamín, Syn pravice. Ráchel zemřela a byla pohřbena na cestě k Efratě (což je Betlém)....
Genesis 36:33...Beorův, a jeho město se jmenovalo Dinhaba. Když zemřel Bela, kraloval na jeho místě Jobab, syn Zerachův z...
Genesis 36:34...na jeho místě Jobab, syn Zerachův z Bosry. Když zemřel Jobab, kraloval na jeho místě Chušam z temanské země...
Genesis 36:35...na jeho místě Chušam z temanské země. Když zemřel Chušam, kraloval na jeho místě Hadad, syn Bedadův,...
Genesis 36:36...kraji. Jeho město se jmenovalo Avit. Když zemřel Hadad, kraloval na jeho místě Samla z Masreky. Když...
Genesis 36:37... kraloval na jeho místě Samla z Masreky. Když zemřel Samla, kraloval na jeho místě Šaul z Rechobot-naharu...
Genesis 36:38...na jeho místě Šaul z Rechobot-naharu. Když zemřel Šaul, kraloval na jeho místě Baal-chanan, syn...
Genesis 36:39...na jeho místě Baal-chanan, syn Akborův. Když zemřel Baal-chanan, syn Akborův, kraloval na jeho místě...
Genesis 38:7... však byl Hospodinu odporný a Hospodin ho nechal zemřít. Juda tedy řekl Onanovi: "Spi s manželkou svého...
Genesis 38:10...dělal, však bylo Hospodinu odporné, a tak nechal zemřít i jeho. Tehdy Juda řekl své snaše Támar: "Zůstaň...
Genesis 38:12... Po dlouhé době Judova manželka, dcera Šuovazemřela. Když se Juda po její smrti utěšil, odešel se svým...
Genesis 44:9...zlato? U koho z tvých služebníků se to najde,  zemře a z nás jsou pánovi otroci!" On řekl: "Dobrá. Mým...
Genesis 44:22...nemůže opustit svého otce. Když ho opustí, otec zemře!' Ty jsi však svým služebníkům řekl: ‚Nepřijde-li s...
Genesis 44:31...celou duší? uvidí, že s námi chlapec nenízemře. Tak přivedeme šediny tvého služebníka, našeho otce,...
Genesis 46:12... Peres a Zerach (Er a Onan však v kanaánské zemi zemřeli). Peres měl syny Checrona a Chamula. Synové...
Genesis 46:30...objetí. Izrael tehdy Josefovi řekl: "Teď mohu zemřít. Vždyť vidím tvou tvář - ty opravdu žiješ!" Josef...
Genesis 48:7...to tak proto, že mi Ráchel na cestě z Padanu zemřela. Byli jsme v kanaánské zemi, zbýval jen kousek...
Genesis 50:26...obrátí zřetel, vyneste kosti odsud!" Josef zemřel ve věku 110 let. Nabalzamovali ho a uložili v Egyptě...
Exodus 1:6...sedmdesát osob. Josef byl v Egyptě. Josef pak zemřel a také všichni jeho bratři a celé to pokolení....
Exodus 2:23...v cizí zemi." Po mnoha letech pak egyptský král zemřel. Synové Izraele kvůli svému zotročení sténali a...
Exodus 4:19...Egypta, neboť všichni, kdo ti usilovali o životzemřeli." Mojžíš tedy vzal manželku a syny, posadil je na...
Exodus 10:28...chodit na oči. V den, kdy mi přijdeš na očizemřeš!" Mojžíš odpověděl: "Máš pravdu - se neuvidíme."...
Exodus 11:5...Egyptem. Všichni prvorození v egyptské zemi zemřou, od prvorozeného syna faraonova, jenž měl sedět na...
Exodus 14:11...dost hrobů? Proč jsi nás odtud vyvedl? Abychom zemřeli na poušti? Cos nám to udělal? Proč jsi nás vyváděl...
Exodus 14:12...Egyptu! Otročit Egyptu bylo určitě lepší než zemřít na poušti!" Mojžíš lidu odpověděl: "Nebojte se!...
Exodus 19:12...jejího okraje. Každý, kdo se dotkne hory, musí zemřít, ovšem bez doteku lidské ruky. Bude ukamenován nebo...
Exodus 21:12... bez výkupného." "Kdo udeří člověka tak, že zemře, musí zemřít. Pokud mu však neukládal o život, ale...
Exodus 21:14... takového odtrhneš i od mého oltáře, aby zemřel. Kdo udeří svého otce nebo matku, musí zemřít...
Exodus 21:15...zemřel. Kdo udeří svého otce nebo matku, musí zemřít. Kdo unese člověka, musí zemřít, byl dotyčný...
Exodus 21:16...nebo matku, musí zemřít. Kdo unese člověka, musí zemřít, byl dotyčný prodán anebo nalezen v jeho...
Exodus 21:17... Kdo by zlořečil svému otci nebo matce, musí zemřít." "Když při potyčce jeden muž udeří druhého kamenem...
Exodus 21:20...udeří svého otroka nebo děvečku holí tak, že mu zemře pod rukou, musí být dotyčný pomstěn. Jestliže však...
Exodus 21:28...ten zub. Když býk potrká muže nebo ženu tak, že zemřou, musí být ten býk ukamenován a jeho maso se nebude...
Exodus 21:29...býk zabije muže nebo ženu, bude býk ukamenovánzemře i jeho majitel. Jestliže mu bude uloženo výkupné, ...
Exodus 22:1...přistižen při vloupání a bude udeřen tak, že zemře, nebude ten, kdo ho udeřil, vinen prolitou krví....
Exodus 22:18...naživu. Kdokoli by obcoval se zvířetem, musí zemřít. Kdo by obětoval jakýmkoli bohům kromě samotného...
Exodus 31:14...sobotu; je vám svatá. Kdo ji znesvětí, musí zemřít. Každý, kdo by v ten den pracoval, bude vyobcován ze...
Exodus 31:15... kdo by v sobotní den dělal nějakou práci, musí zemřít. synové Izraele zachovávají sobotu; sobotu...
Exodus 35:2... Každý, kdo by v ten den dělal nějakou prácizemře. V sobotní den nerozděláte oheň v žádném ze svých...
Leviticus 10:2...vyšlehl od Hospodina oheň a pohltil je, a tak zemřeli před Hospodinem. Mojžíš řekl Áronovi: "To měl...
Leviticus 16:1...promluvil po smrti dvou Áronových synů, kteří zemřeli, když přistoupili před Hospodina. Hospodin...
Leviticus 20:2...v Izraeli, by daroval své dítě Molochovi, musí zemřít. Prostý lid jej ukamenuje. sám se postavím proti...
Leviticus 20:9... Kdokoli by zlořečil svému otci nebo matce, musí zemřít. Zlořečil svému otci a matce - jeho krev padne na...
Leviticus 20:10...by cizoložil s manželkou svého bližního, musí zemřít - jak cizoložník, tak cizoložnice. Kdokoli by spal s...
Leviticus 20:11...svého otce, zostudil svého otce. Oba musejí zemřít - jejich krev padne na ! Kdokoli by spal se...
Leviticus 20:12...na ! Kdokoli by spal se svou snachou, oba musí zemřít. Spáchali zvrácenost - jejich krev padne na !...
Leviticus 20:13...jako se ženou, oba spáchali ohavnost. Musejí zemřít - jejich krev padne na ! Kdokoli by si vzal...
Leviticus 20:15...netrpte! Kdokoli by obcoval se zvířetem, musí zemřít. Rovněž to zvíře zabijte. Kdyby žena přistoupila ke...
Leviticus 20:16...s pářilo, pak tu ženu i zvíře zabij. Musejí zemřít - jejich krev padne na ! Kdokoli by vzal svou...
Leviticus 20:20... zostudil svého strýce. Oba ponesou svůj hříchzemřou bezdětní. Kdokoli by si vzal manželku svého bratra,...
Leviticus 20:27...žena byl vyvolávačem duchů nebo věštkyní, musí zemřít. Budou ukamenováni - jejich krev padne na !" ...
Leviticus 24:16...hřích. Kdo by se rouhal jménu Hospodina, musí zemřít! Celá obec jej bez milosti ukamenuje. Bude-li se...
Leviticus 24:17...někdo smrtelně udeří kteréhokoli člověka, musí zemřít. Kdo ubije dobytče, nahradí je kus za kus...
Leviticus 24:21...dobytče, nahradí je, ale kdo ubije člověkazemře. Pro hosta i domácího budete mít stejný zákon. ...
Leviticus 27:29...Hospodinu, nebude moci být vyplacen; musí zemřít. Veškeré desátky země, z obilí země nebo z...
Numeri 1:51...vztyčí. Nepovolaný, jenž by se přiblížil, však zemře. Synové Izraele budou tábořit po svých uskupeních,...
Numeri 3:4...ke kněžské službě. Nádab a Abihu však bezdětní zemřeli před Hospodinem, když na poušti Sinaj před...
Numeri 3:10...kněžství. Nepovolaný, jenž by se přiblížil, však zemře." Hospodin promluvil k...
Numeri 3:38... Nepovolaný, jenž by se přiblížil, však měl zemřít. Levité, které Mojžíš s Áronem podle Hospodinova...
Numeri 6:7...při svém otci, matce, bratru ani sestře, kdyby zemřeli, neboť na hlavě znak zasvěcení svému Bohu. Po...
Numeri 6:9...Hospodinu. Kdyby však v jeho blízkosti někdo zemřel náhlou smrtí, a tak poskvrnil znak zasvěcení na jeho...
Numeri 14:37...celou obec k reptání proti Mojžíšovi), mezitím zemřeli. Všechny, kdo o zemi roznesli hanebnou pomluvu,...
Numeri 15:35...stát. Hospodin pak řekl Mojžíšovi: "Ten muž musí zemřít. jej celá obec za táborem ukamenuje." Celá obec...
Numeri 15:36...ho tedy vyvedla za tábor a kamenovali jej,  zemřel, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Hospodin řekl...
Numeri 16:29...všechny tyto skutky a že to nedělám o své vůliZemřou-li tito muži přirozenou smrtí, přihodí-li se jim, co...
Numeri 17:14...živé, a rána se zastavila. Těch, kteří tou ranou zemřeli, bylo 14 700 (kromě těch, kdo zemřeli kvůli...
Numeri 18:3...k vybavení svatyně ani k oltáři - jinak by zemřeli jak oni, tak vy. Připojí se k tobě, aby se starali...
Numeri 18:7...jako dar. Nepovolaný, jenž by se přiblížilzemře." Hospodin promluvil k Áronovi: "Hle, sám jsem ti...
Numeri 19:14...na něm. Toto je zákon o člověku, který by zemřel ve stanu: Kdokoli do toho stanu vejde a kdokoli v...
Numeri 20:1...měsíci na poušť Cin. Lid pobýval v Kádeši. Tam zemřela Miriam a tam byla pochována. Obci tam ale chyběla...
Numeri 20:4...sem do pouště? Abychom tu my i náš dobytek zemřeli? Proč jste nás odvedli z Egypta? Abyste nás...
Numeri 20:26... Áron pak bude připojen ke svému liduzemře tam." Mojžíš tedy učinil, jak mu Hospodin přikázal;...
Numeri 20:28...synu Eleazarovi. Tam, na vrcholu hory, pak Áron zemřel a Mojžíš sestoupil z hory s Eleazarem. Když celá...
Numeri 20:29...hory s Eleazarem. Když celá obec viděla, že Áron zemřel, celý dům Izraele ho oplakával po třicet dní. Když...
Numeri 21:5..."Proč jste nás odvedli z Egypta? Abychom zemřeli na poušti? Není tu chléb, není tu voda a ten...
Numeri 21:6...hady. Na jejich uštknutí mnoho lidí v Izraeli zemřelo. Lid pak přišel k Mojžíši se slovy: "Zhřešili jsme,...
Numeri 23:10...Jákobův, kdo oblak Izraele vyčíslí? Kéž i  zemřu smrtí spravedlivých, kéž jednou skončím jako oni!"...
Numeri 25:9...mezi syny Izraele zastavila. Těch, kdo tou ranou zemřeli, bylo 24 000. Hospodin promluvil k...
Numeri 26:19... Čítaly 40 500 mužů. (Er a Onan, Judovi synovézemřeli v kanaánské zemi.) Synové Judovi po svých rodech:...
Numeri 26:61... Abihu, Eleazar a Itamar. Nádab a Abihu však zemřeli, když před Hospodinem obětovali nepatřičný oheň. Z...
Numeri 26:65...Sinaj. O těch totiž Hospodin řekl: "Musejí zemřít na poušti," a nezůstal z nich nikdo než Káleb, syn...
Numeri 27:3...ke vchodu do Stanu setkávání a řekly: "Náš otec zemřel na poušti, ale nepatřil k tlupě, která se srotila...
Numeri 27:8... K synům Izraele pak promluv takto: Když někdo zemře, aniž měl syna, převedete jeho dědictví na jeho dceru...
Numeri 33:38...Áron podle Hospodinova rozkazu na horu Hór a tam zemřel. Když Áron zemřel na hoře Hór, bylo mu 123 let...
Numeri 33:39...rozkazu na horu Hór a tam zemřel. Když Áron zemřel na hoře Hór, bylo mu 123 let. Tenkrát se aradský...
Numeri 35:16...někdo někoho železným předmětem tak, že dotyčný zemře, je to vrah a jako vrah musí zemřít. Vezme-li do ruky...
Numeri 35:17...kterým lze zabít, a udeří někoho tak, že dotyčný zemře, je to vrah a jako vrah musí zemřít. Vezme-li do ruky...
Numeri 35:18...kterým lze zabít, a udeří někoho tak, že dotyčný zemře, je to vrah a jako vrah musí zemřít. Vraha zabije...
Numeri 35:20...nebo po něm něco úmyslně hodí tak, že dotyčný zemře, anebo někoho z nepřátelství udeří pěstí tak, že...
Numeri 35:21...z nepřátelství udeří pěstí tak, že dotyčný zemře, pak musí ten, kdo ho udeřil, zemřít - je to vrah....
Numeri 35:23...jakýkoli kámen, který může zabít, a dotyčný zemře, ačkoli viník nebyl jeho nepřítelem a nezamýšlel mu...
Numeri 35:31...smrt. Za jeho život nepřijímejte výkupné; musí zemřít. Ani za toho, kdo se uchýlil do útočištného města,...
Numeri 35:32...výkupné, chtěl-li by se vrátit domů dříve, než zemře nejvyšší kněz. Neposkvrňujte zemi, v níž jste; právě...
Deuteronomium 4:22...ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví. Anozemřu v této zemi. Nepřejdu Jordán, ale vy ho přejdete a...
Deuteronomium 5:25...muset poslouchat hlas Hospodina, našeho Bohazemřeme. Kdy který smrtelník slyšel hlas živého Boha...
Deuteronomium 10:6...táhli od studní Bne-jaakan do Mosery. Tam zemřel Áron a tam byl pochován. Na jeho místě pak konal...
Deuteronomium 13:10... Sám na něj vztáhneš ruku jako první, aby zemřel, a pak se připojí všechen lid. Ukamenuj ho k smrti -...
Deuteronomium 17:6...svým branám a ukamenuješ je k smrti. Ten, kdo  zemřít, je popraven na základě výpovědi dvou nebo tří...
Deuteronomium 17:7...Svědkové na něj vztáhnou ruku jako první, aby zemřel, a potom se přidá všechen lid. Odstraň ze svého...
Deuteronomium 17:12... tvému Bohu, anebo soudce, pak ten člověk zemře. Odstraň z Izraele zlo! o tom všechen lid uslyší,...
Deuteronomium 18:16... svého Boha, a nevidím ten veliký oheň - jinak zemřu!" Tehdy mi Hospodin řekl: "Dobře to pověděli...
Deuteronomium 18:20...slovo, které jsem mu nesvěřil, takový prorok  zemře stejně, jako kdyby mluvil jménem cizích bohů." Můžeš...
Deuteronomium 19:12...a vydají jej do rukou krevního mstitele, aby zemřel. Neslituješ se nad ním. Odstraň z Izraele nevinně...
Deuteronomium 22:22...bude přistižen, jak spí s vdanou ženou, oba zemřou - muž, který s tou ženou spal, i ta žena. Odstraň z...
Deuteronomium 22:25...na poli, znásilní ji a vyspí se s , pak  zemře jen ten muž. Dívku netrestej, nezaslouží si smrt. Je...
Deuteronomium 24:3...a pošle ji z domu. Anebo tento její druhý manžel zemře. Její původní manžel, který ji poslal pryč, si ji pak...
Deuteronomium 24:7... aby jej zotročil či prodal, pak ten únosce zemře. Odstraň ze svého středu zlo! Pozor! Při ráně...
Deuteronomium 25:5... Když budou bratři bydlet pospolu a jeden z nich zemře, aniž by měl syna, neprovdá se žena zesnulého ven z...
Deuteronomium 32:50...synům Izraele. Na hoře, na niž vystoupíš, pak zemřeš a budeš připojen ke svému lidu stejně, jako zemřel...
Deuteronomium 34:5... v moábské zemi, pak Hospodinův služebník Mojžíš zemřel, jak Hospodin řekl. Pochoval jej v moábské zemi, v...
Deuteronomium 34:7...ale jeho hrob dodnes nikdo nezná. Když Mojžíš zemřel, bylo mu sto dvacet let. Jeho oči nezeslábly a jeho...
Jozue 1:2...Jozuovi, synu Nunovu: "Mojžíš, můj služebníkzemřel. Ty ale teď vstaň a spolu se vším tímto lidem zde...
Jozue 1:18...a neposlechne tvá slova, mu přikážeš cokolizemře. Jen buď silný a statečný!" Jozue, syn Nunův, pak ze...
Jozue 24:29...Jozue, syn Nunův, služebník Hospodinůvzemřel. Bylo mu sto deset let. Pohřbili ho na jeho dědičném...
Jozue 24:33...Josefových synů. Také Eleazar, syn Áronůvzemřel. Pohřbili ho ve městě Gibeat, které připadlo jeho...
Soudců 1:7...mi Bůh odplatil." Odvedli ho do Jeruzaléma a tam zemřel. Synové Judy zaútočili také na Jeruzalém a dobyli ho...
Soudců 2:8...vykonal. Jozue, syn Nunův, služebník Hospodinůvzemřel ve věku sto deseti let. Pohřbili ho na jeho dědičném...
Soudců 2:10...severně od hory Gaaš. Když celé to pokolení zemřelo a připojilo se ke svým otcům, nastoupilo po nich...
Soudců 3:11...měla mír čtyřicet let, než Otniel, syn Kenazůvzemřel. Potom však synové Izraele znovu jednali v...
Soudců 4:21...ten kolík do spánku, se zabodl do země. Tak zemřel. Vtom dorazil Barák pronásledující Siseru. Jael mu...
Soudců 6:30...tedy řekli Joašovi: "Vyveď svého syna ven,  zemře - za to, že strhl Baalův oltář a skácel Ašeřin kůl...
Soudců 6:31...mohli zachránit? Kdokoli ho bude hájit, do rána zemře! Je-li to bůh, se hájí sám, když mu někdo zboří...
Soudců 8:32...kterému dal jméno Abimelech. Gedeon, syn Joašůvzemřel v utěšeném stáří a byl pohřben v hrobě svého otce...
Soudců 9:54...Žena ho zabila!" Zbrojnoš ho tedy probodl a on zemřel. Když Izraelci uviděli, že Abimelech je mrtev,...
Soudců 10:2...horách a soudil Izrael třiadvacet let. Pak zemřel a byl pohřben v Šamiru. Po něm povstal Jair...
Soudců 10:5...jim říká Chavot-jair, Jairovy vesnice. Jair pak zemřel a byl pohřben v Kamonu. Synové Izraele znovu jednali...
Soudců 12:7...soudil Izrael šest let. Když Jiftach Gileádský zemřel, byl pohřben ve svém městě v Gileádu. Po něm byl v...
Soudců 12:10...odjinud. Soudil Izrael sedm let. Když Ibcan zemřel, byl pohřben v Betlémě. Po něm byl v Izraeli soudcem...
Soudců 12:12...soudil Izrael deset let. Když Elon Zabulonský zemřel, byl pohřben v Ajalonu v zabulonském kraji. Po něm...
Soudců 12:15...osm let. Když Abdon, syn Hilela Piratonskéhozemřel, byl pohřben v Piratonu v efraimském kraji na...
Soudců 13:22...uvědomil, že to byl Hospodinův anděl. "Určitě zemřeme!" řekl své ženě. "Vždyť jsme viděli Boha!" "Kdyby...
Soudců 16:30...se o , pravicí o jeden a levicí o druhý. " zemřu i s těmi Filištíny" zvolal Samson a zatlačil vší...
Soudců 20:5... zavraždit. Mou družku znásilnili tak, že zemřela. Vzal jsem ji, rozřezal a rozeslal do všech krajů...
Soudců 21:5...každý, kdo nepřijde k Hospodinu do Micpy, musí zemřít.) Izraelcům tehdy přišlo jejich bratra Benjamína...
Růt 1:3...kraje a bydleli tam. Elimelech, Noemin muž, pak zemřel a ona zůstala sama se dvěma syny. Ti si vzali...
Růt 1:5...a druhá Rút. Když tam bydleli asi deset letzemřeli také Machlon a Kiljon. A tak ta žena zůstala sama,...
Růt 1:17...lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde zemřeš, tam zemřu a klesnu do hrobu. Toto mi učiní a...
1. Samuel 2:25...vůbec nedali, neboť Hospodinova vůle byla, aby zemřeli. Chlapec Samuel však prospíval, rostl a byl milý...
1. Samuel 2:33...duše se usouží. Celé to množství tvých potomků zemře předčasně. To, co se stane tvým dvěma synům Chofnimu...
1. Samuel 2:34...Chofnimu a Pinchasovi, ti bude znamením: oba zemřou v jediný den. si pak vzbudím věrného kněze, který...
1. Samuel 4:11...do zajetí. Oba Elího synové, Chofni a Pinchaszemřeli. Nějaký Benjamínec toho dne zběhl z bitvy a dorazil...
1. Samuel 4:18...ze svého křesla vedle brány, zlomil si vazzemřel. Byl totiž starý a těžký. Tento muž soudil Izrael...
1. Samuel 14:39...Izraele, i kdyby šlo o mého syna Jonatana, musí zemřít!" Nikdo z mužů mu neodpovídal. Řekl tedy celému...
1. Samuel 14:43...měl v ruce," odpověděl Jonatan. "A za to teď mám zemřít." Saul prohlásil: "Jestli ne, Bůh potrestá a...
1. Samuel 14:44...ne, Bůh potrestá a ještě mi přidá! Musíš zemřít, Jonatane." Lid se ale proti Saulovi ozval: "Jonatan...
1. Samuel 14:45..." Lid se ale proti Saulovi ozval: "Jonatan že  zemřít? Ten, který Izraeli získal to veliké vítězství? To...
1. Samuel 19:1...a všem svým hodnostářům, že chce, aby David zemřel. Saulův syn Jonatan měl ale Davida velmi rád, a tak...
1. Samuel 20:2..."Nic takového!" odpověděl Jonatan. "Nemáš zemřít. Můj otec přece nedělá nic velkého ani malého, aniž...
1. Samuel 20:14... i ty mi prokazuj Hospodinovu laskavost. A pokud zemřu, neodvracej nikdy svou laskavost od mého domu....
1. Samuel 20:31...královstvím! Hned ho nech zajmout, protože musí zemřít!" "A proč zemřít?" zeptal se Jonatan svého otce...
1. Samuel 20:32...nech zajmout, protože musí zemřít!" "A proč  zemřít?" zeptal se Jonatan svého otce Saula. "Co provedl?"...
1. Samuel 22:16...věci neví vůbec nic." Král ale prohlásil: "Teď zemřeš, Achimelechu - ty i všichni tví příbuzní!" A hned...
1. Samuel 22:22...věděl, že to Saulovi určitě řekne. To kvůli mně zemřeli všichni tví příbuzní. Zůstaň se mnou, neboj se. Ten...
1. Samuel 25:1...muži vystoupil do skalní pevnosti. Samuel pak zemřel. Všichni Izraelci se sešli, aby ho oplakávali a...
1. Samuel 25:38...po deseti dnech Hospodin Nábala zasáhl tak, že zemřel. Když se David doslechl o Nábalově smrti, řekl:...
1. Samuel 26:10... "sám Hospodin ho raní. Buď přijde jeho denzemře, anebo vytáhne do války a zahyne. ale Hospodin...
1. Samuel 26:16... Jakože je živ Hospodin, zasloužíte si zemřít, protože jste neochránili svého pána, Hospodinova...
1. Samuel 31:5... že Saul je mrtev, nalehl i on na svůj mečzemřel s ním. Tak zahynul Saul, jeho tři synové i jeho...
2. Samuel 1:4...David. "Muži utekli z boje. Mnoho jich padlozemřelo. Také Saul a jeho syn Jonatan zemřeli," odpověděl...
2. Samuel 1:5...Jonatan zemřeli," odpověděl muž. "Jak víš, že zemřel Saul a jeho syn Jonatan?" zeptal se David mladíka,...
2. Samuel 1:15..."Pojď sem, zabij ho!" A tak ho udeřil,  zemřel. Ještě předtím mu David řekl: "Tvá krev na tvou...
2. Samuel 2:23...jím projelo naskrz, takže tam padl a na místě zemřel. Každý, kdo přišel na místo, kde Asael padl a zemřel...
2. Samuel 3:33...nad Abnerem zpíval tento žalozpěv: "Měl Abner zemřít jako ničema? Tvé ruce nebyly spoutány, na nohou...
2. Samuel 4:1...Saulův syn Iš-bošet doslechl, že Abner v Hebronu zemřel, ztratil odvahu a také celý Izrael se zhrozil....
2. Samuel 6:7...ho Bůh na místě zasáhl tak, že tam u Boží truhly zemřel. Davida hněvalo, že se Hospodin na Uzu tak prudce...
2. Samuel 10:1...stolu. Byl chromý na obě nohy. Po nějaké době zemřel amonský král a na jeho místo nastoupil jeho syn...
2. Samuel 10:18...Jejich vojevůdce Šobacha zranil tak, že na místě zemřel. Všichni králové, kteří byli Hadad-ezerovými vazaly,...
2. Samuel 11:15...boje. Pak od něj odstupte, je zasaženzemře." Joáb tedy při obléhání města postavil Uriáše na...
2. Samuel 12:5..." řekl Nátanovi, "muž, který to spáchal, musí zemřít! A tu ovečku zaplatí čtyřnásobně - za to, že provedl...
2. Samuel 12:14...jsi ale tímto činem znevážil Hospodina, musí zemřít tvůj novorozený syn." A po těch slovech se Nátan...
2. Samuel 12:18...pokrm od nich nepřijal. Po sedmi dnech pak dítě zemřelo. Davidovi služebníci se mu chlapcovu smrt báli...
2. Samuel 12:19...jeho služebníci šeptají, a pochopil, že chlapec zemřel. "Dítě umřelo?" zeptal se svých služebníků. "Ano,...
2. Samuel 12:21...chlapec žil, postil ses a plakal, ale jakmile zemřel, vstal jsi a dal ses do jídla!" "Dokud chlapec žil,"...
2. Samuel 13:32... že byli zabiti všichni mladí královští synovéZemřel jen Amnon! Abšalom byl k tomu odhodlán ode dne,...
2. Samuel 13:33... se můj pán a král vůbec neobává, že by snad zemřeli všichni královští synové. Vždyť zemřel jen Amnon!"...
2. Samuel 14:5...se král. "Jsem vdova," odpověděla, "muž mi zemřel. Tvá služebnice měla dva syny. Ti se ale na poli...
2. Samuel 17:23...města. Pořídil závěť o svém domě a oběsil seZemřel a byl pochován v hrobě svého otce. David ...
2. Samuel 18:20... Můžeš zvěstovat jindy, ale dnes ne - vždyť zemřel královský syn." Joáb tedy poručil jednomu...
2. Samuel 19:22... syn Ceruji, ho přerušil: "Nemá snad Šimei zemřít? Vždyť zlořečil pomazanému Hospodinovu!" "Co je vám...
2. Samuel 19:23...dělat žalobce? To by dnes měl v Izraeli někdo zemřít? Copak nevím, že jsem dnes opět králem Izraele?"...
2. Samuel 19:38...Dovol prosím svému služebníku, aby se vrátil.  zemřu ve svém městě, kde je hrob mého otce a matky. Mého...
2. Samuel 20:10...vnitřnosti na zem. Nebylo třeba další rány, aby zemřel. Joáb se potom se svým bratrem Abišajem pustil za...
2. Samuel 21:9...před Hospodinem. Tak jich zahynulo sedm narázZemřeli v prvních dnech žní, když se začíná sklízet ječmen....
2. Samuel 24:15...rána do určeného času. Od Danu po Beer-šebu zemřelo z lidu 70 000 mužů. Když pak anděl vztáhl ruku, aby...
1. Královská 1:52...ani vlásek. Zjistí-li se však na něm něco zléhozemře." S tím ho Šalomoun nechal odvést od oltáře. Adoniáš...
1. Královská 2:24...mi podle svého slova vybudoval dům - Adoniáš zemře ještě dnes!" Král Šalomoun pak poslal Benajáše, syna...
1. Královská 2:26...polím. Zasloužíš si smrt, ale dnes nenechám zemřít, protože jsi před mým otcem Davidem nosil Truhlu...
1. Královská 2:37...přece jen odešel a překročil potok Kidron, jistě zemřeš. Tvá krev pak padne na tvou hlavu." Šimei králi...
1. Královská 2:42... že v den, kdy odejdeš a někam se vydáš, jistě zemřeš'? Ještě jsi mi na to řekl: ‚Rozhodl jsi dobře....
1. Královská 11:21...uslyšel, že David ulehl ke svým otcům a že zemřel i jeho vojevůdce Joáb. "Propusť zpět do vlasti...
1. Královská 14:11...brána, vymetu jeho dům dočista. Kdo Jeroboámovi zemře ve městě, toho psi sežerou; kdo mu zemře venku na...
1. Královská 14:12...vstaň a jdi domů. Jakmile vkročíš do města, dítě zemře. Celý Izrael ho bude oplakávat, ho budou pohřbívat...
1. Královská 14:17...do Tirsy. Jakmile vkročila na práh domu, chlapec zemřel. Pohřbili ho a celý Izrael ho oplakával, jak řekl...
1. Královská 16:4...jako dům Jeroboáma, syna Nebatova: Kdo Baašovi zemře ve městě, toho psi sežerou, kdo mu zemře venku na...
1. Královská 16:18...královského paláce a zapálil ho nad sebou. Tak zemřel za svůj hřích, že se držel cesty Jeroboámovy a dělal...
1. Královská 16:22...stoupence Tibniho, syna Ginatova, a tak Tibni zemřel a Omri se stal králem. Omri začal nad Izraelem...
1. Královská 21:15...prodat, můžeš zabrat. Nábot není naživuzemřel." Když Achab uslyšel, že Nábot zemřel, vstal a šel...
1. Královská 21:16...naživu, zemřel." Když Achab uslyšel, že Nábot zemřel, vstal a šel tu vinici Nábota Jizreelského zabrat....
1. Královská 21:24...psi z celého jizreelského okolí.' Kdo Achabovi zemře ve městě, toho psi sežerou, kdo mu zemře venku na...
2. Královská 1:4...Nejenže nevstaneš z lože, na něž jsi ulehl, ale zemřeš!'" Pak Eliáš odešel. Když se poslové vrátili zpět,...
2. Královská 1:6...nejenže nevstaneš z lože, na něž jsi ulehl, ale zemřeš!'" "Jak vypadal ten muž, který vám s těmi slovy...
2. Královská 1:16...nejenže nevstaneš z lože, na něž jsi ulehl, ale zemřeš!" Achaziáš pak zemřel, jak Hospodin řekl skrze...
2. Královská 1:17... na něž jsi ulehl, ale zemřeš!" Achaziáš pak zemřel, jak Hospodin řekl skrze Eliáše. Neměl syna, a tak...
2. Královská 7:4...jít do města, když je ve městě hlad? Tam bychom zemřeli. Když tu zůstaneme sedět, zemřeme zrovna tak....
2. Královská 8:10...Elíša. "Hospodin mi ale ukázal, že přesto zemře." Potom se na něj upřeně zadíval; jeho tvář se ani...
2. Královská 9:27...Gur poblíž Jibleamu. Dojel ale do Megida, kde zemřel. Jeho služebníci ho převezli do Jeruzaléma a...
2. Královská 11:2...Joaše zprostřed královských synů, kteří měli zemřít, a spolu s jeho kojnou ho před Ataliou ukryla v...
2. Královská 11:8...v ruce. Kdokoli se přiblíží k vašim řadámzemře. Musíte zůstat při králi, kamkoli se pohne." Setníci...
2. Královská 13:20...Teď ho ale porazíš jen třikrát." Elíša pak zemřel a byl pochován. Příští jaro do země vtrhli moábští...
2. Královská 13:24...ze své blízkosti. Aramejský král Chazael pak zemřel a na jeho místě začal kralovat jeho syn Ben-hadad....
2. Královská 23:34...Joakima. Joachaze nechal odvléci do Egypta, kde zemřel. Protože Joakim odváděl faraonovi stříbro a zlato,...
1. Letopisů 1:44...Beorův, a jeho město se jmenovalo Dinhaba. Když zemřel Bela, kraloval na jeho místě Jobab, syn Zerachův z...
1. Letopisů 1:45...na jeho místě Jobab, syn Zerachův z Bosry. Když zemřel Jobab, kraloval na jeho místě Chušam z temanské země...
1. Letopisů 1:46...na jeho místě Chušam z temanské země. Když zemřel Chušam, kraloval na jeho místě Hadad, syn Bedadův,...
1. Letopisů 1:47...kraji. Jeho město se jmenovalo Avit. Když zemřel Hadad, kraloval na jeho místě Samla z Masreky. Když...
1. Letopisů 1:48... kraloval na jeho místě Samla z Masreky. Když zemřel Samla, kraloval na jeho místě Šaul z Rechobot-naharu...
1. Letopisů 1:49...na jeho místě Šaul z Rechobot-naharu. Když zemřel Šaul, kraloval na jeho místě Baal-chanan, syn...
1. Letopisů 1:50...na jeho místě Baal-chanan, syn Akborův. Když zemřel Baal-chanan, syn Akborův, kraloval na jeho místě...
1. Letopisů 1:51... dcera Matredova, vnučka Me-zahabova. Také Hadad zemřel. Edomské kmeny byly tyto: kmen Timna, kmen Alva,...
1. Letopisů 2:3... byl ale Hospodinu odporný, a tak ho nechal zemřít. Jeho snacha Támar mu pak porodila Perese a Zeracha....
1. Letopisů 2:19...její synové: Jeter, Šobab a Ardon. Když Azuba zemřela, Káleb si vzal Efratu a ta mu porodila Chura. Chur...
1. Letopisů 2:30...Synové Nádabovi byli: Seled a Apajim. Seled však zemřel bezdětný. Syn Apajimův: Jiši. Syn Jišiho: Šešan. Syn...
1. Letopisů 2:32...Šamajova bratra Jady: Jeter a Jonatan. Jeter zemřel bezdětný. Synové Jonatanovi: Pelet a Zaza. To byli...
1. Letopisů 10:5...viděl, že Saul je mrtev, nalehl i on na mečzemřel. Tak zahynul Saul, jeho tři synové i celý jeho dům;...
1. Letopisů 10:6...zahynul Saul, jeho tři synové i celý jeho důmzemřeli společně. Jakmile všichni Izraelci v údolí spatřili...
1. Letopisů 10:13...jábešským dubem. Sedm dní se pak postili. Tak zemřel Saul, protože zradil Hospodina. Nedbal totiž na jeho...
1. Letopisů 13:10...ruku na Truhlu, a zasáhl ho tak, že na místě zemřel před Bohem. David byl nešťastný, že se Hospodin na...
1. Letopisů 19:1...královými nejbližšími pobočníky. Po nějaké době zemřel amonský král Nachaš a na jeho místo nastoupil jeho...
1. Letopisů 23:22...a Muši. Synové Machliho: Eleazar a Kíš. Eleazar zemřel, aniž zanechal syny. Měl jen dcery, které si vzali...
1. Letopisů 24:2... Abihu, Eleazar a Itamar. Nádab a Abihu ale zemřeli bezdětní dříve než jejich otec; kněžství proto...
1. Letopisů 29:28...v Hebronu a třiatřicet let v JeruzaléměZemřel v utěšeném věku, nasycen životem, bohatstvím i...
2. Letopisů 13:20...vlády nevzpamatoval. Bůh ho ranil tak, že zemřel. Abiáš ale sílil. Vzal si čtrnáct manželek a zplodil...
2. Letopisů 15:13...Kdokoli by nehledal Hospodina, Boha Izraele, měl zemřít, byl malý nebo velký, to byl muž nebo žena. S...
2. Letopisů 16:13... V jednačtyřicátém roce svého kralování pak Asa zemřel a ulehl ke svým otcům. Pochovali ho v jeho hrobce,...
2. Letopisů 18:34...Aramejci podepřen na svém voze do večeraZemřel při západu slunce. Judský král Jošafat se vracel...
2. Letopisů 21:19... mu kvůli nemoci vyhřezla střeva, takže zemřel v hrozných bolestech. Jeho lid k jeho poctě ani...
2. Letopisů 22:11...Joaše zprostřed královských synů, kteří měli zemřít, a spolu s jeho kojnou ho ukryla v ložnici. Tak tedy...
2. Letopisů 23:7...se zbraní v ruce. Kdokoli se přiblíží k chrámuzemře. Musíte zůstat při králi, kamkoli se pohne." Levité i...
2. Letopisů 24:15...a naplnil svůj čas, ve věku sto třiceti let zemřel. Pochovali ho ve Městě Davidově mezi králi, protože...
2. Letopisů 24:25...syna kněze Jojady, a zabili ho na lůžku. Když zemřel, pochovali ho ve Městě Davidově, ale ne na...
2. Letopisů 35:24...na jiný vůz a odvezli do Jeruzaléma. Jošiáš pak zemřel a byl pochován na pohřebišti svých otců a všichni v...
Ester 4:11...pozvání přiblíží ke králi do vnitřní dvoranyzemře! Ten zákon znají všichni královi dvořané i lid v...
Job 2:9...bezúhonnosti?" řekla mu manželka. "Zlořeč Bohuzemři!" "Mluvíš jako nějaká hloupá ženská," odpověděl ....
Job 4:21...navždy zahynou, lano jejich stanu bude strženozemřou a moudří nebudou!' Jen křič - kdo ti však odpoví?...
Job 7:15...vidění, že bych se raději oběsil - radši bych zemřel, než takhle živořil! Mám toho dost. Nebudu přece žít...
Job 13:19...jsem nevinný. Kdo se to bude se mnou přít? Chci zemřít, když umlčí! Žádám , Bože, jenom o dvojí, se...
Job 14:10... jak mladý stromek větve vyžene. Člověk však zemře a klesne bezvládně, naposled vydechne - a kam se...
Job 14:14...a určil chvíli, kdy na vzpomeneš! Když člověk zemře, copak ožije? Po všechny dny své těžké roboty čekal...
Job 42:17...svých dětí do čtvrtého pokolení. Nakonec Job zemřel stár a nasycen životem. Blaze člověku, který...
Žalmy 9:1...máš! Pro předního zpěváka, na nápěv písně "Zemřel syn". Žalm Davidův. Chválím , Hospodine, celým...
Žalmy 49:11...jáma nikoho nemine. Jak vidno, i moudrý člověk zemře, stejně tak hyne tupec a hrubián, každý své jmění...
Žalmy 49:18...bohatne ani když jeho dům slavně vzmáhá se.  zemře, nic s sebou nepobere, jeho nádhera s ním dolů...
Žalmy 82:7...všichni jste Nejvyššího synové. Jakožto lidé ale zemřete, tak jako každý vůdce padnete!" Povstaň , Bože,...
Přísloví 5:23...vlastního hříchu uvázne. Nedal se poučit, a tak zemře, v množství své bláhovosti ztratí se! Synu, pokud za...
Přísloví 10:21...nestojí. Rty spravedlivého nasytí mnohé, hňupové zemřou na vlastní ztřeštěnost. Hospodinovo požehnání...
Přísloví 11:7...poctivé, vlastní lačnost lapí proradné. Když zemře ničema, hynou naděje v něj složené, spoléhání na jeho...
Kazatel 9:3...je provází celým životem. Když potom musejí zemřít, bude snad někdo ušetřen? Všichni živí však mají...
Kazatel 9:5...lépe než mrtvý lev." Živí totiž vědí, že musejí zemřít, mrtví však nevědí vůbec nic. Žádné odplaty se ...
Izaiáš 6:1...- světlo se skryje za mraky! V roce, kdy zemřel král Uziáš, jsem spatřil Pána sedícího na vznešeném...
Izaiáš 14:28...ruka je vztažená - kdo ji odvrátí? V roce, kdy zemřel král Achaz, zazněl tento ortel: Neradujte se, vy...
Izaiáš 22:13...hody, vinné pitky: "Jezme a pijme, vždyť zítra zemřeme!" Hospodin zástupů mi řekl do uší: "Ten hřích vám...
Izaiáš 59:5... pavoučí sítě osnují. Kdo jejich vejce pozřezemře; rozmáčkne-li je, zmije vyleze! Jejich pavučiny se na...
Izaiáš 65:20...rozléhat! nikdy tam nebude dítě, které by zemřelo po pár dnech, a nebude tam ani stařec, který by...
Jeremiáš 8:3...zlého pokolení, tam všude budou chtít raději zemřít, než aby žili, praví Hospodin zástupů." "Řekni jim -...
Jeremiáš 8:14...se! Prchněme do opevněných měst, tam zemřeme! Ano, Hospodin, náš Bůh, nás odsoudil k smrti,...
Jeremiáš 15:2...jim - Tak praví Hospodin: Kdo jít na smrtzemře, kdo pod meč, ten pod meč, kdo do hladu, bude...
Jeremiáš 16:4... a o otcích, kteří je v této zemi zplodili:  Zemřou strašlivou smrtí. Nikdo je neopláče ani nepohřbí,...
Jeremiáš 20:6...půjdete do zajetí. Přijdeš do Babylonu a tam zemřeš; tam budeš pohřben ty i všichni tvoji přátelé,...
Jeremiáš 22:12... ale musel odsud odejít: " se sem nevrátíZemře tam, kam ho odvlekli, a tuto zem nikdy nespatří."...
Jeremiáš 22:26...do cizí země, v níž jste se nenarodili, a tam zemřete. Do své vytoužené země se nikdy nevrátíte...
Jeremiáš 26:8...lid, kněží i proroci chytili a křičeli: "Teď zemřeš! Jak se opovažuješ prorokovat Hospodinovým jménem,...
Jeremiáš 28:16...Hle, posílám pryč z povrchu země. Do roka zemřeš, protože jsi o Hospodinu hlásal bludy!" Sedmého...
Jeremiáš 28:17...Sedmého měsíce téhož roku pak prorok Chananiáš zemřel. Následují slova dopisu, který prorok Jeremiáš...
Jeremiáš 31:30...trpké hrozny a dětem trnou zuby.' Každý totiž zemře za vlastní viny; každému, kdo trpké hrozny, budou...
Jeremiáš 34:5...judský. Hospodin o tobě praví: Nezemřeš mečemzemřeš v pokoji. Jako se zažíhal pohřební oheň k poctě...
Jeremiáš 38:4..." Tito velmoži pak řekli králi: " ten muž zemře! Těmi svými řečmi jen bere odvahu bojovníkům, kteří...
Jeremiáš 38:9...zločinně. Hodili ho do jímky, aby tam dole zemřel hlady; vždyť ani ve městě není co jíst!" Král na...
Jeremiáš 38:10...a vytáhni proroka Jeremiáše z jímky, než tam zemře." Ebed-melech tedy vzal ty muže s sebou. Ve sklepě...
Jeremiáš 38:24...řekl: " se o těch slovech nikdo nedozví, jinak zemřeš. se velmoži doslechnou, že jsem s tebou mluvil,...
Jeremiáš 42:16...vás hlad, jehož se obáváte, takže tam v Egyptě zemřete. Všichni ti, kdo se rozhodli jít do Egypta a usadit...
Jeremiáš 43:11...Přitáhne a zaútočí na Egypt. Kdo jít na smrtzemře, kdo do zajetí, bude odvlečen a kdo pod meč, ten pod...
Jeremiáš 44:12... Ti všichni v Egyptě zahynou: padnou mečem nebo zemřou hladem. Od nejmenších po největší zemřou mečem...
Jeremiáš 44:27...ale ve zlém. Všichni Židé v Egyptě do posledního zemřou mečem a hladem. Do judské země se pak z Egypta vrátí...
Ezechiel 3:18...jim varování. Když řeknu ničemovi: ‚Musíš zemřít,' a ty ho nevaruješ, nepromluvíš, abys tomu ničemovi...
Ezechiel 3:19...od své ničemnosti ani od své zlé cesty - pak zemře za své viny, ale ty se zachráníš. Podobně když se...
Ezechiel 3:20...páchat bezpráví, položím mu do cesty překážkuzemře. Protožes ho nevaroval, zemře ve svém hříchu a jeho...
Ezechiel 6:12...padnou mečem, hladem a morem. Kdo bude dalekozemře morem, kdo bude blízko, padne mečem, a kdo přežije a...
Ezechiel 11:13...jsem prorokoval, Pelatiáš, syn Benajášůvzemřel. Padl jsem proto na tvář a hlasitě jsem úpěl: "Ach...
Ezechiel 12:13... do země Chaldejců, ani tu ale neuvidízemře v . Všechny, kdo jsou kolem něj, celou jeho družinu...
Ezechiel 13:19...vaše lži, a tak zabíjíte ty, kdo neměli zemřít, a držíte naživu ty, kdo neměli žít. Nuže, tak praví...
Ezechiel 17:16...Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodinzemře v Babylonu, v zemi toho krále, který jej ustanovil...
Ezechiel 18:13...Za všechny ohavnosti, které prováděl, jistě zemře; jeho krev ulpí na něm. Třeba však zplodí syna, který...
Ezechiel 18:18...viny - takový jistě bude žít! Jeho otec však zemře za své viny, protože působil příkoří, okrádal bratra...
Ezechiel 18:24...skutky, které konal, nebudou vzpomenutyZemře za to, jak byl nevěrný, za hřích, kterého se dopustil...
Ezechiel 18:26...od své spravedlnosti a páchá bezpráví, musí zemřít. Zemře kvůli bezpráví, jehož se dopustil. Když se...
Ezechiel 24:18...nejez." Ráno jsem o tom říkal lidem - a večer mi zemřela žena. Druhý den jsem udělal, co mi bylo přikázáno....
Ezechiel 33:6... a meč přijde a někoho z nich zabije, pak takový zemře za své viny, ale za jeho krev budu volat k...
Ezechiel 33:8... varování. Když řeknu ničemovi: ‚Ničemo, musíš zemřít,' ale ty nepromluvíš, abys toho ničemu varoval před...
Ezechiel 33:9...od své cesty, ale on se od neodvrátil - pak zemře za své viny, ale ty se zachráníš. Synu člověčí, řekni...
Ezechiel 33:13...jeho spravedlivé skutky nebudou vzpomenutyZemře kvůli bezpráví, jehož se dopustil. Řeknu-li ničemovi:...
Ezechiel 33:14... jehož se dopustil. Řeknu-li ničemovi: ‚Musíš zemřít,' a on se od svého hříchu odvrátí a začne jednat...
Ezechiel 33:18...spravedlnosti a páchá bezpráví, musí kvůli tomu zemřít. Když se ničema odvrátí od své ničemnosti a jedná...
Amos 6:9...v něm! Zbude-li v jediném domě jen deset lidízemřou i ti. Přijde-li příbuzný, aby vynesl a spálil jejich...
Amos 7:17...mečem. Tvá země bude rozměřena provazcem a ty zemřeš v zemi nečisté. Izrael musí být jistojistě ze své...
Jonáš 4:3... Radši teď, Hospodine, rovnou zabij! To radši zemřu, než abych žil!" Hospodin mu odpověděl: "Myslíš, že...
Jonáš 4:8... omdléval. Bylo mu na umření. Říkal: "Radši zemřu, než abych žil!" Hospodin Jonášovi odpověděl: "Myslíš...
Zachariáš 13:3...mu jeho otec i matka, jeho vlastní rodiče: "Teď zemřeš, protože jsi v Hospodinově jménu lhal!" A vlastní...
Matouš 2:19...ztrátou se nedá utěšit!" Když potom Herodes zemřel, hle, Hospodinův anděl se ve snu ukázal Josefovi v...
Matouš 9:18...a klaněl se mu se slovy: "Moje dcera právě zemřela. Pojď ale, vlož na ni ruku, a bude žít!" Ježíš tedy...
Matouš 15:4...a ‚Kdokoli by zlořečil otci nebo matce, musí zemřít.' Vy ale říkáte, že kdokoli by řekl otci nebo matce:...
Matouš 22:24...se ho: "Mistře, Mojžíš řekl, že když ženatý muž zemře bezdětný, si jeho ženu vzít jeho bratr, aby svému...
Matouš 22:25... U nás bylo sedm bratrů. První se oženil, ale zemřel bez potomků, a tak zanechal svou ženu svému bratru....
Matouš 22:27...a třetím bratrem po sedmého. Nakonec pak zemřela i ta žena. Kdo z těch sedmi ji tedy bude mít za...
Matouš 26:35..." Petr se ale dušoval: "I kdybych měl s tebou zemřít, nikdy nezapřu!" A podobně mluvili i všichni...
Matouš 26:66...jste slyšeli rouhání! Co o tom soudíte?" " zemře!" vykřikli. Pak mu začali mu plivat do tváře a bít ho...
Matouš 27:1...kněží a starší lidu usnesli, že Ježíš musí zemřít. Spoutali ho, odvedli a vydali ho římskému...
Matouš 27:20... aby si vyžádali Barabáše, a Ježíše aby nechali zemřít. Prokurátor se jich zeptal: "Kterého z těch dvou vám...
Marek 7:10...a ‚Kdokoli by zlořečil otci nebo matce, musí zemřít.' Vy ale říkáte, že kdyby člověk řekl otci nebo...
Marek 9:26...zůstal jako mrtvý, takže mnozí říkali, že zemřel. Když ho ale Ježíš vzal za ruku a zvedl ho, vstal...
Marek 12:19..."Mistře, Mojžíš nám napsal, že když ženatý muž zemře bezdětný, si jeho ženu vzít jeho bratr, aby svému...
Marek 12:20...potomka. Bylo sedm bratrů. První se oženilzemřel a nezanechal potomka. Pak si ji vzal druhý, ale také...
Marek 12:21...potomka. Pak si ji vzal druhý, ale také zemřel a nezanechal potomka. Stejně tak třetí. Ani jeden z...
Marek 12:22...z těch sedmi nezanechal potomka. Nakonec pak zemřela i ta žena. tedy při vzkříšení vstanou z mrtvých,...
Marek 14:31..." On se ale dušoval: "I kdybych měl s tebou zemřít, nikdy nezapřu!" A podobně mluvili i všichni...
Marek 15:44...o Ježíšovo tělo. Pilát se podivil, že Ježíš  zemřel. Zavolal setníka a ptal se ho, zda zemřel. Když...
Lukáš 13:33...pokračovat v cestě. Kde jinde by měl prorok zemřít než v Jeruzalémě? Jeruzaléme, Jeruzaléme, který...
Lukáš 16:22...a lízali mu vředy. Jednoho dne ten žebrák zemřel a andělé ho odnesli do Abrahamova náručí. Zemřel i...
Lukáš 20:28..."Mistře, Mojžíš nám napsal, že když ženatý muž zemře bezdětný, si jeho ženu vzít jeho bratr, aby svému...
Lukáš 20:29...potomka. Bylo sedm bratrů. První se oženilzemřel bezdětný. Potom si ji vzal druhý...
Lukáš 20:31...ji vzal druhý, třetí a tak dále. Všech sedm jich zemřelo, aniž by zanechali děti. Nakonec pak zemřela i ta...
Lukáš 20:32...zemřelo, aniž by zanechali děti. Nakonec pak zemřela i ta žena. Kdo z nich ji tedy bude mít za manželku,...
Lukáš 20:36...ale ženit a vdávat nebudou. Také nebudou moci zemřít - budou totiž jako andělé. Jsou to synové Boží,...
Jan 6:49...života. Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli. Toto je ten chléb sestupující z nebe, aby ten, kdo...
Jan 6:58...z nebe. Ne jako když otcové jedli manu, a zemřeli. Kdo tento chléb, bude žít navěky." Toto vše...
Jan 8:24...nejsem z tohoto světa. Proto jsem vám řekl, že zemřete ve svých hříších. Nebudete-li věřit, že jsem,'...
Jan 8:52...jistě, že jsi posedlý!" řekli mu Židé. "Abraham zemřel, stejně tak proroci, a ty říkáš: ‚Kdokoli zachová ...
Jan 8:53...smrt.' Jsi snad větší než náš otec Abraham? Ten zemřel! I proroci zemřeli! Koho ze sebe děláš?" Ježíš...
Jan 11:14...spánku. Proto jim Ježíš řekl jasně: "Lazar zemřel. A kvůli vám jsem rád, že jsem tam nebyl, abyste...
Jan 11:16...tehdy ostatním učedníkům řekl: "Pojďme také,  zemřeme s ním." Ježíš dorazil čtyři dny po Lazarově pohřbu...
Jan 11:25...život," řekl Ježíš. "Kdo věří ve , i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve , nezemře...
Jan 11:44...mocným hlasem: "Lazare, pojď ven!" A ten, který zemřel, vyšel ven. Ruce i nohy měl svázané plátny a tvář...
Jan 11:50...Nechápete, že je pro nás lepší, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby celý tento národ zahynul?!" (To však...
Jan 11:51...toho roku veleknězem, prorokoval, že Ježíš  zemřít za tento národ. A nejen za tento národ, ale také aby...
Jan 12:24...vám: Pokud zrno pšenice nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Pokud však zemře, přinese hojnou úrodu...
Jan 12:33...k sobě." (Těmito slovy naznačil, jakou smrtí  zemřít.) Zástup mu odpověděl: "My jsme slyšeli ze Zákona,...
Jan 18:14...poradil, že je lepší, aby jeden člověk zemřel za lid.) Petr s dalším učedníkem šli za Ježíšem....
Jan 18:32...Ježíšova slova, jimiž naznačoval, jakou smrtí  zemřít.) Pilát se vrátil do paláce a zavolal si Ježíše....
Jan 19:7..."My máme zákon a podle našeho zákona musí zemřít, protože ze sebe dělal Božího Syna." Když Pilát...
Skutky 2:29... o praotci Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl pochován - jeho hrob tu máme dodneška! Jako...
Skutky 7:4...a usadil se v Cháranu. Když pak jeho otec zemřel, Bůh ho odtud přestěhoval do země, v níž teď bydlíte...
Skutky 7:15...pěti osob. Jákob tedy sestoupil do Egypta, kde zemřel on i naši otcové. Potom byli přeneseni do Šechemu a...
Skutky 9:37...a almužnami. V těch dnech však onemocnělazemřela. Omyli ji a položili do horní místnosti. Lydda je...
Skutky 21:13...nejen být svázán, ale také v Jeruzalémě zemřít pro jméno Pána Ježíše!" Protože se ale nedal...
Skutky 25:11...jsem něco, zač si zasloužím smrt, neodmítám zemřít. Jestliže však na tom, z čeho obviňují, nic není,...
Římanům 5:6...skrze Ducha svatého, jehož nám daroval. Kristus zemřel za bezbožné ještě v době, kdy jsme byli bezmocní....
Římanům 5:7...ještě v době, kdy jsme byli bezmocní. Sotva kdo zemře za spravedlivého, i když za dobrého člověka by se...
Římanům 5:8... Bůh ale dokazuje svou lásku k nám: Kristus zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšníci. Jsme-li teď...
Římanům 6:2...bychom mohli nadále žít v hříchu my, kdo jsme mu zemřeli? Nevíte snad, že když jsme byli pokřtěni do Krista...
Římanům 6:7...moci, abychom již dále nesloužili hříchu. (Kdo zemřel, je přece zbaven hříchu.) Když jsme s Kristem...
Římanům 6:8... je přece zbaven hříchu.) Když jsme s Kristem zemřeli, věříme, že s ním také budeme žít. Víme, že Kristus...
Římanům 6:10...nad ním nemá moc. Svou smrtí jednou provždy zemřel hříchu, ale teď žije a jeho život patří Bohu. Stejně...
Římanům 7:2...muži, jen dokud dotyčný žije. Jakmile manžel zemře, je manželského zákona zproštěna. Oddá-li se jinému...
Římanům 7:3...označena za cizoložnici. Pokud však její muž zemře, je od toho zákona svobodná a může se oddat jinému...
Římanům 7:6... že jsme nesli ovoce smrti. Teď však, když jsme zemřeli tomu, co nás drželo, jsme Zákona zproštěni, abychom...
Římanům 7:10...jakmile přišlo přikázání, hřích ožil a jsem zemřel. Přikázání, které mělo být k životu, je mi tedy...
Římanům 8:13...povinni žít podle těla. Žijete-li podle tělazemřete; umrtvujete-li skutky těla Duchem, budete žít....
Římanům 8:34...Kdo nás odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš zemřel, ale hlavně byl vzkříšen z mrtvých, je po Boží...
Římanům 14:9...či umíráme, patříme Pánu. Vždyť proto Kristus zemřel a znovu ožil - aby byl Pánem živých i mrtvých. Proč...
Římanům 14:15... Přestaň svým jídlem hubit člověka, za kterého zemřel Kristus! se o tom, co je pro vás dobré, nemluví...
1. Korintským 7:39...zákonem, dokud její muž žije. Pokud její muž zemře, je svobodná; může si vzít, koho chce, ale pouze v...
1. Korintským 8:11...tak hyne tvůj slabší sourozenec, za kterého zemřel Kristus! Když takto zraňujete choulostivé svědomí...
1. Korintským 15:3...jsem vám to hlavní, co jsem sám přijal: Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem, byl pohřben a třetí den...
1. Korintským 15:32...vzkříšeni, pak: "Jezme a pijme, vždyť zítra zemřeme!" Nepleťte se: "Špatné vztahy kazí mravy...
2. Korintským 5:14...nás zavazuje. Jsme totiž přesvědčeni, že jeden zemřel za všechny, a tak zemřeli všichni. On zemřel za...
2. Korintským 5:15...zemřel za všechny, a tak zemřeli všichni. On zemřel za všechny, aby ti, kdo žijí, nadále nežili sami pro...
Galatským 2:21...spravedlnost v plnění Zákona, potom Kristus zemřel zbytečně. Blázniví Galatští! Kdo vás tak obloudil?...
Koloským 2:20... roste Božím vzrůstem. Když jste s Kristem zemřeli principům světa, proč si necháváte předpisovat,...
Koloským 3:3...na nebeské věci, ne na pozemské, vždyť jste zemřeli a váš život je s Kristem ukryt v Bohu. se ukáže...
1. Tesalonickým 4:14...jiní, kteří nemají naději. Ježíš, jak věřímezemřel a vstal z mrtvých; právě tak věříme, že Bůh přivede...
1. Tesalonickým 5:10...skrze našeho Pána Ježíše Krista, který za nás zemřel, abychom - bdíme nebo spíme - žili společně s...
2. Timoteus 2:11...Ježíši. Toto je jistá pravda: Jestli jsme s ním zemřeli, budeme s ním žít. Jestli vytrváme, budeme s ním...
Židům 9:15...od mrtvých skutků ke službě živému Bohu? Kristus zemřel, aby vykoupil hříchy spáchané za první smlouvy, a...
Židům 9:27...provždy smazal hřích. Lidem je určeno jednou zemřít, a potom je čeká soud. Právě tak se Kristus jednou...
Židům 11:4...(neboť Bůh přijal jeho dary), a přestože zemřel, díky dosud mluví. Vírou byl Enoch odsud vzat,...
Židům 11:13...na nebi a písku na mořském břehu. Tito všichni zemřeli ve víře, aniž dosáhli zaslíbení. Jen je zdálky...
1. Petr 2:24...na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a ožili spravedlnosti. Jeho rány vás...
2. Petr 3:4..."Co je s tím slibem o jeho příchodu? Otcové  zemřeli a všechno zůstává, jak to bylo od počátku...
Zjevení 8:9... Třetina moře se obrátila v krev a v tom moři zemřela třetina stvoření majících duši a třetina lodí byla...
Zjevení 8:11...obrátila v pelyněk a mnoho lidí kvůli těm vodám zemřelo, neboť zhořkly. Když zatroubil čtvrtý anděl, byla...
Zjevení 9:6...hledat smrt, ale nenaleznou ji; budou toužit zemřít, ale smrt od nich uteče.) Vzhledem byly ty kobylky...
Zjevení 16:3...jakoby v krev mrtvého a veškerá živá duše v moři zemřela. Třetí pak vylil svou číši na řeky a na prameny vod...

Slova obsahující zemřel: nezemřel (15) nezemřeli (19) zemřel (156) zemřela (16) zemřelé (1) zemřelého (2) zemřeli (39) zemřelo (8) zemřelých (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |