Zeťové

Hledám varianty 'zeťové' [ zeťové (1) zeti (1) zetěm (8) zetě (1) zeť (3) ]. Nalezeno 13 veršù.
Genesis 19:12... Potom ti dva Lotovi řekli: "Koho tu ještě mášzetě, syny, dcery? Kohokoli máš ve městě, odveď je odsud,...
Genesis 19:14...je zničili." Lot tedy šel promluvit se svými zeti, kteří si měli brát jeho dcery: "Vstaňte a pojďte...
Soudců 15:6... "Kdo to udělal?" ptali se Filištíni. "Samsonzeť toho z Timny," doslechli se. "Prý za to, že mu vzal...
Soudců 19:5...a nocovali. Čtvrtého dne ráno si přivstalizeť se zvedal, že půjde. Dívčin otec mu ale řekl:...
1. Samuel 18:18...rod v Izraeli, abych se měl stát královým zetěm?" Když pak přišel čas její svatby s Davidem, provdal...
1. Samuel 18:21...řekl: "Teď máš druhou možnost stát se mým zetěm." Svým dvořanům přikázal: "Říkejte potají Davidovi:...
1. Samuel 18:22...dvořané milují. Teď se můžeš stát královým zetěm." A tak o tom Saulovi dvořané Davida přesvědčovali....
1. Samuel 18:23..."Myslíte, že je to maličkost, stát se královým zetěm? Vždyť jsem jen bezvýznamný chudák." Když dvořané...
1. Samuel 18:26...a jemu se líbilo, že by se mohl stát královým zetěm. Ještě než lhůta uplynula, David vyrazil se svými...
1. Samuel 18:27...a odpočítal je před králem, aby se stal jeho zetěm. Saul mu tedy dal svou dceru Míkal za ženu. Když si...
1. Samuel 22:14...je věrný jako David? Vždyť je to králův zeť, velitel tvé tělesné stráže a požívá úcty tvého domu....
Nehemiáš 6:18...Judsku s ním byli spojeni přísahou, protože byl zetěm Šekaniáše, syna Arachova, a jeho syn Jochanan si vzal...
Nehemiáš 13:28...ze synů Jojady, syna velekněze Eliašiba, byl zetěm Sanbalata Choronského. Proto jsem ho vykázal ze své...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |