Zem

Hledám varianty 'zem' [ zemím (2) zemích (18) zemí (118) zemi (993) zeměmi (7) země (929) zem (369) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 1:1...Na počátku Bůh stvořil nebezemi. Země pak byla pustá a prázdná, nad propastí byla tma...
Genesis 1:2...počátku Bůh stvořil nebe a zemiZemě pak byla pustá a prázdná, nad propastí byla tma a nad...
Genesis 1:10...se ukáže souš!" - a stalo se. Bůh nazval souš "země" a shromáždění vod nazval "moře". A Bůh viděl, že je...
Genesis 1:11...A Bůh viděl, že je to dobré. Tehdy Bůh řekl: " země zplodí zeleň: byliny nesoucí semeno a různé druhy...
Genesis 1:12... v němž je jejich semeno na zemi!" - a stalo seZemě vydala zeleň: různé druhy bylin nesoucích semeno a...
Genesis 1:15...budou na nebeské obloze svítilnami k osvětlování země!" - a stalo se. Bůh učinil dvě veliké svítilny: větší,...
Genesis 1:17...je umístil na nebeské obloze, aby osvětlovaly zemi, aby panovaly nade dnem a nocí a aby oddělovaly světlo...
Genesis 1:20..." se vody zahemží množstvím živočichů a nad zemí pod nebeskou oblohou létají ptáci!" Bůh tedy...
Genesis 1:22...vody v mořích; také ptáci se rozmnožují na zemi." Byl večer a bylo ráno, den pátý...
Genesis 1:24...večer a bylo ráno, den pátý. Bůh řekl: " země vydá různé druhy živočichů: různé druhy dobytka,...
Genesis 1:26... nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nade vší zemí i nad veškerou havětí lezoucí po zemi." Bůh stvořil...
Genesis 1:28... Bůh jim řekl: "Ploďte a množte se, naplňte zem, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad...
Genesis 1:29...byliny vydávající semeno na celém povrchu země i každý strom, na němž je ovoce vydávající semeno. To...
Genesis 1:30...zvěři, všem nebeským ptákům i všemu, co leze po zemi, zkrátka všemu, co v sobě život, jsem dal za pokrm...
Genesis 2:1...bylo ráno, den šestý. Tak bylo dokončeno nebezemě s veškerou jejich rozmanitostí. Sedmého dne Bůh...
Genesis 2:4... jež vykonal, když tvořil. To je příběh nebezemě, o jejich stvoření. Tenkrát, když Hospodin Bůh učinil...
Genesis 2:5... když Hospodin Bůh učinil zemi a nebe, na zemi ještě nebylo žádné polní křoví a nerostly žádné polní...
Genesis 2:6...a nebyl ani člověk, který by obdělával půdu. Ze země však vystupovala pára a zavlažovala celý zemský povrch...
Genesis 2:7...celý zemský povrch. Hospodin Bůh pak z prachu země zformoval člověka a do jeho chřípí vdechl dech života....
Genesis 2:9...člověka, jehož zformoval. Hospodin Bůh nechal ze země vyrůst všelijaké stromy lákavé na pohled a dobré k...
Genesis 2:11...toků. První se jmenuje Píšon. Obtéká celou zemi Chavílu, kde je zlato, a zlato země je výborné. Je...
Genesis 2:12...celou zemi Chavílu, kde je zlato, a zlato  země je výborné. Je tam i vonná pryskyřice bdelium a kámen...
Genesis 2:13... Druhá řeka se jmenuje Gíchon; ta obtéká celou zemi Habeš. Třetí řeka se jmenuje Tigris a teče na východ...
Genesis 2:19...oporu." (Hospodin Bůh totiž zformoval ze země všechnu polní zvěř i všechno nebeské ptactvo a přivedl...
Genesis 3:17...poslechl svou ženu a jedl ze zakázaného stromuzemě bude kvůli tobě zlořečená! Po všechny dny svého života...
Genesis 3:19...budeš jíst svůj chléb, dokud se nevrátíš do země, neboť z pocházíš: Prach jsi a v prach se obrátíš!"...
Genesis 3:23...člověka vyhnal ze zahrady Eden, aby obdělával zemi, z níž byl vzat. Vyhostil člověka a na východní straně...
Genesis 4:3...se stalo, že Kain přinesl Hospodinu oběť z plodů země, zatímco Ábel ji přinesl z prvorozených ovcí svého...
Genesis 4:10...mu Bůh. "Slyš, krev tvého bratra ke mně volá ze země! Teď budeš zlořečenější než země, která otevřela ústa,...
Genesis 4:11...ke mně volá ze země! Teď budeš zlořečenější než země, která otevřela ústa, aby vpila krev tvého bratra,...
Genesis 4:12...bratra, kterou jsi prolil! Když budeš obdělávat zem, ti nedá svoji sílu. Budeš na zemi tulákem a...
Genesis 4:14... "Pohleď, dnes vyháníš ze vší úrodné země a budu se před tebou muset skrývat. Budu na zemi...
Genesis 4:16...tedy odešel od Hospodinovy tváře a usadil sezemi Nód na východ od Edenu. Kain se miloval se svou ženou...
Genesis 5:29...od těžké dřiny našich rukou, kterou máme se zemí, jíž Hospodin zlořečil." Po zplození Noema žil Lámech...
Genesis 6:1...Sema, Chama a Jáfeta. Když se lidstvo na zemi začalo množit a rodily se jim dcery, Boží synové...
Genesis 6:4...let." (V oněch dnech, a také později, se na zemi vyskytovali zrůdní obři. Boží synové totiž přicházeli...
Genesis 6:5...muži slavné pověsti.) Hospodin viděl, jak se na zemi množí lidské zlo a že všechny myšlenky, jež spřádají v...
Genesis 6:7..."Člověka, jehož jsem stvořil, smetu z povrchu země a s ním i dobytek, drobnou havěť a nebeské ptactvo! Je...
Genesis 6:11...zplodil tři syny: Sema, Chama a JáfetaZemě však byla v Božích očích zkažená a plná násilí. Bůh...
Genesis 6:12...očích zkažená a plná násilí. Bůh pohlédl na zemi a hle, byla zkažená! Každý smrtelník na zemi žil...
Genesis 6:13...Bůh Noemovi řekl: "Se všemi smrtelníky je konecZemě je plná jejich násilí, a tak je zničím i se zemí....
Genesis 6:17... druhé a třetí patro. Hle, sám způsobím na zemi záplavu vody, jež zničí všechny živé tvory pod nebem....
Genesis 7:3...samce a samici, pro zachování jejich semene na zemi. za sedm dní totiž na zem sešlu déšť, jenž potrvá...
Genesis 7:4...jejich semene na zemi. za sedm dní totiž na zem sešlu déšť, jenž potrvá čtyřicet dní a čtyřicet nocí....
Genesis 7:6...učinil všechno tak, jak mu Hospodin přikázalZemě byla zaplavena vodou, když bylo Noemovi šest set let....
Genesis 7:8...zvířat, ze všech ptáků i ze všeho, co leze po zemi, vešli k Noemovi do archy vždy dva a dva, samec a...
Genesis 7:10...to Noemovi přikázal Bůh. Po sedmi dnech pak byla země zaplavena vodou. Stalo se to šestistého roku Noemova...
Genesis 7:12...průduchy se otevřely. Průtrž vod trvala na zemi čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Noe, jeho synové Sem,...
Genesis 7:14...všemožné druhy zvěře, dobytka, havěti lezoucí po zemi i ptactva, všichni ptáci a okřídlenci přišli k Noemovi...
Genesis 7:17...jim Bůh přikázal. A Hospodin za ním zavřel. Na zemi pak během čtyřiceti dní nastala potopa. Vody přibývalo...
Genesis 7:18...archu, takže se zvedla od země. Voda se na zemi mohutně vzdouvala, rychle přibývalo a archa plula...
Genesis 7:19...a archa plula po vodní hladině. Voda se na zemi vzdouvala stále mohutněji, přikryla všechny vysoké...
Genesis 7:21...voda ještě o patnáct loktů. Veškeré tvorstvo na zemi, vše, co se hýbe, zahynulo - ptactvo i dobytek, zvěř i...
Genesis 7:23... pomřelo. Bůh smetl všechny živé tvory z povrchu země. Vše od člověka po dobytek, drobnou havěť i nebeské...
Genesis 7:24...jen Noe a ti, kdo s ním byli v arše. Voda se na zemi vzdouvala sto padesát dní. Bůh však pamatoval na...
Genesis 8:1...a dobytek, který s ním byl v arše. Nechal nad zemí vát vítr a voda se utišila. Prameny propasti i nebeské...
Genesis 8:3...zavřely a průtrž z nebe přestala. Voda začala ze země zvolna ustupovat a po sto padesáti dnech konečně...
Genesis 8:7... Ten vylétal a zase se vracel, dokud voda na zemi nevyschla. Potom vypustil holubici, kterou měl s sebou...
Genesis 8:8...sebou, aby zjistil, zda voda ustoupila z povrchu země. Holubice však nenašla místo, kde by mohla nohama...
Genesis 8:9...do archy, neboť voda ještě pokrývala celý povrch země. Noe tedy vystrčil ruku, chytil ji a vzal ji k sobě do...
Genesis 8:11...lístek! Tak Noe poznal, že voda ustoupila ze země. Počkal tedy dalších sedm dní, vypustil holubici znovu...
Genesis 8:13... prvního dne prvního měsíce, začala voda na zemi vysychat. Noe tedy odsunul příklop archy, podíval se...
Genesis 8:14... Dvacátého sedmého dne druhého měsíce byla země suchá. Tehdy Bůh k Noemovi...
Genesis 8:17...tvory z ptactva, dobytka i havěti lezoucí po zemi. se hemží na zemi a se na zemi plodí a množí."...
Genesis 8:19...havěť, každý pták, všechno, co se hýbe po zemi, vyšlo z archy podle svých čeledí. Noe tehdy postavil...
Genesis 8:21...si v srdci: " nikdy kvůli člověku neprokleji zem, i když jsou myšlenky lidského srdce od mládí zlé....
Genesis 8:22...vše živé, jako jsem to učinil. Dokud bude trvat země, nikdy nepřestane setba a žeň, chlad a horko, léto,...
Genesis 9:1...a řekl jim: "Ploďte a množte se, naplňte zem. z vás strach a hrůzu všechna polní zvěř, všechno...
Genesis 9:2... všechno nebeské ptactvo, všechno, co se hýbe po zemi, i všechny mořské ryby: jsou vám vydáni do rukou....
Genesis 9:7...Ploďte se tedy a množte se, se vámi jen hemží zem, takto se na rozmnožte!" Potom Bůh k Noemovi a jeho...
Genesis 9:11...vody. nikdy nenastane potopa, jež by zničila zemi." Tehdy Bůh řekl: "Toto je znamení smlouvy, kterou...
Genesis 9:13...duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnouzemí. Kdykoli zahalím zemi oblakem a na oblaku se ukáže...
Genesis 9:14...smlouvy mezi mnou a zemí. Kdykoli zahalím zemi oblakem a na oblaku se ukáže duha, připomenu si svou...
Genesis 9:16...smlouvu mezi Bohem a každou živou bytostí na zemi." Bůh Noemovi řekl: "Toto je znamení smlouvy, kterou...
Genesis 9:17... kterou jsem učinil s veškerým tvorstvem na zemi." Noemovi synové, kteří vyšli z archy, byli Sem, Cham...
Genesis 9:19...byli Noemovi synové; z nich se zalidnila celá země. Zemědělec Noe byl první, kdo vysadil vinici...
Genesis 10:5...Z nich se rozdělily přímořské národy podle svých zemí, jazyků, rodů a národností. Synové Chamovi jsou: Habeš...
Genesis 10:8...Nimroda, jenž se stal prvním bojovníkem na zemi. Byl to před Hospodinem udatný lovec, a proto se říká:...
Genesis 10:10...království byly Bábel, Uruk, Akkad a Kalnezemi Šineár. Z země pak šel do Asýrie, kde vystavěl...
Genesis 10:11...Bábel, Uruk, Akkad a Kalne v zemi Šineár. Z  země pak šel do Asýrie, kde vystavěl Ninive, Rechobot-ír,...
Genesis 10:20...To jsou synové Chamovi podle svých rodů, jazykůzemí a národností. Semovi, otci všech Heberových synů,...
Genesis 10:25...Peleg, Rozdělení, neboť za jeho dnů byla země rozdělena, a jeho bratr se jmenoval Joktan. Joktan...
Genesis 10:31... To jsou synové Semovi podle svých rodů, jazykůzemí a národností. To jsou rody Noemových synů podle svých...
Genesis 10:32...národností; z nich se po potopě rozdělily národy země. Celá země mluvila jednou řečí, jedněmi slovy...
Genesis 11:1...z nich se po potopě rozdělily národy země. Celá země mluvila jednou řečí, jedněmi slovy. Když lidé putovali...
Genesis 11:2... Když lidé putovali na východ, našli planinuzemi Šineár a usadili se na . Tehdy si spolu řekli:...
Genesis 11:4...uděláme jméno, abychom nebyli rozptýleni po celé zemi!" Hospodin však sestoupil, aby spatřil to město a tu...
Genesis 11:8...druhého." Hospodin je odtud rozptýlil po celé zemi, a tak to město přestali stavět. Proto se to město...
Genesis 11:9... neboť tam Hospodin zmátl řeč všech obyvatel země. Hospodin je odtud rozptýlil po celé zemi. Toto je...
Genesis 11:31...spolu na cestu z chaldejského Uru do kanaánské země. Když však přišli do Cháranu, usadili se tam. Terach...
Genesis 12:1... Hospodin Bůh řekl Abramovi: "Odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva a ze svého otcovského domu do...
Genesis 12:3...a toho, kdo ti zlořečí, prokleji. Všechny rodiny země dojdou požehnání v tobě." Abram tedy šel, jak mu řekl...
Genesis 12:5...v Cháranu. Vydali se na cestu do kanaánské země a přišli do . Abram procházel tou zemí k místu...
Genesis 12:6...země a přišli do . Abram procházel tou zemí k místu zvanému Šechem, k dubu More. (V zemi...
Genesis 12:7...Tehdy se Abramovi ukázal Hospodin a řekl: "Tuto zem dám tvému semeni." Abram tam proto postavil oltář...
Genesis 12:10...pokračoval v cestě a putoval na jih, k Negevu. V zemi pak nastal hlad, a tak se Abram vydal dolů do Egypta....
Genesis 13:6... který šel s Abramem, měl brav, skot a stanyZemě jim však nemohla stačit, aby bydleli spolu. Jejich...
Genesis 13:7...stáda a pastýři Lotova stáda k rozepři. (V zemi tenkrát bydleli Kananejci a Perizejci.) Abram tehdy...
Genesis 13:9...- jsme přece bratři. Neleží snad před tebou celá země? Odděl se ode , prosím. Půjdeš-li vlevo, půjdu...
Genesis 13:10...jako Hospodinova zahrada, jako egyptská země (- bylo to předtím, než Hospodin zničil Sodomu a...
Genesis 13:12...od druhého oddělili. Abram bydlel v kanaánské zemi, ale Lot bydlel ve městech jordánské roviny a postavil...
Genesis 13:15...na sever, na jih, na východ i na západ. Všechnu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému semeni navěky....
Genesis 13:16... Způsobím, že tvého semene bude jako prachu země: bude-li možné sečíst zemský prach, půjde sečíst i tvé...
Genesis 13:17...prach, půjde sečíst i tvé símě. Vstaň, projdi tu zemi nadél i našíř, neboť tobě ji dám." Abram tedy přesunul...
Genesis 14:19...buď Abram od Nejvyššího Boha, Stvořitele nebezemě! Požehnán buď Nejvyšší Bůh, jenž ti tvé nepřátele...
Genesis 14:22...Hospodinem, Nejvyšším Bohem, Stvořitelem nebezemě, že ze všeho, co ti patří, si nevezmu nic - ani nitku,...
Genesis 15:7...chaldejského Uru, abych ti dal za dědictví tuto zem." Abram se zeptal: "Hospodine, Pane můj, podle čeho...
Genesis 15:13...si jist, že tví potomci budou přistěhovalcizemi, jež nebude jejich; tam budou zotročeni a utiskováni...
Genesis 15:18...vstoupil s Abramem do smlouvy. Řekl: "Tuto zem dávám tvému semeni; od Egyptské řeky po tu velikou...
Genesis 16:3... Deset let poté, co se Abram usadil v kanaánské zemi, vzala Abramova manželka Saraj svou otrokyni,...
Genesis 17:8...semene. Tobě a tvému budoucímu semeni dám zem tvého putování, celou kanaánskou zem, do věčného...
Genesis 18:2...ze stanového vchodu naproti. Poklonil se zemi a řekl: "Pane můj, prokaž mi prosím laskavost a zastav...
Genesis 18:18...národ a v něm dojdou požehnání všechny národy země. Vyvolil jsem jej, aby přikázal svým synům a své...
Genesis 18:25...ničemný - to bys neudělal! Cožpak Soudce vší země nebude jednat podle práva?" Na to Hospodin řekl:...
Genesis 19:1... vstal a šel jim naproti. Poklonil se tvářízemi a řekl: "Snažně prosím, páni moji, uchylte se do domu...
Genesis 19:23...Maličké.) Když Lot vešel do Coaru, vycházelo nad zemí slunce. A Hospodin dštil na Sodomu a Gomoru síru a...
Genesis 19:25... se všemi obyvateli i se vším, co roste ze země, propadla zkáze. Lotova žena se však ohlédla zpět a...
Genesis 19:28...a Gomoře a na celou tu rovinu, viděl, jak ze země stoupá kouř jako z pece. Tenkrát, když Bůh ničil města...
Genesis 20:15...a vrátil mu jeho manželku Sáru. Řekl: "Hle,  země je před tebou; bydli, kde se ti zlíbí." Sáře pak řekl:...
Genesis 21:23...ani mého nástupce a potomka a že se ke mně a k zemi, v níž jsi pobýval, budeš chovat tak přátelsky, jako...
Genesis 21:32...s velitelem svého vojska Píkolem do filištínské země. Abraham zasadil v Beer-šebě tamaryšek a vzýval tam...
Genesis 21:34...Abraham potom ještě dlouho bydlel ve filištínské zemi. Po nějaké době se Bůh rozhodl Abrahama vyzkoušet....
Genesis 22:2...svého jediného, svého milovaného Izáka, a jdi do země Moria. Tam ho obětuj jako zápalnou oběť na hoře,...
Genesis 22:18...a ve tvém semeni dojdou požehnání všechny národy země, protože jsi uposlechl můj hlas." Nato se Abraham...
Genesis 23:2...žila 127 let; tak dlouhý byl Sářin život. Sára zemřela v Kiriat-arbě (což je Hebron) v kanaánské zemi a...
Genesis 23:7...mrtvou." Abraham tedy vstal, poklonil se lidu  země, totiž Chetejcům, a promluvil k nim takto:...
Genesis 23:12...pochovej svou mrtvou." Abraham se před lidem  země poklonil a v přítomnosti lidu země promluvil k...
Genesis 23:15...Abrahamovi odpověděl: "Poslyš mne, můj pane. Ta země stojí 400 šekelů stříbra. Co je to pro tebe a pro ?...
Genesis 23:19...naproti Mamre (což je Hebron) v kanaánské zemi. Tak tedy to pole i s jeskyní, která je na něm, přešlo...
Genesis 24:3...zavázal přísahou při Hospodinu, Bohu nebe a Bohu země, že nevybereš mému synovi manželku z dcer Kananejců,...
Genesis 24:4...Kananejců, mezi nimiž bydlím, ale půjdeš do  země, k mým příbuzným, a tam vybereš manželku pro mého syna...
Genesis 24:5... snad ta žena nechtěla následovat do této země, mám tvého syna odvést zpět do země, z níž jsi vyšel?"...
Genesis 24:7... který ke mně mluvil a který mi přísahal: ‚Tuto zem dám tvému semeni,' ten před tebou pošle svého anděla,...
Genesis 24:37...mému synovi manželku z dcer Kananejců, v jejichž zemi bydlím, ale půjdeš do domu mého otce, k mým příbuzným,...
Genesis 24:52...uslyšel jejich slova, poklonil se Hospodinu zemi. Potom ten služebník vytáhl stříbrné a zlaté šperky a...
Genesis 25:6...na východ, pryč od svého syna Izáka, do východní země. Abraham žil 175 let...
Genesis 26:1...a odešel. Tak Ezau pohrdl prvorozenstvím. V zemi pak nastal hlad (podobný hlad jako ten dřívější, který...
Genesis 26:2...a řekl: "Nesestupuj do Egypta! Usaď sezemi, kterou ti určím. Pobývej v této zemi a budu s...
Genesis 26:3...Usaď se v zemi, kterou ti určím. Pobývej v této zemi a budu s tebou a požehnám ti, neboť tobě a tvému...
Genesis 26:4...hvězdy na nebi. Tvému semeni dám všechny tyto země a ve tvém semeni dojdou požehnání všechny národy na...
Genesis 26:12...nebo jeho manželky, musí zemřít!" Izák pak v  zemi sel a téhož roku sklidil stonásobek, neboť mu Hospodin...
Genesis 26:22...daroval prostor, abychom se rozplodili na zemi." Když pak odtud vystoupil do Beer-šeby...
Genesis 27:28...žehná! Hospodin ti nebeskou rosu, úrodnou zem, obilí i víno v hojnosti. lidé slouží ti, se ti...
Genesis 27:39..."Hle, tvůj příbytek - daleko od úrodné země, od nebeské rosy shůry. Budeš se živit svým mečem a...
Genesis 28:4...a s tebou tvému semeni, abys přijal za dědictví zem svého putování, kterou Bůh daroval Abrahamovi." Tak...
Genesis 28:12...ke spánku. Ve snu pak spatřil žebřík sahající od země k nebi a hle, vystupovali a sestupovali po něm Boží...
Genesis 28:13...Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh IzákůvZemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému semeni. Tvého semene...
Genesis 28:14...a tvému semeni. Tvého semene bude jako prachu země a rozmůžeš se na západ i na východ, na sever i na jih....
Genesis 28:15... kamkoli půjdeš, a znovu přivedu do této země. Neopustím , dokud nevykonám, co jsem ti řekl."...
Genesis 29:1... Jákob tedy směle vykročil na cestu a přišel do země východních národů. Když se rozhlédl, spatřil v poli...
Genesis 30:25...Lábanovi: "Propusť , se vrátím domů do své země. Dej mi ženy a děti, za něž jsem ti sloužil, a...
Genesis 31:3...dříve. Tehdy Hospodin Jákobovi řekl: "Vrať se do země svých otců a ke svému příbuzenstvu, a budu s tebou...
Genesis 31:13...jsi mi složil slib. Nyní vstaň, odejdi z této země a vrať se do své vlasti.'" Ráchel a Léa mu odpověděly:...
Genesis 31:18... se vydal ke svému otci Izákovi do kanaánské země. (Když předtím Lában odešel stříhat své stádo, Ráchel...
Genesis 32:4...tábor. Jákob pak před sebou vypravil posly do země Seír, na edomskou planinu, ke svému bratru Ezauovi a...
Genesis 32:10... Hospodine, který jsi mi řekl: ‚Vrať se do své země a ke svému příbuzenstvu, a způsobím, aby se ti...
Genesis 33:3...pak šel před nimi a sedmkrát se poklonil zemi, než došel ke svému bratru. Ezau mu vyběhl naproti,...
Genesis 33:18...pokojně dorazil do města Šechem v kanaánské zemi a utábořil se před městem. Díl pole, na němž vztyčil...
Genesis 34:2...domorodé dívky. Když ji uviděl kníže  země, Šechem, syn Hivejce Chamora, zmocnil se a spal s...
Genesis 34:10...si naše. Když budete bydlet u nás, bude celá země před vámi. Bydlete v , obchodujte a mějte ji za...
Genesis 34:21...se k nám chovají pokojně. tedy bydlí v této zemi a obchodují v . Hle, země je přece dost prostorná i...
Genesis 34:30... do neštěstí! Zošklivili jste obyvatelům země, Kananejcům i Perizejcům. Mám jen hrstku mužů;...
Genesis 35:6...přišel do Luzu (to jest do Bet-elu) v kanaánské zemi - on i všichni, kdo byli s ním - a postavil tam oltář....
Genesis 35:12...svazek národů; i králové vyjdou z tvých bederZem, kterou jsem dal Abrahamovi a Izákovi, dám tobě; i...
Genesis 36:5...Ezauovi synové, kteří se mu narodili v kanaánské zemi. Ezau pak vzal své ženy, své syny a dcery a všechny,...
Genesis 36:6...- všechen svůj majetek, jehož nabyl v kanaánské zemi, a odešel do země Seír, daleko od svého bratra Jákoba....
Genesis 36:7...byl totiž větší, než aby mohli bydlet spolu, a zem jejich putování jim nemohla kvůli jejich stádům stačit....
Genesis 36:16...Amalek. To jsou kmeny vzešlé z Elifaze v edomské zemi. Jsou to potomci Ady. Synové Ezauova syna Reuele: kmen...
Genesis 36:17...Miza. To jsou kmeny vzešlé z Reuele v edomské zemi. Jsou to potomci Ezauovy manželky Basematy. Synové...
Genesis 36:20... Toto jsou synové Chorejce Seíra, domorodců v  zemi: Lotan, Šobal, Cibeon, Ana, Dišon, Ecer a Dišan. To...
Genesis 36:21...To jsou kmeny Chorejců, Seírovi synové v edomské zemi. Synové Lotanovi: Chori a Hemam. Lotanova sestra byla...
Genesis 36:30...a kmen Dišan. To je výčet chorejských kmenůzemi Seír. Toto jsou králové, kteří vládli v edomské zemi...
Genesis 36:31...Seír. Toto jsou králové, kteří vládli v edomské zemi předtím, než synům Izraele vládl král: Králem Edomu...
Genesis 36:34...na jeho místě Jobab, syn Zerachův z Bosry. Když zemřel Jobab, kraloval na jeho místě Chušam z temanské země...
Genesis 36:43...kmeny podle svých sídlišť v jejich vlastní zemi. Tak tomu bylo s Ezauem, otcem Edomců. Jákob však...
Genesis 37:1...s Ezauem, otcem Edomců. Jákob však bydlelzemi putování svého otce, v zemi Kanaán. To je Jákobův...
Genesis 37:10...se ti s tvojí matkou a bratry máme klanětzemi?" Bratři pak na něj žárlili, ale jeho otec o tom všem...
Genesis 38:9...s manželkou svého bratra, vypouštěl semeno na zem, aby svému bratrovi nedal potomka. To, co dělal, však...
Genesis 40:15...dostal odsud ven. Byl jsem sprostě unesen ze země Hebrejů a ani zde jsem neudělal nic, za co bych měl...
Genesis 41:19... že jsem takovou ošklivost v celé egyptské zemi ještě neviděl. Ty vyhublé a ošklivé krávy pak sežraly...
Genesis 41:29... co se chystá učinit. Hle, na celou egyptskou zem přichází sedm let veliké hojnosti. Po nich však nastane...
Genesis 41:30...však nastane sedm let hladu, kdy se v egyptské zemi na všechnu tu hojnost zapomene. Hlad stráví celou zem....
Genesis 41:31...tak krutý, že předcházející hojnost nebudezemi vůbec znát. A že byl ten sen faraonovi dvakrát...
Genesis 41:33...a moudrého muže a ustanoví ho nad egyptskou zemí. Nechť farao začne jednat. ustaví nad zemí úředníky...
Genesis 41:34...zemí. Nechť farao začne jednat. ustaví nad zemí úředníky a během těch sedmi let hojnosti vybírá pětinu...
Genesis 41:36...do měst a hlídají je. Tak vznikne pro celou zem zásoba jídla na těch sedm let hladu, který v Egyptě...
Genesis 41:41..."Hle, ustanovuji správcem nad celou egyptskou zemí!" Farao sňal z ruky svůj pečetní prsten a navlékl ho...
Genesis 41:43...Tak ho ustanovil správcem nad celou egyptskou zemí. Farao Josefovi řekl: " jsem farao, ale bez tvého...
Genesis 41:45...Heliopole. Tak se Josef dostal do čela egyptské země. Když stanul před faraonem, králem Egypta, bylo...
Genesis 41:46...pak vyšel od faraona a procházel celou egyptskou zem. V sedmi letech hojnosti země vydávala úrodu plnými...
Genesis 41:47...celou egyptskou zem. V sedmi letech hojnosti země vydávala úrodu plnými hrstmi. Josef tedy po sedm let v...
Genesis 41:48...plnými hrstmi. Josef tedy po sedm let v egyptské zemi shromažďoval všechny potraviny a ukládal je ve městech...
Genesis 41:52...jméno Efraim, Plodnost, neboť řekl: "Bůh zemi mého trápení učinil plodným." Když pak v Egyptě...
Genesis 41:54...sedm let hladu, jak Josef předpověděl. Ve všech zemích byl hlad, ale v celém Egyptě byl chléb. A když...
Genesis 41:55...chléb. A když začala hladovět i celá egyptská zem a lid volal k faraonovi o chléb, farao řekl všem...
Genesis 41:56...zrní, neboť hlad se rozmáhal i v egyptské zemi. Celý svět přicházel k Josefovi do Egypta nakupovat...
Genesis 42:5...spolu s jinými příchozími, neboť v kanaánské zemi byl hlad. Protože nejvyšším zemským správcem byl Josef...
Genesis 42:6...v kanaánské zemi byl hlad. Protože nejvyšším zemským správcem byl Josef a byl to on, kdo prodával zrní...
Genesis 42:7...jste přišli?" zeptal se jich. "Z kanaánské země," odpověděli, "abychom nakoupili jídlo." Josef své...
Genesis 42:9..."Jste špehové! Přišli jste prozkoumat slabiny země!" Odpověděli mu: "Nikoli, pane, tvoji služebníci...
Genesis 42:12...řekl: "Ne! Přišli jste si prohlédnout slabiny země!" Odpověděli: "Tvoji služebníci jsou bratři. Bývalo...
Genesis 42:13...Bývalo nás dvanáct synů jednoho muže v kanaánské zemi; nejmladší je právě doma s naším otcem a jeden - ten...
Genesis 42:29...pak přišli ke svému otci Jákobovi do kanaánské země, vyprávěli mu všechno, co je potkalo: "Ten muž, pán ...
Genesis 42:30...mu všechno, co je potkalo: "Ten muž, pán  země, s námi mluvil tvrdě. Považoval nás za špehy, ale my...
Genesis 42:32...je právě s naším otcem doma v kanaánské zemi.' Ten muž, pán země, nám však řekl: ‚Uvidíme, zda...
Genesis 42:33...otcem doma v kanaánské zemi.' Ten muž, pán  země, nám však řekl: ‚Uvidíme, zda jste slušní lidé! Nechte...
Genesis 43:1... přivedete šediny zármutkem do hrobu!" V zemi panoval krutý hlad. Když spotřebovali zrní, které...
Genesis 43:11...Naberte do svých měchů nejvybranější plody země a odneste je tomu muži jako dar: něco balzámu, něco...
Genesis 43:26...dar, který měli s sebou, a klaněli se mu zemi. Zeptal se jich, jak se jim daří, a řekl: "Jak se daří...
Genesis 44:8...věc nikdy neudělali! Vždyť jsme ti z kanaánské země přišli vrátit stříbro, které jsme našli navrchu svých...
Genesis 44:11...volní." Všichni tedy rychle složili své vaky na zem a rozvázali je. Začal je prohledávat, počínaje od...
Genesis 44:14...Juda se svými bratry dorazil. Padli před ním na zem a Josef jim řekl: "Co jste se to pokoušeli provést?...
Genesis 45:6...aby vám zachránil život. dva roky je přece na zemi hlad a přichází ještě pět let, kdy se nebude orat ani...
Genesis 45:7...poslal před vámi, aby zajistil vaše přežití na zemi a zachránil vám život velikým vysvobozením. Nebyli...
Genesis 45:8...celého jeho domu a vládcem nad celou egyptskou zemí. Pospěšte si tedy, vraťte se k mému otci a řekněte mu:...
Genesis 45:17...a vydejte se na cestu. dorazíte do kanaánské země, vezměte svého otce i své rodiny a přijďte ke mně. Dám...
Genesis 45:18... Dám vám to nejlepší z Egypta, abyste sáli tuk země. Dostal jsi příkaz, splňte jej: Vezměte si z Egypta...
Genesis 46:12...Šela, Peres a Zerach (Er a Onan však v kanaánské zemi zemřeli). Peres měl syny Checrona a Chamula. Synové...
Genesis 47:4..." Načež faraonovi řekli: "Přišli jsme do této země jako přistěhovalci, neboť v Kanaánu panuje krutý hlad...
Genesis 47:6...k tobě tvůj otec a tví bratři. Nuže, egyptská země leží před tebou! Usaď svého otce a bratry na nejlepším...
Genesis 47:11...rozkazu usadil svého otce a bratry na pozemcích, které jim věnoval v nejlepší části egyptské země,...
Genesis 47:13...o celou otcovu rodinu po ty nejmenší. V celé zemi panoval tak krutý hlad, že nikde nebyl chléb. Egyptská...
Genesis 47:20...svá pole, neboť na doléhal hlad. Všechnu zem tedy získal pro faraona a lid od jednoho konce Egypta...
Genesis 47:27...nepřipadla. Tak se tedy Izrael usadil v egyptské zemi, v kraji Gošen. Nabývali tam majetku a velice se...
Genesis 47:28...se rozplodili a rozmnožili. Jákob žil v egyptské zemi sedmnáct let a dožil se věku 147 let. Když se...
Genesis 48:3..."Všemohoucí Bůh se mi ukázal v Luzu v kanaánské zemi, požehnal mi a řekl mi: ‚Hle, způsobím, aby ses...
Genesis 48:4...a rozmnožil. Učiním z tebe svazek národů a tuto zem dám tvému budoucímu semeni do věčného vlastnictví.'...
Genesis 48:7...to tak proto, že mi Ráchel na cestě z Padanu zemřela. Byli jsme v kanaánské zemi, zbýval jen kousek...
Genesis 48:12...syny odvedl z jeho klína a poklonil se tvářízemi. Pravou rukou postavil Efraima k Izraelově levici a...
Genesis 48:16...jméno mých otců Abrahama a Izáka, a nechť se na zemi jak potěr rozmnoží!" Když ale Josef spatřil, že jeho...
Genesis 48:21... ale Bůh bude s vámi a přivede vás zpět do země vašich otců. Tobě pak odkazuji o jeden díl země víc...
Genesis 48:22...země vašich otců. Tobě pak odkazuji o jeden díl země víc než tvým bratrům - Šechem, který jsem získal z...
Genesis 49:15...ležící. uvidí odpočinek, jak dobrý je, a zemi, jak je líbezná, hřbet sehne, aby břímě nosil, stane...
Genesis 49:30...jeskyně na poli Makpela, která leží v kanaánské zemi naproti Mamre, na poli, jež Abraham koupil od Efrona...
Genesis 50:5...v hrobce, kterou jsem si vytesal v kanaánské zemi!' Proto mi prosím dovol odejít. Jakmile svého otce...
Genesis 50:11...za svého otce. Když kananejští obyvatelé země viděli tu smuteční slavnost v Goren-atadu, řekli: "To...
Genesis 50:13... jak jim přikázal. Přinesli ho do kanaánské země a pochovali ho v jeskyni na poli Makpela naproti Mamre...
Genesis 50:24...Bůh k vám obrátí zřetel a vyvede vás odsud do země, kterou s přísahou zaslíbil Abrahamovi, Izákovi a...
Exodus 1:7... množili a rozmáhali, takže se jimi naplnila země. Později ale v Egyptě nastoupil nový král, který...
Exodus 1:10...by se přidat k našim nepřátelům a odejít ze země!" Ustanovili tedy nad nimi dozorce, aby je utiskovali...
Exodus 2:15...zabít, ale Mojžíš před ním utekl do midiánské země. Když tam dorazil, posadil se u studny. Midiánský kněz...
Exodus 2:22... neboť řekl: "Byl jsem přistěhovalcem v cizí zemi." Po mnoha letech pak egyptský král zemřel. Synové...
Exodus 3:8... abych je vytrhl z ruky Egypťanů a abych je z  země vyvedl do země dobré a prostranné, do země oplývající...
Exodus 3:17... že vás odvedu z egyptského trápení vzhůru do země Kananejců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Hivejců a...
Exodus 4:3...v ruce?" "Hůl," odpověděl. Řekl mu: "Hoď ji na zem." Hodil ji tedy na zem a proměnila se v hada! Mojžíš se...
Exodus 4:9..., nabereš vodu z Nilu, vyliješ ji na suchou zem. Ta voda, kterou jsi nabral z Nilu, se pak na zemi...
Exodus 5:5..."Jen se podívejte, jak se ta cháskazemi rozmnožila - a vy je chcete zdržovat od roboty?!"...
Exodus 5:12...nesleví!" A tak se lid rozběhl po celé egyptské zemi, aby na strništích paběrkoval slámu. Biřici je...
Exodus 6:1...je propustil; sám je donutí, aby opustili jeho zem!" Bůh promluvil k Mojžíšovi: " jsem Hospodin...
Exodus 6:4...s nimi uzavřel smlouvu, že jim dám kanaánskou zemi, zemi, kterou procházeli jako poutníci. Slyšel jsem...
Exodus 6:8...vás vyvádí z egyptských robot. Přivedu vás do země, o níž jsem přísahal, že ji dám Abrahamovi, Izákovi a...
Exodus 6:11...králi faraonovi, propustí syny Izraele ze své země." Mojžíš ale Hospodinu řekl: "Pohleď, synové Izraele...
Exodus 6:26...Hospodin řekl: "Vyveďte syny Izraele z egyptské země houf za houfem." To oni řekli egyptskému králi...
Exodus 7:2...k faraonovi, aby propustil syny Izraele ze své země. však posílím faraonovu hrdost a budu v egyptské...
Exodus 7:3...však posílím faraonovu hrdost a budu v egyptské zemi množit svá znamení a divy. Farao vás neposlechne, a...
Exodus 7:4...houfy, svůj lid, syny Izraele, vyvedu z egyptské země uprostřed velikých soudů. na Egypt dolehne ruka...
Exodus 7:12...dokázali svými čáry totéž. Hodili své hole na zem a proměnily se v hady. Áronova hůl však jejich hole...
Exodus 7:19...nádržím - se promění v krev! Po celé egyptské zemi bude krev, dokonce i ve džberech a džbánech." Mojžíš s...
Exodus 7:21...nebyli s to se napít. Po celé egyptské zemi byla krev. Egyptští věštci ale svými kouzly dokázali...
Exodus 8:1... říčním ramenům i mokřinám a na celou egyptskou zem z nich vyveď žáby!'" A když Áron napřáhl ruku k...
Exodus 8:2... vylezly z nich žáby a pokryly celou egyptskou zem. Věštci však dokázali svými kouzly totéž - i oni...
Exodus 8:3...kouzly totéž - i oni vyvedli žáby na egyptskou zem. Farao si tehdy nechal Mojžíše a Árona zavolat....
Exodus 8:10...na polích pošly. Shrabali je na spoustu hromadzemi naplnil hrozný puch. Když ale farao pocítil úlevu,...
Exodus 8:12...hůl a udeř do prachu, se po celé egyptské zemi promění v komáry!" A tak to učinili: Áron napřáhl hůl,...
Exodus 8:13...obsypali komáři. Veškerý prach v celé egyptské zemi se proměnil v komáry! Také věštci se pokoušeli svými...
Exodus 8:17...tvých domů vypustím mračna much. Domy Egypťanůzemi pod jejich nohama zaplní mouchy! V ten den však...
Exodus 8:18...Abys poznal, že Hospodin jsem přítomen v této zemi, učiním rozdíl mezi svým a tvým lidem. To znamení se...
Exodus 8:20...paláci, v domě jeho dvořanů a v celé egyptské zemi se objevila hustá mračna much. Celá země byla zamořena...
Exodus 8:21...svému Bohu," řekl jim, "ale zůstaňte v této zemi!" "To by nebylo vhodné," odpověděl Mojžíš. "Oběti...
Exodus 9:5...Hospodin určil i dobu, když řekl: "Hospodin tozemi učiní zítra." A nazítří to Hospodin učinil. Všechna...
Exodus 9:9... Vznikne poprašek, který pokryje celou egyptskou zem a na lidech i dobytku po celém Egyptě se promění v...
Exodus 9:14...tvým lidem zasáhnu naplno, a poznáš, že na celé zemi není nikdo jako ! Kdybych teď býval vztáhl ruku,...
Exodus 9:15...zasáhnout tebe i tvůj lid tak, že bys zmizel ze země. Přesto jsem však zachoval, a to z jediného důvodu...
Exodus 9:16...svou moc a aby jméno bylo rozhlášeno po celé zemi. Stále se povyšuješ nad můj lid a odmítáš je...
Exodus 9:22..."Napřáhni ruku k nebi, se na celou egyptskou zem spustí krupobití - na lidi, dobytek i na každou polní...
Exodus 9:23...nebi a vtom Hospodin spustil hromy a kroupy a k zemi začaly šlehat blesky. To Hospodin chrlil na egyptskou...
Exodus 9:25...ode dne, kdy se stal národem. Po celé egyptské zemi potlouklo to krupobití vše, co bylo na poli - jak lidi...
Exodus 9:29...přestanou a krupobití skončí. To abys poznal, že země je Hospodinova. Vím ale, že ty ani tví dvořané dosud...
Exodus 9:33...a vzepjal ruce k Hospodinu. Hromy i krupobití zem skončily a na zem se přestal valit déšť. A když farao...
Exodus 10:5...na tvůj kraj kobylky. Pokryjí každý kousek země tak, že země ani nebude vidět! Sežerou zbytek toho, co...
Exodus 10:6...neviděli nic takového ode dne, kdy se ocitli na zemi, dodnes!'" Nato se Mojžíš odvrátil a odešel od...
Exodus 10:12...Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku na egyptskou zem, na ni přijdou kobylky a sežerou všechny rostliny v...
Exodus 10:13..." Mojžíš tedy napřáhl svou hůl na egyptskou zem a Hospodin přihnal do země východní vítr, který vál...
Exodus 10:15...a také nikdy nebude. Pokryly každý kousek země, se jimi černala. Sežraly všechno, co zbylo po...
Exodus 10:22...tedy napřáhl ruku k nebi a na celou egyptskou zem padla děsivá tma. Po tři dny, co trvala, lidé neviděli...
Exodus 11:3...k jeho lidu. Samotný Mojžíš byl v egyptské zemi velmi vážený - v očích faraonových dvořanů i v očích...
Exodus 11:5...projdu Egyptem. Všichni prvorození v egyptské zemi zemřou, od prvorozeného syna faraonova, jenž měl sedět...
Exodus 11:9...vás neposlechne. Proto mých divů v egyptské zemi ještě přibude." Mojžíš a Áron před faraonem vykonali...
Exodus 11:10...posílil faraonovu hrdost, a tak Izraelity ze své země nepropustil. Hospodin Mojžíšovi a Áronovi v egyptské...
Exodus 12:1... Hospodin Mojžíšovi a Áronovi v egyptské zemi řekl: "Tento měsíc pro vás bude počátkem měsíců, bude...
Exodus 12:12...Minutí Hospodinovo. V tuto noc projdu egyptskou zemí a pobiji všechny prvorozené v Egyptě - jak lidi, tak...
Exodus 12:13...domech jako znamení. udeřím na egyptskou zem, spatřím tu krev a ušetřím vás. Tak se vám ta zhoubná...
Exodus 12:25...pro tebe i pro tvé syny. přijdete do země, kterou vám Hospodin , jak zaslíbil, zachovávejte...
Exodus 12:29...Mojžíšovi. O půlnoci pak Hospodin v egyptské zemi pobil všechny prvorozené - od prvorozeného syna...
Exodus 12:33...pak lid pobízeli, aby urychlili jeho odchod ze země, neboť si říkali: "Všichni pomřeme!" Lid tedy vzal...
Exodus 12:51...toho dne vyvedl Hospodin syny Izraele z egyptské země houf za houfem. Hospodin k Mojžíšovi znovu...
Exodus 13:5... v měsíci avivu. Hospodin přivede do země Kananejců, Chetejců, Emorejců, Hivejců a Jebusejců, o...
Exodus 13:11...čas rok co rok. Hospodin přivede do země Kananejců, kterou s přísahou zaslíbil tobě a tvým...
Exodus 13:15...odmítal propustit, pobil Hospodin v egyptské zemi všechno prvorozené - od prvorozeného člověka po...
Exodus 13:17... Bůh je nevedl cestou přes filištínskou zem, ačkoli byla kratší. Bůh si totiž řekl: "Kdyby lid...
Exodus 13:18...k Rudému moři. Synové Izraele vyšli z egyptské země v bojovém šiku. Mojžíš vzal s sebou Josefovy kosti,...
Exodus 14:3...Farao si o synech Izraele pomyslí: ‚Zabloudilizemi, sevřela je poušť!' Tehdy posílím faraonovo odhodlání,...
Exodus 15:12...ve chvalách, konající divy? Napřáhls pravicizemě je pohltila. Lid, jejž jsi vykoupil, však láskou...
Exodus 16:14...jako drobné lupínky, cosi jako drobné jíní na zemi. Když to synové Izraele spatřili, říkali jeden...
Exodus 16:35...jedli manu čtyřicet let, dokud nevešli do země, v níž měli bydlet; tu manu jedli, dokud nepřišli k...
Exodus 18:3...Mojžíš řekl: "Byl jsem přistěhovalcem v cizí zemi." Druhý se jmenoval Eliezer, Boží pomoc, neboť řekl:...
Exodus 18:27...svého tchána propustil a ten odešel do své země. Přesně tři měsíce po vyjití z Egypta přišli synové...
Exodus 20:4...modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim,...
Exodus 20:11... V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebezemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne...
Exodus 20:12... Cti svého otce i matku, jsi dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Nezabíjej...
Exodus 23:10... když jste žili v Egyptě!" "Šest let osívej svou zem a shromažďuj její úrodu. Sedmého roku ji ale nech ležet...
Exodus 23:19... do rána nic nezbude. Nejlepší prvotiny své země přines do domu Hospodina, svého Boha. Nevař kůzle v...
Exodus 23:26...i tvé vodě. Z tvého středu odejmu nemoc. Ve tvé zemi nebude ženy, která by potratila nebo byla neplodná....
Exodus 23:29... Nevyženu je před tebou v jednom roce, aby země nezpustla a nerozmnožila se proti tobě divoká zvěř....
Exodus 23:30... dokud se nerozplodíš a nebudeš moci převzít zem do dědictví. Vytyčím tvé hranice od Rudého moře ke...
Exodus 23:31... Vytyčím tvé hranice od Rudého moře ke Středozemnímu moři a od pouště k řece Eufrat, neboť vydám...
Exodus 23:33...bohy do smlouvy. Nebudou smět bydlet ve tvé zemi, aby nesvedli k hříchu proti mně. Kdybys sloužil...
Exodus 31:17... V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebezemi, ale sedmého dne odpočinul a nabral dech." Když...
Exodus 32:12...je pobil na horách, aby je vyhladil z povrchu země'? Zastav plamen svého hněvu! Upusť od neštěstí, jež...
Exodus 32:13...vaše semeno jako hvězdy na nebi. Celou tuto zem dám vašemu semeni, jak jsem řekl, aby ji zdědili...
Exodus 33:1...Spolu s lidem, který jsi vyvedl z Egypta, jdi do země, kterou jsem zaslíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi s...
Exodus 33:3... Perizejce, Hivejce i Jebusejce. Půjdeš do země oplývající mlékem a medem, avšak s tebou nepůjdu,...
Exodus 33:16... i tvůj lid odliší od každého lidu na povrchu země." Hospodin Mojžíšovi odpověděl: "Splním i tuto tvou...
Exodus 34:8...i čtvrtého pokolení." Mojžíš rychle padlzemi a klaněl se. Potom řekl: "Pane můj, máš-li ve mně...
Exodus 34:10...divy, jaké se neděly v žádném národě na celé zemi. Všechen lid, uprostřed něhož jsi, uvidí Hospodinovo...
Exodus 34:12...pozoru, abys nevstoupil do smlouvy s obyvateli země, do které jdeš. Jinak se ti stanou pastí přímo ve tvém...
Exodus 34:15... abys nevstoupil do smlouvy s obyvateli  země! Když půjdou smilnit za svými bohy a přinášet svým...
Exodus 34:24...a rozšířím tvé hranice, nikdo nezatouží po tvé zemi, když budeš přicházet, aby ses třikrát za rok ukázal...
Exodus 34:26... do rána nic nezbude. Nejlepší prvotiny své země přines do domu Hospodina, svého Boha. Nevař kůzle v...
Leviticus 11:2..."Mluvte k synům Izraele: Ze všech živočichů na zemi smíte jíst tyto: Smíte jíst každého přežvýkavého...
Leviticus 11:21...jíst to, co další členěné nožky ke skákání po zemi, jako jsou různé druhy kobylek, sarančat, cvrčků a...
Leviticus 11:29...pro vás nečistí. Z drobné havěti hemžící se po zemi pro vás bude nečisté toto: lasice, krysa, různé druhy...
Leviticus 11:41... do večera. Veškerá havěť hemžící se po zemi pro vás bude ohavností, nejezte ji. Nesmíte jíst...
Leviticus 11:42...ji. Nesmíte jíst žádnou havěť hemžící se po zemi, se plazí po břiše nebo leze po čtyřech či více...
Leviticus 11:44... a neposkvrňujte se žádnou havětí plazící se po zemi. Vždyť jsem Hospodin, který vás vyvedl z Egypta,...
Leviticus 11:46... všech vodních živočichů i všeho, co se hemží po zemi. Podle něj se rozlišuje mezi čistým a nečistým a mezi...
Leviticus 14:34...k Mojžíšovi a Áronovi: " vejdete do kanaánské země, kterou vám dávám do vlastnictví, a na některý dům...
Leviticus 16:22...na sobě odnese všechny jejich viny do odlehlé země. Na poušti pak kozla propustí. Tehdy Áron vejde do...
Leviticus 18:3... váš Bůh. Nechovejte se podle způsobů egyptské země, v níž jste bydleli, nechovejte se ani podle způsobů...
Leviticus 18:25...poskvrňují národy, které před vámi vyháním! Sama země se jimi poskvrnila; proto ji potrestám za její hřích a...
Leviticus 18:27...tyto ohavnosti páchali lidé, kteří byli v  zemi před vámi, a tak se země poskvrnila. Pokud tu zem...
Leviticus 18:28...před vámi, a tak se země poskvrnila. Pokud tu zem poskvrníte, vyvrhne i vás, tak jako vyvrhla národ,...
Leviticus 19:9...ze svého lidu. Když budete sklízet obilí své země, nesklízej své pole do kraje a nepaběrkuj, co po...
Leviticus 19:23... jehož se dopustil, odpuštěn. přijdete do své země a zasadíte jakýkoli ovocný strom, nechte na něm jeho...
Leviticus 19:29...svou dceru tím, že bys ji nechal smilnitzemě by jinak propadla smilstvu a naplnila se zvrhlostí!...
Leviticus 19:33...svého Boha. jsem Hospodin. s tebou ve tvé zemi bude žít přistěhovalec, nesmíte mu ubližovat. K...
Leviticus 20:22...pravidla a zákony. Plňte je, aby vás nevyvrhla země, do níž vás uvádím, abyste v bydleli. Neřiďte se...
Leviticus 20:24... se mi zhnusili. Vám jsem však řekl: Jejich zem převezmete vy, sám vám ji dám, abyste ji obsadili -...
Leviticus 22:24... utrženými nebo uříznutými varlaty; to ve své zemi dělat nebudete. Ani od cizince nepřivedete žádné...
Leviticus 23:10...Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: přijdete do země, kterou vám dávám, a budete sklízet její obilí,...
Leviticus 23:22...vašich příbytcích. Když budete sklízet obilí své země, nesklízej své pole do kraje a nepaběrkuj, co po...
Leviticus 23:39...dne sedmého měsíce, když shromáždíte úrodu země, tedy budete po sedm dní slavit Hospodinovu slavnost....
Leviticus 25:2...Sinaj: "Mluv k synům Izraele: přijdete do země, kterou vám dávám, bude země zachovávat Hospodinův...
Leviticus 25:4...a shromažďuj její úrodu. Sedmého roku však  země sobotu, čas odpočinku, sobotu pro Hospodina: své pole...
Leviticus 25:5...své netknuté vinici nepořádej vinobraní:  země rok odpočinku. To, co země v odpočinku urodí, ovšem...
Leviticus 25:6...vinobraní: země rok odpočinku. To, co země v odpočinku urodí, ovšem smíte jíst - jak ty, tak tvůj...
Leviticus 25:7...jsou s tebou. Také tvůj dobytek a zvěř ve tvé zemi budou jíst její úrodu. Odpočítáš si též sedm sobotních...
Leviticus 25:9...na beraní roh. V Den smíření celou vaší zemí zní troubení na roh. Padesátý rok pak posvěťte a...
Leviticus 25:10...na roh. Padesátý rok pak posvěťte a vyhlastezemi svobodu všem jejím obyvatelům. To bude vaše léto...
Leviticus 25:18...zákony zachovávejte a plňte; tehdy budete v  zemi bydlet v bezpečí. Země vám bude přinášet své plody,...
Leviticus 25:19...plňte; tehdy budete v zemi bydlet v bezpečíZemě vám bude přinášet své plody, takže budete jíst do...
Leviticus 25:21...Šestého roku na vás sešlu takové požehnání, že země vydá úrodu na tři roky! budete osmého roku sít,...
Leviticus 25:23...přijde nová úroda, budete moci jíst tu starouZemě se nesmí prodávat natrvalo. Země totiž patří mně a vy...
Leviticus 25:38...vás vyvedl z Egypta, abych vám dal kanaánskou zem, abych byl vaším Bohem. Zchudne-li poblíž tebe jeden z...
Leviticus 25:45... kteří jsou u vás a kteří se narodili ve vaší zemi - ti budou vaším vlastnictvím. Po sobě je smíte...
Leviticus 26:1...si modlu ani posvátný sloup, nestavte ve své zemi ani tvarovaný kámen, abyste se mu klaněli. Vždyť ...
Leviticus 26:4...je, dám vám vydatné deště ve správný čas, takže země vydá svou úrodu a stromy v sadu vydají své ovoce. Vaše...
Leviticus 26:5...chléb budete jíst do sytosti a budete ve své zemi bydlet v bezpečí. Způsobím v zemi pokoj, takže budete...
Leviticus 26:6...budete ve své zemi bydlet v bezpečí. Způsobímzemi pokoj, takže budete spát a nikdo vás nevyděsí;...
Leviticus 26:19...způsobím, že nebe nad vámi bude jako železozemě pod vámi jako mosaz. Svou sílu spotřebujete nadarmo;...
Leviticus 26:20...vámi jako mosaz. Svou sílu spotřebujete nadarmozemě vám nevydá svou úrodu a stromoví v zemi nevydá své...
Leviticus 26:32...příjemným vůním nepřivoním. sám zpustoším zemi tak, že nad strnou i vaši nepřátelé, když se v ...
Leviticus 26:33...mezi národy, s taseným mečem vás poženu! Vaše země se stane pustinou a vaše města se obrátí v sutiny. Po...
Leviticus 26:34...v sutiny. Po celou dobu svého zpustošení bude země konečně užívat svých sobot; vy však budete v zemi...
Leviticus 26:35...své soboty. Po celou dobu svého zpustošení bude země odpočívat, protože během vašich sobot (když jste v ...
Leviticus 26:36...neodpočívala. Těm, kdo z vás zbudou, pakzemích jejich nepřátel přivedu do srdcí takovou ochablost,...
Leviticus 26:38...před svými nepřáteli, zahynete mezi národyzemě vašich nepřátel vás pohltí. Ti, kdo z vás zbudou, pak...
Leviticus 26:39... Ti, kdo z vás zbudou, pak budou skomíratzemi svých nepřátel. Svou vlastní vinou i vinou svých otců...
Leviticus 26:41...jsem se i postavil proti nim a zavedl je do země jejich nepřátel, dokud se jejich neobřezané srdce...
Leviticus 26:42...i svou smlouvu s Abrahamem a připomenu si jejich zem. Země zatím bude opuštěna, a když bez nich zpustne,...
Leviticus 26:43...smlouvu s Abrahamem a připomenu si jejich zemZemě zatím bude opuštěna, a když bez nich zpustne, bude...
Leviticus 26:44...si pravidla. Přes to všechno, ačkoli budouzemi svých nepřátel, je nezavrhnu a nezošklivím si je tak,...
Leviticus 27:30...moci být vyplacen; musí zemřít. Veškeré desátky země, z obilí země nebo z ovoce stromů, patří...
Numeri 10:9...pro všechna vaše pokolení. Půjdete-li ve své zemi do války proti útočníku, který by vás napadl, budete...
Numeri 10:30...však odpověděl: "Nepůjdu. Chci se vrátit do své země a ke svým příbuzným." Mojžíš mu řekl: "Neopouštěj nás...
Numeri 11:12... jako nosí chůva nemluvně'? Jak je mám vést do země, kterou jsi s přísahou slíbil jejich otcům? Kde mám...
Numeri 11:31...cesty široko daleko, do výše kolem dvou loktů od země. Lid pak byl celý den a celou noc a celý následující...
Numeri 12:3...pokorný člověk, nejpokornější ze všech lidí na zemi.) Hospodin ihned Mojžíšovi, Áronovi a Miriam řekl:...
Numeri 13:2..."Vyšli muže, aby prozkoumali kanaánskou zem, kterou dám synům Izraele. Z každého otcovského...
Numeri 13:16...jsou jména mužů, které Mojžíš vyslal prozkoumat zem. Nunova syna jménem Hošea, Spása, Mojžíš přejmenoval na...
Numeri 13:17... Když je Mojžíš vysílal prozkoumat kanaánskou zem, řekl jim: "Jděte vzhůru do Negevu, potom vystupte do...
Numeri 13:18...potom vystupte do hor a podívejte se, jaká je ta země a jaký lid v bydlí. Je silný, nebo slabý? Je jich...
Numeri 13:19... nebo slabý? Je jich málo, nebo hodně? Jaká je země, v níž bydlí? Dobrá, nebo špatná? Jaká jsou města, v...
Numeri 13:20...nichž sídlí? Otevřená, nebo opevněná? Jaká je to země? Úrodná, nebo chudá? Jsou v stromy, nebo ne?...
Numeri 13:21...prvních hroznů.) A tak vyrazili prozkoumat tu zem od pouště Cin po Rechob u Lebo-chamátu. Když...
Numeri 13:25...hroznu. Po čtyřiceti dnech se pak z průzkumu země vrátili. Vydali se rovnou k Mojžíši a Áronovi a k celé...
Numeri 13:26... Podali jim všem zprávu a ukázali jim ovoce  země. Vyprávěli: "Přišli jsme do země, do níž jsi nás...
Numeri 13:27...jim ovoce země. Vyprávěli: "Přišli jsme do země, do níž jsi nás poslal. Skutečně oplývá mlékem a medem...
Numeri 13:28...a toto je její ovoce. Jenže lid, který v  zemi bydlí, je silný, města jsou opevněná a velmi veliká, a...
Numeri 13:30...uklidňoval: "Pojďme přece vzhůru a obsaďme tu zem. Dokážeme ji ovládnout!" Muži, kteří šli s ním, ale...
Numeri 13:32...jít proti tomu lidu. Je silnější než my!" Zemi, kterou prozkoumali, pak začali synům Izraele...
Numeri 14:3...na této poušti! Proč nás Hospodin vede do  země? Abychom padli mečem? Aby se naše ženy a děti staly...
Numeri 14:6...padli na tvář. Dva z těch, kdo šli prozkoumat zem - Jozue, syn Nunův, a Káleb, syn Jefunův - roztrhli svá...
Numeri 14:7...svá roucha a promluvili k celé izraelské obci: "Země, kterou jsme prošli a prozkoumali, je velmi, velmi...
Numeri 14:8...Budeme-li se Hospodinu líbit, uvede nás do  země a nám tu zem oplývající mlékem a medem. Jenom se...
Numeri 14:9...medem. Jenom se nebuřme proti Hospodinu! Lidu  země se nebojte, zhltneme je jako sousto chleba! Jejich...
Numeri 14:14... se to doslechnou a povědí to obyvatelům této země. Ti slyšeli, že ty, Hospodine, jsi uprostřed tohoto...
Numeri 14:16...ten lid na poušti, protože je nedokázal uvést do země, kterou jim s přísahou zaslíbil.' Kéž se teď prosím...
Numeri 14:21...jsem živ a Hospodinova sláva naplňuje celou zem: Nikdo z těch, kdo spatřili mou slávu a znamení,...
Numeri 14:23... desetkrát pokoušeli a neposlouchali, nespatří zem, kterou jsem s přísahou zaslíbil jejich otcům. Nikdo z...
Numeri 14:24...jiného ducha - vydal se mi cele. Jej uvedu do země, do níž vstoupil, a jeho símě ji získá za dědictví....
Numeri 14:30...z vás, kdo jste proti mně reptali, nevejde do země, o níž jsem přísahal, že vás v usadím - jedině...
Numeri 14:31...se stanou kořistí, ty do uvedu a poznají tu zem, kterou jste zavrhli. Vaše mrtvoly však padnou na této...
Numeri 14:34... podle počtu dní, v nichž jste prozkoumávali zem. Z každého z těch čtyřiceti dní se stane rok, abyste...
Numeri 14:36...pomřou!" Muži, které Mojžíš vyslal prozkoumat zem a kteří o po svém návratu roznášeli pomluvy (čímž...
Numeri 14:37...celou obec k reptání proti Mojžíšovi), mezitím zemřeli. Všechny, kdo o zemi roznesli hanebnou pomluvu,...
Numeri 14:38...náhlá rána. Z těch, kdo šli prozkoumat zem, zůstal naživu jen Káleb, syn Jefunův, a Jozue, syn...
Numeri 15:2...k synům Izraele a řekni jim: přijdete do země, kterou vám dávám, abyste ji osídlili, a budete chtít...
Numeri 15:18...k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele: vejdete do země, do níž vás uvádím, a budete jíst její chléb,...
Numeri 16:13..."Nepůjdeme! Je ti to málo, že jsi nás odvedl ze země oplývající mlékem a medem, abys nás nechal pomřít na...
Numeri 16:14...To se ještě musíš dělat naším vůdcem?! Do žádnézemě oplývající mlékem a medem' jsi nás nedovedl, žádné...
Numeri 16:30... Způsobí-li však Hospodin něco úplně novéhozemě otevře ústa, aby je pohltila se vším, co mají, takže...
Numeri 16:31...Hospodinem!" Sotva Mojžíš dořekl ta slovazemě se pod nimi rozestoupila. Země otevřela ústa a...
Numeri 16:32...dořekl ta slova, země se pod nimi rozestoupilaZemě otevřela ústa a pohltila je, jejich rodiny i všechny...
Numeri 16:33...se propadli do podsvětí i se vším, co měliZemě se nad nimi zavřela a zmizeli zprostřed shromáždění....
Numeri 16:34...se dal před jejich křikem na útěk a volali: " země nepohltí i nás!" Od Hospodina pak vyšlehl oheň a těch...
Numeri 18:13... jsem dal tobě. Prvotiny všeho, co ve své zemi vypěstují a co přinesou Hospodinu, připadnou tobě. Smí...
Numeri 18:20..." Hospodin řekl Áronovi: "Nezískáš v jejich zemi žádné dědictví; nepřipadne ti mezi nimi podíl. jsem...
Numeri 20:12...mou svatost, nedovedete toto shromáždění do země, kterou jim dávám!" To je ta Mej-meriba, Voda sváru,...
Numeri 20:15...potkaly. Naši otcové sestoupili do Egypta a v  zemi jsme dlouho bydleli. Egypťané ale s námi a s našimi...
Numeri 20:17...hranic tvého území. Nech nás prosím projít tvou zemí. Nepůjdeme přes pole ani vinice, nebudeme pít vodu ze...
Numeri 20:18...tvé území." Edom však řekl: "Neprojdeš mou zem. Jinak proti tobě vytáhnu s mečem!" Synové Izraele mu...
Numeri 20:23...k hoře Hór. Na hoře Hór u hranic edomské země řekl Hospodin Mojžíšovi a Áronovi: "Áron bude připojen...
Numeri 20:24..."Áron bude připojen ke svému lidu. Nevejde do země, kterou dávám synům Izraele, protože jste se u...
Numeri 21:4...nazvali Chorma, Klatba. Aby se vyhnuli edomské zemi, táhli od hory Hór směrem k Rudému moři. Lid ale na...
Numeri 21:22...Sichonovi se slovy: "Chtěl bych projít tvou zemí. Neodbočíme do polí ani do vinic, nebudeme pít vodu ze...
Numeri 21:24... Ten jej však porazil ostřím meče a obsadil jeho zem od Arnonu po Jabok, k území Amonců (hranice Amonců...
Numeri 21:26...s dřívějším králem Moábu a vzal mu všechnu jeho zem po Arnon. Proto vypravěči říkají: "Jen jděte do...
Numeri 21:31... oheň plál k Medebě." Tak se Izrael usadilzemi Emorejců. Mojžíš poslal vyzvědače do Jaezeru. Dobyli...
Numeri 21:34...ho do tvých rukou s celým jeho lidem i s jeho zemí. Naložíš s ním, jako jsi naložil s emorejským králem...
Numeri 21:35... z nich nikdo nezůstal naživu, a obsadili jeho zem. Synové Izraele pak táhli dál a utábořili se na...
Numeri 22:5... do Petoru ležícího na řece Eufrat v jeho rodné zemi. Měli ho pozvat těmito slovy: "Hle, nějaký lid vyšel z...
Numeri 22:6...silný. Snad jej pak zvládnu porazit a vyhnat ze země. Vím, že komu požehnáš, je požehnaný, a koho prokleješ...
Numeri 22:11...‚Hle, nějaký lid vyšel z Egypta a pokryl celou zem. Pojď a zatrať mi jej - snad s ním pak budu moci...
Numeri 22:13...a řekl Balákovým hodnostářům: "Vraťte se do své země. Hospodin mi nedovolil jít s vámi." Moábští hodnostáři...
Numeri 26:10...a Áronovi při svém odboji proti Hospodinu. Tehdy země otevřela ústa a pohltila je i Koracha. Celá ta tlupa...
Numeri 26:19... Čítaly 40 500 mužů. (Er a Onan, Judovi synovézemřeli v kanaánské zemi.) Synové Judovi po svých rodech:...
Numeri 26:55... menšímu menší - každému podle jeho velikostiZemě bude ovšem rozdělena losem; budou přijímat dědictví...
Numeri 27:12...řekl: "Vystup na toto pohoří Abarim a pohleď na zem, kterou dávám synům Izraele. ji spatříš, budeš i ty...
Numeri 32:1...dobytka. Uviděli jaezerskou a gileádskou zem a hle, bylo to místo vhodné pro dobytek. Rubenovi a...
Numeri 32:4... Nimra, Chešbon, Eleale, Sebam, Nebó a Beonzemě, kterou Hospodin dobyl pro izraelskou obec, je země...
Numeri 32:5...řekli: "Prokaž nám prosím laskavost, tato země připadne do vlastnictví nám, tvým služebníkům. Nevoď...
Numeri 32:7...Proč chcete syny Izraele odradit od vstupu do země, kterou jim Hospodin dal? Totéž udělali vaši otcové,...
Numeri 32:8...když jsem je vyslal z Kádeš-barné, aby prohlédli zem. Došli k údolí Eškol, prohlédli zem, ale pak syny...
Numeri 32:9...prohlédli zem. Došli k údolí Eškol, prohlédli zem, ale pak syny Izraele odradili od vstupu do země,...
Numeri 32:11...z Egypta, nikdo starší dvaceti let nespatří zem, kterou jsem s přísahou zaslíbil Abrahamovi, Izákovi a...
Numeri 32:17...v opevněných městech, chráněny před obyvateli země. My se ale domů nevrátíme, dokud se každý syn Izraele...
Numeri 32:19...neujme svého dědictví. Nebudeme s nimi zabírat zem za Jordánem ani nikde dále, neboť nám připadlo dědictví...
Numeri 32:22...on před vámi nevyžene své nepřátele. bude země před Hospodinem podmaněna, budete se moci vrátit a...
Numeri 32:29...k boji před Hospodinem, pak jim po dobytí země dáte do vlastnictví gileádskou zem. Pokud však s vámi...
Numeri 32:30... připadne jim vlastnictví mezi vámi v kanaánské zemi." Gádovi a Rubenovi synové na to řekli: "Uděláme, co...
Numeri 32:32...řekl: Přejdeme vyzbrojeni před Hospodinem do země Kanaán a získáme dědičné vlastnictví v Zajordání."...
Numeri 32:33...krále Sichona a bášanského krále Ogazemi i s jejími městy včetně území pohraničních měst....
Numeri 33:37...a utábořili se u hory Hór na kraji edomské země. Prvního dne pátého měsíce čtyřicátého roku po vyjití...
Numeri 33:40...král, Kanaánec sídlící v Negevu v kanaánské zemi, dozvěděl o příchodu synů Izraele. Vyšli od hory Hór a...
Numeri 33:51... přejdete Jordán a vstoupíte do kanaánské země, vyžeňte všechny obyvatele země. Zničte všechny jejich...
Numeri 33:52...do kanaánské země, vyžeňte všechny obyvatele země. Zničte všechny jejich tvarované kameny, zničte...
Numeri 33:53...a zrušte jejich obětní výšiny. Podrobte si tu zem a osídlete ji, neboť jsem vám ji dal - obsaďte ji! ...
Numeri 33:54...jsem vám ji dal - obsaďte ji! Rozdělte si tu zemi losem na dědičné podíly podle svých rodů. Většímu rodu...
Numeri 33:55...podle otcovských pokolení. Pokud obyvatele  země nevyženete, pak se vám ti, které tam ponecháte, stanou...
Numeri 34:2... vejdete do Kanaánu, toto budou hranice země, která vám připadne za dědictví: Vaše jižní hranice...
Numeri 34:12...dosáhne k Mrtvému moři. To budou hranice vaší země ze všech stran." Mojžíš synům Izraele přikázal: "To je...
Numeri 34:13...stran." Mojžíš synům Izraele přikázal: "To je ta země - rozdělte si ji losem! Hospodin přikázal, aby byla...
Numeri 34:17..."Toto jsou jména mužů, kteří vám rozdělí zemi do dědictví: kněz Eleazar a Jozue, syn Nunův. Z...
Numeri 34:18...jednoho vůdce, aby jim pomáhali rozdělovat zem. A toto jsou jména těch mužů: Káleb, syn Jefunův, z...
Numeri 34:29...přikázal, aby synům Izraele přidělili dědictvízemi Kanaán. Na moábských pláních, při Jordánu naproti...
Numeri 35:10... přejdete Jordán a vstoupíte do kanaánské země, vyberte si města, která vám budou sloužit jako...
Numeri 35:14...útočiště: tři města v Zajordání a tři městazemi Kanaán. Ta slouží jako útočištná města. Těchto šest...
Numeri 35:33...dříve, než zemře nejvyšší kněz. Neposkvrňujte zemi, v níž jste; právě krev totiž zemi poskvrňuje. Země...
Numeri 35:34...než krví toho, kdo ji prolil. Nesmíš poskvrnit zem, v níž bydlíte. Vždyť uprostřed přebývám sám - ...
Numeri 36:2...našemu pánu přikázal, aby synům Izraele rozdělil zemi losem na dědičné podíly. Našemu pánu bylo rovněž od...
Deuteronomium 1:5...v Aštarotu a v Edrei, začal Mojžíš v moábské zemi v Zajordání vysvětlovat tento Zákon. Řekl: Hospodin,...
Deuteronomium 1:7...i na mořském pobřeží. Vejděte do celé kanaánské země i do Libanonu po tu velikou řeku, řeku Eufrat....
Deuteronomium 1:8... po tu velikou řeku, řeku Eufrat. Pohleď, tu zemi jsem vám dal. Jděte a obsaďte zem, o níž Hospodin...
Deuteronomium 1:21... Pohleď, Hospodin, tvůj Bůh, ti dal celou tu zem; vytáhni a obsaď ji, jak ti Hospodin, Bůh tvých otců,...
Deuteronomium 1:22...se slovy: "Pošleme napřed muže, kteří nám tu zem prohlédnou a podají nám zprávu o cestě, kterou se máme...
Deuteronomium 1:24...hor a přišli do údolí Eškol. Když prozkoumali zem, vzali s sebou něco z jejího ovoce a přinesli je nám....
Deuteronomium 1:25...a přinesli je nám. Poté nám podali zprávu: "Země, kterou nám Hospodin, náš Bůh, dává, je dobrá." Vy...
Deuteronomium 1:35...z tohoto zlého pokolení - nespatří tu krásnou zem, o níž jsem přísahal, že ji dám vašim otcům. Jedině...
Deuteronomium 1:36...Jefunův, ten ji spatří; jemu a jeho synům dám zem, kterou prochodil, neboť se cele vydal Hospodinu."...
Deuteronomium 1:38...pomáhá, ten tam vejde. Povzbuď ho, neboť on tu zemi za dědictví Izraeli. A vaše děti, o nichž jste...
Deuteronomium 2:5...pozor. Nebojujte s nimi, neboť vám z jejich země nedám ani šlépěj. Pohoří Seír jsem totiž dal do...
Deuteronomium 2:9..."Neútoč na Moábské a nebojuj s nimi. V jejich zemi ti nedám žádné vlastnictví, neboť Ar jsem určil do...
Deuteronomium 2:12...místě, jako to učinil Izrael se svou vlastní zemí, kterou jim dal Hospodin.) Přikázal: "Vzhůru,...
Deuteronomium 2:19...se k Amoncům. Neútoč na a nebojuj s nimi. V zemi Amonců ti nedám žádné vlastnictví, neboť jsem ji určil...
Deuteronomium 2:20...ji určil do vlastnictví synům Lotovým." (I toto území bývá počítáno k zemi Refajců. Původně tam bydleli...
Deuteronomium 2:24...chešbonského krále, Emorejce Sichona, i jeho zem. Začni ji obsazovat, dej se s ním do boje! Dnes začínám...
Deuteronomium 2:27... posly s nabídkou míru: "Chtěl bych projít tvou zemí. Půjdu jen a jen po cestě, neuchýlím se od napravo...
Deuteronomium 2:29...na Seíru i Moábští v Aru. Potom přejdu Jordán do země, kterou nám dává Hospodin, náš Bůh." Chešbonský král...
Deuteronomium 2:31..."Pohleď, to začíná! Vydávám ti Sichona i jeho zem. Začni si ji podmaňovat a obsaď ji." Sichon se vším...
Deuteronomium 2:37...Bůh, nám je všechny dal. Nepřiblížil ses alezemi Amonců, k okolí potoka Jabok, k městům v horách a...
Deuteronomium 3:2...se ho! Vydal jsem ho s celým jeho lidem i s jeho zemí do tvých rukou. Naložíš s ním, jako jsi naložil s...
Deuteronomium 3:8...oběma emorejským králům v Zajordání odebrali zem od potoka Arnon k hoře Hermon. (Sidonci říkají...
Deuteronomium 3:12...a čtyři lokty našíř, měřeno běžným loktem!) Zemi, kterou jsme tenkrát obsadili, jsem dal synům...
Deuteronomium 3:13... (Celému kraji Argob s celým Bášanem se říkávalo Země Refajců. Celého tohoto kraje po gešurské a...
Deuteronomium 3:18...vám přikázal: "Hospodin, váš Bůh, vám dal tuto zem za dědictví. Všichni vaši bojovníci však přejdou Jordán...
Deuteronomium 3:20...bratrům odpočinutí stejně jako vám. obsadí zem, kterou jim Hospodin, váš Bůh, dává za Jordánem, tehdy...
Deuteronomium 3:24...velikost a svou moc. Který bůh na nebi či na zemi by dokázal činy podobné tvým? Nech mne prosím přejít...
Deuteronomium 3:25...mne prosím přejít Jordán, spatřím tu krásnou zem, která je za ním, ty krásné hory a Libanon!" Hospodin...
Deuteronomium 3:28...v čele tohoto lidu přejde. On jim za dědictví zem, kterou spatříš." A tak jsme zůstali v roklině naproti...
Deuteronomium 4:1...vás učím dodržovat, abyste byli živi a vešli do země, kterou vám dává Hospodin, Bůh vašich otců, a obsadili...
Deuteronomium 4:5... můj Bůh, svěřil, abyste je dodržovalizemi, kterou přicházíte obsadit. Řiďte se jimi, dodržujte...
Deuteronomium 4:10...a učí se mne ctít po všechny dny svého života na zemi. Témuž učí i své děti." A tak jste se přiblížili a...
Deuteronomium 4:14...pravidlům a zákonům, abyste je dodržovalizemi, kterou jdete obsadit. Toho dne, kdy k vám Hospodin...
Deuteronomium 4:17...ve tvaru muže či ženy, jakéhokoli zvířete na zemi, jakéhokoli ptáka létajícího po nebi, čehokoli, co...
Deuteronomium 4:18...ptáka létajícího po nebi, čehokoli, co leze po zemi, nebo jakékoli ryby ve vodě pod zemí. Když pozvedneš...
Deuteronomium 4:21... že nepřekročím Jordán a nevejdu do krásné země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví. Ano,...
Deuteronomium 4:22...ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví. Anozemřu v této zemi. Nepřejdu Jordán, ale vy ho přejdete a...
Deuteronomium 4:25... je stravující oheň, žárlivě milující Bůh! V  zemi budeš plodit syny a vnuky a zestárneš. Jestliže se pak...
Deuteronomium 4:26...a popudíte ho. Dosvědčuji vám dnes před nebemzemí, že pak v zemi, kterou se za Jordánem chystáte obsadit...
Deuteronomium 4:32... Ptej se, co bylo před tebou ode dne, kdy Bůh na zemi stvořil člověka. Ptej se od jednoho konce nebe po...
Deuteronomium 4:36...ti dal slyšet svůj hlas, aby vyučil, a na zemi ti ukázal svůj veliký oheň, abys slyšel jeho slova z...
Deuteronomium 4:38...a mocnější, než jsi ty, aby uvedl do jejich země a dal ti ji za dědictví, jak se to právě dnes děje....
Deuteronomium 4:40...dětem povede šťastně a budeš mít dlouhý životzemi, kterou ti navždy dává Hospodin, tvůj Bůh. Mojžíš pak...
Deuteronomium 4:46...to v Zajordání, v roklině naproti Bet-peoru, v zemi emorejského krále Sichona, sídlícího v Chešbonu. Toho...
Deuteronomium 4:47...po odchodu z Egypta porazil. Obsadili jeho zem i zem bášanského krále Oga, tedy zem obou emorejských...
Deuteronomium 5:8...modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim,...
Deuteronomium 5:15...a tvou děvečkou. Pamatuj, že jsi byl v egyptské zemi otrokem a Hospodin, tvůj Bůh, odtud vyvedl mocnou...
Deuteronomium 5:16...Bůh, jsi dlouho živ a vede se ti dobře na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Nezabíjej...
Deuteronomium 5:31...zákony, jimž je budeš učit, aby je dodržovalizemi, kterou jim dávám za dědictví." Proto pečlivě...
Deuteronomium 5:33...váš Bůh. Pak budete mít dlouhý a šťastný životzemi, kterou se chystáte obsadit. A toto jsou ta přikázání...
Deuteronomium 6:1... vás jim učím, abyste je dodržovalizemi, kterou jdete obsadit. Chce, abys ty i tvůj syn a vnuk...
Deuteronomium 6:3...a pečlivě je dodržuj. Pak se ti povede dobře a v zemi oplývající mlékem a medem se mocně rozmnožíte, jak ti...
Deuteronomium 6:10...na své brány. Hospodin, tvůj Bůh, přivede do země, kterou s přísahou zaslíbil tvým otcům Abrahamovi,...
Deuteronomium 6:15...Hospodina, tvého Boha, a vyhladí z povrchu země. Nepokoušejte Hospodina, svého Boha, jako jste jej...
Deuteronomium 6:18... Pak se ti povede dobře a vejdeš do krásné země, kterou Hospodin s přísahou zaslíbil tvým otcům,...
Deuteronomium 6:23...však odtud vyvedl, aby nás přivedl sem a dal nám zemi, kterou s přísahou zaslíbil našim otcům. Tehdy nám...
Deuteronomium 7:1...nám uložil." Hospodin, tvůj Bůh, uvede do země, kterou přicházíš obsadit, vytlačí před tebou početné...
Deuteronomium 7:6... jeho zvláštním pokladem jako žádný jiný lid na zemi. Ne proto, že by vás bylo více než jiných národů, k...
Deuteronomium 7:13...oleji, vrhu tvého skotu i mláďatům tvého bravuzemi, o níž přísahal tvým otcům, že ti ji . Budeš...
Deuteronomium 8:1...byli živi, rozmnožili se a mohli vejít a obsadit zem, kterou Hospodin s přísahou zaslíbil tvým otcům....
Deuteronomium 8:7... Hospodin, tvůj Bůh, totiž uvádí do krásné země, do země s potoky a vodními prameny, jež vyvěrají z...
Deuteronomium 8:8... jež vyvěrají z hlubin v údolích i na horách; do země pšenice a ječmene, vinné révy, fíků a granátových...
Deuteronomium 8:9...jablek, do země olivového oleje a medu, do země, v níž nebudeš jíst chléb poskrovnu a v ničem nebudeš...
Deuteronomium 8:10...dobrořečit Hospodinu, svému Bohu, za tu krásnou zem, kterou ti dal. Měj se však na pozoru, abys nezapomněl...
Deuteronomium 9:4...spravedlnost Hospodin dovedl sem, abych tu zemi obsadil." Hospodin ty národy před tebou vyhání pro...
Deuteronomium 9:5...a ne pro ryzost svého srdce vstupuješ do jejich země, abys ji obsadil. Hospodin, tvůj Bůh, ty národy před...
Deuteronomium 9:6... Věz tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, ti tu krásnou zem nedává za dědictví pro tvou spravedlnost - jste přece...
Deuteronomium 9:18...před vašima očima je roztříštil. Vrhl jsem se na zem a ležel před Hospodinem tak jako předtím - čtyřicet dní...
Deuteronomium 9:23...vysílal z Kádeš-barné se slovy: "Vzhůru, obsaďte zemi, kterou jsem vám dal," vzepřeli jste se příkazu...
Deuteronomium 9:28...lidu, na jejich zkaženost a hřích. Jinakzemi, odkud jsi nás vyvedl, řeknou: ‚Hospodin je vyvedl,...
Deuteronomium 10:11...se na cestu v čele lidu. vejdou a obsadí tu zem, o níž jsem přísahal jejich otcům, že jim ji dám!" Nyní...
Deuteronomium 10:14... tvému Bohu, patří nebe i nebesa nebeszemě i vše, co je na . Pouze ke tvým otcům však Hospodin...
Deuteronomium 11:3...Egypta vykonal na faraonovi a celé jeho zemi. Vy víte, co Hospodin udělal s egyptským vojskem, s...
Deuteronomium 11:6...a Abiramovi, synům Eliaba, syna Rubenovazemě otevřela ústa a pohltila je, jejich rodiny, jejich...
Deuteronomium 11:8...dnes udílím. Pak budete mít sílu vejít a obsadit zem, kterou přicházíte obsadit, a budete užívat dlouhého...
Deuteronomium 11:9...obsadit, a budete užívat dlouhého životazemi, o níž Hospodin přísahal vašim otcům, že ji jim a...
Deuteronomium 11:10...a jejich semeni - zem oplývající mlékem a medemZemě, kterou přicházíš obsadit, totiž není jako egyptská...
Deuteronomium 11:11...ji prací svých nohou jako zelinářskou zahraduZemě, kterou jdete obsadit, je země hor a údolí,...
Deuteronomium 11:12...hor a údolí, zavlažovaná nebeským deštěm. Je to země, o niž pečuje Hospodin, tvůj Bůh. Oči Hospodina, tvého...
Deuteronomium 11:14...sloužili mu celým srdcem a celou duší, dám vaší zemi déšť v patřičný čas - déšť na podzim i na jaře, abys...
Deuteronomium 11:17...hněvem, zavřel by nebe, aby nevydalo déšť, a země by nevydala svou úrodu. Tak byste v krásné zemi,...
Deuteronomium 11:21... Pak budete vy i vaši synové žít dlouhozemi, o níž Hospodin přísahal vašim otcům, že jim ji -...
Deuteronomium 11:25... váš Bůh, uvede strach a hrůzu z vás na celou zem, kamkoli šlápnete, jak vám pověděl. Pohleď, dnes vám...
Deuteronomium 11:29...nepoznali. Hospodin, tvůj Bůh, přivede do země, kterou přicházíš obsadit, budeš pronášet požehnání na...
Deuteronomium 11:30...jsou za Jordánem, kus cesty směrem na západ, v zemi Kananejců bydlících na pláni proti Gilgalu poblíž háje...
Deuteronomium 11:31...More.) Chystáte se překročit Jordán a obsadit zem, kterou vám dává Hospodin, váš Bůh. ji obsadíte a...
Deuteronomium 12:1...po všechny dny svého života pečlivě dodržovatzemi, kterou ti Hospodin, Bůh tvých otců, dal za dědictví....
Deuteronomium 12:10... Chystáte se však přejít Jordán a usadit sezemi, kterou vám Hospodin, váš Bůh, dává za dědictví, kde...
Deuteronomium 12:16... Nesmíte však jíst krev - nech ji vytéci na zem jako vodu. Nesmíš však ve svém městě jíst desátky ze...
Deuteronomium 12:19... abys po všechny dny, kdy budeš žít ve své zemi, nezanedbával levity. Hospodin, tvůj Bůh, rozšíří...
Deuteronomium 12:24...jíst jeho život. Nejez krev, nech ji vytéci na zem jako vodu. Nejez ji. Tobě i tvým dětem se povede...
Deuteronomium 12:29...jdeš vyhnat. je vyženeš a usadíš se v jejich zemi, měj se na pozoru i poté, co budou vyhlazeni. Nesmíš...
Deuteronomium 14:2... jeho zvláštním pokladem jako žádný jiný lid na zemi. Nejez žádnou ohavnost...
Deuteronomium 15:4...chudý! Hospodin, tvůj Bůh, ti bohatě požehnázemi, kterou ti dává za dědictví, abys ji obsadil. Musíš...
Deuteronomium 15:7...chudý (kterýkoli tvůj bratr v kterémkoli městězemi, již ti dává Hospodin, tvůj Bůh), pak před svým chudým...
Deuteronomium 15:11...práci a vše, k čemu přiložíš ruku. A protožezemi nikdy nepřestanou být chudí, přikazuji ti: "Ochotně...
Deuteronomium 15:15... tvůj Bůh, požehnal. Pamatuj, že jsi v egyptské zemi sám byl otrokem, ale Hospodin, tvůj Bůh, vykoupil....
Deuteronomium 15:23...nečistý. Jen nejez jeho krev - nech ji vytéci na zem jako vodu. Zachovávej měsíc aviv, kdy budeš Hospodinu,...
Deuteronomium 16:20...spravedlnost! Pak teprve budeš žít a ovládneš zem, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává. U oltáře, který...
Deuteronomium 17:14...a nebudou jednat opovážlivě. přijdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává, ovládneš ji a...
Deuteronomium 18:9...na to, co kdo prodal po otcích. vejdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává, neuč se jednat...
Deuteronomium 19:1...národy; Hospodin, tvůj Bůh, ti jejich zem. je vyženeš a usadíš se v jejich městech a v jejich...
Deuteronomium 19:2...městech a v jejich domech, odděl si uprostřed země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, za dědictví, tři...
Deuteronomium 19:3...Hospodin, tvůj Bůh, za dědictví, tři města. V zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, za dědictví, rozměř...
Deuteronomium 19:8...Bůh, podle přísahy dané tvým otcům rozšíří tvé území a ti celou zem, kterou zaslíbil tvým otcům...
Deuteronomium 19:10...přidáš ještě další tři. To proto, aby sezemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví,...
Deuteronomium 19:14... kterým tví předkové vymezili tvé dědictvízemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává do vlastnictví....
Deuteronomium 21:1...město, které s tebou bojuje, nepadne. Když sezemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví, najde...
Deuteronomium 21:23...ten pověšený je před Bohem prokletý. Neposkvrňuj zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví! Když...
Deuteronomium 22:6...narazíš na ptačí hnízdo ( na stromě nebo na zemi) s matkou sedící na ptáčatech či vejcích, neber matku...
Deuteronomium 23:8... Nestraň se ani Egypťanů - vždyť jsi v jejich zemi žil jako přistěhovalec. Potomci, kteří se jim narodí...
Deuteronomium 23:21... ti pak požehná ve všem, k čemu přiložíš rukuzemi, kterou jdeš obsadit. Pokud Hospodinu, svému Bohu,...
Deuteronomium 24:4... neboť byla poskvrněna. Nesváděj k hříchu lid země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví! Kdo...
Deuteronomium 24:14...to tvůj bratr anebo se do některého města ve tvé zemi přistěhoval. Každý den ještě před západem slunce mu...
Deuteronomium 25:15...naprosto poctivou míru. Pak budeš dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Kdokoli totiž činí...
Deuteronomium 25:19...ode všech okolních nepřátel, obsadíš zemi, kterou ti dává za dědictví, tehdy musíš vyhladit...
Deuteronomium 26:1...památku pod nebem. Nezapomeň! přijdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví,...
Deuteronomium 26:2...v , odděl prvotiny všech plodů, jež sklidíšzemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Vlož je do nůše a...
Deuteronomium 26:3...dnes Hospodinu, tvému Bohu, že jsem vstoupil do země, o níž přísahal našim otcům, že nám ji ." Kněz od...
Deuteronomium 26:9...a zázraků. Přivedl nás sem a dal nám tuto zemi, zemi oplývající mlékem a medem. Proto teď přináším...
Deuteronomium 26:10...medem. Proto teď přináším prvotiny, první ovoce země, kterou jsi mi, Hospodine, dal." Když to položíš před...
Deuteronomium 26:15... z nebe, a požehnej svému lidu Izraelizemi, kterou jsi nám dal, jak jsi s přísahou slíbil našim...
Deuteronomium 27:2...vám dnes udílím. V den, kdy přejdeš Jordán do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, vztyč veliké...
Deuteronomium 27:3...slova tohoto Zákona. Pak budeš moci vejít do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh - do země...
Deuteronomium 28:1... tvůj Bůh, vyvýší nade všechny národy země. Budeš-li poslouchat Hospodina, svého Boha, přijdou na...
Deuteronomium 28:8...přiložíš ruku; Hospodin, tvůj Bůh, ti požehnázemi, kterou ti dává. Hospodin si zbuduje ve svatý lid,...
Deuteronomium 28:10...Boha, a kráčet po jeho cestách. Všechny národy země spatří, že neseš Hospodinovo jméno, a budou se bát....
Deuteronomium 28:11...tvého lůna, plodu tvého dobytka i plodů tvé země, o níž Hospodin přísahal tvým otcům, že ti ji ....
Deuteronomium 28:12...svůj nádherný poklad - nebesa - aby dal tvé zemi déšť v pravý čas a požehnal všechno tvé počínání,...
Deuteronomium 28:21... postihne morem, dokud s tebou neskoncujezemi, kterou jdeš obsadit. Hospodin raní úbytěmi,...
Deuteronomium 28:23... Nebe se ti nad hlavou promění v bronzzemě pod tebou v železo. Hospodin ti pro tvou zem místo...
Deuteronomium 28:24...a země pod tebou v železo. Hospodin ti pro tvou zem místo deště prach; z nebe bude zasypávat písek,...
Deuteronomium 28:25...odstrašujícím příkladem pro všechna království země. Na vašich mrtvolách se bude pást veškeré ptactvo i...
Deuteronomium 28:33...prolévat slzy, ale budeš bezmocný. Plody tvé země a všechno tvé úsilí zhltne národ, který jsi neznal, a...
Deuteronomium 28:42...do zajetí. Všechny tvé stromy a plody tvé země si vezme hmyz. Přistěhovalec ve tvém středu bude...
Deuteronomium 28:52... Sevře ve tvých všech městech po celé zemi, dokud se nezhroutí tvé vysoké hradby a opevnění, na...
Deuteronomium 28:56...pro samý útlocit a choulostivost sotva dotkla země špičkou nohy, se bude lakomě ohlížet po manželovi ve...
Deuteronomium 28:63...zničí a vyhladí, takže budete vyrváni ze země, kterou přicházíš obsadit. Hospodin vás rozptýlí mezi...
Deuteronomium 28:69... aby ji uzavřel se syny Izraele v moábské zemi, kromě smlouvy, kterou s nimi uzavřel na Orébu. ...
Deuteronomium 29:1...celý Izrael a řekl jim: Sami jste v egyptské zemi viděli vše, co Hospodin před vašima očima udělal s...
Deuteronomium 29:7...a bášanský král Og, ale porazili jsme je. Jejich zem jsme zabrali a dali ji za dědictví synům Rubenovým,...
Deuteronomium 29:21...vás nahradí, i cizinec, který přijde z daleké země, pak spatří pohromy, které postihnou tuto zem, a...
Deuteronomium 29:22... jimiž ji Hospodin vyčerpá, a řeknou: "Všechna zem spálená sírou a solí, nic se neseje, nic neraší, ani...
Deuteronomium 29:23...národy se budou ptát: "Proč to Hospodin  zemi provedl? Proč takový výbuch hněvu?" A dostanou...
Deuteronomium 29:26...jim neurčil. Proto Hospodin vzplanul vůči této zemi hněvem a přivedl na ni každé prokletí zapsané v této...
Deuteronomium 29:27...hněvu a hrozném rozlícení vyrval z jejich země a vyhnal je do jiné země, kde jsou dodnes." Skryté...
Deuteronomium 30:5... posbírá! Hospodin, tvůj Bůh, přivede do země, kterou získali tví otcové, a znovu ji získáš. Způsobí...
Deuteronomium 30:16...a růst a Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnatzemi, kterou přicházíš obsadit. Pokud se však v srdci...
Deuteronomium 30:18...jim, pak vám dnes oznamuji, že zcela vyhynete; v zemi za Jordánem, kterou jdete obsadit, dlouho nezůstanete....
Deuteronomium 30:19... Volám si dnes proti vám za svědky nebezemi: Dnes jsem vám předložil život a smrt, požehnání a...
Deuteronomium 30:20...život a délka tvých dnů! Pak budeš moci žítzemi, o níž Hospodin přísahal tvým otcům, Abrahamovi,...
Deuteronomium 31:3...vámi vyhladí ony národy, abyste obsadili jejich zem. Jak Hospodin řekl, půjde před vámi Jozue. Hospodin s...
Deuteronomium 31:4...Sichonem a Ogem, které vyhladil, i s jejich zemí. ti je Hospodin, tvůj Bůh, vydá, naložte s nimi...
Deuteronomium 31:7...a statečný, neboť ty vejdeš s tímto lidem do země, o níž Hospodin přísahal našim otcům, že jim ji ....
Deuteronomium 31:13... vašeho Boha, po všechny dny vašeho životazemi za Jordánem, kterou jdete obsadit." Hospodin Mojžíšovi...
Deuteronomium 31:16...smilnit s cizími bohy, mezi nimiž se ocitnezemi, do níž přichází. Opustí mne a zruší smlouvu, kterou...
Deuteronomium 31:20...svědkem proti synům Izraele. je přivedu do země oplývající mlékem a medem, kterou jsem s přísahou...
Deuteronomium 31:21...jejich představy i skutky, ještě než je uvedu do země, kterou jsem jim s přísahou zaslíbil." Mojžíš tu píseň...
Deuteronomium 31:23...silný a statečný! Ty přivedeš syny Izraele do země, kterou jsem jim s přísahou zaslíbil, a budu s...
Deuteronomium 31:28...přednesl tato slova a dosvědčil je před nebemzemí. Vím, že po smrti se zvrhnete a sejdete z cesty,...
Deuteronomium 32:1... nebesa, neboť promluvím, poslechnizemě, výroky úst mých. Kéž se naučení lije jako déšť,...
Deuteronomium 32:8...usazoval národy, lidské syny když rozmístil na zemi, dle počtu synů Izraele hranice ostatním lidem vymezil...
Deuteronomium 32:13...cizí bůh nebyl s ním! Dovedl svůj lid na výšiny země, úrodou pole aby sytil se. Medem ze skály je napájel,...
Deuteronomium 32:22...mého hněvu, šlehá do hlubin podsvětí. Pohltí zemi i její úrodu, zapálí i horské základy! Zavalím je...
Deuteronomium 32:43...pomstu nad svými protivníky, od krve očistí svou zem i lid. Mojžíš šel a přednesl všechna slova této písně...
Deuteronomium 32:47...je to váš život! Díky němu budete dlouho živizemi, kterou jdete za Jordán obsadit." Téhož dne Hospodin...
Deuteronomium 32:49...na toto pohoří Abarim, na horu Nebó v moábské zemi naproti Jerichu, a pohleď na kanaánskou zem, kterou...
Deuteronomium 32:52...Izraele prokázali mou svatost. Ano, spatříš tu zemi před sebou, ale nevejdeš tam. Do země, kterou dávám...
Deuteronomium 33:13...odpočívá v jeho náručí." O Josefovi řekl: "Jeho zemi žehná Hospodin nejlepší rosou z nebe nahoře,...
Deuteronomium 33:16... nejlepšími dary věčných pahorků, nejlepším ze země a její plnosti! Přízeň Toho, jenž přebývá v keři, na...
Deuteronomium 33:28...bydlí v bezpečí, Jákobův příbytek nikdo nerušízemi obilí a vína, kde z nebe padá rosa. Jak jsi, Izraeli,...
Deuteronomium 34:1...naproti Jerichu, a Hospodin mu ukázal celou tu zem: Gileád a dále, po Dan, celý Neftalímův kraj, zemi...
Deuteronomium 34:2...Gileád a dále, po Dan, celý Neftalímův krajzemi Efraima a Manasese, celé území Judy ke...
Deuteronomium 34:4...Jericha po Coar. Hospodin mu řekl: "Toto je zem, kterou jsem s přísahou zaslíbil Abrahamovi, Izákovi a...
Deuteronomium 34:5...oči, ale vejít do nesmíš." Tam, v moábské zemi, pak Hospodinův služebník Mojžíš zemřel, jak Hospodin...
Deuteronomium 34:6... jak Hospodin řekl. Pochoval jej v moábské zemi, v roklině naproti Bet-peoru, ale jeho hrob dodnes...
Deuteronomium 34:11...faraonovi, všem jeho služebníkům a celé jeho zemi! Jak mocnou sílu a jak hrozné činy předvedl Mojžíš...
Jozue 1:2...Jozuovi, synu Nunovu: "Mojžíš, můj služebníkzemřel. Ty ale teď vstaň a spolu se vším tímto lidem zde...
Jozue 1:4... jsem vám dal, jak jsem slíbil Mojžíšovi. Vaše území bude sahat od pouště k Libanonu a od veliké řeky...
Jozue 1:6...a statečný, neboť ty dáš tomuto lidu za dědictví zem, o níž jsem přísahal jejich otcům, že jim ji dám. Jen...
Jozue 1:11...dnech zde překročíte Jordán, abyste obsadili zem, kterou vám Hospodin, váš Bůh, dává za dědictví."...
Jozue 1:13... vám dává odpočinek již zde a věnuje vám tuto zem. Vaše ženy, vaše děti i vaše stáda zůstanou v zemi,...
Jozue 1:14... Vaše ženy, vaše děti i vaše stáda zůstanouzemi, kterou vám Mojžíš dal v Zajordání. Vy muži ale musíte...
Jozue 1:15...odpočinek tak jako vám a dokud i oni neobdrží zem, kterou jim dává Hospodin, váš Bůh. Potom se vrátíte na...
Jozue 2:1...muže na výzvědy se slovy: "Jděte prohlédnout tu zem, a zvláště Jericho." Šli tedy a vstoupili do domu jedné...
Jozue 2:2...večer sem přišli nějací Izraelci, aby proslídili zem." Jerišský král proto vzkázal Rachab: "Vydej ty muže,...
Jozue 2:3...vstoupili k tobě do domu! Přišli proslídit celou zem!" Ta žena ale oba muže odvedla a ukryla. Proto...
Jozue 2:9...Rachab. "Vím, že Hospodin vám dal tuto zem," řekla jim. "Vždyť jsme kvůli vám strachy bez sebe!...
Jozue 2:11...váš Bůh, je přece Bohem nahoře na nebi i dole na zemi! Proto mi, prosím vás, přísahejte při Hospodinu, že za...
Jozue 2:14...naši úmluvu vyzradit. nám Hospodin tuto zem, zachováme se k tobě milosrdně a věrně." Spustila je...
Jozue 2:18...jsi nás zavázala, jestliže po našem vstupu do země neuvážeš tuto šňůru z karmínových provázků do okna,...
Jozue 2:24...jim přihodilo. "Opravdu! Hospodin dal celou tu zem do našich rukou," řekli Jozuovi. "Všichni její...
Jozue 3:11...a Jebusejce. Hle, Truhla smlouvy Pána vší země přechází Jordán před vámi. Proto si z izraelských...
Jozue 3:13...Jakmile kněží nesoucí Truhlu Hospodina, Pána vší země, stanou nohama ve vodách Jordánu, tehdy se jordánské...
Jozue 3:17...Hospodinovy smlouvy stáli nepohnutě na suché zemi uprostřed Jordánu, zatímco celý Izrael přecházel po...
Jozue 4:24... dokud jsme nepřešli. To aby všechny národy země poznaly, že ruka Hospodinova je mocná; to abyste ctili...
Jozue 5:6... Hospodin jim odpřisáhl, že jim nedá spatřit tu zem, o níž Hospodin přísahal jejich otcům, že nám ji ,...
Jozue 5:11...chleby a téhož dne i pražené zrní z úrody  země. Toho dne, kdy jedli z úrody země, také ustala mana....
Jozue 5:12...z úrody země. Toho dne, kdy jedli z úrody země, také ustala mana. Synové Izraele již pak žádnou manu...
Jozue 5:14...vojska. Teď jsem tu."Jozue padl tvářízemi a poklonil se. "Jaké příkazy můj pán pro svého...
Jozue 6:22...skot, ovce i osly. Těm dvěma mužům, kteří bylizemi na výzvědách, ale Jozue řekl: "Jděte do domu ...
Jozue 6:27...byl s Jozuem a pověst o něm se šířila po celé zemi. Synové Izraele se ale provinili porušením klatby....
Jozue 7:2...od Bet-elu) a řekl jim, jdou prozkoumat tu zem. Muži tedy šli a prozkoumali Aj. Když se vrátili k...
Jozue 7:6...plášť, padl před Hospodinovou truhlou tváří na zem, zůstal tak do večera spolu se stařešiny Izraele a...
Jozue 7:9... to uslyší Kananejci a všichni obyvatelé této země, obklíčí nás a vyhladí naše jméno ze země! Co pro své...
Jozue 7:21...tom a vzal jsem si to. Tamhle to je, schovanézemi uvnitř mého stanu; stříbro je pod tím." Jozue vyslal...
Jozue 9:6...jemu a izraelským mužům: "Přicházíme z daleké země; uzavřete s námi smlouvu." Izraelští muži ale těm...
Jozue 9:9..."Tvoji služebníci přišli z daleké, předaleké země díky pověsti Hospodina, tvého Boha," tvrdili mu....
Jozue 9:11...nám naši stařešinové i všichni obyvatelé naší země řekli: Vezměte s sebou jídlo na cestu, jděte jim...
Jozue 9:24...služebníku Mojžíšovi. Prý vám celou tuto zem a všechny obyvatele této země před vámi vyhubí. Hrozně...
Jozue 10:40...Libnou a jejím králem. Tak Jozue dobyl celou tu zem se všemi jejími králi: hory i Negev, podhůří i východní...
Jozue 11:16...přikázal Mojžíšovi. Tak Jozue zabral celou tu zem - hory, celý Negev, celý kraj Gošen, podhůří i pláň...
Jozue 11:22...je vyhladil jako proklaté i s jejich městy. V zemi synů Izraele nikdo z Anakovců nezůstal; přežili jen v...
Jozue 11:23...Gaze, v Gatu a v Ašdodu. Tak Jozue zabral celou zem, přesně jak Hospodin řekl Mojžíšovi. Jozue ji potom dal...
Jozue 12:1...tehdy odpočinula od válek. Toto jsou králové  země, které synové Izraele pobili a jejichž zem na východní...
Jozue 12:6...Izraele a Hospodinův služebník Mojžíš dal jejich zem do vlastnictví synům Rubenovým a Gádovým a polovině...
Jozue 12:7...kmene Manasesova. A toto jsou králové  země, které pobil Jozue se syny Izraele na západním břehu...
Jozue 12:8...i na východních srázech, v poušti i v Negevu - v zemi Chetejců, Emorejců, Kananejců, Perizejců, Hivejců a...
Jozue 13:1...starý a sešlý věkem, ale ještě je velmi mnoho země, kterou zbývá obsadit. Toto je zbývající zem: Celé...
Jozue 13:2...země, kterou zbývá obsadit. Toto je zbývající zem: Celé území Filištínů a Gešurců od řeky Šichor před...
Jozue 13:6...před syny Izraele vyženu. Zbývá jen rozdělit tu zem Izraeli losem na dědičné podíly, jak jsem ti přikázal....
Jozue 13:7... jak jsem ti přikázal. Proto teď rozděl tuto zemi jako dědictví devíti kmenům a polovině kmene...
Jozue 13:21...Eviho, Rekema, Cura, Chura a Revu, kteří v  zemi bydlili. Kromě těch, které pobili v boji, synové...
Jozue 13:25...pokolení Gád, synům Gádovým pro jejich rody: Území Jaezeru a všechna gileádská města, polovina země...
Jozue 14:1... která synové Izraele získali v kanaánské zemi, jak jim je přidělil kněz Eleazar a Jozue, syn Nunův,...
Jozue 14:4... Manases a Efraim. Levitům ovšem žádný podílzemi nepřipadl, pouze města k bydlení a přilehlé pastviny...
Jozue 14:5... co Hospodin přikázal Mojžíšovi, a rozdělili si zem. Synové Judovi přišli v Gilgalu za Jozuem a Káleb, syn...
Jozue 14:7...vyslal z Kádeš-barné, abych prozkoumal tuto zem. Přinesl jsem mu zprávu podle svého nejlepšího svědomí....
Jozue 14:9... svému Bohu. Onoho dne Mojžíš přísahal: ‚Země, kterou prošly tvé nohy, jistě připadne navěky za...
Jozue 14:15...tedy Město Arbovo, podle největšího z Anakovců.) Země tehdy odpočinula od válek. Díl, který losem připadl...
Jozue 15:19... prosím, dárek," odpověděla. "Vždyť jsi mi dal zem v negevské poušti. Kéž bys mi dal studánky s vodou." A...
Jozue 17:5...deset přídělů (mimo gileádské a bášanské země v Zajordání), neboť Manasesovy dcery obdržely dědictví...
Jozue 17:6...dcery obdržely dědictví mezi jeho synyZemě Gileád připadla zbývajícím Manasesovým synům....
Jozue 17:8... a pokračuje na jih k obyvatelům En-tapuachuZemě kolem Tapuachu patří Manasesovi, zatímco samotný...
Jozue 17:12...zmocnit; Kananejci totiž byli rozhodnuti v  zemi zůstat. Když synové Izraele později zesílili,...
Jozue 17:15...Jozue, "jděte do lesů. Vykácejte si místo tam, v zemi Perizejců a Refajců, když je vám tak těsno v...
Jozue 18:1...v Šílu, kde postavili Stan setkáváníZemě byla podmaněna, ale zbývalo ještě sedm izraelských...
Jozue 18:3..."Jak dlouho ještě budete otálet, než obsadíte zem, kterou vám dal Hospodin, Bůh vašich otců? Z každého...
Jozue 18:4...si určete tři muže. Ty vyšlu, aby prošli tu zem a popsali ji podle svých dědictví. se potom ke mně...
Jozue 18:6...svých hranicích na severu. těch sedm podílů země popíšete, přinesete popis sem ke mně a tu budu za...
Jozue 18:8...Muži se tedy vypravili na cestu, aby popsali tu zem. Jozue těm, kdo měli jít, přikázal: "Vzhůru, projděte...
Jozue 18:9...před Hospodinem." Muži tedy vyrazili, prošli tu zem a zapsali na svitek, jaká města připadají na sedm...
Jozue 19:49... Když synové Izraele skončili s rozdělováním země podle jednotlivých území, dali mezi sebou dědictví...
Jozue 19:51...do Stanu setkávání. Tím skončilo rozdělování země. Hospodin tehdy promluvil k...
Jozue 21:2...vůdcům izraelských pokolení v Šílu v kanaánské zemi a řekli jim: "Hospodin skrze Mojžíše přikázal, abychom...
Jozue 21:43...všemi těmi městy. Hospodin dal Izraeli celou tu zem, o níž přísahal jejich otcům, že jim ji . Zmocnili se...
Jozue 22:4...jim slíbil, vraťte se i vy domů do své vlastní země, kterou vám v Zajordání dal Hospodinův služebník...
Jozue 22:9...zpět. Odešli od synů Izraele ze Šíla v kanaánské zemi a zamířili do kraje Gileád, do své vlastní země,...
Jozue 22:10...rozkazu skrze Mojžíše. Ještě v kanaánské zemi, než překročili Jordán, postavili synové Rubenovi,...
Jozue 22:13...a k polovině kmene Manasesova do gileádské země Pinchase, syna kněze Eleazara, a s ním deset vůdců, po...
Jozue 22:15...svého otcovského rodu. Když přišli do gileádské země k synům Rubenovým a Gádovým a k polovině kmene...
Jozue 22:19...na celou izraelskou obec! Jestli je vaše země nečistá, pojďte do Hospodinovy země, kde stojí...
Jozue 22:32...kraje od Rubenových a Gádových synů do kanaánské země k synům Izraele a podali jim zprávu. Synům Izraele se...
Jozue 22:33...Rubenovým a Gádovým vytáhnou do boje a zpustoší zem, ve které bydlí. Rubenovi a Gádovi synové pak ten oltář...
Jozue 23:5...před vámi zažene a vypudí a vy obsadíte jejich zem, jak vám to řekl Hospodin, váš Bůh. Buďte velmi silní,...
Jozue 23:13...a trním v očích, dokud nevymřete z této krásné země, kterou vám Hospodin, váš Bůh, dal. Hle, dnes...
Jozue 23:15...zlé slovo, dokud vás nevyhubí z této krásné země, kterou vám Hospodin, váš Bůh, dal. Jestliže budete...
Jozue 23:16...proti vám Hospodinův hněv, takže z této krásné země, kterou vám dal, rychle vymřete." Tehdy Jozue...
Jozue 24:3...zpoza řeky a provedl jsem ho celou kanaánskou zemí. Dal jsem mu mnoho potomků - dal jsem mu Izáka a...
Jozue 24:8...jste strávili na poušti, jsem vás přivedl do země Emorejců, bydlících v Zajordání. Bojovali s vámi, ale...
Jozue 24:13... Nebylo to vaším mečem ani lukem. Dal jsem vám zem, kterou jste neobdělávali, bydlíte ve městech, která...
Jozue 24:15...otcové za řekou, anebo bohům Emorejců, v jejichž zemi bydlíte. a můj dům však budeme sloužit Hospodinu."...
Jozue 24:18...Emorejce a všechny ty národy, které bydlelizemi. I my tedy budeme sloužit Hospodinu - vždyť on je náš...
Soudců 1:2...odpověděl: " vytáhne Juda. Hle, dal jsem mu tu zem do rukou." Kmen Juda pak řekl svým bratrům ze Šimeona:...
Soudců 1:15... prosím, dárek," odpověděla. "Vždyť jsi mi dal zem v negevské poušti. Kéž bys mi dal studánky s vodou." A...
Soudců 1:26...ale i s celou rodinou propustili. Odešel pak do země Chetitů, vystavěl město, nazval je Luz a tak se...
Soudců 1:27...vesnicemi. Kananejci totiž byli rozhodnuti v  zemi zůstat. Když Izrael později zesílil, podrobil...
Soudců 1:32...se tedy usídlili uprostřed kananejských obyvatel země, protože je nedokázali vyhnat. Neftalí nevyhnal...
Soudců 1:33...a tak se usídlil uprostřed kananejských obyvatel země. Později však podrobili obyvatele Bet-šemeše a...
Soudců 2:1..."Vyvedl jsem vás z Egypta a přivedl vás do země, kterou jsem s přísahou zaslíbil vašim otcům. Řekl...
Soudců 2:2... Nesmíte ale uzavřít smlouvu s obyvateli této země - jejich oltáře zbořte!' Vy jste ale neposlechli!...
Soudců 2:6...Izraele každý do svého dědictví obsadit svou zem. Lid sloužil Hospodinu po všechny dny Jozuovy i po...
Soudců 3:11...Kušana Rišatajima do rukou, takže ho přemohlZemě pak měla mír čtyřicet let, než Otniel, syn Kenazův,...
Soudců 3:25...tedy klíč, otevřeli - a hle, jejich pán leží na zemi mrtev! Zatímco čekali, Ehud minul Pesilim a prchal...
Soudců 3:30... Moáb se toho dne musel před Izraelem pokořitZemě pak měla mír osmdesát let. Po něm přišel Šamgar, syn...
Soudců 4:21...vrazila mu ten kolík do spánku, se zabodl do země. Tak zemřel. Vtom dorazil Barák pronásledující Siseru....
Soudců 5:4... ze Seíru, z edomské pláně když kráčel jsizemě se třásla, nebesa dštila, z mraků voda padala. Před...
Soudců 5:31...jsou však jako slunce, když vychází v síle svéZemě pak měla mír čtyřicet let. Synové Izraele však...
Soudců 6:4...s východními národy a přepadli jej. Tábořilizemi a pustošili úrodu ke Gaze; nenechali Izraeli žádné...
Soudců 6:5...bylo bezpočtu. Přicházeli, aby pustošili zem. Midián Izraelce úplně zbědoval, a tak začali volat k...
Soudců 6:9...vás trápili. Vyhnal jsem je před vámi a jejich zemi jsem dal vám. Tehdy jsem vám řekl: ‚ jsem Hospodin,...
Soudců 6:10... váš Bůh. Nesmíte ctít bohy Emorejců, v jejichž zemi bydlíte.' Ale neposlechli jste ." Hospodinův anděl...
Soudců 6:37...ovčí rouno. Bude-li rosa jen na rounu, a na zemi všude kolem sucho, poznám, že skrze zachráníš...
Soudců 6:39... je, prosím, sucho jenom na rounu, a na zemi všude kolem rosa." A Bůh to noci udělal. Jedině na...
Soudců 6:40...noci udělal. Jedině na rounu bylo sucho, ale na zemi všude kolem rosa. Ráno se pak Jerub-baal (totiž...
Soudců 8:28...a hlavu nezvedl. Za Gedeonových dnů měla země mír po čtyřicet let. Jerub-baal, syn Joašův, se pak...
Soudců 11:12..."Co proti mně máš, že jsi přitáhl napadnout mou zem?" Amonský král jim odpověděl: "To, že Izrael na cestě z...
Soudců 11:13..."To, že Izrael na cestě z Egypta zabral mou zem od Arnonu k Jaboku po Jordán. Teď ji vrať po...
Soudců 11:15...se zprávou: "Toto praví Jiftach: Izrael nezabral zem Moábců ani zem Amonců. Na cestě z Egypta Izrael...
Soudců 11:17...králi se slovy: ‚Nech nás prosím projít tvou zemí.' Edomský král o tom ale nechtěl ani slyšet. Poslali...
Soudců 11:18...na cestu pouští. Vyhnuli se edomské i moábské zemi, obešli moábskou zem z východu a utábořili se na druhé...
Soudců 11:19... Izrael mu řekl: ‚Nech nás prosím projít tvou zemí k nám domů.' Sichon ale Izraeli nevěřil, že jeho...
Soudců 11:21... takže je porazili. Tak Izrael obsadil celou zem Emorejců, kteří tehdy v zemi bydleli. Obsadil celé...
Soudců 13:20...Manoacha a jeho ženy. Ti ihned padli tvářízemi. Manoach ani jeho žena pak Hospodinova anděla...
Soudců 16:24..."Do rukou nám bůh náš dal našeho nepřítele, naší země ničitele - tolik našich zmordoval!" A když byli v...
Soudců 18:2...z Coreje a Eštaolu, aby prozkoumali a obhlédli zem. Řekli jim: "Jděte obhlédnout zem." Dorazili do...
Soudců 18:9...se, pojďme na ! " odpověděli. "Viděli jsme tu zem - je výborná! To tu chcete jen tak sedět? Nezdržujte se...
Soudců 18:10... najdete bezstarostný lid a doširoka otevřenou zem. Tomu místu neschází vůbec nic, co země mít." A tak...
Soudců 18:17...stát u brány a těch pět, kteří propátrali zem, vešlo dovnitř. Vzali tu modlu, efod i bůžky. Kněz...
Soudců 18:30...syny dělal kmenové kněží do dne, kdy byli ze země vyhnáni. Tu modlu, kterou si Míka nechal udělat, tam...
Soudců 21:12...muže. Ty přivedli do tábora v Šílu v kanaánské zemi. Obec pak poslala k oněm Benjamíncům na Rimonské skále...
Růt 1:1... Za dnů, kdy rozhodovali soudcové, nastalzemi hlad. Jeden muž z judského Betléma proto odešel, aby...
Růt 1:7... kde žila, aby se vydala na cestu zpět do judské země. "Jděte," řekla tehdy oběma svým snachám, "vraťte se...
Růt 2:10..." Rút padla na tvář a poklonila se zemi se slovy: "Čemu vděčím za tu laskavost, že se ke mně...
Růt 2:11...a že jsi opustila svého otce, matku i rodnou zem a odešla k lidu, který jsi předtím neznala. Kéž ti...
1. Samuel 2:8...na čestných sedadlech. Hospodinu patří sloupy země, založil na nich celý svět. Kroky svých věrných...
1. Samuel 4:5...všechen Izrael spustil mohutný pokřik, duněla země. Jakmile ten pokřik zaslechli Filištíni, ptali se: "Co...
1. Samuel 5:3...den Ašdoďané vstali a hle - Dágon leží tvářízemi před Truhlou Hospodinovou! A tak Dágona zvedli a...
1. Samuel 5:4...Druhý den ráno vstali a hle - Dágon leží tvářízemi před Truhlou Hospodinovou a Dágonova hlava i obě ruce...
1. Samuel 6:5...svých nádorů a podobizny krys, které ničí vaši zem, a vzdejte čest bohu Izraele. Snad nadlehčí svou ruku...
1. Samuel 13:3...se to dozvěděli, a tak Saul nechal po celé zemi zatroubit na beraní roh se slovy: " to Hebrejové...
1. Samuel 13:19... ke srázu nad údolím Ceboim. V celé izraelské zemi nebyl jediný kovář. Filištíni si totiž řekli: "Aby si...
1. Samuel 14:15...nájezdníků se všichni třásli strachy. I sama země se chvěla hrůzou z Boha. Saulovi strážní v Gibeji...
1. Samuel 14:25...nejedl. Celé vojsko vstoupilo do lesa, kde na zemi ležel med. Když muži přišli do lesa, uviděli med...
1. Samuel 14:29...jsou muži tak vyčerpaní." "Můj otec tím škodí zemi," řekl na to Jonatan. "Jen se podívejte, jak se mi...
1. Samuel 17:46...dnes nechám ptákům a divoké zvěři, takže celá zem pozná, že Bůh je s Izraelem. Všichni, kdo se tu...
1. Samuel 17:49...Kámen se mu zaryl do čela a on se skácel tvářízemi. Tak David přemohl onoho Filištína prakem a kamenem....
1. Samuel 20:15... vyhladí všechny Davidovy nepřátele ze země!" Tak Jonatan uzavřel smlouvu s domem Davidovým:...
1. Samuel 20:41...odešel, od jihu se vynořil David. Padl tvářízemi a třikrát se poklonil. Políbili se navzájem a společně...
1. Samuel 21:12...k Achišovi, králi Gatu. "To je přece David, král země," řekli Achišovi jeho dvořané. "To o něm se přece při...
1. Samuel 23:27... Vtom k Saulovi dorazil posel: "Rychle přijď. Do země vtrhli Filištíni." Saul tedy přestal pronásledovat...
1. Samuel 24:9...pane! Králi!" Saul se ohlédl. David padl tvářízemi a poklonil se. Potom Saulovi řekl: "Proč posloucháš...
1. Samuel 25:23... padla před Davidem na tvář a poklonila se zemi. Padla mu k nohám a zvolala: "Je to jen vina, pane...
1. Samuel 25:41... chce vzít za ženu." Hned se poklonila tvářízemi se slovy: "Hle, tvá služebnice bude služkou, jež umývá...
1. Samuel 26:7...spal uprostřed ležení a kopí měl zaražené do země hned u hlavy. Abner a ostatní spali okolo. "Dnes ti...
1. Samuel 26:8... "Dovol, ho teď tím kopím probodnu do země. Stačí jedna rána, druhá nebude potřeba." David mu ale...
1. Samuel 26:20...‚Běž sloužit cizím bohům!' Kéž krev neskropí zem daleko od Hospodinovy tváře. Vždyť izraelský král...
1. Samuel 27:1... Nezbývá mi nic lepšího než utéct do filištínské země. Pak Saul nechá a přestane hledat po celém...
1. Samuel 27:8... který se táhne k Šuru směrem k egyptskézemi.) David útočil na celý ten kraj a nenechával naživu...
1. Samuel 28:3...ho v Rámě, ve městě, kde bydlel. Saul ze země odstranil všechny věštce a duchaře. Filištíni se...
1. Samuel 28:9...mu na to ta žena. "Vymýtil věštce a duchaře ze země! To chceš nachytat a připravit o život?" Saul ...
1. Samuel 28:13..."Neboj se," řekl král. "Co vidíš?" "Vidím ze země vystupovat jakési božstvo," řekla žena. "Jak vypadá?"...
1. Samuel 28:14...Tehdy Saul poznal, že je to Samuel, padl tvářízemi a poklonil se. Samuel k Saulovi promluvil: "Proč ...
1. Samuel 28:20..." Vtom se Saul, jak byl dlouhý, skácelzemi. Samuelova slova ho tak vyděsila, že ho opustil zbytek...
1. Samuel 28:23...ale naléhali, je nakonec poslechl, vstal ze země a posadil se na lůžko. Žena rychle porazila vykrmené...
1. Samuel 29:11...muži hned ráno vypravil na cestu do filištínské země, zatímco Filištíni táhli na Jizreel. Třetího dne pak...
1. Samuel 30:16...ho tedy k nim a hle - roztáhli se všude po zemi, jedli, pili a slavili, že ve filištínské a judské...
1. Samuel 31:9...mu zbroj a poslali to po celé filištínské zemi, aby tu zprávu ohlásili v chrámu jejich model i mezi...
2. Samuel 1:2...a na hlavě hlínu. Přišel k Davidovi, padl na zem a poklonil se. "Odkud jdeš?" zeptal se David. "Unikl...
2. Samuel 2:22...ještě jednou: "Nech být, jinak srazímzemi! Jak se pak podívám tvému bratru Joábovi do očí?" Když...
2. Samuel 3:12...pak vyslal k Davidovi posly se slovy: "Čí je to země? Uzavři se mnou smlouvu, a ti pomohu obrátit na...
2. Samuel 7:9...jméno jako jméno jednoho z největších mužů na zemi. I svému lidu Izraeli zajistím místo a zasadím jej tak...
2. Samuel 7:23... A kdo je jako tvůj lid Izrael, jediný národ na zemi, který si Bůh přišel vykoupit jako svůj lid, a získal...
2. Samuel 8:2... Porazil také Moábce. Nechal je lehnout na zem a odměřoval je šňůrou. Odměřil vždy dvě šňůry k zabití...
2. Samuel 10:2...jeho otce. Když Davidovi služebníci přišli do země Amonců, amonští vojevůdci řekli svému pánu Chanunovi:...
2. Samuel 12:16...hledal Boha. Držel půst a v noci ležel na holé zemi. Stařešinové jeho domu se postavili okolo, aby ho...
2. Samuel 12:17...domu se postavili okolo, aby ho přiměli vstát ze země, ale on nechtěl. Ani pokrm od nich nepřijal. Po sedmi...
2. Samuel 12:20... "Ano, umřelo," odpověděli. Nato David vstal ze země, a když se umyl, pomazal mastí a převlékl, šel se...
2. Samuel 13:31...král vstal, roztrhl svá roucha a vrhl se na zem. Všichni jeho služebníci stáli kolem, roucha roztržená....
2. Samuel 14:4...ta tekojská žena šla za králem. Padla tvářízemi, poklonila se a zvolala: "Králi, pomoz!" "Co je ti?"...
2. Samuel 14:7...tu jiskřičku, co mi zbývá! Po manželovi mi tu na zemi nezůstane ani jméno, ani potomstvo..." "Vrať se domů,...
2. Samuel 14:14... Všichni jsme přece smrtelní. Jsme jako voda na zem rozlitá, která se nedá posbírat. Bůh ale nechce brát...
2. Samuel 14:20...moudrý jako Boží anděl; o všem, co se děje na zemi." Král pak promluvil s Joábem: "Tak dobře, udělám to....
2. Samuel 14:22...mého chlapce Abšaloma zpátky." Joáb padl tvářízemi, klaněl se a děkoval králi: "Dnes tvůj služebník...
2. Samuel 14:33... a ten k němu přišel a poklonil se před ním zemi. Král pak Abšaloma políbil. Abšalom si později...
2. Samuel 15:4...nedočkáš. Kdybych tak byl soudcem v této zemi !" dodával. "Pak by každý mohl přijít se svým sporem...
2. Samuel 15:23...dětmi, které měli s sebou, pokračovali dál. Celá země hlasitě plakala, když celý ten zástup procházel kolem....
2. Samuel 17:12...schovává kdekoli. Sneseme se na něj jako rosa na zem, a nepřežije on ani žádný z jeho mužů. Jestli se stáhne...
2. Samuel 18:9...ním běžel dál, ale on zůstal viset mezi nebemzemí. Jeden z mužů to viděl a oznámil Joábovi: "Právě jsem...
2. Samuel 18:11...opáčil Joáb. "A proč jsi ho na místě nesrazilzemi? Dlužil bych ti pak deset šekelů stříbra a jeden pás!"...
2. Samuel 18:28...pozdravil Achimaac krále a poklonil se mu zemi. Potom řekl: "Požehnán buď Hospodin, tvůj Bůh, jenž...
2. Samuel 19:10...nás ze spárů Filištínů. Pak ale uprchl ze země před Abšalomem a Abšalom, kterého jsme si pomazali za...
2. Samuel 19:19...Jordán, Gerův syn Šimei padl před králemzemi se slovy: "Kéž mi to můj pán nepočítá za vinu a kéž...
2. Samuel 20:10...jím bodl do břicha, mu vyhřezly vnitřnosti na zem. Nebylo třeba další rány, aby zemřel. Joáb se potom se...
2. Samuel 21:14...přikázal. Teprve potom Bůh vyslyšel modlitby za zemi. Mezi Filištíny a Izraelem znovu vypukla válka. David...
2. Samuel 22:8... volání, k jeho uším dolehl můj křikZem se třásla, zem se chvěla, základy nebe se pohnuly, před...
2. Samuel 22:43...k Hospodinu - žádná odpověď. Jako prach na zemi rozdrtil jsem je, jak bláto na ulici jsem je rozdupal!...
2. Samuel 23:4...je jako po dešti vyjasnění, když tráva raší ze země. Kdyby můj dům před Bohem tak nestál, což by mi věčnou...
2. Samuel 24:8... Po devíti měsících a dvaceti dnech obešli celou zem a vrátili se do Jeruzaléma. Joáb předal králi seznam...
2. Samuel 24:13...tedy přišel k Davidovi a řekl mu: "Mají na tvou zem přijít tři roky hladu? Nebo chceš být tři měsíce...
2. Samuel 24:20...družinou, vyšel z domu a poklonil se králi zemi. "Proč můj pán a král přichází za svým služebníkem?"...
2. Samuel 24:25...i pokojné oběti. Hospodin vyslyšel modlitby za zemi, a tak se ta rána od Izraele odvrátila. Král David...
1. Královská 1:23...předstoupil před krále, poklonil se mu tvářízemi a řekl: "Můj pane a králi, prohlásil jsi snad: ‚Po mně...
1. Královská 1:31...padla na kolena a poklonila se králi tvářízemi se slovy: "David, můj pán a král, žije navěky!"...
1. Královská 1:40...se tak nadšeně, se tím hlukem otřásala zem. Zaslechl to Adoniáš i všichni jeho hosté. Právě když...
1. Královská 4:19...kraj Benjamín; Geber, syn Uriho, spravoval zemi Gileád, zemi emorejského krále Sichona a bášanského...
1. Královská 5:1...královstvími od řeky Eufrat po filištínskou zem k hranici s Egyptem. Ti všichni Šalomounovi...
1. Královská 5:4...a tu nejlepší drůbež. Panoval totiž nad celým územím a nad všemi králi na západ od Eufratu od Tifsachu po...
1. Královská 5:14... o rybách a také o broucích. Králové všech zemí slyšeli o jeho moudrosti, a tak přicházeli vyslanci ze...
1. Královská 8:23... Bože Izraele! Nahoře na nebi ani dole na zemi není bůh podobný tobě, jenž by zachovával smlouvu a...
1. Královská 8:27... mému otci. Bude snad Bůh opravdu přebývat na zemi? Nebesa, ba ani nebesa nebes nemohou obsáhnout -...
1. Královská 8:34...hřích svého lidu Izraele a přiveď je zpátky do země, kterou jsi dal jejich otcům. Kdyby hřešili proti tobě...
1. Královská 8:36...cestě, kterou mají jít, a sešli déšť na svou zem, kterou jsi dal svému lidu za dědictví. Kdyby v zemi...
1. Královská 8:37... kterou jsi dal svému lidu za dědictví. Kdybyzemi nastal hlad nebo mor, plíseň nebo sněť, kobylky nebo...
1. Královská 8:40...aby měli v úctě po všechny dny svého životazemi, kterou jsi dal našim otcům. Rovněž kdyby cizinec,...
1. Královská 8:41...nepatří k tvému lidu Izraeli, přišel z daleké země kvůli tvému jménu (neboť uslyšel o tvém velikém jménu,...
1. Královská 8:43... by ten cizinec prosil, aby všechny národy země poznaly tvé jméno a měly v úctě tak jako tvůj lid...
1. Královská 8:46...by je odvedli jako zajatce do nepřátelské země, daleké či blízké, kdyby si to však potom v zemi svého...
1. Královská 8:47...země, daleké či blízké, kdyby si to však potomzemi svého zajetí vzali k srdci, obrátili by se a prosili...
1. Královská 8:48... zkazili se, jednali jsme zle!' a kdyby sezemi svých nepřátelských věznitelů celým srdcem a celou...
1. Královská 8:53...je, Hospodine, Pane můj, oddělil ze všech národů země jako své vlastní dědictví, jak jsi to řekl skrze svého...
1. Královská 8:60...lidu Izraeli den co den, aby všechny národy země poznaly, že Hospodin je Bůh a není žádného kromě něj....
1. Královská 9:7...a budete se jim klanět, pak vyhladím Izrael ze země, kterou jsem jim dal, a z chrámu, který jsem posvětil...
1. Královská 9:8...kolem, strne a zašeptá: ‚Proč to Hospodin této zemi a tomuto chrámu provedl?' A dostanou odpověď: ‚Protože...
1. Královská 9:18... dále Dolní Bet-choron, Baalat a Tadmor v judské zemi, všechna Šalomounova zásobovací města, města pro vozy,...
1. Královská 9:19...v Jeruzalémě, v Libanonu nebo kdekoli po celé zemi pod jeho vládou. Všechno obyvatelstvo pozůstalé z...
1. Královská 9:21... totiž jejich potomky, kteří po nich zůstalizemi a které synové Izraele nedokázali vyhladit, Šalomoun...
1. Královská 9:26...u Eilatu na pobřeží Rudého moře v edomské zemi vybudoval loďstvo. Chíram pak se Šalomounovými...
1. Královská 11:22... "Co ti u schází, že chceš odejít do své země?" řekl mu farao. "Nic mi neschází," odpověděl, "ale...
1. Královská 13:34... který vedl k jeho pádu a k jeho vyhlazení ze země. V době onemocněl Jeroboámův syn Abiáš...
1. Královská 14:15...jako rákosí ve vodě, vyrve Izrael z této krásné země, kterou dal jejich otcům, a rozptýlí je za Eufrat,...
1. Královská 14:24...obětní výšiny, sloupy a posvátné kůly. V zemi se dokonce objevila i modlářská prostituce. Dopouštěli...
1. Královská 15:12...správné, tak jako jeho otec David. Vymýtil ze země modlářskou prostituci a odstranil všechny hnusné modly...
1. Královská 17:7...pil. Po nějaké době ale potok vyschl, protožezemi nepršelo. Tehdy dostal slovo...
1. Královská 17:14...z láhve neubude do dne, kdy Hospodin sešle na zem déšť.'" Šla tedy a udělala, jak Eliáš řekl. Ona i její...
1. Královská 18:1...Hospodinovo: "Jdi, ukaž se Achabovi. Hodlám na zemi seslat déšť." Eliáš se tedy šel ukázat Achabovi. V...
1. Královská 18:5...ke všem vodním pramenům a ke všem potokůmzemi - snad se někde ještě najde čerstvá tráva, abychom...
1. Královská 18:6...i mezky a nepřišli o dobytek." Rozdělili si tedy zem, že ji projdou. Achab vyrazil jedním směrem a Obadiáš...
1. Královská 18:42...vystoupil na vrchol Karmelu a schoulil se na zemi, hlavu mezi koleny. Pak řekl svému mládenci: "Vzhůru,...
1. Královská 20:7...zalíbí." Izraelský král svolal všechny stařešiny země a řekl jim: "Sami vidíte, že ten člověk chce jen...
1. Královská 22:47...známo, píše v Kronice judských králů. Vymýtil ze země zbytky modlářské prostituce, které přetrvaly vládu...
2. Královská 2:15...opodál. Vyrazili mu naproti a klaněli se mu zemi se slovy: "Jsme tví služebníci!" Potom řekli: "Pohleď,...
2. Královská 2:19...dobře bydlí, jak sám vidíš, ale voda je špatnázem neúrodná." Odpověděl jim: "Přineste mi novou mísu a...
2. Královská 4:27...ale došla nahoru k Božímu muži, vrhla sezemi a objala mu nohy. Gehazi hned přistoupil, aby ji...
2. Královská 4:37...dovnitř, padla mu k nohám a klaněla se mu zemi. Pak vzala syna a odešla. Elíša se vrátil do Gilgalu....
2. Královská 4:38...syna a odešla. Elíša se vrátil do Gilgalu. V zemi byl hlad. Jednou, když před ním seděli proročtí...
2. Královská 5:4...pánem a vyprávěl mu, co ta dívka z izraelské země říkala. "Vydej se na cestu!" odpověděl aramejský král....
2. Královská 8:1...čas zůstaň, kde to půjde. Hospodin do této země přivolal hlad a ten potrvá sedm let." Žena se zařídila...
2. Královská 8:2...rodinou pryč a strávila sedm let ve filištínské zemi. Když těch sedm let uplynulo, vrátila se odtud a...
2. Královská 8:6...všech polních výnosů ode dne, kdy odešla ze země, dodnes!" Elíša se vypravil do Damašku. Aramejský...
2. Královská 10:33...celé hranici východně od Jordánu. Zabral celou zemi Gileád, totiž území Gáda, Rubena a Manasese od Aroeru...
2. Královská 11:3...se s v Hospodinově chrámu šest let, dokudzemi vládla Atalia. Sedmého roku kněz Jojada obeslal...
2. Královská 11:14...král s veliteli a trubači po boku! Všechen lid země se radoval a troubil na trubky. Atalia roztrhla své...
2. Královská 11:18...také smlouvu mezi králem a lidem. Všechen lid země pak vyrazil k Baalovu chrámu a zbořili ho. Jeho oltáře...
2. Královská 11:19... palácovou gardu i stráže a spolu se vším lidem země vedli krále z Hospodinova chrámu Bránou strážců do...
2. Královská 11:20... Tam dosedl na královský trůn. Všechen lid země se radoval a ve městě zavládl klid, protože Altalia...
2. Královská 13:18...šípy." Když je vzal, Elíša mu řekl: "Udeř jimizem! Izraelský král udeřil třikrát a přestal. Tehdy se na...
2. Královská 13:20...Teď ho ale porazíš jen třikrát." Elíša pak zemřel a byl pochován. Příští jaro do země vtrhli moábští...
2. Královská 15:19... syna Nebatova, který svedl celý Izrael. Do země pak přitáhl asyrský král Pul a Menachem mu odevzdal 1...
2. Královská 15:20...asyrskému králi. Ten se pak ale obrátil zpět a v zemi se nezdržel. Ostatní Menachemovy skutky - co všechno...
2. Královská 16:15...zápalnou a moučnou oběť s úlitbou za všechen lid země. Skrápěj ho krví zápalů a obětí. Co dělat s tím...
2. Královská 17:5...vsadil do vězení. Asyrský král vtrhl do celé země, přitáhl k Samaří a tři roky město obléhal....
2. Královská 17:23... Izrael je proto dodnes vystěhován ze své země do Asýrie. Asyrský král pak přivedl pohany z Babylonu,...
2. Královská 17:26...do samařských měst, neznají způsoby Boha  země, a tak na poslal lvy, kteří je zabíjejí. Je to...
2. Královská 17:27...a žít tam, aby je vyučoval způsobům Boha  země." Jeden z kněží odvlečených ze Samaří tedy přišel,...
2. Královská 18:25...To Hospodin mi řekl: ‚Vytáhni proti  zemi a znič ji!'" Eliakim, syn Chilkiášův, Šebna a Joach...
2. Královská 18:32...pít ze své studny, než přijdu a vezmu vás do země podobné vaší, do země obilí a moštu, země chleba a...
2. Královská 18:33...' Vysvobodili snad bohové všech národů své země z rukou asyrského krále? Kde jsou bohové Chamátu a...
2. Královská 18:35...snad z ruky Samaří? Kdo z bohů všech těch zemí vysvobodil svou zemi z mých rukou? Jak by tedy...
2. Královská 19:7...na něj duchem, zaslechne zvěst, vrátí se do své země a v jeho zemi ho nechám padnout mečem." Mezitím se...
2. Královská 19:11...jsi ale, jak asyrští králové naložili se všemi zeměmi - vyhubili je! A ty bys měl uniknout? Copak jiní...
2. Královská 19:15...na cherubech, ty jsi jediný Bůh všech království země! To ty jsi učinil nebesa i zem! Nakloň, Hospodine, své...
2. Královská 19:17... Hospodine, asyrští králové ty národy i jejich země zpustošili a jejich bohy naházeli do ohně. Nejsou to...
2. Královská 19:19...vysvoboď nás z jeho rukou, všechna království země poznají, že ty, Hospodine, jsi jediný Bůh!" Izaiáš,...
2. Královská 19:37...a Sarecer probodli mečem. Uprchli pak do země Ararat a na jeho místě kraloval jeho syn Esar-chadon. ...
2. Královská 21:8...Mojžíš, nikdy nedopustím, aby museli prchat ze země, kterou jsem dal jejich předkům." Oni však neposlechli...
2. Královská 21:24...spikli a zabili krále v jeho vlastním domě. Lid země ale všechny spiklence proti králi Amonovi pobil a na...
2. Královská 23:24...ty ohavnosti, které bývaly vidět v judské zemi i v Jeruzalémě. Tak naplnil slova Zákona, zapsaná v...
2. Královská 23:30...z Megida do Jeruzaléma, kde ho pochovali. Lid země pak vzal Jošiášova syna Joachaze, pomazali ho a...
2. Královská 23:33... Farao Nekó ho uvěznil v Rible v chamátské zemi, aby nemohl kralovat v Jeruzalémě, a uložil zemi...
2. Královská 23:35...Joakim odváděl faraonovi stříbro a zlato, musel zemi zdanit. Kvůli faraonovu příkazu tedy každý platil...
2. Královská 24:7... Egyptský vládce pak nikdy nevytáhl ze své země. Babylonský král totiž zabral všechno, co předtím...
2. Královská 24:15...matkou, s jeho ženami, komorníky a s mocnými země. Ty všechny odvedl z Jeruzaléma do vyhnanství v...
2. Královská 25:21...králi. Ten je tam v Rible v chamátské zemi nechal popravit. Takto byl Juda vyhnán ze své vlasti....
2. Královská 25:24..."Nebojte se sloužit Babyloňanům. Zůstaňtezemi, služte babylonskému králi a povede se vám dobře." V...
1. Letopisů 1:10...zplodil Nimroda, který se stal prvním hrdinou země. Egypt zplodil Ludské, Anamské, Lehabské, Naftuchské...
1. Letopisů 1:19...Peleg, Rozdělení, neboť za jeho dnů byla země rozdělena, a jeho bratr se jmenoval Joktan. Joktan...
1. Letopisů 1:43...Aran. Toto jsou králové, kteří vládli v edomské zemi předtím, než synům Izraele vládl král: Bela, syn...
1. Letopisů 1:45...na jeho místě Jobab, syn Zerachův z Bosry. Když zemřel Jobab, kraloval na jeho místě Chušam z temanské země...
1. Letopisů 2:22...Segub zplodil Jaíra, toho, který měl v gileádské zemi třiadvacet měst. (Chavot-jair a Kenat s jeho vesnicemi...
1. Letopisů 5:9... A protože se jejich stáda v gileádské zemi velmi rozmnožila, rozšířili se na východ k okraji...
1. Letopisů 5:25...svých otců a odešli smilnit za bohy národů  země, které před nimi Bůh vyhubil. Proto Bůh Izraele...
1. Letopisů 6:40...z rodu Kehatovců připadl tento los: V judské zemi dostali Hebron a přilehlé pastviny v okolí. Pole u...
1. Letopisů 10:9...hlavu i zbroj a poslali to po celé filištínské zemi, aby tu zprávu ohlásili svým modlám i lidu. Jeho...
1. Letopisů 13:2...vzkažme našim ostatním bratrům po celé izraelské zemi včetně kněží a levitů v jejich městech a předměstích,...
1. Letopisů 14:17... po Gezer. Davidova pověst se šířila po všech zemích a Hospodin způsobil, že se ho bály všechny národy. ...
1. Letopisů 16:14... děti Jákoba. On je Hospodin, Bůh náš, celá zem jeho soudu podléhá! Na jeho smlouvu pamatujte věčně, na...
1. Letopisů 16:18...věčnou smlouvu pro Izrael: "Tobě dám kanaánskou zem, bude tvým dědičným údělem!" Přitom vás tehdy bylo jen...
1. Letopisů 16:23...prorokům nepůsobte žal!" Zpívej Hospodinu, celá zem, zvěstujte jeho spásu každý den! O jeho slávě národům...
1. Letopisů 16:30...v jeho svaté kráse, před ním se rozechvěj, celá zem! Pevně je postaven svět, nic jím neotřese, jásejte,...
1. Letopisů 16:31...svět, nic jím neotřese, jásejte, nebesazemě raduje se, národům řekněte: "Hospodin kraluje!"...
1. Letopisů 16:33... zvučí stromy v lese: "Přichází, aby soudil zem!" Oslavujte Hospodina - je tak dobrý! Jeho láska trvá...
1. Letopisů 17:8...jméno jako jméno jednoho z největších mužů na zemi. I svému lidu Izraeli zajistím místo a zasadím jej tak...
1. Letopisů 17:21... A kdo je jako tvůj lid Izrael, jediný národ na zemi, který si Bůh přišel vykoupit jako svůj lid! Získal...
1. Letopisů 19:2...jeho otce. Když Davidovi služebníci přišli do země Amonců, aby Chanunovi vyjádřili soustrast, amonští...
1. Letopisů 19:3...proto, aby prohledali, podvrátili a proslídili zem?" Chanun tedy Davidovy služebníky zajal, oholil je,...
1. Letopisů 20:1...do boje, vedl Joáb válečnou výpravu. Vyplenil zemi Amonců, přitáhl k Rabě a oblehl ji. David zatím zůstal...
1. Letopisů 21:12... anebo tři dny meče Hospodinova, kdy budezemi řádit mor a Hospodinův anděl bude rozsévat zhoubu po...
1. Letopisů 21:16...Hospodinova anděla, jak stojí mezi nebemzemí s taseným mečem namířeným proti Jeruzalému. David i...
1. Letopisů 21:21...ho, vyšel z mlatu a poklonil se Davidovi zemi. "Přenech mi ten mlat," řekl David Aravnovi. "Postavím...
1. Letopisů 22:2...nechal shromáždit cizince žijící v izraelské zemi a vybral z nich lamače a kameníky pro přípravu kamenů...
1. Letopisů 22:5...být veliký, vysoký, nádherný a proslulý po všech zemích. Musím mu připravit, co bude třeba." Proto David...
1. Letopisů 22:8...a svedl mnoho bitev. Protože jsi přede mnou na zemi prolil tolik krve, nemůžeš stavět dům mému jménu....
1. Letopisů 22:18...ze všech stran. Vydal mi do rukou obyvatele této země, a tak je země podmaněna Hospodinu a jeho lidu. Teď...
1. Letopisů 28:8... vašeho Boha, abyste mohli užívat tuto krásnou zem a zanechali ji svým synům jako věčné dědictví. A ty,...
1. Letopisů 29:11... nádhera, velebnost a majestát! Vše na nebi i na zemi je, Hospodine, tvé panství a ty jsi hlava, jež...
1. Letopisů 29:15...hosté tak jako všichni naši otcové; naše dny na zemi jsou prchavý stín. Hospodine, Bože náš, zde je všechna...
1. Letopisů 29:30...co se přihodilo jemu, Izraeli a všem královstvím země. Davidův syn Šalomoun se pevně chopil královské vlády...
2. Letopisů 2:11...buď Hospodin, Bůh Izraele, který učinil nebesazem a který dal králi Davidovi syna tak moudrého, znalého,...
2. Letopisů 2:16...do Jeruzaléma." Šalomoun také nechal v izraelské zemi sečíst všechny cizince mužského pohlaví, tak jako...
2. Letopisů 6:14... Bože Izraele! Nahoře na nebi ani dole na zemi není Boha podobného tobě, jenž by zachovával smlouvu a...
2. Letopisů 6:18... Bude snad Bůh opravdu přebývat s člověkem na zemi? Nebesa, ba ani nebesa nebes nemohou obsáhnout -...
2. Letopisů 6:25...hřích svého lidu Izraele a přiveď je zpět do země, kterou jsi dal jim a jejich otcům. Kdyby hřešili...
2. Letopisů 6:27...cestě, kterou mají jít, a sešli déšť na svou zem, kterou jsi dal svému lidu za dědictví. Kdyby v zemi...
2. Letopisů 6:28... kterou jsi dal svému lidu za dědictví. Kdybyzemi nastal hlad nebo mor, plíseň nebo sněť, kobylky nebo...
2. Letopisů 6:31...po tvých cestách po všechny dny svého životazemi, kterou jsi dal našim otcům. Rovněž kdyby cizinec,...
2. Letopisů 6:32...nepatří k tvému lidu Izraeli, přišel z daleké země kvůli tvému velikému jménu, tvé mocné ruce a vztažené...
2. Letopisů 6:33... by ten cizinec prosil, aby všechny národy země poznaly tvé jméno a měly v úctě tak jako tvůj lid...
2. Letopisů 6:36...jejich uchvatitelé by je odvedli jako zajatce do země daleké či blízké, kdyby si to však potom v zemi svého...
2. Letopisů 6:37...země daleké či blízké, kdyby si to však potomzemi svého zajetí vzali k srdci, obrátili by se a prosili...
2. Letopisů 6:38... jednali jsme zle!' a kdyby se ve vyhnanstvízemi svých věznitelů celým srdcem a celou duší obrátili a...
2. Letopisů 7:3...slávu nad chrámem, poklekli na dlažbu tvářízemi, klaněli se a dobrořečili Hospodinu: "Je tak dobrý!...
2. Letopisů 7:13... aby nepršelo; že přikážu kobylkám, aby sežraly zemi; že sešlu na svůj lid mor. Jestliže se pak můj lid,...
2. Letopisů 7:14...z nebe, odpustím jejich hřích a uzdravím jejich zem. Ano, oči budou otevřené a uši nakloněné k...
2. Letopisů 7:20...a budete se jim klanět, potom vás vyrvu ze své země, kterou jsem vám dal, a z tohoto chrámu, který jsem...
2. Letopisů 7:21... strne a řekne: ‚Proč tak Hospodin naložil s tou zemí a s tím chrámem?' A dostanou odpověď: ‚To proto, že...
2. Letopisů 8:8... totiž jejich potomky, kteří po nich zůstalizemi a které synové Izraele nedokázali vyhladit, Šalomoun...
2. Letopisů 8:17...a Eilatu na mořském pobřeží v edomské zemi. Chíram mu po svých zkušených námořnících poslal lodě...
2. Letopisů 9:26...Vládl všem králům od řeky Eufrat po filištínskou zem k hranici s Egyptem. Za jeho vlády bylo v Jeruzalémě...
2. Letopisů 9:28...nechal dovážet z Egypta i ze všech ostatních zemí. Ostatní Šalomounovy skutky jsou, jak známo, od...
2. Letopisů 13:9...nepořídili kněze, jako to dělají pohané v cizích zemích? Kdokoli si s mladým býčkem a sedmi berany přijde...
2. Letopisů 13:23...místě začal kralovat jeho syn Asa. V jeho době země zažívala deset let míru. Asa dělal, co je správné a...
2. Letopisů 14:5...oltáříky. Království v jeho době zažívalo mírZemě žila v míru, a tak mohl Asa v Judsku budovat opevněná...
2. Letopisů 14:6...je hradbami s věžemi, branami a závoramiZemě zůstala nám, protože jsme hledali Hospodina, svého...
2. Letopisů 15:5...cestovat tam ani zpět. Mezi obyvateli všech zemí vládne nepokoj. Národy i města se drtí navzájem, neboť...
2. Letopisů 15:8...odstranil ohavnosti z celé judské a benjamínské země i z měst, která zabral v Efraimských horách. Obnovil...
2. Letopisů 16:9...vydal do rukou. Hospodinovy oči procházejí celou zemi, aby posiloval ty, kdo jsou mu oddáni celým srdcem. Ty...
2. Letopisů 17:2...judských měst umístil vojsko a po celé judské zemi i v efraimských městech, která zabral jeho otec Asa,...
2. Letopisů 19:3...ale na tobě i leccos dobrého, neboť jsi v celé zemi spálil posvátné kůly a v srdci jsi odhodlán hledat...
a další...

Slova obsahující zem: bronzem (10) cizozemců (1) důkazem (1) důrazem (1) knězem (24) lomozem (1) nezemře (12) nezemřel (15) nezemřeli (19) nezemřeme (5) nezemřeš (4) nezemřete (4) nezemřou (3) nezemřu (1) obrazem (5) plazem (1) podzemí (1) polezeme (1) pozemcích (1) pozemek (11) pozemku (3) pozemků (3) pozemky (12) pozemská (2) pozemské (8) pozemského (1) pozemskou (1) pozemský (3) pozemských (1) pozemští (3) provazem (2) předobrazem (1) příkazem (4) rázem (4) rozemlel (1) rozkazem (3) řetězem (2) srázem (2) středozemní (3) středozemního (6) středozemním (1) středozemnímu (13) území (111) územích (1) územím (10) územími (1) veleknězem (10) vítězem (1) vnitrozemí (1) vnitrozemím (1) vozem (2) vzkazem (13) zem (369) zemdlené (1) země (929) zemědělcům (1) zemědělec (1) zemědělské (1) zeměmi (7) zeměplaz (1) zemětřesení (16) zemětřesením (3) zemi (993) zemí (118) zemích (18) zemím (2) zeminu (1) zemira (1) zemře (87) zemřel (156) zemřela (16) zemřelé (1) zemřelého (2) zemřeli (39) zemřelo (8) zemřelých (2) zemřeme (8) zemřeš (19) zemřete (7) zemři (1) zemřít (81) zemřou (13) zemřu (10) zemské (20) zemském (2) zemský (4) zemských (4) zemským (5) zemští (1) železem (9)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |