Zemře

Hledám varianty 'zemře' [ zemřu (10) zemřou (13) zemřít (81) zemři (1) zemřete (7) zemřeš (19) zemřeme (8) zemřelo (8) zemřeli (39) zemřela (16) zemřel (156) zemře (87) ]. Nalezeny 413 verše.
Genesis 2:17...nejez, neboť v den, kdy bys z něj jedl, jistě zemřeš." Hospodin Bůh také řekl: "Není dobré, aby člověk...
Genesis 3:3...‚Nejezte z něj, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete.'" Na to had ženě řekl: "Určitě...
Genesis 5:5...syny a dcery. Adam žil celkem 930 let a potom zemřel. Když bylo Setovi 105 let, zplodil Enoše...
Genesis 5:8...syny a dcery. Set žil celkem 912 let a potom zemřel. Když bylo Enošovi 90 let, zplodil Kénana...
Genesis 5:11...syny a dcery. Enoš žil celkem 905 let a potom zemřel. Když bylo Kénanovi 70 let, zplodil Mahalalela...
Genesis 5:14...syny a dcery. Kénan žil celkem 910 let a potom zemřel. Když bylo Mahalalelovi 65 let, zplodil Járeda...
Genesis 5:17...a dcery. Mahalalel žil celkem 895 let a potom zemřel. Když bylo Járedovi 162 let, zplodil Enocha...
Genesis 5:20...syny a dcery. Járed žil celkem 962 let a potom zemřel. Když bylo Enochovi 65 let, zplodil Metuzaléma...
Genesis 5:27...a dcery. Metuzalém žil celkem 969 let a potom zemřel. Když bylo Lámechovi 182 let, zplodil...
Genesis 5:31...syny a dcery. Lámech žil celkem 777 let a potom zemřel. A když bylo Noemovi 500 let, zplodil Sema, Chama a...
Genesis 9:29...ještě 350 let. Noe žil celkem 950 let a potom zemřel. Toto jsou rody Noemových synů Sema, Chama a Jáfeta...
Genesis 11:28...a Hárana; Háran pak zplodil Lota. Háran však zemřel ve své vlasti, v chaldejském Uru, dříve než jeho...
Genesis 11:32...do Cháranu, usadili se tam. Terach žil 205 letzemřel v Cháranu. Hospodin Bůh řekl Abramovi: "Odejdi ze...
Genesis 19:19...utéct do hor, a tak mne to neštěstí postihnezemřu. Pohleď prosím, tamto město je dost blízko, abych tam...
Genesis 20:3...Bůh a řekl mu: "Kvůli ženě, kterou sis vzal, teď zemřeš. Vždyť je vdaná za jiného muže!" Abimelech s ale...
Genesis 20:7...naživu. Jestliže ji však nevrátíš, věz, že jistě zemřeš - ty i všichni, kdo k tobě patří." Abimelech tedy...
Genesis 23:2...žila 127 let; tak dlouhý byl Sářin život. Sára zemřela v Kiriat-arbě (což je Hebron) v kanaánské zemi a...
Genesis 25:18...leží před Egyptem směrem k Asýrii). A Izmael zemřel v neshodě se všemi příbuznými. Toto je příběh...
Genesis 26:9...sestra'?" "Myslel jsem si, že bych kvůli mohl zemřít," odpověděl mu Izák. Abimelech zvolal: "Cos nám to...
Genesis 26:11...se dotkne tohoto muže nebo jeho manželky, musí zemřít!" Izák pak v zemi sel a téhož roku sklidil...
Genesis 31:32...násilím. Jestli ale u někoho najdeš své bohy,  zemře! Prohledej věci před našimi druhy a vezmi si, co...
Genesis 35:8...ukázal Bůh, když utíkal před svým bratrem. Tehdy zemřela Rebečina chůva Debora a byla pochována pod oním...
Genesis 35:19...ho však pojmenoval Benjamín, Syn pravice. Ráchel zemřela a byla pohřbena na cestě k Efratě (což je Betlém)....
Genesis 36:33...Beorův, a jeho město se jmenovalo Dinhaba. Když zemřel Bela, kraloval na jeho místě Jobab, syn Zerachův z...
Genesis 36:34...na jeho místě Jobab, syn Zerachův z Bosry. Když zemřel Jobab, kraloval na jeho místě Chušam z temanské země...
Genesis 36:35...na jeho místě Chušam z temanské země. Když zemřel Chušam, kraloval na jeho místě Hadad, syn Bedadův,...
Genesis 36:36...kraji. Jeho město se jmenovalo Avit. Když zemřel Hadad, kraloval na jeho místě Samla z Masreky. Když...
Genesis 36:37... kraloval na jeho místě Samla z Masreky. Když zemřel Samla, kraloval na jeho místě Šaul z Rechobot-naharu...
Genesis 36:38...na jeho místě Šaul z Rechobot-naharu. Když zemřel Šaul, kraloval na jeho místě Baal-chanan, syn...
Genesis 36:39...na jeho místě Baal-chanan, syn Akborův. Když zemřel Baal-chanan, syn Akborův, kraloval na jeho místě...
Genesis 38:7... však byl Hospodinu odporný a Hospodin ho nechal zemřít. Juda tedy řekl Onanovi: "Spi s manželkou svého...
Genesis 38:10...dělal, však bylo Hospodinu odporné, a tak nechal zemřít i jeho. Tehdy Juda řekl své snaše Támar: "Zůstaň...
Genesis 38:12... Po dlouhé době Judova manželka, dcera Šuovazemřela. Když se Juda po její smrti utěšil, odešel se svým...
Genesis 44:9...zlato? U koho z tvých služebníků se to najde,  zemře a z nás jsou pánovi otroci!" On řekl: "Dobrá. Mým...
Genesis 44:22...nemůže opustit svého otce. Když ho opustí, otec zemře!' Ty jsi však svým služebníkům řekl: ‚Nepřijde-li s...
Genesis 44:31...celou duší? uvidí, že s námi chlapec nenízemře. Tak přivedeme šediny tvého služebníka, našeho otce,...
Genesis 46:12... Peres a Zerach (Er a Onan však v kanaánské zemi zemřeli). Peres měl syny Checrona a Chamula. Synové...
Genesis 46:30...objetí. Izrael tehdy Josefovi řekl: "Teď mohu zemřít. Vždyť vidím tvou tvář - ty opravdu žiješ!" Josef...
Genesis 48:7...to tak proto, že mi Ráchel na cestě z Padanu zemřela. Byli jsme v kanaánské zemi, zbýval jen kousek...
Genesis 50:26...obrátí zřetel, vyneste kosti odsud!" Josef zemřel ve věku 110 let. Nabalzamovali ho a uložili v Egyptě...
Exodus 1:6...sedmdesát osob. Josef byl v Egyptě. Josef pak zemřel a také všichni jeho bratři a celé to pokolení....
Exodus 2:23...v cizí zemi." Po mnoha letech pak egyptský král zemřel. Synové Izraele kvůli svému zotročení sténali a...
Exodus 4:19...Egypta, neboť všichni, kdo ti usilovali o životzemřeli." Mojžíš tedy vzal manželku a syny, posadil je na...
Exodus 10:28...chodit na oči. V den, kdy mi přijdeš na očizemřeš!" Mojžíš odpověděl: "Máš pravdu - se neuvidíme."...
Exodus 11:5...Egyptem. Všichni prvorození v egyptské zemi zemřou, od prvorozeného syna faraonova, jenž měl sedět na...
Exodus 14:11...dost hrobů? Proč jsi nás odtud vyvedl? Abychom zemřeli na poušti? Cos nám to udělal? Proč jsi nás vyváděl...
Exodus 14:12...Egyptu! Otročit Egyptu bylo určitě lepší než zemřít na poušti!" Mojžíš lidu odpověděl: "Nebojte se!...
Exodus 19:12...jejího okraje. Každý, kdo se dotkne hory, musí zemřít, ovšem bez doteku lidské ruky. Bude ukamenován nebo...
Exodus 21:12... bez výkupného." "Kdo udeří člověka tak, že zemře, musí zemřít. Pokud mu však neukládal o život, ale...
Exodus 21:14... takového odtrhneš i od mého oltáře, aby zemřel. Kdo udeří svého otce nebo matku, musí zemřít...
Exodus 21:15...zemřel. Kdo udeří svého otce nebo matku, musí zemřít. Kdo unese člověka, musí zemřít, byl dotyčný...
Exodus 21:16...nebo matku, musí zemřít. Kdo unese člověka, musí zemřít, byl dotyčný prodán anebo nalezen v jeho...
Exodus 21:17... Kdo by zlořečil svému otci nebo matce, musí zemřít." "Když při potyčce jeden muž udeří druhého kamenem...
Exodus 21:20...udeří svého otroka nebo děvečku holí tak, že mu zemře pod rukou, musí být dotyčný pomstěn. Jestliže však...
Exodus 21:28...ten zub. Když býk potrká muže nebo ženu tak, že zemřou, musí být ten býk ukamenován a jeho maso se nebude...
Exodus 21:29...býk zabije muže nebo ženu, bude býk ukamenovánzemře i jeho majitel. Jestliže mu bude uloženo výkupné, ...
Exodus 22:1...přistižen při vloupání a bude udeřen tak, že zemře, nebude ten, kdo ho udeřil, vinen prolitou krví....
Exodus 22:18...naživu. Kdokoli by obcoval se zvířetem, musí zemřít. Kdo by obětoval jakýmkoli bohům kromě samotného...
Exodus 31:14...sobotu; je vám svatá. Kdo ji znesvětí, musí zemřít. Každý, kdo by v ten den pracoval, bude vyobcován ze...
Exodus 31:15... kdo by v sobotní den dělal nějakou práci, musí zemřít. synové Izraele zachovávají sobotu; sobotu...
Exodus 35:2... Každý, kdo by v ten den dělal nějakou prácizemře. V sobotní den nerozděláte oheň v žádném ze svých...
Leviticus 10:2...vyšlehl od Hospodina oheň a pohltil je, a tak zemřeli před Hospodinem. Mojžíš řekl Áronovi: "To měl...
Leviticus 16:1...promluvil po smrti dvou Áronových synů, kteří zemřeli, když přistoupili před Hospodina. Hospodin...
Leviticus 20:2...v Izraeli, by daroval své dítě Molochovi, musí zemřít. Prostý lid jej ukamenuje. sám se postavím proti...
Leviticus 20:9... Kdokoli by zlořečil svému otci nebo matce, musí zemřít. Zlořečil svému otci a matce - jeho krev padne na...
Leviticus 20:10...by cizoložil s manželkou svého bližního, musí zemřít - jak cizoložník, tak cizoložnice. Kdokoli by spal s...
Leviticus 20:11...svého otce, zostudil svého otce. Oba musejí zemřít - jejich krev padne na ! Kdokoli by spal se...
Leviticus 20:12...na ! Kdokoli by spal se svou snachou, oba musí zemřít. Spáchali zvrácenost - jejich krev padne na !...
Leviticus 20:13...jako se ženou, oba spáchali ohavnost. Musejí zemřít - jejich krev padne na ! Kdokoli by si vzal...
Leviticus 20:15...netrpte! Kdokoli by obcoval se zvířetem, musí zemřít. Rovněž to zvíře zabijte. Kdyby žena přistoupila ke...
Leviticus 20:16...s pářilo, pak tu ženu i zvíře zabij. Musejí zemřít - jejich krev padne na ! Kdokoli by vzal svou...
Leviticus 20:20... zostudil svého strýce. Oba ponesou svůj hříchzemřou bezdětní. Kdokoli by si vzal manželku svého bratra,...
Leviticus 20:27...žena byl vyvolávačem duchů nebo věštkyní, musí zemřít. Budou ukamenováni - jejich krev padne na !" ...
Leviticus 24:16...hřích. Kdo by se rouhal jménu Hospodina, musí zemřít! Celá obec jej bez milosti ukamenuje. Bude-li se...
Leviticus 24:17...někdo smrtelně udeří kteréhokoli člověka, musí zemřít. Kdo ubije dobytče, nahradí je kus za kus...
Leviticus 24:21...dobytče, nahradí je, ale kdo ubije člověkazemře. Pro hosta i domácího budete mít stejný zákon. ...
Leviticus 27:29...Hospodinu, nebude moci být vyplacen; musí zemřít. Veškeré desátky země, z obilí země nebo z...
Numeri 1:51...vztyčí. Nepovolaný, jenž by se přiblížil, však zemře. Synové Izraele budou tábořit po svých uskupeních,...
Numeri 3:4...ke kněžské službě. Nádab a Abihu však bezdětní zemřeli před Hospodinem, když na poušti Sinaj před...
Numeri 3:10...kněžství. Nepovolaný, jenž by se přiblížil, však zemře." Hospodin promluvil k...
Numeri 3:38... Nepovolaný, jenž by se přiblížil, však měl zemřít. Levité, které Mojžíš s Áronem podle Hospodinova...
Numeri 6:7...při svém otci, matce, bratru ani sestře, kdyby zemřeli, neboť na hlavě znak zasvěcení svému Bohu. Po...
Numeri 6:9...Hospodinu. Kdyby však v jeho blízkosti někdo zemřel náhlou smrtí, a tak poskvrnil znak zasvěcení na jeho...
Numeri 14:37...celou obec k reptání proti Mojžíšovi), mezitím zemřeli. Všechny, kdo o zemi roznesli hanebnou pomluvu,...
Numeri 15:35...stát. Hospodin pak řekl Mojžíšovi: "Ten muž musí zemřít. jej celá obec za táborem ukamenuje." Celá obec...
Numeri 15:36...ho tedy vyvedla za tábor a kamenovali jej,  zemřel, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Hospodin řekl...
Numeri 16:29...všechny tyto skutky a že to nedělám o své vůliZemřou-li tito muži přirozenou smrtí, přihodí-li se jim, co...
Numeri 17:14...živé, a rána se zastavila. Těch, kteří tou ranou zemřeli, bylo 14 700 (kromě těch, kdo zemřeli kvůli...
Numeri 18:3...k vybavení svatyně ani k oltáři - jinak by zemřeli jak oni, tak vy. Připojí se k tobě, aby se starali...
Numeri 18:7...jako dar. Nepovolaný, jenž by se přiblížilzemře." Hospodin promluvil k Áronovi: "Hle, sám jsem ti...
Numeri 19:14...na něm. Toto je zákon o člověku, který by zemřel ve stanu: Kdokoli do toho stanu vejde a kdokoli v...
Numeri 20:1...měsíci na poušť Cin. Lid pobýval v Kádeši. Tam zemřela Miriam a tam byla pochována. Obci tam ale chyběla...
Numeri 20:4...sem do pouště? Abychom tu my i náš dobytek zemřeli? Proč jste nás odvedli z Egypta? Abyste nás...
Numeri 20:26... Áron pak bude připojen ke svému liduzemře tam." Mojžíš tedy učinil, jak mu Hospodin přikázal;...
Numeri 20:28...synu Eleazarovi. Tam, na vrcholu hory, pak Áron zemřel a Mojžíš sestoupil z hory s Eleazarem. Když celá...
Numeri 20:29...hory s Eleazarem. Když celá obec viděla, že Áron zemřel, celý dům Izraele ho oplakával po třicet dní. Když...
Numeri 21:5..."Proč jste nás odvedli z Egypta? Abychom zemřeli na poušti? Není tu chléb, není tu voda a ten...
Numeri 21:6...hady. Na jejich uštknutí mnoho lidí v Izraeli zemřelo. Lid pak přišel k Mojžíši se slovy: "Zhřešili jsme,...
Numeri 23:10...Jákobův, kdo oblak Izraele vyčíslí? Kéž i  zemřu smrtí spravedlivých, kéž jednou skončím jako oni!"...
Numeri 25:9...mezi syny Izraele zastavila. Těch, kdo tou ranou zemřeli, bylo 24 000. Hospodin promluvil k...
Numeri 26:19... Čítaly 40 500 mužů. (Er a Onan, Judovi synovézemřeli v kanaánské zemi.) Synové Judovi po svých rodech:...
Numeri 26:61... Abihu, Eleazar a Itamar. Nádab a Abihu však zemřeli, když před Hospodinem obětovali nepatřičný oheň. Z...
Numeri 26:65...Sinaj. O těch totiž Hospodin řekl: "Musejí zemřít na poušti," a nezůstal z nich nikdo než Káleb, syn...
Numeri 27:3...ke vchodu do Stanu setkávání a řekly: "Náš otec zemřel na poušti, ale nepatřil k tlupě, která se srotila...
Numeri 27:8... K synům Izraele pak promluv takto: Když někdo zemře, aniž měl syna, převedete jeho dědictví na jeho dceru...
Numeri 33:38...Áron podle Hospodinova rozkazu na horu Hór a tam zemřel. Když Áron zemřel na hoře Hór, bylo mu 123 let...
Numeri 33:39...rozkazu na horu Hór a tam zemřel. Když Áron zemřel na hoře Hór, bylo mu 123 let. Tenkrát se aradský...
Numeri 35:16...někdo někoho železným předmětem tak, že dotyčný zemře, je to vrah a jako vrah musí zemřít. Vezme-li do ruky...
Numeri 35:17...kterým lze zabít, a udeří někoho tak, že dotyčný zemře, je to vrah a jako vrah musí zemřít. Vezme-li do ruky...
Numeri 35:18...kterým lze zabít, a udeří někoho tak, že dotyčný zemře, je to vrah a jako vrah musí zemřít. Vraha zabije...
Numeri 35:20...nebo po něm něco úmyslně hodí tak, že dotyčný zemře, anebo někoho z nepřátelství udeří pěstí tak, že...
Numeri 35:21...z nepřátelství udeří pěstí tak, že dotyčný zemře, pak musí ten, kdo ho udeřil, zemřít - je to vrah....
Numeri 35:23...jakýkoli kámen, který může zabít, a dotyčný zemře, ačkoli viník nebyl jeho nepřítelem a nezamýšlel mu...
Numeri 35:31...smrt. Za jeho život nepřijímejte výkupné; musí zemřít. Ani za toho, kdo se uchýlil do útočištného města,...
Numeri 35:32...výkupné, chtěl-li by se vrátit domů dříve, než zemře nejvyšší kněz. Neposkvrňujte zemi, v níž jste; právě...
Deuteronomium 4:22...ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví. Anozemřu v této zemi. Nepřejdu Jordán, ale vy ho přejdete a...
Deuteronomium 5:25...muset poslouchat hlas Hospodina, našeho Bohazemřeme. Kdy který smrtelník slyšel hlas živého Boha...
Deuteronomium 10:6...táhli od studní Bne-jaakan do Mosery. Tam zemřel Áron a tam byl pochován. Na jeho místě pak konal...
Deuteronomium 13:10... Sám na něj vztáhneš ruku jako první, aby zemřel, a pak se připojí všechen lid. Ukamenuj ho k smrti -...
Deuteronomium 17:6...svým branám a ukamenuješ je k smrti. Ten, kdo  zemřít, je popraven na základě výpovědi dvou nebo tří...
Deuteronomium 17:7...Svědkové na něj vztáhnou ruku jako první, aby zemřel, a potom se přidá všechen lid. Odstraň ze svého...
Deuteronomium 17:12... tvému Bohu, anebo soudce, pak ten člověk zemře. Odstraň z Izraele zlo! o tom všechen lid uslyší,...
Deuteronomium 18:16... svého Boha, a nevidím ten veliký oheň - jinak zemřu!" Tehdy mi Hospodin řekl: "Dobře to pověděli...
Deuteronomium 18:20...slovo, které jsem mu nesvěřil, takový prorok  zemře stejně, jako kdyby mluvil jménem cizích bohů." Můžeš...
Deuteronomium 19:12...a vydají jej do rukou krevního mstitele, aby zemřel. Neslituješ se nad ním. Odstraň z Izraele nevinně...
Deuteronomium 22:22...bude přistižen, jak spí s vdanou ženou, oba zemřou - muž, který s tou ženou spal, i ta žena. Odstraň z...
Deuteronomium 22:25...na poli, znásilní ji a vyspí se s , pak  zemře jen ten muž. Dívku netrestej, nezaslouží si smrt. Je...
Deuteronomium 24:3...a pošle ji z domu. Anebo tento její druhý manžel zemře. Její původní manžel, který ji poslal pryč, si ji pak...
Deuteronomium 24:7... aby jej zotročil či prodal, pak ten únosce zemře. Odstraň ze svého středu zlo! Pozor! Při ráně...
Deuteronomium 25:5... Když budou bratři bydlet pospolu a jeden z nich zemře, aniž by měl syna, neprovdá se žena zesnulého ven z...
Deuteronomium 32:50...synům Izraele. Na hoře, na niž vystoupíš, pak zemřeš a budeš připojen ke svému lidu stejně, jako zemřel...
Deuteronomium 34:5... v moábské zemi, pak Hospodinův služebník Mojžíš zemřel, jak Hospodin řekl. Pochoval jej v moábské zemi, v...
Deuteronomium 34:7...ale jeho hrob dodnes nikdo nezná. Když Mojžíš zemřel, bylo mu sto dvacet let. Jeho oči nezeslábly a jeho...
Jozue 1:2...Jozuovi, synu Nunovu: "Mojžíš, můj služebníkzemřel. Ty ale teď vstaň a spolu se vším tímto lidem zde...
Jozue 1:18...a neposlechne tvá slova, mu přikážeš cokolizemře. Jen buď silný a statečný!" Jozue, syn Nunův, pak ze...
Jozue 24:29...Jozue, syn Nunův, služebník Hospodinůvzemřel. Bylo mu sto deset let. Pohřbili ho na jeho dědičném...
Jozue 24:33...Josefových synů. Také Eleazar, syn Áronůvzemřel. Pohřbili ho ve městě Gibeat, které připadlo jeho...
Soudců 1:7...mi Bůh odplatil." Odvedli ho do Jeruzaléma a tam zemřel. Synové Judy zaútočili také na Jeruzalém a dobyli ho...
Soudců 2:8...vykonal. Jozue, syn Nunův, služebník Hospodinůvzemřel ve věku sto deseti let. Pohřbili ho na jeho dědičném...
Soudců 2:10...severně od hory Gaaš. Když celé to pokolení zemřelo a připojilo se ke svým otcům, nastoupilo po nich...
Soudců 3:11...měla mír čtyřicet let, než Otniel, syn Kenazůvzemřel. Potom však synové Izraele znovu jednali v...
Soudců 4:21...ten kolík do spánku, se zabodl do země. Tak zemřel. Vtom dorazil Barák pronásledující Siseru. Jael mu...
Soudců 6:30...tedy řekli Joašovi: "Vyveď svého syna ven,  zemře - za to, že strhl Baalův oltář a skácel Ašeřin kůl...
Soudců 6:31...mohli zachránit? Kdokoli ho bude hájit, do rána zemře! Je-li to bůh, se hájí sám, když mu někdo zboří...
Soudců 8:32...kterému dal jméno Abimelech. Gedeon, syn Joašůvzemřel v utěšeném stáří a byl pohřben v hrobě svého otce...
Soudců 9:54...Žena ho zabila!" Zbrojnoš ho tedy probodl a on zemřel. Když Izraelci uviděli, že Abimelech je mrtev,...
Soudců 10:2...horách a soudil Izrael třiadvacet let. Pak zemřel a byl pohřben v Šamiru. Po něm povstal Jair...
Soudců 10:5...jim říká Chavot-jair, Jairovy vesnice. Jair pak zemřel a byl pohřben v Kamonu. Synové Izraele znovu jednali...
Soudců 12:7...soudil Izrael šest let. Když Jiftach Gileádský zemřel, byl pohřben ve svém městě v Gileádu. Po něm byl v...
Soudců 12:10...odjinud. Soudil Izrael sedm let. Když Ibcan zemřel, byl pohřben v Betlémě. Po něm byl v Izraeli soudcem...
Soudců 12:12...soudil Izrael deset let. Když Elon Zabulonský zemřel, byl pohřben v Ajalonu v zabulonském kraji. Po něm...
Soudců 12:15...osm let. Když Abdon, syn Hilela Piratonskéhozemřel, byl pohřben v Piratonu v efraimském kraji na...
Soudců 13:22...uvědomil, že to byl Hospodinův anděl. "Určitě zemřeme!" řekl své ženě. "Vždyť jsme viděli Boha!" "Kdyby...
Soudců 16:30...se o , pravicí o jeden a levicí o druhý. " zemřu i s těmi Filištíny" zvolal Samson a zatlačil vší...
Soudců 20:5... zavraždit. Mou družku znásilnili tak, že zemřela. Vzal jsem ji, rozřezal a rozeslal do všech krajů...
Soudců 21:5...každý, kdo nepřijde k Hospodinu do Micpy, musí zemřít.) Izraelcům tehdy přišlo jejich bratra Benjamína...
Růt 1:3...kraje a bydleli tam. Elimelech, Noemin muž, pak zemřel a ona zůstala sama se dvěma syny. Ti si vzali...
Růt 1:5...a druhá Rút. Když tam bydleli asi deset letzemřeli také Machlon a Kiljon. A tak ta žena zůstala sama,...
Růt 1:17...lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde zemřeš, tam zemřu a klesnu do hrobu. Toto mi učiní a...
1. Samuel 2:25...vůbec nedali, neboť Hospodinova vůle byla, aby zemřeli. Chlapec Samuel však prospíval, rostl a byl milý...
1. Samuel 2:33...duše se usouží. Celé to množství tvých potomků zemře předčasně. To, co se stane tvým dvěma synům Chofnimu...
1. Samuel 2:34...Chofnimu a Pinchasovi, ti bude znamením: oba zemřou v jediný den. si pak vzbudím věrného kněze, který...
1. Samuel 4:11...do zajetí. Oba Elího synové, Chofni a Pinchaszemřeli. Nějaký Benjamínec toho dne zběhl z bitvy a dorazil...
1. Samuel 4:18...ze svého křesla vedle brány, zlomil si vazzemřel. Byl totiž starý a těžký. Tento muž soudil Izrael...
1. Samuel 14:39...Izraele, i kdyby šlo o mého syna Jonatana, musí zemřít!" Nikdo z mužů mu neodpovídal. Řekl tedy celému...
1. Samuel 14:43...měl v ruce," odpověděl Jonatan. "A za to teď mám zemřít." Saul prohlásil: "Jestli ne, Bůh potrestá a...
1. Samuel 14:44...ne, Bůh potrestá a ještě mi přidá! Musíš zemřít, Jonatane." Lid se ale proti Saulovi ozval: "Jonatan...
1. Samuel 14:45..." Lid se ale proti Saulovi ozval: "Jonatan že  zemřít? Ten, který Izraeli získal to veliké vítězství? To...
1. Samuel 19:1...a všem svým hodnostářům, že chce, aby David zemřel. Saulův syn Jonatan měl ale Davida velmi rád, a tak...
1. Samuel 20:2..."Nic takového!" odpověděl Jonatan. "Nemáš zemřít. Můj otec přece nedělá nic velkého ani malého, aniž...
1. Samuel 20:14... i ty mi prokazuj Hospodinovu laskavost. A pokud zemřu, neodvracej nikdy svou laskavost od mého domu....
1. Samuel 20:31...královstvím! Hned ho nech zajmout, protože musí zemřít!" "A proč zemřít?" zeptal se Jonatan svého otce...
1. Samuel 20:32...nech zajmout, protože musí zemřít!" "A proč  zemřít?" zeptal se Jonatan svého otce Saula. "Co provedl?"...
1. Samuel 22:16...věci neví vůbec nic." Král ale prohlásil: "Teď zemřeš, Achimelechu - ty i všichni tví příbuzní!" A hned...
1. Samuel 22:22...věděl, že to Saulovi určitě řekne. To kvůli mně zemřeli všichni tví příbuzní. Zůstaň se mnou, neboj se. Ten...
1. Samuel 25:1...muži vystoupil do skalní pevnosti. Samuel pak zemřel. Všichni Izraelci se sešli, aby ho oplakávali a...
1. Samuel 25:38...po deseti dnech Hospodin Nábala zasáhl tak, že zemřel. Když se David doslechl o Nábalově smrti, řekl:...
1. Samuel 26:10... "sám Hospodin ho raní. Buď přijde jeho denzemře, anebo vytáhne do války a zahyne. ale Hospodin...
1. Samuel 26:16... Jakože je živ Hospodin, zasloužíte si zemřít, protože jste neochránili svého pána, Hospodinova...
1. Samuel 31:5... že Saul je mrtev, nalehl i on na svůj mečzemřel s ním. Tak zahynul Saul, jeho tři synové i jeho...
2. Samuel 1:4...David. "Muži utekli z boje. Mnoho jich padlozemřelo. Také Saul a jeho syn Jonatan zemřeli," odpověděl...
2. Samuel 1:5...Jonatan zemřeli," odpověděl muž. "Jak víš, že zemřel Saul a jeho syn Jonatan?" zeptal se David mladíka,...
2. Samuel 1:15..."Pojď sem, zabij ho!" A tak ho udeřil,  zemřel. Ještě předtím mu David řekl: "Tvá krev na tvou...
2. Samuel 2:23...jím projelo naskrz, takže tam padl a na místě zemřel. Každý, kdo přišel na místo, kde Asael padl a zemřel...
2. Samuel 3:33...nad Abnerem zpíval tento žalozpěv: "Měl Abner zemřít jako ničema? Tvé ruce nebyly spoutány, na nohou...
2. Samuel 4:1...Saulův syn Iš-bošet doslechl, že Abner v Hebronu zemřel, ztratil odvahu a také celý Izrael se zhrozil....
2. Samuel 6:7...ho Bůh na místě zasáhl tak, že tam u Boží truhly zemřel. Davida hněvalo, že se Hospodin na Uzu tak prudce...
2. Samuel 10:1...stolu. Byl chromý na obě nohy. Po nějaké době zemřel amonský král a na jeho místo nastoupil jeho syn...
2. Samuel 10:18...Jejich vojevůdce Šobacha zranil tak, že na místě zemřel. Všichni králové, kteří byli Hadad-ezerovými vazaly,...
2. Samuel 11:15...boje. Pak od něj odstupte, je zasaženzemře." Joáb tedy při obléhání města postavil Uriáše na...
2. Samuel 12:5..." řekl Nátanovi, "muž, který to spáchal, musí zemřít! A tu ovečku zaplatí čtyřnásobně - za to, že provedl...
2. Samuel 12:14...jsi ale tímto činem znevážil Hospodina, musí zemřít tvůj novorozený syn." A po těch slovech se Nátan...
2. Samuel 12:18...pokrm od nich nepřijal. Po sedmi dnech pak dítě zemřelo. Davidovi služebníci se mu chlapcovu smrt báli...
2. Samuel 12:19...jeho služebníci šeptají, a pochopil, že chlapec zemřel. "Dítě umřelo?" zeptal se svých služebníků. "Ano,...
2. Samuel 12:21...chlapec žil, postil ses a plakal, ale jakmile zemřel, vstal jsi a dal ses do jídla!" "Dokud chlapec žil,"...
2. Samuel 13:32... že byli zabiti všichni mladí královští synovéZemřel jen Amnon! Abšalom byl k tomu odhodlán ode dne,...
2. Samuel 13:33... se můj pán a král vůbec neobává, že by snad zemřeli všichni královští synové. Vždyť zemřel jen Amnon!"...
2. Samuel 14:5...se král. "Jsem vdova," odpověděla, "muž mi zemřel. Tvá služebnice měla dva syny. Ti se ale na poli...
2. Samuel 17:23...města. Pořídil závěť o svém domě a oběsil seZemřel a byl pochován v hrobě svého otce. David ...
2. Samuel 18:20... Můžeš zvěstovat jindy, ale dnes ne - vždyť zemřel královský syn." Joáb tedy poručil jednomu...
2. Samuel 19:22... syn Ceruji, ho přerušil: "Nemá snad Šimei zemřít? Vždyť zlořečil pomazanému Hospodinovu!" "Co je vám...
2. Samuel 19:23...dělat žalobce? To by dnes měl v Izraeli někdo zemřít? Copak nevím, že jsem dnes opět králem Izraele?"...
2. Samuel 19:38...Dovol prosím svému služebníku, aby se vrátil.  zemřu ve svém městě, kde je hrob mého otce a matky. Mého...
2. Samuel 20:10...vnitřnosti na zem. Nebylo třeba další rány, aby zemřel. Joáb se potom se svým bratrem Abišajem pustil za...
2. Samuel 21:9...před Hospodinem. Tak jich zahynulo sedm narázZemřeli v prvních dnech žní, když se začíná sklízet ječmen....
2. Samuel 24:15...rána do určeného času. Od Danu po Beer-šebu zemřelo z lidu 70 000 mužů. Když pak anděl vztáhl ruku, aby...
1. Královská 1:52...ani vlásek. Zjistí-li se však na něm něco zléhozemře." S tím ho Šalomoun nechal odvést od oltáře. Adoniáš...
1. Královská 2:24...mi podle svého slova vybudoval dům - Adoniáš zemře ještě dnes!" Král Šalomoun pak poslal Benajáše, syna...
1. Královská 2:26...polím. Zasloužíš si smrt, ale dnes nenechám zemřít, protože jsi před mým otcem Davidem nosil Truhlu...
1. Královská 2:37...přece jen odešel a překročil potok Kidron, jistě zemřeš. Tvá krev pak padne na tvou hlavu." Šimei králi...
1. Královská 2:42... že v den, kdy odejdeš a někam se vydáš, jistě zemřeš'? Ještě jsi mi na to řekl: ‚Rozhodl jsi dobře....
1. Královská 11:21...uslyšel, že David ulehl ke svým otcům a že zemřel i jeho vojevůdce Joáb. "Propusť zpět do vlasti...
1. Královská 14:11...brána, vymetu jeho dům dočista. Kdo Jeroboámovi zemře ve městě, toho psi sežerou; kdo mu zemře venku na...
1. Královská 14:12...vstaň a jdi domů. Jakmile vkročíš do města, dítě zemře. Celý Izrael ho bude oplakávat, ho budou pohřbívat...
1. Královská 14:17...do Tirsy. Jakmile vkročila na práh domu, chlapec zemřel. Pohřbili ho a celý Izrael ho oplakával, jak řekl...
1. Královská 16:4...jako dům Jeroboáma, syna Nebatova: Kdo Baašovi zemře ve městě, toho psi sežerou, kdo mu zemře venku na...
1. Královská 16:18...královského paláce a zapálil ho nad sebou. Tak zemřel za svůj hřích, že se držel cesty Jeroboámovy a dělal...
1. Královská 16:22...stoupence Tibniho, syna Ginatova, a tak Tibni zemřel a Omri se stal králem. Omri začal nad Izraelem...
1. Královská 21:15...prodat, můžeš zabrat. Nábot není naživuzemřel." Když Achab uslyšel, že Nábot zemřel, vstal a šel...
1. Královská 21:16...naživu, zemřel." Když Achab uslyšel, že Nábot zemřel, vstal a šel tu vinici Nábota Jizreelského zabrat....
1. Královská 21:24...psi z celého jizreelského okolí.' Kdo Achabovi zemře ve městě, toho psi sežerou, kdo mu zemře venku na...
2. Královská 1:4...Nejenže nevstaneš z lože, na něž jsi ulehl, ale zemřeš!'" Pak Eliáš odešel. Když se poslové vrátili zpět,...
2. Královská 1:6...nejenže nevstaneš z lože, na něž jsi ulehl, ale zemřeš!'" "Jak vypadal ten muž, který vám s těmi slovy...
2. Královská 1:16...nejenže nevstaneš z lože, na něž jsi ulehl, ale zemřeš!" Achaziáš pak zemřel, jak Hospodin řekl skrze...
2. Královská 1:17... na něž jsi ulehl, ale zemřeš!" Achaziáš pak zemřel, jak Hospodin řekl skrze Eliáše. Neměl syna, a tak...
2. Královská 7:4...jít do města, když je ve městě hlad? Tam bychom zemřeli. Když tu zůstaneme sedět, zemřeme zrovna tak....
2. Královská 8:10...Elíša. "Hospodin mi ale ukázal, že přesto zemře." Potom se na něj upřeně zadíval; jeho tvář se ani...
2. Královská 9:27...Gur poblíž Jibleamu. Dojel ale do Megida, kde zemřel. Jeho služebníci ho převezli do Jeruzaléma a...
2. Královská 11:2...Joaše zprostřed královských synů, kteří měli zemřít, a spolu s jeho kojnou ho před Ataliou ukryla v...
2. Královská 11:8...v ruce. Kdokoli se přiblíží k vašim řadámzemře. Musíte zůstat při králi, kamkoli se pohne." Setníci...
2. Královská 13:20...Teď ho ale porazíš jen třikrát." Elíša pak zemřel a byl pochován. Příští jaro do země vtrhli moábští...
2. Královská 13:24...ze své blízkosti. Aramejský král Chazael pak zemřel a na jeho místě začal kralovat jeho syn Ben-hadad....
2. Královská 23:34...Joakima. Joachaze nechal odvléci do Egypta, kde zemřel. Protože Joakim odváděl faraonovi stříbro a zlato,...
1. Letopisů 1:44...Beorův, a jeho město se jmenovalo Dinhaba. Když zemřel Bela, kraloval na jeho místě Jobab, syn Zerachův z...
1. Letopisů 1:45...na jeho místě Jobab, syn Zerachův z Bosry. Když zemřel Jobab, kraloval na jeho místě Chušam z temanské země...
1. Letopisů 1:46...na jeho místě Chušam z temanské země. Když zemřel Chušam, kraloval na jeho místě Hadad, syn Bedadův,...
1. Letopisů 1:47...kraji. Jeho město se jmenovalo Avit. Když zemřel Hadad, kraloval na jeho místě Samla z Masreky. Když...
1. Letopisů 1:48... kraloval na jeho místě Samla z Masreky. Když zemřel Samla, kraloval na jeho místě Šaul z Rechobot-naharu...
1. Letopisů 1:49...na jeho místě Šaul z Rechobot-naharu. Když zemřel Šaul, kraloval na jeho místě Baal-chanan, syn...
1. Letopisů 1:50...na jeho místě Baal-chanan, syn Akborův. Když zemřel Baal-chanan, syn Akborův, kraloval na jeho místě...
1. Letopisů 1:51... dcera Matredova, vnučka Me-zahabova. Také Hadad zemřel. Edomské kmeny byly tyto: kmen Timna, kmen Alva,...
1. Letopisů 2:3... byl ale Hospodinu odporný, a tak ho nechal zemřít. Jeho snacha Támar mu pak porodila Perese a Zeracha....
1. Letopisů 2:19...její synové: Jeter, Šobab a Ardon. Když Azuba zemřela, Káleb si vzal Efratu a ta mu porodila Chura. Chur...
1. Letopisů 2:30...Synové Nádabovi byli: Seled a Apajim. Seled však zemřel bezdětný. Syn Apajimův: Jiši. Syn Jišiho: Šešan. Syn...
1. Letopisů 2:32...Šamajova bratra Jady: Jeter a Jonatan. Jeter zemřel bezdětný. Synové Jonatanovi: Pelet a Zaza. To byli...
1. Letopisů 10:5...viděl, že Saul je mrtev, nalehl i on na mečzemřel. Tak zahynul Saul, jeho tři synové i celý jeho dům;...
1. Letopisů 10:6...zahynul Saul, jeho tři synové i celý jeho důmzemřeli společně. Jakmile všichni Izraelci v údolí spatřili...
1. Letopisů 10:13...jábešským dubem. Sedm dní se pak postili. Tak zemřel Saul, protože zradil Hospodina. Nedbal totiž na jeho...
1. Letopisů 13:10...ruku na Truhlu, a zasáhl ho tak, že na místě zemřel před Bohem. David byl nešťastný, že se Hospodin na...
1. Letopisů 19:1...královými nejbližšími pobočníky. Po nějaké době zemřel amonský král Nachaš a na jeho místo nastoupil jeho...
1. Letopisů 23:22...a Muši. Synové Machliho: Eleazar a Kíš. Eleazar zemřel, aniž zanechal syny. Měl jen dcery, které si vzali...
1. Letopisů 24:2... Abihu, Eleazar a Itamar. Nádab a Abihu ale zemřeli bezdětní dříve než jejich otec; kněžství proto...
1. Letopisů 29:28...v Hebronu a třiatřicet let v JeruzaléměZemřel v utěšeném věku, nasycen životem, bohatstvím i...
2. Letopisů 13:20...vlády nevzpamatoval. Bůh ho ranil tak, že zemřel. Abiáš ale sílil. Vzal si čtrnáct manželek a zplodil...
2. Letopisů 15:13...Kdokoli by nehledal Hospodina, Boha Izraele, měl zemřít, byl malý nebo velký, to byl muž nebo žena. S...
2. Letopisů 16:13... V jednačtyřicátém roce svého kralování pak Asa zemřel a ulehl ke svým otcům. Pochovali ho v jeho hrobce,...
2. Letopisů 18:34...Aramejci podepřen na svém voze do večeraZemřel při západu slunce. Judský král Jošafat se vracel...
2. Letopisů 21:19... mu kvůli nemoci vyhřezla střeva, takže zemřel v hrozných bolestech. Jeho lid k jeho poctě ani...
2. Letopisů 22:11...Joaše zprostřed královských synů, kteří měli zemřít, a spolu s jeho kojnou ho ukryla v ložnici. Tak tedy...
2. Letopisů 23:7...se zbraní v ruce. Kdokoli se přiblíží k chrámuzemře. Musíte zůstat při králi, kamkoli se pohne." Levité i...
2. Letopisů 24:15...a naplnil svůj čas, ve věku sto třiceti let zemřel. Pochovali ho ve Městě Davidově mezi králi, protože...
2. Letopisů 24:25...syna kněze Jojady, a zabili ho na lůžku. Když zemřel, pochovali ho ve Městě Davidově, ale ne na...
2. Letopisů 35:24...na jiný vůz a odvezli do Jeruzaléma. Jošiáš pak zemřel a byl pochován na pohřebišti svých otců a všichni v...
Ester 4:11...pozvání přiblíží ke králi do vnitřní dvoranyzemře! Ten zákon znají všichni královi dvořané i lid v...
Job 2:9...bezúhonnosti?" řekla mu manželka. "Zlořeč Bohuzemři!" "Mluvíš jako nějaká hloupá ženská," odpověděl ....
Job 4:21...navždy zahynou, lano jejich stanu bude strženozemřou a moudří nebudou!' Jen křič - kdo ti však odpoví?...
Job 7:15...vidění, že bych se raději oběsil - radši bych zemřel, než takhle živořil! Mám toho dost. Nebudu přece žít...
Job 13:19...jsem nevinný. Kdo se to bude se mnou přít? Chci zemřít, když umlčí! Žádám , Bože, jenom o dvojí, se...
Job 14:10... jak mladý stromek větve vyžene. Člověk však zemře a klesne bezvládně, naposled vydechne - a kam se...
Job 14:14...a určil chvíli, kdy na vzpomeneš! Když člověk zemře, copak ožije? Po všechny dny své těžké roboty čekal...
Job 42:17...svých dětí do čtvrtého pokolení. Nakonec Job zemřel stár a nasycen životem. Blaze člověku, který...
Žalmy 9:1...máš! Pro předního zpěváka, na nápěv písně "Zemřel syn". Žalm Davidův. Chválím , Hospodine, celým...
Žalmy 49:11...jáma nikoho nemine. Jak vidno, i moudrý člověk zemře, stejně tak hyne tupec a hrubián, každý své jmění...
Žalmy 49:18...bohatne ani když jeho dům slavně vzmáhá se.  zemře, nic s sebou nepobere, jeho nádhera s ním dolů...
Žalmy 82:7...všichni jste Nejvyššího synové. Jakožto lidé ale zemřete, tak jako každý vůdce padnete!" Povstaň , Bože,...
Přísloví 5:23...vlastního hříchu uvázne. Nedal se poučit, a tak zemře, v množství své bláhovosti ztratí se! Synu, pokud za...
Přísloví 10:21...nestojí. Rty spravedlivého nasytí mnohé, hňupové zemřou na vlastní ztřeštěnost. Hospodinovo požehnání...
Přísloví 11:7...poctivé, vlastní lačnost lapí proradné. Když zemře ničema, hynou naděje v něj složené, spoléhání na jeho...
Kazatel 9:3...je provází celým životem. Když potom musejí zemřít, bude snad někdo ušetřen? Všichni živí však mají...
Kazatel 9:5...lépe než mrtvý lev." Živí totiž vědí, že musejí zemřít, mrtví však nevědí vůbec nic. Žádné odplaty se ...
Izaiáš 6:1...- světlo se skryje za mraky! V roce, kdy zemřel král Uziáš, jsem spatřil Pána sedícího na vznešeném...
Izaiáš 14:28...ruka je vztažená - kdo ji odvrátí? V roce, kdy zemřel král Achaz, zazněl tento ortel: Neradujte se, vy...
Izaiáš 22:13...hody, vinné pitky: "Jezme a pijme, vždyť zítra zemřeme!" Hospodin zástupů mi řekl do uší: "Ten hřích vám...
Izaiáš 59:5... pavoučí sítě osnují. Kdo jejich vejce pozřezemře; rozmáčkne-li je, zmije vyleze! Jejich pavučiny se na...
Izaiáš 65:20...rozléhat! nikdy tam nebude dítě, které by zemřelo po pár dnech, a nebude tam ani stařec, který by...
Jeremiáš 8:3...zlého pokolení, tam všude budou chtít raději zemřít, než aby žili, praví Hospodin zástupů." "Řekni jim -...
Jeremiáš 8:14...se! Prchněme do opevněných měst, tam zemřeme! Ano, Hospodin, náš Bůh, nás odsoudil k smrti,...
Jeremiáš 15:2...jim - Tak praví Hospodin: Kdo jít na smrtzemře, kdo pod meč, ten pod meč, kdo do hladu, bude...
Jeremiáš 16:4... a o otcích, kteří je v této zemi zplodili:  Zemřou strašlivou smrtí. Nikdo je neopláče ani nepohřbí,...
Jeremiáš 20:6...půjdete do zajetí. Přijdeš do Babylonu a tam zemřeš; tam budeš pohřben ty i všichni tvoji přátelé,...
Jeremiáš 22:12... ale musel odsud odejít: " se sem nevrátíZemře tam, kam ho odvlekli, a tuto zem nikdy nespatří."...
Jeremiáš 22:26...do cizí země, v níž jste se nenarodili, a tam zemřete. Do své vytoužené země se nikdy nevrátíte...
Jeremiáš 26:8...lid, kněží i proroci chytili a křičeli: "Teď zemřeš! Jak se opovažuješ prorokovat Hospodinovým jménem,...
Jeremiáš 28:16...Hle, posílám pryč z povrchu země. Do roka zemřeš, protože jsi o Hospodinu hlásal bludy!" Sedmého...
Jeremiáš 28:17...Sedmého měsíce téhož roku pak prorok Chananiáš zemřel. Následují slova dopisu, který prorok Jeremiáš...
Jeremiáš 31:30...trpké hrozny a dětem trnou zuby.' Každý totiž zemře za vlastní viny; každému, kdo trpké hrozny, budou...
Jeremiáš 34:5...judský. Hospodin o tobě praví: Nezemřeš mečemzemřeš v pokoji. Jako se zažíhal pohřební oheň k poctě...
Jeremiáš 38:4..." Tito velmoži pak řekli králi: " ten muž zemře! Těmi svými řečmi jen bere odvahu bojovníkům, kteří...
Jeremiáš 38:9...zločinně. Hodili ho do jímky, aby tam dole zemřel hlady; vždyť ani ve městě není co jíst!" Král na...
Jeremiáš 38:10...a vytáhni proroka Jeremiáše z jímky, než tam zemře." Ebed-melech tedy vzal ty muže s sebou. Ve sklepě...
Jeremiáš 38:24...řekl: " se o těch slovech nikdo nedozví, jinak zemřeš. se velmoži doslechnou, že jsem s tebou mluvil,...
Jeremiáš 42:16...vás hlad, jehož se obáváte, takže tam v Egyptě zemřete. Všichni ti, kdo se rozhodli jít do Egypta a usadit...
Jeremiáš 43:11...Přitáhne a zaútočí na Egypt. Kdo jít na smrtzemře, kdo do zajetí, bude odvlečen a kdo pod meč, ten pod...
Jeremiáš 44:12... Ti všichni v Egyptě zahynou: padnou mečem nebo zemřou hladem. Od nejmenších po největší zemřou mečem...
Jeremiáš 44:27...ale ve zlém. Všichni Židé v Egyptě do posledního zemřou mečem a hladem. Do judské země se pak z Egypta vrátí...
Ezechiel 3:18...jim varování. Když řeknu ničemovi: ‚Musíš zemřít,' a ty ho nevaruješ, nepromluvíš, abys tomu ničemovi...
Ezechiel 3:19...od své ničemnosti ani od své zlé cesty - pak zemře za své viny, ale ty se zachráníš. Podobně když se...
Ezechiel 3:20...páchat bezpráví, položím mu do cesty překážkuzemře. Protožes ho nevaroval, zemře ve svém hříchu a jeho...
Ezechiel 6:12...padnou mečem, hladem a morem. Kdo bude dalekozemře morem, kdo bude blízko, padne mečem, a kdo přežije a...
Ezechiel 11:13...jsem prorokoval, Pelatiáš, syn Benajášůvzemřel. Padl jsem proto na tvář a hlasitě jsem úpěl: "Ach...
Ezechiel 12:13... do země Chaldejců, ani tu ale neuvidízemře v . Všechny, kdo jsou kolem něj, celou jeho družinu...
Ezechiel 13:19...vaše lži, a tak zabíjíte ty, kdo neměli zemřít, a držíte naživu ty, kdo neměli žít. Nuže, tak praví...
Ezechiel 17:16...Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodinzemře v Babylonu, v zemi toho krále, který jej ustanovil...
Ezechiel 18:13...Za všechny ohavnosti, které prováděl, jistě zemře; jeho krev ulpí na něm. Třeba však zplodí syna, který...
Ezechiel 18:18...viny - takový jistě bude žít! Jeho otec však zemře za své viny, protože působil příkoří, okrádal bratra...
Ezechiel 18:24...skutky, které konal, nebudou vzpomenutyZemře za to, jak byl nevěrný, za hřích, kterého se dopustil...
Ezechiel 18:26...od své spravedlnosti a páchá bezpráví, musí zemřít. Zemře kvůli bezpráví, jehož se dopustil. Když se...
Ezechiel 24:18...nejez." Ráno jsem o tom říkal lidem - a večer mi zemřela žena. Druhý den jsem udělal, co mi bylo přikázáno....
Ezechiel 33:6... a meč přijde a někoho z nich zabije, pak takový zemře za své viny, ale za jeho krev budu volat k...
Ezechiel 33:8... varování. Když řeknu ničemovi: ‚Ničemo, musíš zemřít,' ale ty nepromluvíš, abys toho ničemu varoval před...
Ezechiel 33:9...od své cesty, ale on se od neodvrátil - pak zemře za své viny, ale ty se zachráníš. Synu člověčí, řekni...
Ezechiel 33:13...jeho spravedlivé skutky nebudou vzpomenutyZemře kvůli bezpráví, jehož se dopustil. Řeknu-li ničemovi:...
Ezechiel 33:14... jehož se dopustil. Řeknu-li ničemovi: ‚Musíš zemřít,' a on se od svého hříchu odvrátí a začne jednat...
Ezechiel 33:18...spravedlnosti a páchá bezpráví, musí kvůli tomu zemřít. Když se ničema odvrátí od své ničemnosti a jedná...
Amos 6:9...v něm! Zbude-li v jediném domě jen deset lidízemřou i ti. Přijde-li příbuzný, aby vynesl a spálil jejich...
Amos 7:17...mečem. Tvá země bude rozměřena provazcem a ty zemřeš v zemi nečisté. Izrael musí být jistojistě ze své...
Jonáš 4:3... Radši teď, Hospodine, rovnou zabij! To radši zemřu, než abych žil!" Hospodin mu odpověděl: "Myslíš, že...
Jonáš 4:8... omdléval. Bylo mu na umření. Říkal: "Radši zemřu, než abych žil!" Hospodin Jonášovi odpověděl: "Myslíš...
Zachariáš 13:3...mu jeho otec i matka, jeho vlastní rodiče: "Teď zemřeš, protože jsi v Hospodinově jménu lhal!" A vlastní...
Matouš 2:19...ztrátou se nedá utěšit!" Když potom Herodes zemřel, hle, Hospodinův anděl se ve snu ukázal Josefovi v...
Matouš 9:18...a klaněl se mu se slovy: "Moje dcera právě zemřela. Pojď ale, vlož na ni ruku, a bude žít!" Ježíš tedy...
Matouš 15:4...a ‚Kdokoli by zlořečil otci nebo matce, musí zemřít.' Vy ale říkáte, že kdokoli by řekl otci nebo matce:...
Matouš 22:24...se ho: "Mistře, Mojžíš řekl, že když ženatý muž zemře bezdětný, si jeho ženu vzít jeho bratr, aby svému...
Matouš 22:25... U nás bylo sedm bratrů. První se oženil, ale zemřel bez potomků, a tak zanechal svou ženu svému bratru....
Matouš 22:27...a třetím bratrem po sedmého. Nakonec pak zemřela i ta žena. Kdo z těch sedmi ji tedy bude mít za...
Matouš 26:35..." Petr se ale dušoval: "I kdybych měl s tebou zemřít, nikdy nezapřu!" A podobně mluvili i všichni...
Matouš 26:66...jste slyšeli rouhání! Co o tom soudíte?" " zemře!" vykřikli. Pak mu začali mu plivat do tváře a bít ho...
Matouš 27:1...kněží a starší lidu usnesli, že Ježíš musí zemřít. Spoutali ho, odvedli a vydali ho římskému...
Matouš 27:20... aby si vyžádali Barabáše, a Ježíše aby nechali zemřít. Prokurátor se jich zeptal: "Kterého z těch dvou vám...
Marek 7:10...a ‚Kdokoli by zlořečil otci nebo matce, musí zemřít.' Vy ale říkáte, že kdyby člověk řekl otci nebo...
Marek 9:26...zůstal jako mrtvý, takže mnozí říkali, že zemřel. Když ho ale Ježíš vzal za ruku a zvedl ho, vstal...
Marek 12:19..."Mistře, Mojžíš nám napsal, že když ženatý muž zemře bezdětný, si jeho ženu vzít jeho bratr, aby svému...
Marek 12:20...potomka. Bylo sedm bratrů. První se oženilzemřel a nezanechal potomka. Pak si ji vzal druhý, ale také...
Marek 12:21...potomka. Pak si ji vzal druhý, ale také zemřel a nezanechal potomka. Stejně tak třetí. Ani jeden z...
Marek 12:22...z těch sedmi nezanechal potomka. Nakonec pak zemřela i ta žena. tedy při vzkříšení vstanou z mrtvých,...
Marek 14:31..." On se ale dušoval: "I kdybych měl s tebou zemřít, nikdy nezapřu!" A podobně mluvili i všichni...
Marek 15:44...o Ježíšovo tělo. Pilát se podivil, že Ježíš  zemřel. Zavolal setníka a ptal se ho, zda zemřel. Když...
Lukáš 13:33...pokračovat v cestě. Kde jinde by měl prorok zemřít než v Jeruzalémě? Jeruzaléme, Jeruzaléme, který...
Lukáš 16:22...a lízali mu vředy. Jednoho dne ten žebrák zemřel a andělé ho odnesli do Abrahamova náručí. Zemřel i...
Lukáš 20:28..."Mistře, Mojžíš nám napsal, že když ženatý muž zemře bezdětný, si jeho ženu vzít jeho bratr, aby svému...
Lukáš 20:29...potomka. Bylo sedm bratrů. První se oženilzemřel bezdětný. Potom si ji vzal druhý...
Lukáš 20:31...ji vzal druhý, třetí a tak dále. Všech sedm jich zemřelo, aniž by zanechali děti. Nakonec pak zemřela i ta...
Lukáš 20:32...zemřelo, aniž by zanechali děti. Nakonec pak zemřela i ta žena. Kdo z nich ji tedy bude mít za manželku,...
Lukáš 20:36...ale ženit a vdávat nebudou. Také nebudou moci zemřít - budou totiž jako andělé. Jsou to synové Boží,...
Jan 6:49...života. Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli. Toto je ten chléb sestupující z nebe, aby ten, kdo...
Jan 6:58...z nebe. Ne jako když otcové jedli manu, a zemřeli. Kdo tento chléb, bude žít navěky." Toto vše...
Jan 8:24...nejsem z tohoto světa. Proto jsem vám řekl, že zemřete ve svých hříších. Nebudete-li věřit, že jsem,'...
Jan 8:52...jistě, že jsi posedlý!" řekli mu Židé. "Abraham zemřel, stejně tak proroci, a ty říkáš: ‚Kdokoli zachová ...
Jan 8:53...smrt.' Jsi snad větší než náš otec Abraham? Ten zemřel! I proroci zemřeli! Koho ze sebe děláš?" Ježíš...
Jan 11:14...spánku. Proto jim Ježíš řekl jasně: "Lazar zemřel. A kvůli vám jsem rád, že jsem tam nebyl, abyste...
Jan 11:16...tehdy ostatním učedníkům řekl: "Pojďme také,  zemřeme s ním." Ježíš dorazil čtyři dny po Lazarově pohřbu...
Jan 11:25...život," řekl Ježíš. "Kdo věří ve , i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve , nezemře...
Jan 11:44...mocným hlasem: "Lazare, pojď ven!" A ten, který zemřel, vyšel ven. Ruce i nohy měl svázané plátny a tvář...
Jan 11:50...Nechápete, že je pro nás lepší, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby celý tento národ zahynul?!" (To však...
Jan 11:51...toho roku veleknězem, prorokoval, že Ježíš  zemřít za tento národ. A nejen za tento národ, ale také aby...
Jan 12:24...vám: Pokud zrno pšenice nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Pokud však zemře, přinese hojnou úrodu...
Jan 12:33...k sobě." (Těmito slovy naznačil, jakou smrtí  zemřít.) Zástup mu odpověděl: "My jsme slyšeli ze Zákona,...
Jan 18:14...poradil, že je lepší, aby jeden člověk zemřel za lid.) Petr s dalším učedníkem šli za Ježíšem....
Jan 18:32...Ježíšova slova, jimiž naznačoval, jakou smrtí  zemřít.) Pilát se vrátil do paláce a zavolal si Ježíše....
Jan 19:7..."My máme zákon a podle našeho zákona musí zemřít, protože ze sebe dělal Božího Syna." Když Pilát...
Skutky 2:29... o praotci Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl pochován - jeho hrob tu máme dodneška! Jako...
Skutky 7:4...a usadil se v Cháranu. Když pak jeho otec zemřel, Bůh ho odtud přestěhoval do země, v níž teď bydlíte...
Skutky 7:15...pěti osob. Jákob tedy sestoupil do Egypta, kde zemřel on i naši otcové. Potom byli přeneseni do Šechemu a...
Skutky 9:37...a almužnami. V těch dnech však onemocnělazemřela. Omyli ji a položili do horní místnosti. Lydda je...
Skutky 21:13...nejen být svázán, ale také v Jeruzalémě zemřít pro jméno Pána Ježíše!" Protože se ale nedal...
Skutky 25:11...jsem něco, zač si zasloužím smrt, neodmítám zemřít. Jestliže však na tom, z čeho obviňují, nic není,...
Římanům 5:6...skrze Ducha svatého, jehož nám daroval. Kristus zemřel za bezbožné ještě v době, kdy jsme byli bezmocní....
Římanům 5:7...ještě v době, kdy jsme byli bezmocní. Sotva kdo zemře za spravedlivého, i když za dobrého člověka by se...
Římanům 5:8... Bůh ale dokazuje svou lásku k nám: Kristus zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšníci. Jsme-li teď...
Římanům 6:2...bychom mohli nadále žít v hříchu my, kdo jsme mu zemřeli? Nevíte snad, že když jsme byli pokřtěni do Krista...
Římanům 6:7...moci, abychom již dále nesloužili hříchu. (Kdo zemřel, je přece zbaven hříchu.) Když jsme s Kristem...
Římanům 6:8... je přece zbaven hříchu.) Když jsme s Kristem zemřeli, věříme, že s ním také budeme žít. Víme, že Kristus...
Římanům 6:10...nad ním nemá moc. Svou smrtí jednou provždy zemřel hříchu, ale teď žije a jeho život patří Bohu. Stejně...
Římanům 7:2...muži, jen dokud dotyčný žije. Jakmile manžel zemře, je manželského zákona zproštěna. Oddá-li se jinému...
Římanům 7:3...označena za cizoložnici. Pokud však její muž zemře, je od toho zákona svobodná a může se oddat jinému...
Římanům 7:6... že jsme nesli ovoce smrti. Teď však, když jsme zemřeli tomu, co nás drželo, jsme Zákona zproštěni, abychom...
Římanům 7:10...jakmile přišlo přikázání, hřích ožil a jsem zemřel. Přikázání, které mělo být k životu, je mi tedy...
Římanům 8:13...povinni žít podle těla. Žijete-li podle tělazemřete; umrtvujete-li skutky těla Duchem, budete žít....
Římanům 8:34...Kdo nás odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš zemřel, ale hlavně byl vzkříšen z mrtvých, je po Boží...
Římanům 14:9...či umíráme, patříme Pánu. Vždyť proto Kristus zemřel a znovu ožil - aby byl Pánem živých i mrtvých. Proč...
Římanům 14:15... Přestaň svým jídlem hubit člověka, za kterého zemřel Kristus! se o tom, co je pro vás dobré, nemluví...
1. Korintským 7:39...zákonem, dokud její muž žije. Pokud její muž zemře, je svobodná; může si vzít, koho chce, ale pouze v...
1. Korintským 8:11...tak hyne tvůj slabší sourozenec, za kterého zemřel Kristus! Když takto zraňujete choulostivé svědomí...
1. Korintským 15:3...jsem vám to hlavní, co jsem sám přijal: Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem, byl pohřben a třetí den...
1. Korintským 15:32...vzkříšeni, pak: "Jezme a pijme, vždyť zítra zemřeme!" Nepleťte se: "Špatné vztahy kazí mravy...
2. Korintským 5:14...nás zavazuje. Jsme totiž přesvědčeni, že jeden zemřel za všechny, a tak zemřeli všichni. On zemřel za...
2. Korintským 5:15...zemřel za všechny, a tak zemřeli všichni. On zemřel za všechny, aby ti, kdo žijí, nadále nežili sami pro...
Galatským 2:21...spravedlnost v plnění Zákona, potom Kristus zemřel zbytečně. Blázniví Galatští! Kdo vás tak obloudil?...
Koloským 2:20... roste Božím vzrůstem. Když jste s Kristem zemřeli principům světa, proč si necháváte předpisovat,...
Koloským 3:3...na nebeské věci, ne na pozemské, vždyť jste zemřeli a váš život je s Kristem ukryt v Bohu. se ukáže...
1. Tesalonickým 4:14...jiní, kteří nemají naději. Ježíš, jak věřímezemřel a vstal z mrtvých; právě tak věříme, že Bůh přivede...
1. Tesalonickým 5:10...skrze našeho Pána Ježíše Krista, který za nás zemřel, abychom - bdíme nebo spíme - žili společně s...
2. Timoteus 2:11...Ježíši. Toto je jistá pravda: Jestli jsme s ním zemřeli, budeme s ním žít. Jestli vytrváme, budeme s ním...
Židům 9:15...od mrtvých skutků ke službě živému Bohu? Kristus zemřel, aby vykoupil hříchy spáchané za první smlouvy, a...
Židům 9:27...provždy smazal hřích. Lidem je určeno jednou zemřít, a potom je čeká soud. Právě tak se Kristus jednou...
Židům 11:4...(neboť Bůh přijal jeho dary), a přestože zemřel, díky dosud mluví. Vírou byl Enoch odsud vzat,...
Židům 11:13...na nebi a písku na mořském břehu. Tito všichni zemřeli ve víře, aniž dosáhli zaslíbení. Jen je zdálky...
1. Petr 2:24...na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a ožili spravedlnosti. Jeho rány vás...
2. Petr 3:4..."Co je s tím slibem o jeho příchodu? Otcové  zemřeli a všechno zůstává, jak to bylo od počátku...
Zjevení 8:9... Třetina moře se obrátila v krev a v tom moři zemřela třetina stvoření majících duši a třetina lodí byla...
Zjevení 8:11...obrátila v pelyněk a mnoho lidí kvůli těm vodám zemřelo, neboť zhořkly. Když zatroubil čtvrtý anděl, byla...
Zjevení 9:6...hledat smrt, ale nenaleznou ji; budou toužit zemřít, ale smrt od nich uteče.) Vzhledem byly ty kobylky...
Zjevení 16:3...jakoby v krev mrtvého a veškerá živá duše v moři zemřela. Třetí pak vylil svou číši na řeky a na prameny vod...

Slova obsahující zemře: nezemře (12) nezemřel (15) nezemřeli (19) nezemřeme (5) nezemřeš (4) nezemřete (4) zemře (87) zemřel (156) zemřela (16) zemřelé (1) zemřelého (2) zemřeli (39) zemřelo (8) zemřelých (2) zemřeme (8) zemřeš (19) zemřete (7)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |