Zemětřesením

Hledám varianty 'zemětřesením' [ zemětřesením (3) zemětřesení (16) ]. Nalezeno 17 veršù.
1. Královská 19:11...tom vichru ale nebyl Hospodin. Po vichru přišlo zemětřesení, ale ani v něm nebyl Hospodin. Po zemětřesení...
1. Královská 19:12...zemětřesení, ale ani v něm nebyl Hospodin. Po zemětřesení přišel oheň, ale ani v něm nebyl Hospodin. A po...
Izaiáš 29:6...od Hospodina zástupů. On je navštíví hromemzemětřesením, mohutným burácením, bouří a vichřicí,...
Ezechiel 38:19...V ten den bude v izraelské zemi veliké zemětřesení! Mořské ryby i ptáci na nebi, divoká zvěř i...
Amos 1:1... jednoho z tekojských pastevců. Dva roky před zemětřesením, za vlády judského krále Uziáše a izraelského...
Zachariáš 14:5...k Acalu. Budete utíkat, jako jste utíkali před zemětřesením za dnů judského krále Uziáše. A tehdy přijde...
Matouš 24:7...a na různých místech vypuknou hladomoryzemětřesení. To všechno jsou jen počátky porodních bolestí...
Matouš 27:54...setník a ti, kdo hlídali Ježíše s ním, viděli to zemětřesení a všechno, co se dělo, hrozně se vyděsili a...
Matouš 28:2...druhá Marie podívat na hrob. Vtom nastalo veliké zemětřesení, neboť z nebe sestoupil Hospodinův anděl....
Marek 13:8...proti království a na různých místech vypuknou zemětřesení a hladomory. To jsou ale jen počátky porodních...
Lukáš 21:11...a království proti království. Budou veliká zemětřesení, na různých místech bude hlad a mor a přijdou...
Skutky 16:26...vězňové jim naslouchali. Vtom nastalo tak veliké zemětřesení, že se vězení otřáslo v základech. Všechny...
Zjevení 6:12...šestou pečeť, spatřil jsem, jak nastalo veliké zemětřesení. Slunce zčernalo jako žíněný pytel, měsíc byl...
Zjevení 8:5...zem. Tehdy nastaly hlasy, hromobití, blýskánízemětřesení. Těch sedm andělů se sedmi polnicemi se pak...
Zjevení 11:13...v oblaku do nebe. V tu hodinu nastalo veliké zemětřesení a desetina města padla. Sedm tisíc lidí v tom...
Zjevení 11:19... Nastalo veliké blýskání, hlasy a hromobitízemětřesení a veliké krupobití. Na nebi se ukázalo veliké...
Zjevení 16:18...se!" Nastaly hlasy, hromobití, blýskání a veliké zemětřesení - tak veliké zemětřesení, jaké nebylo, co jsou...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |