Ze

Hledám varianty 'ze' [ ze ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 2:6...a nebyl ani člověk, který by obdělával půduZe země však vystupovala pára a zavlažovala celý zemský...
Genesis 2:9...člověka, jehož zformoval. Hospodin Bůh nechal ze země vyrůst všelijaké stromy lákavé na pohled a dobré k...
Genesis 2:19...oporu." (Hospodin Bůh totiž zformoval ze země všechnu polní zvěř i všechno nebeské ptactvo a...
Genesis 3:1...žena, byli nazí a nestyděli se. Nejchytřejší ze všech polních zvířat, která Hospodin Bůh učinil, byl had...
Genesis 3:17...řekl: "Protožes poslechl svou ženu a jedl ze zakázaného stromu, země bude kvůli tobě zlořečená! Po...
Genesis 3:22...se tedy postarám, aby nevztáhl ruku, nevzal také ze stromu života a nežil navěky." Proto Hospodin Bůh...
Genesis 3:23...nežil navěky." Proto Hospodin Bůh člověka vyhnal ze zahrady Eden, aby obdělával zemi, z níž byl vzat....
Genesis 4:10...mu Bůh. "Slyš, krev tvého bratra ke mně volá ze země! Teď budeš zlořečenější než země, která otevřela...
Genesis 4:14...Kain Hospodinu. "Pohleď, dnes vyháníš ze vší úrodné země a budu se před tebou muset skrývat. Budu...
Genesis 6:19...s tebou tví synové, tvá žena a ženy tvých synůZe všeho živého, z veškerého tvorstva, přivedeš do archy po...
Genesis 7:2...přede mnou v tomto pokolení jediný spravedlivýZe všech čistých zvířat vezmeš k sobě po sedmi párech, vždy...
Genesis 7:8...a s ním jeho synové, jeho žena a ženy jeho synůZe všech čistých i nečistých zvířat, ze všech ptáků i ze...
Genesis 7:15...ptáci a okřídlenci přišli k Noemovi do archyZe všeho, v čem je duch života, přišli po jednom páru. Z...
Genesis 7:23... pomřelo. Bůh smetl všechny živé tvory z povrchu ze. Vše od člověka po dobytek, drobnou havěť i nebeské...
Genesis 8:3...se zavřely a průtrž z nebe přestala. Voda začala ze země zvolna ustupovat a po sto padesáti dnech konečně...
Genesis 8:11...lístek! Tak Noe poznal, že voda ustoupila ze země. Počkal tedy dalších sedm dní, vypustil holubici...
Genesis 8:20... Noe tehdy postavil Hospodinu oltář a vzal ze všech čistých zvířat a ze všeho čistého ptactva a...
Genesis 12:1...v Cháranu. Hospodin Bůh řekl Abramovi: "Odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva a ze svého otcovského...
Genesis 14:20...ti tvé nepřátele vydal do rukou!" Abram mu tehdy ze všeho dal desátek. Král Sodomy mu řekl: "Dej mi lidi....
Genesis 14:23... Nejvyšším Bohem, Stvořitelem nebe i země, že ze všeho, co ti patří, si nevezmu nic - ani nitku, ani...
Genesis 17:12... Každý, kdo je u vás mužského pohlaví, jak naroze v domě, tak koupený za peníze od kteréhokoli cizince,...
Genesis 17:14...by si nenechal předkožku obřezat, bude vyobcován ze svého lidu, neboť porušil mou smlouvu." Bůh Abrahamovi...
Genesis 18:2...ním tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze stanového vchodu naproti. Poklonil se k zemi a řekl:...
Genesis 18:15... se k tobě vrátím a Sára bude mít syna." Sára to ze strachu zapírala: "Nesmála jsem se." On ale řekl: "Ba ne...
Genesis 19:4...muži od mladíků po starce, všechen lid ze všech stran. "Kde jsou ti muži, co k tobě přišli na...
Genesis 19:25...rovinou, se všemi obyvateli i se vším, co roste ze země, propadla zkáze. Lotova žena se však ohlédla zpět...
Genesis 19:28...Sodomě a Gomoře a na celou tu rovinu, viděl, jak ze země stoupá kouř jako z pece. Tenkrát, když Bůh ničil...
Genesis 19:36...ani když vstala. Tak obě Lotovy dcery otěhotněly ze svého otce. Prvorozená pak porodila syna a dala mu jméno...
Genesis 21:3... porodila syna. Abraham dal svému synovi narozenému ze Sáry jméno Izák, Smíšek. Když bylo Izákovi osm...
Genesis 21:13... protože tvé símě bude povoláno v Izákovi. I ze syna děvečky však učiním národ, neboť je tvým potomkem."...
Genesis 21:28...do smlouvy. Když Abraham postavil sedm jehňat ze stáda zvlášť, zeptal se ho Abimelech: "Co znamená těch...
Genesis 24:10...svého pána Abrahama a odpřisáhl to. Potom vzal ze stáda svého pána deset velbloudů (neboť ho jeho pán na...
Genesis 24:17...naproti a řekl: "Dej mi prosím trochu napít ze svého džbánu." "Jen se napij, pane," odpověděla, rychle...
Genesis 24:43...vyjde pro vodu: ‚Dej mi prosím trochu napít ze svého džbánu,' a ona mi odpoví: ‚Jen se napij, zatím...
Genesis 28:22...vztyčil jako památník, se stane Božím domemze všeho, co mi dáš, ti věrně oddělím desátek." Jákob tedy...
Genesis 31:6...se mnou. Samy víte, že jsem vašemu otci sloužil ze všech sil, ale váš otec šidil. Desetkrát změnil mou...
Genesis 32:11...prokázal - vždyť jsem tento Jordán překročil pouze s holí, a teď jsou ze mne dva tábory! Vytrhni prosím...
Genesis 33:15...Seíru." Ezau řekl: "Nechám tedy s tebou některé ze svých lidí." Jákob však odpověděl: "K čemu to, můj pane?...
Genesis 38:17..."Co mi za to dáš?" Odpověděl: "Pošlu ti kůzle ze svého stáda." Ona na to: "Než je pošleš, musíš dát něco...
Genesis 39:11...když přišel dělat svou práci v domě, nebyl nikdo ze služebnictva doma. Tehdy ho chytila za šaty a řekla:...
Genesis 40:15...a dostal odsud ven. Byl jsem sprostě unesen ze země Hebrejů a ani zde jsem neudělal nic, za co bych měl...
Genesis 43:34...na druhého. Nechal jim podávat čestné porce ze svého stolu a Benjamínova porce byla pětkrát větší než...
Genesis 47:2... co mají. Hle, jsou v kraji Gošen." Vzal pět ze svých bratrů a představil je faraonovi. "Jaké máte...
Genesis 48:16...celý můj život po dnešní den, Anděl, jenž  ze všeho zlého vykoupil, nechť požehná těmto chlapcům....
Exodus 1:10... mohli by se přidat k našim nepřátelům a odejít ze země!" Ustanovili tedy nad nimi dozorce, aby je...
Exodus 6:11...králi faraonovi, propustí syny Izraele ze své země." Mojžíš ale Hospodinu řekl: "Pohleď, synové...
Exodus 7:2...mluvit k faraonovi, aby propustil syny Izraele ze své země. však posílím faraonovu hrdost a budu v...
Exodus 9:15...morem zasáhnout tebe i tvůj lid tak, že bys zmizel ze země. Přesto jsem však zachoval, a to z jediného...
Exodus 11:10...ale posílil faraonovu hrdost, a tak Izraelity ze své země nepropustil. Hospodin Mojžíšovi a Áronovi v...
Exodus 12:15...jíst nekvašené chleby; hned první den odstraníte ze svých domů kvas. Kdokoli by mezi prvním a sedmým dnem...
Exodus 12:21...stařešiny Izraele a řekl jim: "Jděte, vezměte si ze stáda kus pro své rodiny a zabijte jej pro Hod beránka....
Exodus 12:22...a zabijte jej pro Hod beránka. Pak vezměte svazek yzopu, namočte jej do misky s krví a tou krví potřete...
Exodus 12:33...jděte! A požehnejte i mně." Egypťané pak lid pobízeli, aby urychlili jeho odchod ze země, neboť si říkali:...
Exodus 13:13...vyplatit, zlomíš mu vaz. Rovněž každého prvorozeného ze svých synů vyplatíš. se v budoucnu tvůj syn...
Exodus 13:15...odmítal propustit, pobil Hospodin v egyptské zemi všechno prvorozené - od prvorozeného člověka po...
Exodus 13:20... vyneste odsud kosti s sebou!" Vytáhli tedy ze Sukotu a utábořili se v Etamu na kraji pouště. Hospodin...
Exodus 18:9...je Hospodin pokaždé vysvobodil. Jetro se radoval ze všeho dobrodiní, jež Hospodin Izraeli prokázal, když je...
Exodus 18:21... kudy mají jít a co mají dělat. Vyhlédni si také ze všeho lidu schopné a bohabojné muže, věrné muže, kteří...
Exodus 19:12...všeho lidu na horu Sinaj. Vymezíš lidu hranice ze všech stran a řekneš: ‚Neopovažujte se vystoupit na horu...
Exodus 20:23... Nic mi nepostavíte naroveň: neuděláte si bohy ze stříbra ani bohy ze zlata. Uděláš mi pouze hliněný oltář...
Exodus 22:4...se pásl na cizím poli, nahradí to tím nejlepším ze svého pole a ze své vinice. Když vypukne oheň a zachvátí...
Exodus 22:28... Neváhej se podělit o úrodu, o víno a olej ze svého lisu. Svého prvorozeného syna odevzdej mně. Právě...
Exodus 23:13...vám řekl. Jména cizích bohů nezmiňujte; se ze tvých úst ani neozvou." "Třikrát ročně mi budeš slavit...
Exodus 24:11...jako samo nebe. Nevztáhl však ruku na přední ze synů Izraele, ačkoli zahlédli Boha. Potom jedli a pili....
Exodus 25:19...konci. Uděláte cheruby tak, aby vystupovali ze slitovnice na obou jejích koncích. Cherubové mají...
Exodus 25:33...tři a tak to bude na všech šesti prutech vycházejících ze svícnu. Na dříku pak budou čtyři mandlovité...
Exodus 25:35...třetím další - takto u všech šesti prutů vycházejících ze svícnu. Tyto pupeny i pruty budou vystupovat ze...
Exodus 25:36...ze svícnu. Tyto pupeny i pruty budou vystupovat ze svícnu a všechno to bude vytepáno z jednoho kusu čistého...
Exodus 26:31...oponu z modré, purpurové a šarlatové látkyze soukaného kmentu; uděláš ji s umně vetkanými cheruby....
Exodus 26:36...závěs z modré, purpurové a šarlatové látkyze soukaného kmentu. K závěsu zhotovíš pět sloupů z...
Exodus 27:9...Na pravé, jižní straně bude ohraničeno zástěnami ze soukaného kmentu v délce 100 loket. Dvacet sloupů s...
Exodus 27:16...závěs z modré, purpurové a šarlatové látkyze soukaného kmentu, široký 20 loket, se čtyřmi sloupy a...
Exodus 27:18...obou stranách 50 loket široké. Bude mít zástěnu ze soukaného kmentu 5 loket vysokou, s patkami z bronzu....
Exodus 28:6...látku a kment. zhotoví umně tkaný efod ze zlata, z modré, purpurové a šarlatové látky a ze...
Exodus 28:8... Stejně tak tkaný pás obepínající efod bude ze zlata, z modré, purpurové a šarlatové látky a ze...
Exodus 28:15...rozhodnutí. Zhotovíš jej podobně jako efodze zlata, z modré, purpurové a šarlatové látky a ze...
Exodus 28:21...mít na sobě jako na pečeti vyryto jméno jednoho ze dvanácti izraelských kmenů. K náprsníku vyrobíš točené...
Exodus 29:16...zabiješ, vezmeš jeho krev a pokropíš oltář ze všech stran. Potom berana rozsekáš na díly. Vnitřnosti a...
Exodus 29:20...jejich pravé nohy. Zbytkem krve pokropíš oltář ze všech stran. Poté vezmeš trochu krve, která bude na...
Exodus 30:33...nebo ji vylije na nepovolaného, bude vyobcován ze svého lidu.'" Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi...
Exodus 30:38... kdo takové udělá, aby jím voněl, bude vyobcován ze svého lidu." Hospodin promluvil k...
Exodus 31:14...sobotu; je vám svatá. Kdo ji znesvětí, musí zemřít. Každý, kdo by v ten den pracoval, bude vyobcován ze...
Exodus 32:31..."Tento lid spáchal veliký hřích; udělali si boha ze zlata! Kéž bys jim ten hřích nyní odpustil... A pokud ne...
Exodus 32:33... kterou píšeš." Hospodin Mojžíšovi odpověděl: "Ze své knihy vymažu toho, kdo proti mně zhřešil. Nyní však...
Exodus 34:19... Vše, co otvírá lůno, je , včetně všech prvorozených samců ze tvého stáda, to bude býk či beran....
Exodus 34:20...ho nemohl vyplatit, zlomíš mu vaz. Každého prvorozeného ze svých synů vyplatíš. Nikdo se přede mnou...
Exodus 35:3... zemře. V sobotní den nerozděláte oheň v žádném ze svých příbytků." Mojžíš celé izraelské obci řekl:...
Exodus 36:8...stavby, pak pro Příbytek připravili deset pruhů ze soukaného kmentu a z modré, purpurové a šarlatové látky...
Exodus 36:35...oponu z modré, purpurové a šarlatové látkyze soukaného kmentu; udělali ji s umně vetkanými cheruby. K...
Exodus 36:37...závěs z modré, purpurové a šarlatové látkyze soukaného kmentu a k němu pět sloupů s háčky. Jejich...
Exodus 37:8...konci. Udělal cheruby tak, aby vystupovali ze slitovnice na obou jejích koncích. Cherubové měli...
Exodus 37:19...tři a tak to bylo na všech šesti prutech vycházejících ze svícnu. Na dříku pak byly čtyři mandlovité...
Exodus 37:21...třetím další - takto u všech šesti prutů vycházejících ze svícnu. Tyto pupeny i pruty vystupovaly ze...
Exodus 37:22...ze svícnu. Tyto pupeny i pruty vystupovaly ze svícnu a všechno to bylo vytepáno z jednoho kusu čistého...
Exodus 38:8...umyvadlo a jeho bronzový podstavec vyrobil ze zrcadel žen shromážděných ke konání služby u vchodu do...
Exodus 38:9... Na pravé, jižní straně nádvoří byly zástěny ze soukaného kmentu v délce 100 loket. Dvacet sloupů s...
Exodus 38:16...nádvoří. Všechny zástěny kolem nádvoří byly ze soukaného kmentu. Patky sloupů byly z bronzu, sloupové...
Exodus 38:18...byl z modré, purpurové a šarlatové látkyze soukaného kmentu. Byl dlouhý 20 loket a v celé šířce...
Exodus 38:27...patek pro svatyni a pro oponu: 100 patek ze 100 talentů; talent na patku. Zbývajících 1 775 šekelů...
Exodus 39:2...Hospodin přikázal Mojžíšovi. Efod byl zhotoven ze zlata, z modré, purpurové a šarlatové látky a ze...
Exodus 39:5...pás, který jej obepínal, byl stejně jako efod ze zlata, z modré, purpurové a šarlatové látky a ze...
Exodus 39:8...jako efod byl zhotoven umně tkaný náprsníkze zlata, z modré, purpurové a šarlatové látky a ze...
Exodus 39:14...měl na sobě jako na pečeti vyryto jméno jednoho ze dvanácti izraelských kmenů. K náprsníku vyrobili točené...
Exodus 39:24...jablka z modré, purpurové a šarlatové látkyze soukaného kmentu. Prostřídali je zvonky z čistého zlata,...
Exodus 39:28... ozdobné kmentové pokrývky hlavy, plátěné spodky ze soukaného kmentu a vyšívanou šerpu ze soukaného kmentu a...
Exodus 39:29...spodky ze soukaného kmentu a vyšívanou šerpu ze soukaného kmentu a z modré, purpurové a šarlatové látky,...
Leviticus 1:1... Hospodin zavolal Mojžíše a promluvil k němu ze Stanu setkávání: "Promluv k synům Izraele takto: Když...
Leviticus 1:2...přinášet obětní dar, je to dar z dobytkaze skotu nebo z bravu. Přináší-li darem zápalnou oběť ze...
Leviticus 1:3...nebo z bravu. Přináší-li darem zápalnou oběť ze skotu, přivede samce bez vady. Přivede jej ke vchodu...
Leviticus 1:5... přinesou jeho krev jako oběť a tou krví pokropí ze všech stran oltář, který je u vchodu do Stanu setkávání....
Leviticus 1:11... synové Áronovi, pak tou krví pokropí oltář ze všech stran. Potom rozseká oběť na díly i s hlavou a...
Leviticus 3:1..." "Přináší-li někdo darem pokojnou oběť ze skotu, přivede před Hospodina samce či samici bez...
Leviticus 3:2...kněží, synové Áronovi, pak pokropí oltář krví ze všech stran. Potom z této pokojné oběti přinese...
Leviticus 3:8...Áronovi synové pak její krví pokropí oltář ze všech stran. Potom z pokojné oběti přinese ohnivou oběť...
Leviticus 3:13...Áronovi synové pak jeho krví pokropí oltář ze všech stran. Potom z něj přinese ohnivou oběť Hospodinu:...
Leviticus 5:16...šekelu svatyně). To je oběť odškodnění. To, co ze svatých věcí zanedbal, nahradí, přidá k tomu ještě...
Leviticus 6:3...roucho a pod něj plátěné spodky. Vybere popel ze zápalné oběti strávené ohněm na oltáři a vysype jej...
Leviticus 6:10...péci s kvasem, neboť jsem jim to dal jako podíl ze svých ohnivých obětí. Je to svatosvaté, tak jako oběť za...
Leviticus 7:2...zápalná oběť. Její krví se pokropí oltář ze všech stran. Potom bude obětován všechen její tuk: tučný...
Leviticus 7:8... který přinese něčí zápalnou oběť, připadne kůže ze zápalné oběti, kterou vykonal. Rovněž každá moučná oběť...
Leviticus 7:20...oběti ve stavu vlastní nečistoty, bude vyobcován ze svého lidu. Rovněž kdyby se někdo dotkl čehokoli...
Leviticus 7:21...z masa Hospodinovy pokojné oběti, bude vyobcován ze svého lidu." Hospodin promluvil k...
Leviticus 7:25...přinesl ohnivou oběť Hospodinu, bude vyobcován ze svého lidu. V žádném ze svých příbytků nesmíte jíst...
Leviticus 7:26... bude vyobcován ze svého lidu. V žádném ze svých příbytků nesmíte jíst žádnou krev - z...
Leviticus 7:27... Kdokoli by jedl jakoukoli krev, bude vyobcován ze svého lidu." Hospodin promluvil k...
Leviticus 7:29...Ten, kdo obětuje pokojnou oběť Hospodinu,  ze své pokojné oběti přinese Hospodinu dar. Vlastníma...
Leviticus 7:32...hrudí připadne Áronovi a jeho synům. Pravou kýtu ze svých pokojných obětí odevzdáte jako obětní příspěvek...
Leviticus 8:15... Pak vzal jeho krev a prstem potřel rohy oltáře ze všech stran, aby oltář očistil od hříchu. Zbytek krve...
Leviticus 8:19...berana, Mojžíš jej zabil. Potom pokropil oltář ze všech stran krví. Berana rozsekal na díly a nechal ty...
Leviticus 8:24...pravé ruky a palec pravé nohy. Zbytkem krve pak ze všech stran pokropil oltář. Potom vzal tuk (tučný ocas a...
Leviticus 9:12...synové mu podali krev a on pokropil oltář ze všech stran. Podali mu zápalnou oběť rozsekanou na díly...
Leviticus 9:18... Jeho synové mu podali krev, jíž pokropil oltář ze všech stran, a tučné kusy z býka i z berana - tučný ocas...
Leviticus 11:2...k Mojžíšovi a Áronovi: "Mluvte k synům IzraeleZe všech živočichů na zemi smíte jíst tyto: Smíte jíst...
Leviticus 11:9...zdechliny se nedotknete. Budou pro vás nečistíZe všech vodních živočichů smíte jíst tyto: Smíte jíst...
Leviticus 11:31...varan, ještěrka, mlok a chameleon. To je pro vás ze vší havěti nečisté. Kdokoli se dotkne jejich mršiny,...
Leviticus 11:32...mršina upadne, bude nečisté. je to předmět ze dřeva nebo oděv, kůže, pytlovina či jakékoli nářadí,...
Leviticus 14:17...prst a sedmkrát jím stříkne před HospodinemZe zbytku oleje, který v dlani, kněz potře očišťovanému...
Leviticus 15:2...k synům Izraele: Kterýkoli muž by trpěl výtokem ze svého údu, bude pro ten výtok nečistý. Pro nečistotu...
Leviticus 16:18...krve z onoho býka a kozla, potře rohy oltáře ze všech stran a trochu krve na něj sedmkrát stříkne prstem...
Leviticus 17:4...prolitou krev: Prolil krev, proto bude vyobcován ze svého lidu. To proto, aby synové Izraele přinášeli své...
Leviticus 17:9...obětoval Hospodinu, takový člověk bude vyobcován ze svého lidu. Kdokoli z domu Izraele nebo z přistěhovalců,...
Leviticus 17:13... který žije u vás, nebude jíst krev. Kdokoli ze synů Izraele nebo z přistěhovalců, kteří žijí u vás, by...
Leviticus 18:29...kterékoli z těchto ohavností, bude vyobcován ze svého lidu. Proto zachovávejte, co jsem vám svěřil, a...
Leviticus 19:8...je svaté Hospodinu. Takový člověk bude vyobcován ze svého lidu. Když budete sklízet obilí své země,...
Leviticus 20:18...krvácení a ona to dovolila. Oba jsou vyvrženi ze svého lidu. Neobcuj se sestrou své matky nebo otce....
Leviticus 21:12...poskvrnit ani kvůli otci nebo matce. Nesmí vyjít ze svatyně, a znesvětit tak svatyni svého Boha - vždyť je...
Leviticus 21:14...pannou. Nesmí se oženit s žádnou ovdovělou, zapuzenou či zneuctěnou ženou nebo s nevěstkou. Ožení se jen s...
Leviticus 21:21... se svrabem či lišejem, ani kleštěnec. Nikdo ze semene kněze Árona, kdo by měl tělesnou vadu, se...
Leviticus 21:22...Boha. Smí ovšem jíst z pokrmu svého Boha, a to ze svatosvatých i svatých darů. Kvůli své vadě však nesmí...
Leviticus 22:4...byl malomocný nebo by trpěl výtokem, nesmí jíst ze svatých darů, dokud se neočistí. Dotkne-li se něčeho...
Leviticus 22:6...takový bude nečistý do večera. Nebude jíst ze svatých darů, pokud si neomyje tělo vodou. Jakmile...
Leviticus 22:7...zapadne slunce, bude čistý a bude moci jíst ze svatých darů - vždyť je to jeho pokrm. Nesmí se však...
Leviticus 22:12...pokrmu. Pokud se kněžská dcera provdá za nekněze, nebude již moci jíst ze svatých obětních příspěvků....
Leviticus 22:19...svůj slib, nebo jako dobrovolný dar, přivede ze skotu, z ovcí nebo koz samce bez vady, abyste došli...
Leviticus 22:21...svůj slib, nebo jako dobrovolný dar,  ze skotu nebo z bravu, musí ta oběť být bez vady, aby došla...
Leviticus 23:14...přidáte čtvrtku hinu vína jako úlitbu. Nebudete ze sklizně jíst chléb ani pražené nebo čerstvé zrní, dokud...
Leviticus 23:17... Tehdy přinesete Hospodinu novou moučnou oběťZe svých příbytků přinesete jako prvotiny Hospodinu dva...
Leviticus 23:29... Kdokoli by se toho dne nepostil, bude vyobcován ze svého lidu. Kdokoli by toho dne dělal jakoukoli práci,...
Leviticus 24:5...jemnou mouku a upeč z dvanáct bochánků, každý ze dvou desetin efy. Potom je na stole z čistého zlata...
Leviticus 26:6...budete ve své zemi bydlet v bezpečí. Způsobímzemi pokoj, takže budete spát a nikdo vás nevyděsí;...
Leviticus 26:10...smlouvu s vámi. Budete moci jíst starou úrodu ze zásob a tu starou budete muset vyklízet kvůli nové....
Leviticus 27:26...budou v šekelech svatyně. Šekel je 20 ger. Prvoroze dobytče, jež patří Hospodinu právem prvorozenství,...
Leviticus 27:28...prodá se za určenou cenu. Zasvětí-li člověk něco ze svého majetku tak, že to propadne Hospodinu - ...
Leviticus 27:32... přidá ještě pětinu navíc. Každý desátek ze skotu i bravu, každý desátý kus procházející pod...
Numeri 1:6...stát po boku: z Rubena: Elicur, syn Šedeurůvze Šimeona: Šelumiel, syn Curišadajův, z Judy: Nachšon, syn...
Numeri 1:9...Isachara: Netaneel, syn Cuarůvze Zabulona: Eliab, syn Chelonův, z Josefových synů: z...
Numeri 5:9...berana, jímž se za něj vykoná obřad smířeníZe všech svatých darů, které mu synové Izraele přinesou,...
Numeri 8:4... Samotný svícen byl od dříku po květy vytepán ze zlata. Mojžíš zhotovil svícen přesně podle vzoru, který...
Numeri 8:17...prvorozených synů Izraele, neboť všechno prvoroze mezi syny Izraele, jak z lidí, tak ze zvířat, je . V...
Numeri 9:13...zanedbá slavení Hodu beránka, je vyobcován ze svého lidu, neboť v určený čas nepřinesl dar Hospodinu....
Numeri 11:31... přivál od moře křepelky a zasypal jimi tábor ze všech stran, na jeden den cesty široko daleko, do výše...
Numeri 12:3... (Mojžíš byl velmi pokorný člověk, nejpokornější ze všech lidí na zemi.) Hospodin ihned Mojžíšovi, Áronovi a...
Numeri 15:3...dar nebo při vašich slavnostech,  ze skotu nebo z bravu, pak ten, kdo přináší Hospodinu...
Numeri 15:20...obětní příspěvek z humna odevzdávejte bochánek ze svého prvního těsta. Po všechna vaše pokolení...
Numeri 15:21...pokolení odevzdávejte Hospodinu obětní příspěvek ze svého prvního těsta. Jestliže se neúmyslně prohřešíte...
Numeri 15:30... rouhá se Hospodinu; takový bude vyobcován ze svého lidu. Protože pohrdl Hospodinovým slovem a porušil...
Numeri 16:13..."Nepůjdeme! Je ti to málo, že jsi nás odvedl ze země oplývající mlékem a medem, abys nás nechal pomřít...
Numeri 16:24...promluvil k Mojžíšovi: "Řekni obci: Odstupte ze všech stran od Korachova, Dátanova a Abiramova...
Numeri 17:2...k Mojžíšovi: "Řekni Eleazarovi, synu kněze Árona, ze spáleniště posbírá ony kadidelnice, neboť...
Numeri 18:9...je dal jako kněžský podíl tobě a tvým synůmZe svatosvatých darů, z ohnivých obětí, ti připadne toto:...
Numeri 18:15... Vše, co otvírá kterékoli lůno, jak z lidí, tak ze zvířat, se přináší Hospodinu a připadne tobě. Prvorozené...
Numeri 18:17...podle šekelu svatyně, což je 20 ger). Prvoroze ze skotu ani bravu ale vyplatit nenecháš, je to svaté....
Numeri 18:28...z lisu, tak i vy odevzdáte Hospodinu příspěvek ze všech desátků, které přijmete od synů Izraele. Příspěvek...
Numeri 18:29... Příspěvek Hospodinu z nich dáte knězi ÁronoviZe všeho, co vám bude darováno, vždy odevzdáte příspěvek...
Numeri 19:20...nečistý a neočistil se, takový bude vyobcován ze shromáždění, neboť poskvrnil Hospodinovu svatyni. Nebyl...
Numeri 20:8...řeknete skále, vydá vodu. Vyvedeš jim vodu ze skály, aby obec i dobytek měli co pít." Mojžíš tedy...
Numeri 20:17...hranic tvého území. Nech nás prosím projít tvou ze. Nepůjdeme přes pole ani vinice, nebudeme pít vodu ze...
Numeri 21:22...Sichonovi se slovy: "Chtěl bych projít tvou ze. Neodbočíme do polí ani do vinic, nebudeme pít vodu ze...
Numeri 21:29...návrší. Běda tobě, Moábe! Kemošův lide, zahynešZe svých synů učinil běžence, ze svých dcer zajatkyně...
Numeri 22:6...moc silný. Snad jej pak zvládnu porazit a vyhnat ze země. Vím, že komu požehnáš, je požehnaný, a koho...
Numeri 22:29...biješ?" Balaám oslici odpověděl: "Děláš si ze blázny! Mít po ruce meč, bych zabil!" Oslice mu...
Numeri 25:5...pak řekl izraelským soudcům: "Každý pobijte ze svých mužů ty, kdo se spřáhli s Baal-peorem!" Zatímco...
Numeri 25:6...plakali u vchodu do Stanu setkávání, jeden ze synů Izraele přišel a před očima Mojžíše i celé...
Numeri 26:64...Jordánu naproti Jerichu. Nebyl mezi nimi nikdo ze synů Izraele, které sečetl Mojžíš s knězem Áronem na...
Numeri 30:13...manžel v den, kdy o tom uslyší, zrušil, pak nic ze slibů a závazků, které vyšly z jejích rtů, neplatí. Její...
Numeri 31:20... vše vyrobené z kozí srsti i každý předmět ze dřeva." Kněz Eleazar pak řekl bojovníkům, kteří byli v...
Numeri 31:28...život z každých pěti set, a to jak z lidí, tak ze skotu, oslů i bravu. Tento podíl z jejich poloviny...
Numeri 31:30...ukořistěném z padesáti, a to jak z lidí, tak ze všeho dobytka (ze skotu, oslů i bravu). Ty odevzdej...
Numeri 31:50... Proto každý z nás přinášíme Hospodinu dar ze získaných zlatých šperků - spony, náramky, prsteny,...
Numeri 33:6...vyšli z Ramesesu a utábořili se v Sukotu. Vyšli ze Sukotu a utábořili se v Etamu na kraji pouště. Vyšli z...
Numeri 34:12...dosáhne k Mrtvému moři. To budou hranice vaší ze ze všech stran." Mojžíš synům Izraele přikázal: "To je...
Numeri 35:2...Hospodin k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele,  ze svého dědičného území dají levitům města k bydlení; také...
Numeri 35:4... které dáte levitům, obklopují městskou zeď ze všech stran do vzdálenosti tisíce loktů. Proto...
Deuteronomium 4:9... Po všechny dny svého života to nenech vymizet ze svého srdce, ale seznamuj s tím své syny a vnuky....
Deuteronomium 4:28...sloužit bohům vytvořeným lidskýma rukama, bohům ze dřeva a kamene, kteří nevidí ani neslyší, nejedí ani...
Deuteronomium 7:15...tebe odejme každou nemoc. Nevloží na tebe žádnou ze zlých chorob, které jsi poznal v Egyptě, ale postihne...
Deuteronomium 10:15...nebe i nebesa nebes, země i vše, co je na . Pouze ke tvým otcům však Hospodin přilnul svou láskou. Ze...
Deuteronomium 12:6...rukou, své slíbené i dobrovolné oběti a prvoroze ze svého skotu i bravu. Tam se svými rodinami jezte...
Deuteronomium 12:17...vodu. Nesmíš však ve svém městě jíst desátky ze svého obilí, vína a oleje ani prvorozené ze svého skotu...
Deuteronomium 13:6...z Egypta a vykoupil vás z domu otroctví. Odstraň ze svého středu zlo - vždyť ten bludař chtěl strhnout z...
Deuteronomium 13:13...zlo nespáchají. Mohl by ses doslechnout o jednom ze svých měst, která ti Hospodin, tvůj Bůh, k bydlení,...
Deuteronomium 14:6... daněk, kozorožec, kamzík, antilopa a muflonZe zvířat smíte jíst každého přežvýkavého sudokopytníka....
Deuteronomium 14:9...nesmíte jíst, jejich zdechliny se nedotkneteZe všech vodních živočichů smíte jíst tyto: Smíte jíst...
Deuteronomium 14:23...setby, která každoročně vyroste na poli. Desátky ze svého obilí, vína a oleje, stejně jako prvorozené ze...
Deuteronomium 15:14... nenech jej odejít s prázdnou. Štědře ho obdaruj ze svého stáda, humna i lisu. Podělíš se s ním o vše, čím...
Deuteronomium 15:19... ti pak požehná ve všem, co děláš. Každého prvorozeného samce ze svého skotu a bravu zasvěť Hospodinu, svému...
Deuteronomium 16:13...dodržuj tato ustanovení. shromáždíš úrodu ze svého humna i lisu, uspořádej sedmidenní Slavnost stánků...
Deuteronomium 17:7...Svědkové na něj vztáhnou ruku jako první, aby zemřel, a potom se přidá všechen lid. Odstraň ze svého...
Deuteronomium 17:15...Hospodin, tvůj Bůh. Ustanovíš nad sebou krále ze svých bratří; cizince, jenž by nebyl tvým bratrem, si...
Deuteronomium 18:3...od lidu: Ti, kdo budou přinášet oběť -  ze skotu nebo z bravu - dají knězi plece, obě čelisti a...
Deuteronomium 18:4...čelisti a žaludek. Budeš mu také dávat prvotiny ze svého obilí, vína a oleje a prvotiny z vlny svých ovcí....
Deuteronomium 18:5...ovcí. Jeho si totiž Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil ze všech tvých kmenů, aby po všechny dny stál se svými syny...
Deuteronomium 19:19... co chtěl, aby se stalo jeho bratru. Odstraň ze svého středu zlo! o tom uslyší ostatní, přijde na ...
Deuteronomium 21:9...tu krev. Takto odstraníš nevinně prolitou krev ze svého středu, neboť uděláš, co je v Hospodinových očích...
Deuteronomium 21:21...toho města jej ukamenují k smrti. Odstraň ze svého středu zlo! Uslyší o tom všechen Izrael a přijde...
Deuteronomium 22:11...spolu. Neoblékej si látku z dvojího vláknaze směsi vlny a lnu. Na čtyřech cípech pláště, který nosíš,...
Deuteronomium 22:21... když smilnila v domě svého otce. Odstraň ze svého středu zlo! Když někdo bude přistižen, jak spí s...
Deuteronomium 22:24... že zneuctil snoubenku svého bližního. Odstraň ze svého středu zlo! Když někdo potká zasnoubenou dívku...
Deuteronomium 24:7...život! Bude-li někdo přistižen, že unesl jednoho ze svých bratrů, synů Izraele, aby jej zotročil či prodal,...
Deuteronomium 26:11...s levitou a přistěhovalcem se pak budeš radovat ze všeho dobrého, co ti Hospodin, tvůj Bůh, dal. Když budeš...
Deuteronomium 26:12... v roce desátků, dokončovat odvod všech desátků ze své úrody, poskytneš je levitovi, přistěhovalci, sirotku...
Deuteronomium 26:15...se přesně, jak jsi mi přikázal. Shlédni tedy ze svého svatého příbytku, z nebe, a požehnej svému lidu...
Deuteronomium 28:36...ani tví otcové. Tam budete sloužit cizím bohům ze dřeva a kamene. Všem národům, mezi něž Hospodin...
Deuteronomium 28:63...Hospodin zničí a vyhladí, takže budete vyrváni ze země, kterou přicházíš obsadit. Hospodin vás rozptýlí...
Deuteronomium 28:64... které jsi nepoznal ty ani tví otcové, bohům ze dřeva a z kamene. Mezi těmi národy si však neoddychneš;...
Deuteronomium 30:3...se nad tebou, vrátí zpět a shromáždí  ze všech národů, mezi něž Hospodin, tvůj Bůh, rozptýlil....
Deuteronomium 31:21...totiž zapomenuta, ani jejich potomkům nesejde ze rtů). Již dnes přece znám jejich představy i skutky,...
Deuteronomium 32:13...cizí bůh nebyl s ním! Dovedl svůj lid na výšiny ze, úrodou pole aby sytil se. Medem ze skály je napájel,...
Deuteronomium 33:2...udělil synům Izraele. Řekl: "Hospodin přišel ze Sinaje, ze Seíru, jako když slunce vychází, tak jim z...
Deuteronomium 33:16... nejlepšími dary věčných pahorků, nejlepším ze země a její plnosti! Přízeň Toho, jenž přebývá v keři,...
Deuteronomium 33:17... na temeni vyvoleného z bratří! Jak prvorozenému býku čest mu náleží, jeho rohy jsou rohy buvolí;...
Jozue 2:1...buď silný a statečný!" Jozue, syn Nunův, pak ze Šitimu tajně vyslal dva muže na výzvědy se slovy: "Jděte...
Jozue 2:19...a celou rodinu svého otce. Kdyby někdo vyšel ze dveří tvého domu, jeho krev padne na jeho hlavu, a my...
Jozue 3:1... Jozue časně ráno se všemi syny Izraele vytáhl ze Šitimu. Došli k Jordánu, a než jej překročili,...
Jozue 3:14...nahromadí na jednom místě." Když pak lid vytáhl ze svých stanů, aby přešel Jordán, kněží nesli před lidem...
Jozue 4:4...Jozue tedy povolal dvanáct mužů, které ustanovil ze synů Izraele, po jednom z každého kmene, a řekl jim:...
Jozue 5:12...z úrody země. Toho dne, kdy jedli z úrody ze, také ustala mana. Synové Izraele již pak žádnou manu...
Jozue 7:9... to uslyší Kananejci a všichni obyvatelé této ze, obklíčí nás a vyhladí naše jméno ze země! Co pro své...
Jozue 7:12...Nebudu s vámi, pokud to proklaté neodstraníte ze svého středu! Vstaň, posvěť lid a řekni jim: ‚Posvěťte...
Jozue 7:13...svými nepřáteli, dokud to proklaté neodstraníte ze svého středu. Proto budete ráno přistupovat po kmenech....
Jozue 7:23...u něj ve stanu a stříbro pod tím. Vzali to tedy ze stanu, přinesli k Jozuovi a všem synům Izraele a...
Jozue 8:7...Budeme tedy před nimi utíkat a vy zatím vyrazíte ze zálohy, obsadíte město a Hospodin, váš Bůh, vám je vydá...
Jozue 8:19...Aji. Jakmile ji napřáhl, ti, kdo číhali v záloze, rychle vstali a vyrazili ze svého místa. Vnikli do...
Jozue 8:35... přesně jak je to psáno v knize ZákonaZe všeho, co Mojžíš přikázal, Jozue nevynechal ani slovo....
Jozue 11:15...a Jozue tak učinil. Neopomněl jediné slovo ze všeho, co Hospodin přikázal Mojžíšovi. Tak Jozue zabral...
Jozue 11:21...Anakovce z hor: z Hebronu, Debiru, Anabuze všech judských a izraelských hor. Jozue je vyhladil jako...
Jozue 14:4...však mezi nimi žádné dědictví nepřipadloZe synů Josefových vznikla dvě pokolení, Manases a Efraim....
Jozue 15:8...je Jeruzalém) a míří k vrcholu hory, jež se tyčí ze západu nad údolím Hinom na severním konci údolí Refaim....
Jozue 21:3...tedy podle Hospodinova příkazu dali levitům ze svého dědictví tato města a jejich pastviny: První los...
Jozue 21:20...měst s pastvinami. Ostatním levitským rodům ze synů Kehatových los určil tato města: Od pokolení Efraim...
Jozue 21:44...a usadili se v . Hospodin jim dal odpočinout ze všech stran, přesně tak, jak odpřisáhl jejich otcům. Ze...
Jozue 21:45... všechny nepřátele jim Hospodin vydal do rukouZe všech těch dobrých slov, která Hospodin řekl domu...
Jozue 22:9...se tedy vydali zpět. Odešli od synů Izraele ze Šíla v kanaánské zemi a zamířili do kraje Gileád, do své...
Jozue 22:14...deset vůdců, po jednom z každého otcovského domu ze všech izraelských pokolení. Každý byl mezi izraelskými...
Jozue 23:12...vašeho Boha. Pokud se ale odvrátíte a spojíte se ze zbytkem národů, které zůstávají mezi vámi, a budete se s...
Jozue 23:14...všichni lidé. Vězte tedy celým srdcem i duší, že ze všech těch dobrých slov, která vám řekl Hospodin, váš...
Soudců 1:3...zem do rukou." Kmen Juda pak řekl svým bratrům ze Šimeona: "Pojďte s námi do našeho podílu bojovat proti...
Soudců 2:14... kteří je plenili. Vydal je napospas nepřátelům ze všech stran, takže proti nim nemohli obstát. Kamkoli...
Soudců 5:4... chci zpívat žalm! Když vytáhls, Hospodineze Seíru, z edomské pláně když kráčel jsi, země se třásla,...
Soudců 5:5... Před Hospodinem se třásly hory, před Hospodinem ze Sinaje, před Bohem Izraele. Za dnů Šamgara, syna Anatova...
Soudců 5:14...Benjamín, z Machira sestoupili ti, kdo velíze Zabulona, kdo nosí velitelskou hůl. Vůdcové z Isachara...
Soudců 5:20...se do boje daly hvězdy, proti Siserovi válčily ze svých drah. Kíšonský potok ty krále smetl - valící se...
Soudců 6:21...v ruce, a dotkl se jejím koncem masa a chlebůZe skály vyšlehl oheň a maso i chleby pohltil. Mezitím se...
Soudců 6:25... dodnes. noci mu Hospodin řekl: "Vezmi býka ze stáda svého otce, toho druhého býka, sedm let starého....
Soudců 6:27... který pokácíš." Gedeon tedy vzal deset mužů ze svých služebníků a udělal, jak mu Hospodin řekl. Kvůli...
Soudců 8:14...přes průsmyk Cheres. Chytil tam jednoho mládence ze Sukotu a ten mu při výslechu vyjmenoval 77 sukotských...
Soudců 8:24...dodal: "Mám na vás jen tuto prosbu: Každý mi ze své kořisti dejte jednu náušnici." (Našli u nich totiž...
Soudců 8:25... Rozprostřeli plášť a každý tam hodil náušnici ze své kořisti. Nakonec ty zlaté náušnice, které si vyžádal...
Soudců 9:35...městské brány, zvedl se Abimelech se svými muži ze zálohy. Když je Gaal uviděl, řekl Zebulovi: "Podívej, z...
Soudců 9:41...mrtvých. Abimelech se pak vrátil do ArumyZebul vyhnal Gaala a jeho bratry ze Šechemu. Druhého dne...
Soudců 9:48...svým vojskem na horu Calmon. Vzal sekeru, usekl ze stromu větev, naložil si ji na rameno a řekl svým mužům:...
Soudců 10:16... ale vysvoboď nás, prosím, ještě tentokrát!" Pak ze svého středu odstranili cizí bohy a sloužili Hospodinu....
Soudců 11:31...a vrátím se domů jako vítěz, první, co mi vyjde ze vrat naproti, připadne Hospodinu jako zápalná oběť."...
Soudců 14:9...ho jíst také. Neřekl jim ale, že ten med nabral ze lví zdechliny. Jeho otec pak zašel za tou ženou, zatímco...
Soudců 14:14...slyšet." Pověděl jim: "Kdo se krmí, vydal krmize siláka sladkost láká." Tři dny nedokázali na tu hádanku...
Soudců 14:15... Čtvrtého dne požádali Samsonovu ženu: "Vytáhni ze svého muže řešení hádanky. Jinak i s domem tvého...
Soudců 15:13...ho spoutali dvěma novými provazy a odvedli ho ze skal. Když se Samson blížil k Lechi, Filištíni mu s...
Soudců 15:19...Bůh tenkrát v Lechi prorazil prohlubeňze které vytryskla voda. Samson se napil, pookřál a ožil....
Soudců 16:14..."Samsone, Filištíni jdou na tebe!" Probudil se ze spánku a vytrhl kolík i se stavem a osnovou. A tak mu...
Soudců 16:20..."Samsone, Filištíni jdou na tebe!" Probudil se ze spánku a řekl si: "Z toho se dostanu jako tolikrát;...
Soudců 17:5... Vyrobil také efod a bůžky a pověřil jednoho ze svých synů, aby mu dělal kněze. Izrael byl tenkrát bez...
Soudců 18:2...žádný dědičný podíl. Synové Danovi proto ze svého rodu vyslali pět udatných mužů z Coreje a Eštaolu,...
Soudců 18:30...syny dělal kmenové kněží do dne, kdy byli ze země vyhnáni. Tu modlu, kterou si Míka nechal udělat,...
Soudců 20:2...Božího lidu se dostavili vůdcové všeho lidu ze všech izraelských kmenů - 400 000 pěších bojovníků. (To,...
Soudců 20:10...ve všech izraelských kmenech vybereme deset mužů ze sta, sto z tisíce a tisíc z desetitisíce, aby zásobovali...
Soudců 20:14...izraelské bratry nemínili poslechnout. Stáhli se ze svých měst ke Gibeji, aby proti Izraelcům vytáhli do...
Soudců 20:33...v Baal-tamaru. Izraelská záloha zatím vyrazila ze svého stanoviště západně od Gibeje. Deset tisíc...
Soudců 20:37...se zálohou, kterou u Gibeje nastražili. Muži ze zálohy rychle vpadli do Gibeje, rozvinuli se a pobili...
Soudců 20:40...otočili a hle - z města stoupá k nebi dým jako ze zápalné oběti! Vtom se hlavní voj Izraelců obrátil. Když...
Soudců 21:5...zápalné a pokojné oběti. Izraelci se ptali: "Kdo ze všech izraelských kmenů nepřišel do shromáždění k...
Soudců 21:21...se schovat do vinic. Jakmile uvidíte, že dívky ze Šíla jdou tančit na veselici, vyskočte z vinic, každý si...
Růt 2:16...mezi snopy, nebraňte . Naopak, vytahujte klasy ze snopů a nechávejte je pro ni. Jen sbírá, neokřikujte...
1. Samuel 1:3...Hana byla bezdětná. Tento muž chodil každoročně ze svého města do Šíla, aby se tam klaněl a obětoval...
1. Samuel 2:8... Chudáka umí z prachu pozvednout, ubožáka bere ze smetiště, mezi knížaty jim dává usednout, dává jim místo...
1. Samuel 2:28...faraonova domu v Egyptě? Právě jeho jsem si ze všech izraelských kmenů vyvolil za kněze, aby vystupoval...
1. Samuel 4:3...dnes Hospodin před Filištíny porazil? Pojďme si ze Šíla přinést Truhlu Hospodinovy smlouvy! přijde mezi...
1. Samuel 4:18..." Jakmile zmínil Boží truhlu, spadl Elí pozpátku ze svého křesla vedle brány, zlomil si vaz a zemřel. Byl...
1. Samuel 7:3...se k Hospodinu celým srdcem, odstraňte ze svého středu cizí bohy i obrazy Aštarot. Přimkněte se...
1. Samuel 9:21...z nejmenšího kmene v Izraeli! A můj rod je navíc ze všech benjamínských rodů ten poslední. Co mi to tu...
1. Samuel 10:19...dnes zavrhli svého Boha, který vás vysvobozuje ze všech vašich neštěstí a úzkostí. Řekli jste: ‚Ustanov...
1. Samuel 16:18...hrát, a přiveďte mi ho." " jsem viděl jednoho ze synů Jišaje Betlémského, ten umí hrát," promluvil jeden...
1. Samuel 17:34...svého otce. Když přišel lev nebo medvěd a vzal ze stáda ovci, pustil jsem se za ním, srazil jsem ho a...
1. Samuel 17:37...pokračoval David. "Hospodin, který vysvobodil ze spárů lva i medvěda, vysvobodí i ze spárů toho...
1. Samuel 17:39...jít nemůžu. Nejsem na to zvyklý," a svlékl to ze sebe. Pak si vzal svou hůl, vybral si pět oblázků z...
1. Samuel 18:6...zabil Filištína, vojáci vraceli z boje, ženy ze všech izraelských měst vyšly králi Saulovi naproti se...
1. Samuel 19:24...prorokoval. Když dorazil k chýším v Rámě, hned ze sebe shodil šaty a také on upadl před Samuelem do...
1. Samuel 20:15... Hospodin vyhladí všechny Davidovy nepřátele ze země!" Tak Jonatan uzavřel smlouvu s domem Davidovým:...
1. Samuel 21:8...nahrazeny chlebem teplým. (Byl tam ale i jeden ze Saulových služebníků, který toho dne zůstával před...
1. Samuel 22:14...Achimelech na to králi odpověděl: "Který ze všech tvých služebníků je věrný jako David? Vždyť je to...
1. Samuel 22:20... dobytek, osly i ovce, vše pobil mečem. Jeden ze synů Achimelecha, syna Achitubova, jménem Abiatar ale...
1. Samuel 25:22... Bůh Davida potrestá a ještě mu přidá, jestli ze všech, kdo k Nábalovi patří, nechám do rána jediného...
1. Samuel 26:5... Saul ležel uprostřed tábora obklopen vojskem ze všech stran. David se pak zeptal Chetejce Achimelecha a...
1. Samuel 28:3...a pohřbili ho v Rámě, ve městě, kde bydlel. Saul ze země odstranil všechny věštce a duchaře. Filištíni se...
1. Samuel 28:9...mu na to ta žena. "Vymýtil věštce a duchaře ze země! To chceš nachytat a připravit o život?" Saul ...
1. Samuel 28:13..."Neboj se," řekl král. "Co vidíš?" "Vidím ze země vystupovat jakési božstvo," řekla žena. "Jak...
1. Samuel 28:23...žena ale naléhali, je nakonec poslechl, vstal ze země a posadil se na lůžko. Žena rychle porazila...
1. Samuel 30:19...mladé ani staré, syny ani dcery, nic z kořistize všeho, co jim vzali. David to všechno získal zpět....
2. Samuel 1:2...strávil dva dny. Třetího dne dorazil nějaký muž ze Saulova tábora. Měl roztržený oděv a na hlavě hlínu....
2. Samuel 1:24...- šatil vás vzácným šarlatem a krášlil šperky ze zlata. Jak padli hrdinové vprostřed boje! Na tvých...
2. Samuel 4:2...druhý Rechab; byli to synové Rimona Beerotského ze synů Benjamínových. Také Beerot se totiž počítá k...
2. Samuel 4:11...snad teď jeho krev žádat po vás a sprovodit vás ze světa?!" Nato David rozkázal svým mládencům, aby je...
2. Samuel 6:5...a celý dům Izraele křepčili před Hospodinem ze všech sil a zpívali a hráli na lyry a citery, na...
2. Samuel 6:14...býka a vykrmené dobytče. David přitom křepčil ze všech sil před Hospodinem, oblečen plátěným efodem. ...
2. Samuel 8:11...zasvětil Hospodinu stejně jako stříbro a zlato ze všech ostatních národů, které si podmanil: Edomců,...
2. Samuel 8:13...Cóby. David si získal proslulost, když se vrátil ze Solného údolí, kde porazil 18 000 Edomců. Umístil mezi...
2. Samuel 9:1... Davidovi synové byli knížata. Jednou se David zeptal: "Zůstal ještě někdo ze Saulova domu naživu? Kvůli...
2. Samuel 9:3...se král. "Tvůj služebník!" odpověděl. "Nezbyl ze Saulova domu ještě někdo?" zeptal se ho král. "Chtěl...
2. Samuel 11:2...pozdě odpoledne, když David vstal z lože a procházel se po střešní terase královského paláce, zahlédl ze...
2. Samuel 12:4...ale bylo líto vzít a připravit pro hosta jednu ze svých ovcí nebo dobytka, a tak vzal ovečku onoho chudáka...
2. Samuel 12:7...za krále nad Izraelem a jsem vysvobodil ze Saulových rukou. Dal jsem ti dům tvého pána. I ženy...
2. Samuel 12:17...domu se postavili okolo, aby ho přiměli vstát ze země, ale on nechtěl. Ani pokrm od nich nepřijal. Po...
2. Samuel 12:20... "Ano, umřelo," odpověděli. Nato David vstal ze země, a když se umyl, pomazal mastí a převlékl, šel se...
2. Samuel 14:16...Možná král svou služku vyslyší a zachrání ji ze spárů toho, kdo chce i s mým synem vyhladit z Božího...
2. Samuel 15:12...Davidova rádce Achitofela Gilonského, aby přišel ze svého města Gilo. Spiknutí narůstalo a s Abšalomem bylo...
2. Samuel 16:5...k Bachurim, hle - vyšel odtud nějaký muž rodem ze Saulova domu. Jmenoval se Šimei, syn Gerův, a jak šel,...
2. Samuel 17:21...do Jeruzaléma. Když byli pryč, vylezli ti dva ze studny a šli uvědomit krále Davida: "Rychle, musíš se...
2. Samuel 19:10...z rukou našich nepřátel; vysvobodil nás ze spárů Filištínů. Pak ale uprchl ze země před Abšalomem a...
2. Samuel 19:18...i tisícovka mužů z Benjamína a také Cíba, sluha ze Saulova domu, a jeho patnáct synů a dvacet služebníků....
2. Samuel 21:2...zavolal a promluvil s nimi. (Gibeonci nepocháze ze synů Izraele, ale ze zbytku Emorejců. Synové...
2. Samuel 22:1... V den, kdy Hospodin Davida vysvobodil ze spárů všech jeho nepřátel i z ruky Saulovy, zpíval David...
2. Samuel 22:46... Cizáci přede mnou se hroutí, vrávorají ven ze svých nor! Živ buď Hospodin, skála buď požehnána, Bůh...
2. Samuel 23:2...Bůh Jákobův, líbezný pěvec izraelský. Promlouvá ze Hospodinův duch, jeho slovo ve svých ústech mám. Toto...
2. Samuel 23:4...je jako po dešti vyjasnění, když tráva raší ze země. Kdyby můj dům před Bohem tak nestál, což by mi...
1. Královská 1:50...rozprchli se každý svou cestou. Adoniáš vstalze strachu před Šalomounem se běžel chytit rohů oltáře....
1. Královská 2:4...na svou cestu a budou-li věrně, z celého srdceze vší duše žít přede mnou, pak na izraelském trůnu nikdy...
1. Královská 2:31...jak řekl - zabij ho. Pak ho pohřbíš a sejmeš tak ze i z domu mého otce krev, kterou Joáb bezdůvodně...
1. Královská 5:14... o rybách a také o broucích. Králové všech ze slyšeli o jeho moudrosti, a tak přicházeli vyslanci ze...
1. Královská 5:18...nohy. Mně ale Hospodin, můj Bůh, dal odpočinutí ze všech stran. Nezbyl žádný protivník, žádná hrozba. Proto...
1. Královská 7:9...dceru, kterou si vzal za ženu. To vše bylo ze samých ušlechtilých kamenů, na míru otesaných, pilami...
1. Královská 7:12... Velké nádvoří bylo kolem dokola obklopeno zdí ze třech řad tesaných kvádrů a jedné vrstvy cedrových trámů...
1. Královská 7:31... Každé odlité rameno mělo po stranách věnceZe stojanu vyčnívalo na loket vysoké prstencové ústí. Toto...
1. Královská 7:49...před svatostánek, k nim květy, kahany a kleště ze zlata, misky, kratiknoty, nádobky, pohárky a pánvice z...
1. Královská 8:1...rodů, aby přenesli Truhlu Hospodinovy smlouvy ze Sionu, z Města Davidova. Všichni izraelští muži se tedy...
1. Královská 8:8... Ty byly tak dlouhé, že jejich konce bylo vidět ze svatyně před svatostánkem. Zvenku je ovšem vidět nebylo....
1. Královská 8:10...jejich odchodu z Egypta. Když potom kněží vycházeli ze svatyně, naplnil Hospodinův chrám oblak. Kněží se...
1. Královská 8:16... kdy jsem svůj lid Izrael vyvedl z Egypta, jsem ze žádného izraelského kmene nevyvolil město k postavení...
1. Královská 8:19... Nepostavíš ho však ty, ale tvůj syn, který vzejde ze tvých beder. Ten vystaví chrám mému jménu.' A...
1. Královská 8:38...rána či nemoc - kdyby si pak ale kdokoli ze všeho tvého lidu Izraele připustil, že jde o ránu, a...
1. Královská 8:53... Vždyť ty jsi je, Hospodine, Pane můj, oddělil ze všech národů země jako své vlastní dědictví, jak jsi to...
1. Královská 8:56...dopřál odpočinutí, jak zaslíbil. Ani jediné ze všech těch dobrých slov, která promluvil skrze svého...
1. Královská 8:66...králi a vraceli se domů s veselím a radostí ze všeho dobrodiní, které Hospodin prokázal svému...
1. Královská 9:7...a budete se jim klanět, pak vyhladím Izrael ze země, kterou jsem jim dal, a z chrámu, který jsem...
1. Královská 10:1...a přivezli je králi Šalomounovi. Také královna ze Sáby se doslechla o Šalomounově proslulosti (kterou měl...
1. Královská 10:4...tak těžká, aby na ni neodpověděl. Když královna ze Sáby viděla všechnu Šalomounovu moudrost i palác, který...
1. Královská 10:10...balzámů, jako dala králi Šalomounovi královna ze Sáby. (K tomu ještě Chíramovo loďstvo, které jelo do...
1. Královská 10:13...santálového dřeva.) Král Šalomoun pak královně ze Sáby splnil každé přání, které vyslovila, a dal ...
1. Královská 10:18...libanonského lesa. Král také pořídil veliký trůn ze slonoviny a pokryl ho čistým zlatem. K trůnu vedlo šest...
1. Královská 10:21...lesa bylo z ryzího zlata. Nic nebylo ze stříbra - to nebylo v Šalomounových dobách vůbec...
1. Královská 11:32...a kvůli Jeruzalému, městu, které jsem vyvolil ze všech kmenů Izraele. To proto, že opustil a klaněl se...
1. Královská 13:34...domu, který vedl k jeho pádu a k jeho vyhlaze ze země. V době onemocněl Jeroboámův syn Abiáš...
1. Královská 14:21...v Jeruzalémě, ve městě, které Hospodin vyvolil ze všech izraelských kmenů, aby tam zůstávalo jeho jméno....
1. Královská 15:12...očích správné, tak jako jeho otec David. Vymýtil ze země modlářskou prostituci a odstranil všechny hnusné...
1. Královská 20:17...vyslal průzkumníky, protože dostal hlášení, že ze Samaří vyrazili nějací muži. "Zajměte je živé," rozkázal...
1. Královská 22:47...známo, píše v Kronice judských králů. Vymýtil ze země zbytky modlářské prostituce, které přetrvaly vládu...
2. Královská 3:6...králi vzbouřil. Král Joram proto ihned vytáhl ze Samaří a svolal do boje celý Izrael. Tehdy vzkázal také...
2. Královská 3:11...tu není žádný Hospodinův prorok, abychom se skrze něj zeptali Hospodina?" Jeden ze služebníků izraelského...
2. Královská 5:2...ale onemocněl malomocenstvím. Při jednom ze svých nájezdů na izraelské území si odtud Aramejci...
2. Královská 8:6...ona mu vše vyprávěla. Potom přidělil jednoho ze svých dvořanů a přikázal: "Zařiď, dostane zpátky...
2. Královská 8:21... Edomci ho i s jeho veliteli vozů obklopili ze všech stran, ale on v noci vstal a obklíčení prolomil....
2. Královská 10:3... Nuže, jakmile dostanete tento list, vyberte ze synů svého pána toho nejlepšího a nejschopnějšího,...
2. Královská 11:6...strážnicí. Tak budete držet stráž kolem chrámu ze všech stran. Vy ze dvou zbývajících oddílů, kteří máte v...
2. Královská 11:7...držet stráž kolem chrámu ze všech stran. Vy ze dvou zbývajících oddílů, kteří máte v sobotu odejít,...
2. Královská 13:23...dopustit jejich zkázu a dosud je nevyhnal ze své blízkosti. Aramejský král Chazael pak zemřel a na...
2. Královská 17:18...se na Izrael nesmírně rozhněval a vyhnal je ze své blízkosti. Ponechal tam jen samotný kmen Juda. Ani...
2. Královská 17:20...je do rukou nájezdníků, je nakonec zapudil ze své blízkosti. Když odtrhl Izrael od domu Davidova,...
2. Královská 17:23...se od nich. Nakonec tedy Hospodin vyhnal Izrael ze své blízkosti, jak je varoval skrze všechny své...
2. Královská 17:28...Boha země." Jeden z kněží odvlečených ze Samaří tedy přišel, usadil se v Bet-elu a učil je, jak...
2. Královská 18:31...asyrskému králi do rukou.' Neposlouchejte Ezechiáše! Takto praví král Asýrie: Uzavřete se mnou mír,...
2. Královská 20:15...dál. "Viděli všechno, co v paláci mám," odvětil Ezechiáš. "Není nic, co bych jim ze svých pokladů neukázal."...
2. Královská 21:7..."V tomto domě, v Jeruzalémě, který jsem vyvolil ze všech kmenů Izraele, dám navždy spočinout svému jménu....
2. Královská 21:8...Mojžíš, nikdy nedopustím, aby museli prchat ze země, kterou jsem dal jejich předkům." Oni však...
2. Královská 23:18...tedy jeho kosti i kosti proroka, který přišel ze Samaří. A právě tak, jako to udělal v Bet-elu, stejně...
2. Královská 23:27...popouzel Menaše. Hospodin prohlásil: "Jako jsem ze své blízkosti vyhnal Izrael, tak vyženu i Judu. Zavrhnu...
2. Královská 24:3...staly, jak Hospodin předpověděl. Vyhnal je ze své blízkosti kvůli všem hříchům, které Menaše napáchal,...
2. Královská 24:7...Joakin. Egyptský vládce pak nikdy nevytáhl ze své země. Babylonský král totiž zabral všechno, co...
2. Královská 24:20...a na Judu tak rozhněval, že je nakonec vyhnal ze své blízkosti. Cidkiáš se vzbouřil proti babylonskému...
2. Královská 25:16...pro Hospodinův chrám zhotovil Šalomoun - bronz ze všech těch věcí se ani nedal zvážit. Jeden sloup byl...
2. Královská 25:21...králi. Ten je tam v Rible v chamátské zemi nechal popravit. Takto byl Juda vyhnán ze své vlasti....
1. Letopisů 4:42...tam byla pastva pro jejich ovce a kozy. Někteří ze synů Šimeonových došli k hoře Seír. Bylo to pět set...
1. Letopisů 6:18...pořádku. Nastupovali společně se svými synyZe synů Kehatových: zpěvák Heman, syn Joele, syna Samuelova...
1. Letopisů 6:55...a Gat-rimon s jejich pastvinami. Ostatním rodům ze synů Kehatových přidělili na území poloviny kmene...
1. Letopisů 9:3...vrátili bydlet do svých původních měst. Někteří ze synů Judových, Benjamínových, Efraimových a Manasesových...
1. Letopisů 9:4...a Manasesových ale přišli bydlet do JeruzalémaZe synů Judova syna Perese to byl Utaj, syn Amihuda, syna...
1. Letopisů 9:7...Jehuel. Jejich příbuzných bylo celkem 690Ze synů Benjamínových to byl Salu, syn Mešulama, syna...
1. Letopisů 9:14... syn Chašuba, syna Azrikama, syna Chašabiášova ze synů Merariho; Bakbakar, Chereš, Galal, Mataniáš, syn...
1. Letopisů 9:24...domu, u svatostánku. Tam stáli na stráži ze čtyř stran: na východě, na západě, na severu i na jihu....
1. Letopisů 9:25...západě, na severu i na jihu. Jejich bratři přicházeli ze svých osad a v pravidelných týdenních směnách se k...
1. Letopisů 9:32...příprava obětních placek. Někteří jejich bratři ze synů Legatových dbali o chleby předložení, připravované...
1. Letopisů 11:15... Tak jim Hospodin daroval veliké vítězství. Tři ze třicítky velitelů sestoupili k Davidovi na útes do...
1. Letopisů 12:26...bojeschopných mužů vyzbrojených pavézou a kopímZe Simeona 7 100 udatných hrdinů připravených k boji. Z...
1. Letopisů 12:34...dobu a věděli, jak se Izrael zachovatZe Zabulona vytáhlo 50 000 zkušených bojovníků v plné...
1. Letopisů 13:8...Achiem. David a celý Izrael křepčili před Bohem ze všech sil a zpívali a hráli na lyry a citery, na...
1. Letopisů 15:5...syny Áronovy a levityZe synů Kehatových vůdce Uriel a 120 jeho bratrů. Ze synů...
1. Letopisů 15:6...synů Kehatových vůdce Uriel a 120 jeho bratrůZe synů Merariho vůdce Asajáš a 220 jeho bratrů. Ze synů...
1. Letopisů 15:7...synů Merariho vůdce Asajáš a 220 jeho bratrůZe synů Geršomových vůdce Joel a 130 jeho bratrů. Ze synů...
1. Letopisů 15:8...synů Geršomových vůdce Joel a 130 jeho bratrůZe synů Elicafanových vůdce Šemajáš a 200 jeho bratrů. Ze...
1. Letopisů 15:9...Elicafanových vůdce Šemajáš a 200 jeho bratrůZe synů Hebronových vůdce Eliel a 80 jeho bratrů. Ze synů...
1. Letopisů 15:10...synů Hebronových vůdce Eliel a 80 jeho bratrůZe synů Uzielových vůdce Aminadab a 112 jeho bratrů. David...
1. Letopisů 16:10...jeho zázracích! Jeho svatým jménem chlubte seze srdce se radují, kdo Hospodina hledají! Po Hospodinu...
1. Letopisů 19:7...se před Medebou. Také Amonci se shromáždili ze svých měst a vytáhli do boje. Když se to David dozvěděl,...
1. Letopisů 22:18...Hospodin, váš Bůh, s vámi? Dal vám odpočinutí ze všech stran. Vydal mi do rukou obyvatele této země, a...
1. Letopisů 24:3...vykonávali Eleazar a Itamar. Spolu se Sádokem ze synů Eleazarových a Achimelechem ze synů Itamarových je...
1. Letopisů 24:20... Bůh Izraele. K ostatním Leviho synům patřiliZe synů Amramových: Šubael. Ze synů Šubaelových: Jechdeáš....
1. Letopisů 24:21...Šubael. Ze synů Šubaelových: JechdeášZe synů Rechabiášových: vůdce Jišiáš. Ze synů Jisharových:...
1. Letopisů 24:22...synů Rechabiášových: vůdce JišiášZe synů Jisharových: Šelomot. Ze synů Šelomotových: Jachat....
1. Letopisů 24:23...Šelomot. Ze synů Šelomotových: JachatZe synů Hebronových: Jeriáš, druhý Amariáš, třetí Jachaziel...
1. Letopisů 24:24...druhý Amariáš, třetí Jachaziel, čtvrtý JekameamZe synů Uziele: Míka. Ze synů Míky: Šamir a Míkův bratr...
1. Letopisů 24:25...Míka. Ze synů Míky: Šamir a Míkův bratr JišiášZe synů Jišiášových: Zachariáš. Ze synů Merariho: Machli a...
1. Letopisů 24:26...bratr Jišiáš. Ze synů Jišiášových: ZachariášZe synů Merariho: Machli a Muši. Ze synů Jaaziášových: Beno...
1. Letopisů 24:27...Machli a Muši. Ze synů Jaaziášových: BenoZe synů Merariho skrze Jaaziáše: Beno, Šoham, Zakur a Ibri....
1. Letopisů 24:28...skrze Jaaziáše: Beno, Šoham, Zakur a IbriZe synů Machliho: Eleazar, který neměl syny. Ze synů Kíše:...
1. Letopisů 24:29...synů Machliho: Eleazar, který neměl synyZe synů Kíše: Jerachmeel, syn Kíšův. Ze synů Mušiho: Machli...
1. Letopisů 24:30...synů Kíše: Jerachmeel, syn KíšůvZe synů Mušiho: Machli, Eder, Jerimot. To jsou levitští...
1. Letopisů 26:1...Synové Korachovi: Mešelemiáš, syn Koreho ze synů Asafových; Synové Mešelemiášovi: prvorozený...
1. Letopisů 26:10...udatných synů a bratrů bylo osmnáct. Chosa ze synů Merariho měl tyto syny: vůdce Šimriho (který nebyl...
1. Letopisů 26:19...a dva pro dvůr. Toto jsou oddíly strážných ze synů Korachových a synů Merariho. Ostatním levitům,...
1. Letopisů 27:3...Zabdielův, a jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Pocházel ze synů Peresových a v prvním měsíci byl vrchním...
1. Letopisů 27:10...mužů. Sedmý měsíc byl jako sedmý Chelec Pelonský ze synů Efraimových. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Osmý...
1. Letopisů 27:11... Osmý měsíc byl jako osmý Sibechaj Chušatský ze zerašských. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Devátý měsíc...
1. Letopisů 27:13... Desátý měsíc byl jako desátý Mahraj Netofský ze zerašských. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Jedenáctý...
1. Letopisů 27:14...měsíc byl jako jedenáctý Benajáš Piratonský ze synů Efraimových. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Dvanáctý...
1. Letopisů 28:4...vůdce, v judském rodu pak můj otcovský důmze synů mého otce ráčil vybrat za krále nad celým Izraelem...
1. Letopisů 28:5...vybrat za krále nad celým Izraelem právě Ze všech mých synů - a Hospodin mi jich dal mnoho - pak...
2. Letopisů 4:21... jak náleží, k nim květy, kahany a kleště ze zlata (bylo to nejčistší zlato), dále kratiknoty,...
2. Letopisů 4:22...svatyně i dveře chrámové lodi - to vše bylo ze zlata. Tak bylo završeno veškeré dílo, které král...
2. Letopisů 5:2...rodů, aby přenesli Truhlu Hospodinovy smlouvy ze Sionu, z Města Davidova. Všichni izraelští muži se tedy...
2. Letopisů 5:11...jejich odchodu z Egypta. Když potom kněží vycházeli ze svatyně (všichni přítomní kněží bez ohledu na...
2. Letopisů 6:5...dne, kdy jsem svůj lid vyvedl z Egypta, jsem ze žádného izraelského kmene nevyvolil město k postavení...
2. Letopisů 6:9... Nepostavíš ho však ty, ale tvůj syn, který vzejde ze tvých beder. Ten vystaví chrám mému jménu.' A...
2. Letopisů 6:29...rána či nemoc - kdyby si pak ale kdokoli ze všeho tvého lidu Izraele připustil, že jde o bolestnou...
2. Letopisů 7:10...propustil. Vraceli se domů s veselím a radostí ze všeho dobrodiní, které Hospodin prokázal Davidovi,...
2. Letopisů 7:20...bohům a budete se jim klanět, potom vás vyrvu ze své země, kterou jsem vám dal, a z tohoto chrámu, který...
2. Letopisů 9:1...dopravili králi Šalomounovi. Také královna ze Sáby se doslechla o Šalomounově proslulosti, a tak...
2. Letopisů 9:3...tak těžká, aby na ni neodpověděl. Když královna ze Sáby viděla Šalomounovu moudrost i palác, který vystavěl...
2. Letopisů 9:9...balzámy, jako dala králi Šalomounovi královna ze Sáby, se ještě nikdy neobjevily. (K tomu také Chíramovi...
2. Letopisů 9:12...v Judsku neobjevilo.) Král Šalomoun pak královně ze Sáby splnil každé přání, které vyslovila, a dal ...
2. Letopisů 9:17...Libanonského lesa. Král také pořídil veliký trůn ze slonoviny a pokryl ho ryzím zlatem. K trůnu vedlo šest...
2. Letopisů 9:20...lesa bylo z ryzího zlata. Nic nebylo ze stříbra - to nebylo v Šalomounových dobách vůbec...
2. Letopisů 9:28... Koně si Šalomoun nechal dovážet z Egyptaze všech ostatních zemí. Ostatní Šalomounovy skutky jsou,...
2. Letopisů 11:13...si tak Judu i Benjamína. Také kněží a levité ze všech krajů se přidali k němu. Levité opustili své...
2. Letopisů 11:16...výšiny, pro ty běsy a telata, jež vyrobilZe všech izraelských kmenů se k nim připojili ti, kdo...
2. Letopisů 12:13...v Jeruzalémě, ve městě, které Hospodin vyvolil ze všech izraelských kmenů, aby tam zůstávalo jeho jméno....
2. Letopisů 14:4...svých otců, a dodržoval jeho Zákon i přikázáníZe všech judských měst odstranil obětní výšiny a kadidlové...
2. Letopisů 14:6...je hradbami s věžemi, branami a závoramiZe zůstala nám, protože jsme hledali Hospodina, svého...
2. Letopisů 15:15...se jim dal najít a dopřál jim odpočinutí ze všech stran. Král Asa zbavil svou babičku Maaku...
2. Letopisů 20:4...od Hospodina. Přišli hledat Hospodina opravdu ze všech judských měst. Jošafat se spolu se shromážděným...
2. Letopisů 20:14... syna Jehielova, syna Mataniášova, levitu ze synů Asafových. Řekl: "Všechen Judo a obyvatelé...
2. Letopisů 20:19...padli před Hospodinem a klaněli se mu. Levité ze synů Kehatových a Korachových pak vstali, aby oslavovali...
2. Letopisů 20:30...v míru, protože jeho Bůh mu dopřál odpočinutí ze všech stran. Jošafat se stal judským králem v...
2. Letopisů 21:9...boje. Edomci ho i s jeho veliteli vozů obklopili ze všech stran, ale on v noci vstal a obklíčení prolomil....
2. Letopisů 23:2... a Elišafatem, synem Zichriho. Ti obešli Judskoze všech judských měst shromáždili levity a vůdce...
2. Letopisů 24:7...hanebné Atalie totiž pronikli do Božího chrámuze všech posvátných předmětů Hospodinova chrámu nadělali...
2. Letopisů 24:14...pro službu i pro oběti, nádobí a další předměty ze zlata a stříbra. Po celý Jojadův život se v Hospodinově...
2. Letopisů 29:5...chrám Hospodina, Boha svých otců. Vyneste ze svatyně všechno nečisté! Naši otcové zradili Hospodina,...
2. Letopisů 29:12...služebníci pálili kadidlo." Levité tedy začalize synů Kehatových Machat, syn Amasajův, a Joel, syn...
2. Letopisů 29:13...Joach, syn Zimův, a Eden, syn Joachůvze synů Elicafanových Šimri a Jehiel; ze synů Asafových...
2. Letopisů 29:14...Jehiel; ze synů Asafových Zachariáš a Mataniášze synů Hemanových Jechiel a Šimei; ze synů Jedutunových...
2. Letopisů 30:7... kteří zradili Hospodina, Boha vašich otců, a ze kterých udělal odstrašující příklad, jak sami vidíte....
2. Letopisů 31:5...a z veškeré úrody. Přinesli také štědrý desátek ze všech věcí; synové Izraele i Judy, kteří bydleli v...
2. Letopisů 31:6...z ovcí, koz a býčků. Přinášeli také desátky ze své úrody, které zasvětili Hospodinu, svému Bohu, a...
2. Letopisů 31:19...muži v každém městě rozdělovali příděly kněžím ze synů Áronových, žijícím na obecní půdě na předměstích....
2. Letopisů 32:22...synové ho tam srazili mečem. Tak Hospodin Ezechiáše i obyvatele Jeruzaléma zachránil z rukou asyrského...
2. Letopisů 33:8... ustanovení a předpisy, jež jsem jim vydal skrze Mojžíše, nikdy nedopustím, aby museli prchat ze země,...
2. Letopisů 34:12... Dozor nad nimi konali Jachat a Abdiáš, levité ze synů Merariho, a Zachariáš a Mešulam ze synů Kehatových....
2. Letopisů 34:33...jejich otců. Jošiáš vymýtil všechny ohavnosti ze všech izraelských území. Každého, kdo žil v Izraeli,...
2. Letopisů 35:14...beránka nejen pro sebe, ale i pro kněží ze synů Áronových. Zpěváci, synové Asafovi, stáli na svých...
2. Letopisů 36:15...stále posílal své posly. Posílal je zas a znovuze soucitu ke svému lidu a ke svému příbytku. Oni se ale...
Ezdráš 2:1...Jeruzaléma. Toto jsou krajané, kteří se vrátili ze zajetí v Babylonu, kam byli jako vyhnanci zavlečeni...
Ezdráš 2:40...1 017. Levité: synové Ješuovi, totiž Kadmielovize synů Hodaviášových 74 zpěváci, synové Asafovi...
Ezdráš 2:63...odsvěceni. Guvernér jim proto zakázal jíst ze svatosvatých věcí, dokud se kněz nepostaví k urim a...
Ezdráš 3:8...příchodu k Božímu domu do Jeruzaléma zahájili Zerubábel, syn Šealtielův, a Jošua, syn Jocadakův, stavbu....
Ezdráš 3:12...lid hlasitě provolával chválu Hospodinu. Mnozí ze starších kněží, levitů a rodových vůdců, kteří ještě...
Ezdráš 6:21...i sobě. Beránka jedli synové Izraele navrácení ze zajetí a s nimi každý, kdo se oddělil od nečistoty...
Ezdráš 8:2...mnou za vlády krále Artaxerxe odešli z BabylonuZe synů Pinchasových: Geršom; ze synů Itamarových: Daniel;...
Ezdráš 8:3...ze synů Davidových: Chatuš, syn Šekaniášůvze synů Parošových: Zachariáš a s ním 150 zapsaných mužů;...
Ezdráš 8:4...Zachariáš a s ním 150 zapsaných mužůze synů Pachat-moábových: Eljoenaj, syn Zerachiášův, a s...
Ezdráš 8:5...Eljoenaj, syn Zerachiášův, a s ním 200 mužůze synů Zatuových: Šekaniáš, syn Jachazielův, a s ním 300...
Ezdráš 8:6...Šekaniáš, syn Jachazielův, a s ním 300 mužůze synů Adinových: Ebed, syn Jonatanův, a s ním 50 mužů; ze...
Ezdráš 8:7...Adinových: Ebed, syn Jonatanův, a s ním 50 mužůze synů Elamových: Ješajáš, syn Ataliášův, a s ním 70 mužů;...
Ezdráš 8:8...Ješajáš, syn Ataliášův, a s ním 70 mužůze synů Šefatiášových: Zebadiáš, syn Michaelův, a s ním 80...
Ezdráš 8:9...Zebadiáš, syn Michaelův, a s ním 80 mužůze synů Joábových: Obadiáš, syn Jechielův, a s ním 218...
Ezdráš 8:10...Obadiáš, syn Jechielův, a s ním 218 mužůze synů Baniho: Šelomit, syn Josifiášův, a s ním 160 mužů;...
Ezdráš 8:11...Šelomit, syn Josifiášův, a s ním 160 mužůze synů Bebajových: Zachariáš, syn Bebajův, a s ním 28...
Ezdráš 8:12...Zachariáš, syn Bebajův, a s ním 28 mužůze synů Azgadových: Jochanan, syn Hakatanův, a s ním 110...
Ezdráš 8:13...Jochanan, syn Hakatanův, a s ním 110 mužůze synů Adonikamových jmenovitě: Elifelet, Jehiel, Šemajáš...
Ezdráš 8:14... Jehiel, Šemajáš a s nimi dalších 60 mužůze synů Bigvajových: Utaj a Zabud a s ním 70 mužů....
Ezdráš 8:18... Náš Bůh nad námi držel svou dobrotivou rukuZe synů Machliho, syna Leviho, syna Izraelova, nám poslali...
Ezdráš 8:19...muže; s jeho syny a bratry jich bylo osmnáctZe synů Merariho poslali Chašabiáše a Ješajáše; s jejich...
Ezdráš 8:35...byly ihned zapsány. Když se vyhnanci vrátili ze zajetí, přinesli Bohu Izraele zápalné oběti: 12 býčků za...
Ezdráš 9:5...kolem . Teprve v čas večerní oběti jsem se ze své trýzně vzpamatoval. Stále ještě v roztrženém rouchu...
Ezdráš 10:2...k Ezdrášovi promluvil Šechaniáš, syn Jechielův ze synů Elamových: "Zradili jsme svého Boha, když jsme se...
Ezdráš 10:18... že s cizinkami se oženili tito muži: KněžíZe synů Jošuy, syna Jocadakova, a jeho bratrů: Maasejáš,...
Ezdráš 10:20...a na odškodnění své viny obětují berana.) Ze synů Imerových: Chanani, Zebadiáš. Ze synů Charimových:...
Ezdráš 10:21...synů Imerových: Chanani, ZebadiášZe synů Charimových: Maasejáš, Eliáš, Šemajáš, Jechiel,...
Ezdráš 10:22...Maasejáš, Eliáš, Šemajáš, Jechiel, UziášZe synů Pašchurových: Eljoenaj, Maasejáš, Izmael, Netanel,...
Ezdráš 10:25...stráž: Šalum, Telem, Uri. Ostatní IzraelZe synů Parošových: Ramiáš, Jiziáš, Malkiáš, Mijamin,...
Ezdráš 10:26... Malkiáš, Mijamin, Eleazar, Malkiáš, BenajášZe synů Elamových: Mataniáš, Zachariáš, Jechiel, Abdi,...
Ezdráš 10:27... Zachariáš, Jechiel, Abdi, Jeremot, EliášZe synů Zatuových: Eljoenaj, Eliašib, Mataniáš, Jeremot,...
Ezdráš 10:28... Eliašib, Mataniáš, Jeremot, Zabad, AzizaZe synů Bebajových: Jochanan, Chananiáš, Zabaj, Atlaj. Ze...
Ezdráš 10:29...Bebajových: Jochanan, Chananiáš, Zabaj, AtlajZe synů Baniho: Mešulam, Maluch, Adajáš, Jašub, Šeal,...
Ezdráš 10:30...Mešulam, Maluch, Adajáš, Jašub, Šeal, JeramotZe synů Pachat-moábových: Adna, Kelal, Benajáš, Maasejáš,...
Ezdráš 10:31... Maasejáš, Mataniáš, Becaleel, Binui, MenašeZe synů Charimových: Eliezer, Jišiáš, Malkiáš, Šemajáš,...
Ezdráš 10:33... Maluch, ŠemariášZe synů Chašumových: Matenaj, Matata, Zabad, Elifelet,...
Ezdráš 10:34...Matata, Zabad, Elifelet, Jeremaj, Menaše, ŠimeiZe synů Baniho: Maadaj, Abram, Uel, Benajáš, Bediáš, Keluhu...
Ezdráš 10:38... Matenaj, JaasajZe synů Binuiho: Šimei, Šelemiáš, Nátan, Adajáš...
Ezdráš 10:43... Amariáš, JosefZe synů Nebových: Jehiel, Matitiáš, Zabad, Zebina, Jadaj,...
Nehemiáš 7:6...následující: Toto jsou krajané, kteří se vrátili ze zajetí, kam byli jako vyhnanci zavlečeni babylonským...
Nehemiáš 7:43...1 017. Levité: synové Ješuovi, totiž Kadmielovize synů Hodevjášových 74 zpěváci, synové Asafovi...
Nehemiáš 7:65...odsvěceni. Guvernér jim proto zakázal jíst ze svatosvatých věcí, dokud se kněz nepostaví k urim a...
Nehemiáš 8:17...a Efraimské brány. Celé shromáždění navrátilců ze zajetí si postavilo stánky a bydlelo v nich. Do toho dne...
Nehemiáš 9:15... když hladověli, a když žíznili, vyvedl jsi vodu ze skály. Řekl jsi jim, jdou obsadit zemi, o níž jsi...
Nehemiáš 10:10...byli kněží. Levité: Ješua, syn Azaniášův, Binui ze synů Chenadadových, Kadmiel a jejich bratři: Šebaniáš,...
Nehemiáš 10:37... Jak je psáno v Zákoně, budeme přinášet prvoroze ze svých synů i ze svého dobytka, ze svého skotu i...
Nehemiáš 10:38...Boha ke kněžím sloužícím v jeho domě. Prvotiny ze svého těsta a ze svých obětních příspěvků, z ovoce všech...
Nehemiáš 11:4...i synové služebníků Šalomounových. Někteří ze synů Judy a Benjamína se ale usadili v Jeruzalémě. Ze...
Nehemiáš 11:6...syna Jojariba, syna Zachariáše, syna ŠílonskéhoZe synů Perecových bydlelo v Jeruzalémě celkem 468 udatných...
Nehemiáš 11:7...bydlelo v Jeruzalémě celkem 468 udatných mužůZe synů Benjamínových: Salu, syn Mešulama, syna Joedova,...
Nehemiáš 11:22...syna Chašabiášova, syna Mataniášova, syna Míkova ze synů Asafových, což byli zpěváci zodpovědní za službu...
Nehemiáš 11:24...mají zpěváci dělat. Petachiáš, syn Mešezabelův ze synů Zeracha, syna Judova, byl k ruce králi ve všech...
Nehemiáš 12:27...hradby Jeruzaléma, byli vyhledáni levité ze všech míst, kde bydleli, a byli přivedeni do Jeruzaléma,...
Nehemiáš 12:28...činely, lyry a citery. Zpěváci byli shromážděni ze širokého okolí Jeruzaléma - z netofských usedlostí, z...
Nehemiáš 13:19...neskončí sobota. Do bran jsem postavil některé ze svých mužů, aby se v sobotu nemohl přivážet náklad....
Nehemiáš 13:28...našeho Boha a ženili se s cizinkami!" Jeden ze synů Jojady, syna velekněze Eliašiba, byl zetěm...
Ester 2:17... Král si Ester zamiloval nade všechny ženyze všech panen získala jeho přízeň a lásku právě ona....
Ester 2:21... Byli to Bigtan a Tereš, královští eunuchové ze strážců prahu. Když se o tom doslechl Mordechaj, pověděl...
Ester 4:13..."Nemysli si, že v královském domě jako jediná ze všech Židů vyvázneš. Budeš-li v tuto chvíli mlčet, Židům...
Ester 6:2...odhalil Bigtana a Tereše, dva královské eunuchy ze strážců prahu, kteří se chystali vztáhnout ruku na krále...
Ester 7:8... že u krále nemá naději. Vtom se král vrací ze zámecké zahrady do vinného pavilonku a vidí Hamana...
Job 1:10...domu a kolem všeho, co , nepostavil hradbu ze všech stran? Všemu, co dělá, žehnáš a jeho stáda se...
Job 1:19...pouště přihnal mohutný vichr a udeřil na ten dům ze všech stran, takže se na zřítil. Tvé děti jsou mrtvé....
Job 2:11... uslyšeli jeho tři přátelé, vypravili se každý ze svého kraje: Elifaz z Temanu, Bildad ze Šuchu a Sofar z...
Job 3:23...je to člověku, jenž cestu nevidí a jehož Bůh ze všech stran obklíčil? Mým denním chlebem je teď jen...
Job 5:6... Zlo totiž jen tak z prachu nevzchází, trápení ze země samo nepučí - to přece člověk plodí trápení, tak...
Job 5:19... zraní, svou rukou však uzdraví.' Vysvobodí  ze šesti soužení, ani posedmé nestihne neštěstí. V...
Job 6:4...se mi vpíjí do ducha, Boží hrůzy obkličují ze všech stran. Hýká snad osel, když dost trávy? Bučí...
Job 6:19...kde zmírají. Karavany z Temy je hledají, výpravy ze Sáby v doufají, jejich důvěra je ale zamrzí - když k...
Job 6:22...jsem snad: ‚Dejte mi něco,' nebo: ‚Vyplaťte  ze svého'? ‚Vysvoboďte od nepřítele,' nebo: ‚Od tyranů...
Job 8:18...kameny, drží se skalnatého podloží. Když je pak ze svého místa vytržen a to místo řekne: ‚Neznám ,' vida...
Job 8:22... Tví nepřátelé však budou mít plášť z ostudyze stanu ničemů nezbude vůbec nic." Job na to...
Job 11:14...napravíš své srdce a k Bohu vzepneš dlaně, zlo ze svých rukou když daleko odhodíš a nestrpíš ve svém stanu...
Job 12:17...je podvedený i podvodník. Velmože svléká donahaze soudců umí blázny udělat. Králům rozpíná opasky, bedra...
Job 16:12...udeřil, chytil za krk a bil a bil! Udělal si ze terč, zasypává deštěm střel. Bez milosti seká...
Job 17:6...přátele, zbavuje vlastní děti vyhlídek.' Bůh ze pro všechny udělal přísloví, kdekdo mi plivne do očí....
Job 18:18...památky, jeho jméno nezazní nikde po krajiZe světla vyženou ho do temna, zapuzen bude ze světa....
Job 19:9...- neprojdu, na stezky vrhl temnotu. Mou čest ze mne strhl jako plášť a korunu mi z hlavy sňal. Boří ...
Job 19:10...jako plášť a korunu mi z hlavy sňal. Boří  ze všech stran, dokud nezajdu, mou naději vyvrací jako...
Job 19:26... a že nakonec se nad prachem postaví. I kdyby ze kůži sedřeli, ve svém těle Boha uvidím. ho...
Job 20:22...nadbytku přijde do úzkých, bída se na něj vrhne ze všech sil. Zatímco on si břicho cpe, Bůh na něj sešle...
Job 20:25...železnou zbraní zasažen bude lukem bronzovýmZe zad mu náhle trčí šíp a jeho špice se žlučí skví....
Job 22:23... K Všemohoucímu když se navrátíš, on obnovíZe svého stanu vyžeň bezpráví, své zlato musíš do prachu...
Job 24:25...klasy budou skoseni. Což to tak není? Kdo  ze lži usvědčí? Kdo moji výpověď může vyvrátit?" Bildad...
Job 27:4... dokud mám v chřípí Boží dýchání, nevypustím ze rtů žádnou podlost, nebudu mluvit jazykem falešným. V...
Job 28:2... zlato místo, kde čistí se. Železo lidé těží ze země a kámen taví v měď. Vytlačují tmu za nové hranice,...
Job 28:17...onyxem ani safíry. Zlato ani křišťál s nelze porovnat, nedá se koupit za šperky ze zlata. Korál či...
Job 29:6.... Tenkrát se kroky koupaly ve smetaněze skály prýštily mi proudy oleje. Když jsem chodíval k...
Job 30:5... kořínky jalovce se chtějí nasytit. Lidé je ze svého středu vyhnali, křičí za nimi jak za zloději. Ve...
Job 30:8...- hlupáci, kteří ani jméno nemají, kteří jsou ze země bičem vyhnáni! Teď ale o mně skládají písničky,...
Job 31:20... jak ubožák nemá ani přikrývku? Copak mi takový ze srdce nežehnal, když se vlnou mých ovcí zahříval? Jestli...
Job 36:20...snažíš sebevíc? Nedychti po noci, kdy lidé mizí ze svých míst. Neopovažuj se ke zlu obrátit, i když se ti...
Job 37:9...a zůstává ležet v peleších. Jen vichřice vychází ze své komnaty a severák s sebou zimu přináší. Bůh tvoří...
Žalmy 2:3..."Pojďme rozlámat jejich okovy, shoďme ze sebe jejich provazy!" Směje se Ten, jenž trůní v...
Žalmy 3:5..., mou hlavu povznášíš. K Hospodinu jsem volal ze všech sil, ze své svaté hory pak ke mně promluvil. séla...
Žalmy 3:7...šiků nemám strach, i když svírají ze všech stran. Povstaň, Hospodine! Zachraň , Bože můj!...
Žalmy 10:5...stále jen úspěch, tvé zákony jsou jim vzdálenyze všech protivníků mají jen posměch, v srdci si myslí:...
Žalmy 12:2...Věrných ubývá, všichni čestní lidé mizí ze světa! Každý jen druhému pořád lže, úlisné rty mají,...
Žalmy 12:9...pokolením nás navždy chraň! Ničemy se to hemží ze všech stran, nezřízenost se mezi lidmi rozmáhá! Pro...
Žalmy 14:7...Jejich útočištěm je Hospodin! Kéž Izraeli vzejde ze Sionu spása, kéž Hospodin svůj lid obnoví! Jákob...
Žalmy 15:2...bezúhonně a jedná spravedlivě, kdo mluví pravdu ze srdce, kdo jazykem svým nepomlouvá, neškodí bližnímu a...
Žalmy 17:1...popřej sluch, vyslechni moji modlitbu - vychází ze rtů bezelstných. Od tebe samého vyjde můj soud, tvé...
Žalmy 17:4...jak to lidé běžně dělají. Pro slovo, jež vyšlo ze tvých rtů, varoval jsem se cest zločinců. kroky se...
Žalmy 18:1...Hospodinu v den, kdy jej Hospodin vysvobodil ze spárů všech jeho nepřátel i z ruky Saulovy. Miluji ,...
Žalmy 18:46... Cizáci přede mnou se hroutí, vrávorají ven ze svých nor! Živ buď Hospodin, skála buď požehnána, Bůh...
Žalmy 20:3...Boha Jákobova kéž ochrání! Kéž ti sešle pomoc ze své svatyně, ze Sionu kéž podepře! Kéž si vzpomene na...
Žalmy 20:7...Teď vím, že Hospodin svého pomazaného zachráníze své svatyně v nebi jej vyslyší, svou mocnou pravicí ...
Žalmy 21:11...Hospodin, jeho oheň je pohltí! Jejich plemeno ty ze země shladíš, jejich potomstvo z lidí vymizí! Ano,...
Žalmy 25:22...ty, Hospodine, jsi naděje! Bože, vykup Izrael ze všech jeho soužení! Žalm Davidův. Suď , Hospodine,...
Žalmy 27:6... Tehdy hlava bude vyvýšena nad nepřátele ze všech stran; v jeho stanu budu s jásotem obětovat,...
Žalmy 30:13...svlékls mi pytlovinu, oděls radostí! Proto ti ze srdce zpívám bez ustání, Hospodine, Bože můj, chválím ...
Žalmy 31:14...podobám. Od tolika lidí slyším pomluvy - hrůza ze všech stran! se proti mně spolu domlouvají, chtějí ...
Žalmy 34:5...vyvyšme! Hledal jsem Hospodina a odpověděl mize všech mých obav vytáhl. Ti, kdo jej vyhlížejí, budou...
Žalmy 34:7...tvář! Když chudák volal, Hospodin slyšelze všech úzkostí jej zachránil! Hospodinův anděl svůj tábor...
Žalmy 34:17...se však Hospodin staví tváří, aby jejich památku ze země vymýtil. Volání spravedlivých Hospodin slyší,...
Žalmy 34:18...spravedlivých Hospodin slyší, vysvobodí je ze všech úzkostí! Hospodin je blízko ztrápeným srdcím,...
Žalmy 34:20...trápení zažívá spravedlivý, Hospodin jej ale ze všech vyprostí. On střeží všechny jeho kosti, jediná z...
Žalmy 38:9...jsem a tolik zdrcen, úzkostí sténám, křičím ze srdce! Ty, Pane, víš o každé touze, můj nářek před...
Žalmy 39:9...Všechna naděje v tobě spočívá! Vyprosti  ze všech mých provinění, se mi prosím blázni nesmějí!...
Žalmy 41:9...mi pouze neštěstí: "Zachvátila ho hrozná věcze svého lůžka nevstane!" Dokonce i můj přítel, jemuž jsem...
Žalmy 45:2...Korachových. Píseň o lásce. Půvabná píseň mi ze srdce plyne, králi předkládám verše své jazykem hbitým...
Žalmy 45:3...verše své jazykem hbitým jak pero písařeZe všech lidí jsi nejkrásnější, milostí kanou tvoje rty -...
Žalmy 48:14...obejděte, jeho věže zkuste spočítat, jeho hradby ze srdce obdivujte, na jeho paláce upřete zrak. Abyste o...
Žalmy 50:2...svolává od slunce východu tam, kde zapadáZe Sionu v plné kráse sám Bůh skvěje se. Přichází náš Bůh,...
Žalmy 51:3...poměru s Batšebou. Smiluj se nade mnou, Božeze své lásky, v hojném svém soucitu odstraň poklesky....
Žalmy 51:13... v mém nitru obnov ducha stálosti. Nevyháněj  ze své přítomnosti, svého svatého Ducha neber mi! Navrať mi...
Žalmy 51:14... svého svatého Ducha neber mi! Navrať mi radost ze své spásy, ušlechtilým duchem posilni. Tvým cestám...
Žalmy 52:7...však navždy porazí, chytne , z domova uchvátíze země živých vyhladí! séla Spravedliví užasnou, to...
Žalmy 53:7...je zahanbíš, vždyť Bůh je zatratil! Kéž Izraeli vzejde ze Sionu spása, kéž Bůh konečně svůj lid obnoví!...
Žalmy 55:5...nenávist! Srdce se ve mně chvěje bolestí, obavy ze smrti oblehly. Hrůza a děs svírají a přemožen jsem...
Žalmy 64:5...šípy míří slovy krutými. Nevinného chtějí trefit ze zálohy, bez obav na něj náhle vystřelí! Ve svých zlých...
Žalmy 66:15...mých úst uprostřed soužení. Zápaly přinesu ti ze zvířat vykrmených, berany pro tebe v dým proměním, býky...
Žalmy 68:14... hospodyně si kořist rozdělí!" I když vászemi skláněla břemena, křídla holubice jsou stříbrem...
Žalmy 68:18...jsou myriády, jsou jich tisíce a tisíce - Pán ze Sinaje vchází do své svatyně! Vystoupils do výšin, zajal...
Žalmy 68:21...je Bohem naší spásy, Panovník Hospodin vyvádí ze smrti! Svým sokům Bůh ale rozdrtí lebku, serve kštici...
Žalmy 68:30...mezi námi, prokaž svou moc, Bože, tak jako dřívze svého chrámu nad Jeruzalémem - ti tam králové dary...
Žalmy 71:4...pevností! Vysvoboď , Bože můj, z ruky ničemyze spárů násilníka, jenž páchá bezpráví! Vždyť ty,...
Žalmy 72:15...krev totiž draze cení si! žije král, zlato ze Sáby mu dávají! se za něho stále modlí, celý den...
Žalmy 74:8..."Zničme je úplně!" Všechny Boží stánky vypálili ze země. Znamení nevídáme, proroky nemáme, nikdo z nás neví...
Žalmy 78:16...v poušti, jak z hlubin bezedných dal jim pítZe skály nechal potoky proudit, jež v řeky rozvodnil. Oni...
Žalmy 78:42...jeho sílu nepamatovali, na den, kdy je vykoupil ze soužení. Na den, kdy Egyptu dal svá znamení, na soanském...
Žalmy 78:44...působil. Jejich řeky tehdy ve krev obrátilze svých potoků se napít nemohli! Mračno much poslal, aby...
Žalmy 78:65...vdovy plakat nemohly. Tehdy Pán procitl tak jako ze snu, jako bojovník, jenž byl vínem rozjařen. Tehdy své...
Žalmy 81:11... jsem Hospodin, tvůj Bůh, který vyvedl ze země egyptské - naplním tvá ústa, jen co je otevřeš! Můj...
Žalmy 81:17...Svůj lid bych krmil tou nejlepší z pšenic, medem ze skály bych nasytil!" Žalm Asafův. Ve shromáždění...
Žalmy 83:2... Bože, nezůstávej tiše, přeruš své mlčení, Božeze svého klidu probuď se! Pohleď, jak se tví nepřátelé...
Žalmy 85:12...setkají, spravedlnost a pokoj se políbí. Pravda ze země vyraší, spravedlnost k nám z nebe zamíří! Hospodin...
Žalmy 88:9... způsobils, že si oškliví. Nemohu uniknout ze svého sevření, oči mi hasnou trápením! Volám ,...
Žalmy 88:18...Pořád obkličují jako voda, zaplavují  ze všech stran. Přátele i známé jsi ode zahnal, mým...
Žalmy 94:12...zná lidské úmysly - neznamenají vůbec nic! Blaze člověku, jehož, Hospodine, káráš, člověku, jehož učíš ze...
Žalmy 102:20...ti, kteří budou stvořeni, že shlédl dolů ze svých svatých výšin, Hospodin z nebe že pohleděl na zemi...
Žalmy 103:3...On ti všechny tvé viny odpouští, on uzdravuje ze všech nemocí. On vykupuje od smrti v propasti, on ...
Žalmy 104:13...ptáci, jejich zpěv aby zněl mezi větvemiZe svých paláců hory napájíš, země se sytí ovocem skutků...
Žalmy 104:14...růst a také rostlinám k lidskému užitku, aby jim ze země pokrm vyrostl: Víno, jež smrtelníka v srdci oblaží,...
Žalmy 104:31...znovu obnovil! Hospodinova sláva trvá věčněze svého díla se Hospodin raduje! Pod jeho pohledem země...
Žalmy 104:35...je přece mojí radostí! Kéž by hříšníci ze světa zmizeli, kéž by tu darebáci více nebyli! Dobrořeč,...
Žalmy 105:3...jeho zázracích! Jeho svatým jménem chlubte seze srdce se radují, kdo Hospodina hledají! Po Hospodinu...
Žalmy 106:10...Zachránil je před jejich soky, vykoupil je ze spárů nepřátel. Voda se zavřela nad jejich trýzniteli,...
Žalmy 107:3...moci vykoupil, že je shromáždil z cizích ze, z východu i ze západu, ze severu i zámoří! Bloudili...
Žalmy 107:14...v tísni, a on je zachránil z jejich úzkostíZe tmy je vyvedl, ze stínu smrti, roztrhal jejich řetězy....
Žalmy 109:10...ovdoví! jeho synové po žebrotě chodí, vyhnáni ze svých rozvalin! lichvář zabaví vše, co mu patří, jeho...
Žalmy 109:15...Hospodin před sebou vždycky, jejich památku ze země vyhladí! Proto, že na laskavost ani nepomyslel,...
Žalmy 110:2...k nohám položím." Mocné žezlo tvé Hospodin ze Sionu napřáhne: "Vládni uprostřed svých nepřátel!" Tvůj...
Žalmy 112:7...otřesen, spravedlivý navždy v paměti zůstaneZe zlých zpráv nemá strach, srdce pevné, na Hospodina...
Žalmy 113:7...Chudáka umí z prachu pozvednout, ubožáka bere ze smetiště, mezi knížaty jim dává usednout, mezi knížaty v...
Žalmy 118:15...píseň je Hospodin, to on se stal mým spasenímZe stanů spravedlivých zní píseň vítězná: "Hospodinova...
Žalmy 119:74...mi rozum, pochopím tvé příkazy. Tví ctitelé ze zaradují, uvidí, tvé slovo je mou nadějí. Tvé...
Žalmy 119:87... pronásledují, pomoz mi! Skoro vyhladili ze země, nepustil jsem se však tvých pravidel. Ve své lásce...
Žalmy 119:162...vládcové, před tvým slovem v srdci chvěji se.  Ze tvých výroků mám tolik radosti, jako bych našel poklad...
Žalmy 128:5...bude mít muž, který Hospodina ctí! Kéž ti ze Sionu žehná Hospodin, zdar Jeruzaléma kéž uvidíš po...
Žalmy 130:8... plný ochoty vykoupit. On sám Izraele vykoupí ze všech jeho vin! Davidova poutní píseň. Nemám, Hospodine...
Žalmy 134:3...ve svatyni, pojďte Hospodina velebit! Kéž ti ze Sionu žehná Hospodin, jenž nebe i zemi učinil! ...
Žalmy 135:7...mraky, k lijáku připojuje blesky, vypouští vítr ze svých pokladnic. On pobil v Egyptě prvorozené, od lidí...
Žalmy 135:21...Kdo ctíte Hospodina, velebte HospodinaZe Sionu je Hospodin veleben - Jeruzalém je jeho...
Žalmy 141:6...stále modlím se! jejich vůdcové budou svrženi ze skály, jak dobře mluvil jsem, všichni poznají. Jako když...
Žalmy 145:9...Ke všem je dobrotivý Hospodin, on cítí s každým ze svých stvoření!" , Hospodine, všechna stvoření...
Žalmy 149:2...věrných chválí jej! Raduj se, Izraelize svého Tvůrce, synové Sionu, nad svým Králem jásejte!...
Přísloví 1:11...synu, když hříšníci mámí: "Pojď s námi, budem ze zálohy vraždit, někoho nevinného jen tak přepadnem, jako...
Přísloví 2:22...a bezúhonní v zůstanou. Ničemové však budou ze země vymýceni, proradní z budou vyrváni! Nezapomeň,...
Přísloví 3:9...Hospodina vším, co ti patří, tím nejlepším ze vší své úrody. Tvé stodoly pak budou plné zrní, tvé sudy...
Přísloví 5:15...své!" Pij vodu z vlastní nádrže, vodu prýštící ze tvé studnice. Mají tvé prameny téci na ulice? Mají se...
Přísloví 6:5... Unikni mu jako srnec lovci, vyvázni jako ptáče ze sítě! Jdi za mravencem, pecivále, pozoruj ho a zmoudříš...
Přísloví 6:9... lenochu, budeš polehávat, kdy se konečně ze snu probudíš? Chvilku si pospíš, chvilku zdřímneš, na...
Přísloví 20:17...za cizinku, vezmi si zástavu. Ten, komu pokrm ze lži lahodí, skončí s ústy plnými kamení. Podpoř své...
Přísloví 21:27...ohavnost je oběť ničemů, zvlášť když se obětuje ze zlých úmyslů! Falešný svědek bídně zhyne; poslední slovo...
Přísloví 25:25...Chladivá voda pro hrdlo vyprahlé je dobrá novina ze země daleké. Zakalený je pramen, studna zkažená, když...
Přísloví 27:8...se každá hořkost sladká zdá. Jako pták vyplašený ze svého hnízda je člověk prchající z domova. Olej a...
Přísloví 30:6... K jeho slovům nic nepřidávej, jinak pokáráze lži usvědčí. Jen o dvě věci jsem žádal, neodpírej mi...
Přísloví 31:11...vzácnější je nad perly! Manžel důvěřuje ze srdce, žádný užitek tu chybět nebude. Je na něj hodná, a...
Kazatel 3:9...boje a čas pokoje. Co tedy ten, kdo se snažíze všeho svého pachtění? Vypozoroval jsem úkol, který dal...
Kazatel 9:10... Čehokoli se chopí tvá ruka, tomu se věnuj ze všech sil - vždyť míříš do hrobu, kde není co dělat, kde...
Kazatel 10:19...do domu. Pro potěšení se pořádají hody, radost ze života víno přináší - vše ale záleží na penězích....
Kazatel 11:8...je tak příjemné! Jakkoli dlouho člověk žijeze všech těch let se raduje - ale přitom pamatuje,...
Kazatel 11:9... Vše, co přijde, je zmar. Raduj se, mladíkuze svého mládí; ze srdce vesel se, dokud jsi mlád. Jdi, kam...
Píseň 3:9...mečem svým. Král Šalomoun si pořídil nosítkaze dříví Libanonu je nechal udělat. Jejich sloupy zhotovil...
Píseň 3:10...je nechal udělat. Jejich sloupy zhotovil ze stříbra, k nim pak nebesa ze zlata. Čalouněná byla...
Izaiáš 1:31... jemuž opadává listí, a jako zahrada bez vodyZe siláka se stane koudel a jiskrou bude jeho čin; obojí to...
Izaiáš 2:3...cestám svým a my budeme chodit jeho stezkami." Ze Sionu bude znít Hospodinovo učení, z Jeruzaléma se jeho...
Izaiáš 2:4...soudit mezi národy, zástupy lidí napraví. Tehdy ze svých mečů ukují pluhy a ze svých kopí srpy. Národ proti...
Izaiáš 6:6... Hospodina zástupů!" Vtom ke mně přiletěl jeden ze serafů, v ruce žhavý uhlík vzatý kleštěmi z oltáře....
Izaiáš 7:25...celá zem zaroste trním a bodláčím. Na žádnou ze strání kdysi obdělávaných motykou se nevydáš ze...
Izaiáš 8:7...krále se vší jeho slávou. Všude vystoupí ze svého koryta, všude se vylije z břehů. I Judu zaplaví,...
Izaiáš 10:27...břemeno spadne z tvého ramene a jejich jho ze tvé šíje - jho se po oleji sesmekne. Přitáhli do Ajatu,...
Izaiáš 11:12... Před národy zvedne korouhev, shromáždí rozehnaný Izrael; rozptýleného Judu posbírá ze čtyř světových...
Izaiáš 13:5...Hospodin zástupů chystá vojsko do války! Táhnou ze země daleké, od konce světa za obzorem - Hospodin s...
Izaiáš 16:1...ty, kdo v zemi zůstali. Pošlete beránky vládci ze ze Sely u pouště na horu Dcery sionské. Moábské dcery...
Izaiáš 16:4...pomine, zhouba přestane a utlačovatel zmizí ze země. Tvůj trůn tehdy bude upevněn láskou a v Davidově...
Izaiáš 18:4... jak troubí polnice! Toto mi řekl HospodinZe svého místa se budu dívat bez hnutí jak žhavé horko v...
Izaiáš 18:7...daleko budící děs, panovačný národ podivné řeči ze země protkané řekami přinese Hospodinu zástupů dary na...
Izaiáš 21:1...jihu prohání vichřice, útočník přijde z pouštěze země strašlivé. Bylo mi zjeveno kruté vidění: Zrádce...
Izaiáš 21:11...zástupů, od Boha Izraele. Ortel nad DumouZe Seíru slyším volání: "Strážný, jak dlouho bude noc?...
Izaiáš 22:11...hradby, a mezi obě hradby jste napustili vodu ze Starého rybníka. Neohlíželi jste se však po Tvůrci...
Izaiáš 23:1...lodi, kvílejte - váš domov zničen je! Cestou ze země kyperské poznali, jak to je. Zmlkněte, obyvatelé...
Izaiáš 30:1...praví Hospodin. Spřádají plány, jež nejsou ze mne, vstupují do smlouvy ne s mým Duchem, a tak jen vrší...
Izaiáš 30:11...a prorokujte lži! Sejděte z cesty, odbočte ze stezky, s tím Svatým izraelským nás nechte být!" Nuže,...
Izaiáš 30:14...ani střep na žhavé uhlíky nebo k nabrání vody ze studny. Toto praví Panovník Hospodin, Svatý izraelský: V...
Izaiáš 36:16...asyrskému králi do rukou.' Neposlouchejte Ezechiáše! Toto praví král Asýrie: Uzavřete se mnou mír,...
Izaiáš 38:9...sestoupilo dolů. Toto napsal judský král Ezechiáš poté, co se uzdravil ze své nemoci: Říkal jsem si:...
Izaiáš 39:4...dál. "Viděli všechno, co v paláci mám," odvětil Ezechiáš. "Není nic, co bych jim ze svých pokladů neukázal."...
Izaiáš 40:9...si, kdo neseš dobré zprávy Sionu; hlasitě volej ze všech sil, kdo neseš dobré zprávy Jeruzalému! Hlasitě...
Izaiáš 40:19... pozlacené od zlatníka, s řetízky tepanými ze stříbra? Anebo obětnímu daru chudáka, jenž trvanlivé...
Izaiáš 43:6..."Nedrž je!" Přiveď syny zdaleka, dcery ze světových stran - všechny, kdo nesou jméno , ty, jež...
Izaiáš 44:12...ním ve výhni; tvaruje modlu kladivy, dře se s  ze všech sil. Přitom hladoví k umdlení ani se nenapije,...
Izaiáš 44:17... říká: "Výborně! Je mi teplo, dívám se na oheň." Ze zbytku dřeva si pak boha udělá, modlu, před níž se klaní...
Izaiáš 44:19... pekl jsem maso a nasytil se jím. To mám teď ze zbytku dělat ohavnost, před tímhle špalkem mám teď...
Izaiáš 46:11..." zavolám od východu dravce, muže své vůle ze země daleké. Co jsem řekl, to učiním, své rozhodnutí...
Izaiáš 48:21... když je vedl pouštěmi, vyvedl pro vodu ze skály; rozetnul skálu a vody vytryskly. Hospodin praví:...
Izaiáš 49:2...ústa učinil, v stínu své ruky ukryl ; učinil ze vybroušený šíp a schoval si do toulce. Řekl mi:...
Izaiáš 51:18...závrati! (Sionskou dceru žádný nedoprovodil ze všech synů, které zplodila; za ruku ji nevzal ani jediný...
Izaiáš 52:2... zvedni se, na trůn posaď se! Strhni okovy ze svého hrdla, zajatá Dcero sionská! Toto praví Hospodin:...
Izaiáš 53:2...Vyrostl před ním jako proutek, jako kořínek ze země vyprahlé. Nebyl nápadný ani honosný, abychom na něj...
Izaiáš 53:8... ústa neotevřel. Vzali jej, aby byl zadržen a souzen; kdo z jeho současníků na to pomyslel? Byl totiž vyťat...
Izaiáš 56:3...k Hospodinu: "Hospodin zcela jistě vyloučí ze svého lidu." také neříká žádný kleštěnec: "Jsem...
Izaiáš 58:1...Není pokoje pro ničemy! Křič z plna hrdlaze všech sil, pozvedni hlas jako polnici. Ohlas mému lidu...
Izaiáš 58:9...; o pomoc vykřikneš a řekne: Jsem zde! Když ze svého středu útlak odvrhneš, ukazování prstem a řeči zlé...
Izaiáš 60:6... dromedáři z Midiánu a z Efy, přijdou i všichni ze Sáby se zlatem a vonným kořením, aby Hospodinovy chvály...
Izaiáš 64:9...jsme tvůj lid! Tvá svatá města jsou zpustošenaze Sionu je pustina, Jeruzalém leží v sutinách. V tom našem...
Izaiáš 65:19...lid k radosti. Sám budu šťastný z Jeruzalémaze svého lidu se budu radovat - vždyť v něm nebude...
Izaiáš 66:20...zvěstovat mou slávu mezi národy! Na koních, vozech a povozech, na mezcích a velbloudech pak přivedou...
Jeremiáš 2:13...živých vod, a vykopali si své rozpukané nádržeze kterých voda vyteče. Copak je Izrael otrok? Copak se...
Jeremiáš 3:18...dům Judy k domu Izraele a vydají se společně ze země na severu do země, kterou jsem dal za dědictví...
Jeremiáš 4:5...to v Judsku, rozhlaste v Jeruzalémě, po celé zemi troubí polnice, volejte ze všech sil a říkejte:...
Jeremiáš 4:7...přivádím neštěstí, strašné ničení. Lev vyskočil ze své houštiny, hubitel národů vyrazil. Vydal se ze své...
Jeremiáš 5:5...jeden jako druhý své jho rozlámali, postroje ze sebe strhali. Proto se na z lesa vrhne lev, vlk z...
Jeremiáš 6:7... které čeká trest - je naplněné útlakem! Jako ze studny tryská voda, tak z toho města tryská zloba. Útlak...
Jeremiáš 6:20...a můj Zákon zavrhli. K čemu je mi to kadidlo ze Sáby, k čemu vonný puškvorec z dálné ciziny? Nemohu...
Jeremiáš 6:22...přátelé i sousedi." Tak praví Hospodin: "Hleze země na severu vojsko přichází, od konců světa zvedá se...
Jeremiáš 9:18...nám z očí řinou slzy, zpod víček nám kanouZe Sionu je slyšet bědování: Jaká zkáza nás to potkala, jak...
Jeremiáš 10:9...nauky jsou pouhé nesmysly: dřevo, tepané stříbro ze zámoří a zlato dovezené z dálné ciziny. Ten výtvor...
Jeremiáš 10:11...jim tohle: "Bohové, kteří nestvořili nebezemi, takoví ze země i zpod nebe vymizí!" On ale svou silou...
Jeremiáš 10:13...svět, nebe rozepjal svým rozumem! Svým hlasem rozezvučí vody na nebi, od obzoru nechá stoupat oblaky; k...
Jeremiáš 10:17...žijící v obleženém městě, seber si ranec, půjdeš ze země! Neboť toto praví Hospodin: "Hle, tentokrát...
Jeremiáš 10:22...se jim rozuteklo pryč. Slyš, přichází zprávaZe severní země se blíží vřava! Judská města se obrátí v...
Jeremiáš 11:19...na chystají: "Porazme strom i s ovocemze země živých ho vytněme, si na jeho jméno nikdo...
Jeremiáš 15:12...v čase bídy, v čase soužení. se snad ocel ze severu přerazit železem či bronzem? Vaše bohatství a...
Jeremiáš 15:21...Hospodin. Z rukou zlých lidí vysvobodímze spárů tyranů vykoupím." Dostal jsem slovo...
Jeremiáš 16:15...‚Jakože žije Hospodin, který vyvedl syny Izraele ze země na severu a ze všech zemí, do kterých je rozehnal.'...
Jeremiáš 17:9...obavy a nepřestává nést plody." Lidské srdce je ze všeho nejzrádnější, je nenapravitelné - kdo mu rozumí?...
Jeremiáš 17:16...jsem si ten hrozný den. Ty víš, co mi vyšlo ze rtů, leží to před tebou. Nebuď mi postrachem - jsi ...
Jeremiáš 17:22...do jeruzalémských bran. Nevynášejte v sobotu nic ze svých domů a nedělejte žádnou práci, ale svěťte sobotní...
Jeremiáš 20:7...a zdolals . Vysmívají se mi celé dny, každý  ze legraci. Křičím, kdykoli promluvím, vykřikuji:...
Jeremiáš 22:25...těch, kdo pasou po tvém životě, do rukou těchze kterých máš děs, do rukou babylonského krále...
Jeremiáš 23:3...Hospodin. Zbytky svého stáda pak shromáždím ze všech zemí, kam jsem je rozehnal, a přivedu je zpět na...
Jeremiáš 23:8... který vyvedl potomstvo domu Izraele zpět ze severní země a ze všech zemí, do kterých je rozehnal.'...
Jeremiáš 23:39...zakázal. Proto na vás teď dočista zapomenuze své přítomnosti vás odvrhnu i s tím městem, které jsem...
Jeremiáš 24:10... hlad a mor, dokud nebudou do posledního vyhlazeni ze země, kterou jsem dal jim a jejich otcům." Slovo,...
Jeremiáš 25:9... slova, hle, povolám a poberu všechny kmeny ze severu, praví Hospodin, a přivedu je i se svým...
Jeremiáš 25:38...před žárem Hospodinova hněvu. Jako lev vyjde ze svého příbytku a jejich zem se stane pustinou před tím...
Jeremiáš 28:13...- Tak praví Hospodin: Rozlámal jsi jho ze dřeva, ale nahradil jsi ho jhem ze železa! Tak praví...
Jeremiáš 29:14...se vám najít, praví Hospodin, a přivedu vás zpět ze zajetí. Shromáždím vás ze všech národů a ze všech míst,...
Jeremiáš 29:26...píšeš: ‚Hospodin , Cefaniáši, ustanovil knězem namísto kněze Jojady, abys byl strážcem Hospodinova...
Jeremiáš 29:27...neumlčel Jeremiáše Anatotského, který tam u vás ze sebe dělá proroka? Dokonce i k nám do Babylonu poslal...
Jeremiáš 30:3...k tobě promluvil, zapiš do knihy. Hle, přicháze dny, praví Hospodin, kdy svůj lid Izrael a Judu...
Jeremiáš 30:18...nestojí!'" Tak praví Hospodin: "Hle, přivedu ze zajetí Jákobovy stany, nad jeho příbytky se slituji....
Jeremiáš 31:8... zachránil pozůstatek Izraele!' Hle, přivedu je ze země severní, od konců světa je shromáždím. Mezi nimi i...
Jeremiáš 31:23...zástupů, Bůh Izraele: " je přivedu zpět ze zajetí, bude se v judské zemi a v jejích městech znovu...
Jeremiáš 32:31...jen k zlosti. Hněvali tak, že je musím vyhnat ze své přítomnosti. Synové Izraele i Judy uráželi vším...
Jeremiáš 32:37...Hospodin, Bůh Izraele: Hle - znovu je shromáždím ze všech zemí, do nichž jsem je ve svém zuřivém hněvu a v...
Jeremiáš 35:2...Jošiášova: "Jdi k Rechabitům, pozvi je do jedné ze síní v Hospodinově domě a nabídni jim víno." Pozval jsem...
Jeremiáš 36:21...poslal Jehudiho pro svitek. Jehudi jej přinesl ze síně písaře Elišamy a začal z něj předčítat králi i všem...
Jeremiáš 39:3...krále v Prostřední bráně: Nergal-šarecer ze Sin-magiru, rab-saris Sar-sechim, rab-mág Nergal-šarecer...
Jeremiáš 39:14...tedy poslali pro Jeremiáše a dali ho přivést ze strážního nádvoří. Svěřili ho Gedaliášovi, synu Achikama...
Jeremiáš 40:7...král jmenoval Gedaliáše, syna Achikamovazemským správcem a že mu svěřil muže, ženy a děti ze zemské...
Jeremiáš 40:12... syna Šafanova. Všichni ti Židé se tedy vrátili ze všech míst, kam se rozprchli, a přišli za Gedaliášem do...
Jeremiáš 41:5... když o tom ještě nikdo nevěděl, přišlo ze Šechemu, Šíla a Samaří osmdesát poutníků s oholenými...
Jeremiáš 43:5...všechny pozůstatky Judy - ty, kteří se vrátili ze všech národů, kam se předtím rozprchli, a znovu se...
Jeremiáš 47:4...budou zničeni. Týru a Sidonu vyhubí, co jim ze spojenců ještě zbývá. Ano, Hospodin zničí Filištíny, ty...
Jeremiáš 48:18...zlomeno, hůl, jež se skvěla nádherou!' Dolů ze slávy, v prachu usedni, trůnící Dcero dibonská! Zhoubce...
Jeremiáš 49:20...zamýšlí proti obyvatelům Temanu: I ti nejmenší ze stáda budou odvlečeni i jejich pastvina se zhrozí nad...
Jeremiáš 49:36...- jeho hlavní sílu! Přivedu na Elam čtyři vichry ze čtyř nebeských stran a těmi vichry ho všude rozmetám,...
Jeremiáš 50:9... vedu proti Babylonu srocení mocných národů ze země severní. Sešikují se proti němu, odtud jej dobudou;...
Jeremiáš 50:14...a užasne nad všemi jeho ranami. Obkličte Babylon ze všech stran, všichni, kdo napínáte luk! Střílejte na...
Jeremiáš 50:15... vždyť hřešil proti Hospodinu! Spusťte pokřik ze všech stran: se vzdal! Jeho bašty padly! Hradby...
Jeremiáš 50:45...Hospodin rozhodl o Babylonu a co zamýšlí proti zemi Chaldejců: I ti nejmenší ze stáda budou odvlečeni i...
Jeremiáš 51:16...svět, nebe rozepjal svým rozumem! Svým hlasem rozezvučí vody na nebi, od obzoru nechá stoupat oblaky; k...
Jeremiáš 51:25...jsem proti tobě, horo záhuby, která hubíš celou zemi, praví Hospodin. Rozmáchnu se proti tobě, svalím ze...
Jeremiáš 51:31...- babylonskému králi se oznamuje, že město padlo ze všech stran! Byly obsazeny brody, v močálech hoří rákosí...
Jeremiáš 51:34... požíral, rozdrtil na sousta, udělal ze prázdný džbán. Polykal jako drak, mými pochoutkami...
Jeremiáš 51:54...To stoupá nářek z Babylonu, hluk hrozné zkázy ze země Chaldejců. Hospodin ničí Babylon! Umlčuje všechen...
Jeremiáš 52:3...a Judu tak rozhněval, že je nakonec vyhnal ze své blízkosti. Cidkiáš se vzbouřil proti babylonskému...
Jeremiáš 52:20...Hospodinův chrám zhotovil král Šalomoun - bronz ze všech těch věcí se ani nedal zvážit. Každý sloup byl...
Jeremiáš 52:27...králi. Ten je tam v Rible v chamátské zemi nechal popravit. Takto byl Juda vyhnán ze své vlasti....
Pláč 2:18...nepřátel nechal triumfovat. Volej k Hospodinu ze srdce - ach, hradby Dcery sionské! tvé slzy proudí...
Pláč 3:8...pryč, obtížil okovy. I když jsem křičel ze všech sil, on umlčel modlitby. Kamennou zdí mi cesty...
Pláč 3:12... Napjal svůj luk, přiložil šíp, udělal si ze cíl! Ve svém toulci našel střely, prostřílel mi...
Pláč 4:7... Těla měli ruměná jako rubíny, jako by byli ze safíru broušeni. Teď jsou však černější než saze, k...
Pláč 4:17... nás bolely, marně jsme pomoc čekaliZe svých věží jsme vyhlíželi lid, jenž nebyl s to nás...
Ezechiel 1:8...býčí kopyta, třpytící se jako vyleštěný bronzZe všech čtyř stran měly pod křídly lidské ruce. Měly...
Ezechiel 3:12...obrovský hluk. To se Hospodinova sláva zvedala ze svého místa. Ozýval se šelest křídel oněch bytostí, jak...
Ezechiel 7:20...si jím útroby - způsobilo jim jenom hříchZe vší nádhery, kterou se chlubili, si vyrobili své...
Ezechiel 9:3...oltáře. Sláva Boha Izraele se zatím zvedla ze svého místa nad cheruby a přenesla se k prahu chrámu....
Ezechiel 10:4...naplnil oblak. Vtom se Hospodinova sláva zvedla ze svého místa nad cheruby a přenesla se k prahu chrámu....
Ezechiel 10:6...muži oděnému plátnem přikázáno: "Naber oheň ze soukolí, zprostřed cherubů," vešel mezi a postavil se...
Ezechiel 11:17...- Shromáždím vás z národů a posbírám vás ze zemí, do nichž jste byli rozptýleni, a dám vám...
Ezechiel 14:1... že jsem Hospodin." Přišli za mnou někteří ze stařešinů Izraele a posadili se přede mnou. Dostal jsem...
Ezechiel 14:8...z něj výstražné znamení a přísloví a vyvrhnu jej ze svého lidu. Tak poznáte, že jsem Hospodin. Pokud by...
Ezechiel 14:9...poznáte, že jsem Hospodin. Pokud by se prorok zesměšnil tím, že by promluvil, zesměšnil jsem ho ...
Ezechiel 16:5...neslitoval, aby pro tebe jedinou z těch věcí ze soucitu udělal. Tenkrát, když ses narodila, pohodili ...
Ezechiel 16:17...tak, že to nemá obdoby. Vzala jsi své šperky ze zlata a stříbra, které jsem ti dal, a nadělala sis...
Ezechiel 16:60... Budu však pamatovat na svou smlouvu s tebou ze dnů tvého mládí a uzavřu s tebou smlouvu věčnou. Tehdy...
Ezechiel 17:7...peřím. A hle - ta réva obrátila své kořeny ze záhonů, kde byla zasazena, k němu a natahovala k němu...
Ezechiel 17:22... Tak praví Panovník Hospodin: vezmu snítku ze samé špičky cedru, útlou ratolest vytrhnu z jeho koruny...
Ezechiel 19:5...se nedočká, její naděje že zhynula, vzala jiné ze svých lvíčat, udělala z něj dravého lva. Vykračoval si...
Ezechiel 19:8... když řval. Z národů se pak na něj vypravilize zemí v celém okolí. Roztáhli na něj svoji síť, ulovili...
Ezechiel 20:1...dne pátého měsíce sedmého roku se někteří ze stařešinů Izraele přišli dotazovat Hospodina a posadili...
Ezechiel 20:6...ten den jsem přísahal, že je vyvedu z Egypta do ze, kterou jsem pro vyhledal, do země oplývající...
Ezechiel 20:15...jsem jim však také přísahal, že je neuvedu do ze, kterou jsem jim dal, do země oplývající mlékem a...
Ezechiel 20:34...a napřaženou paží vyvedu z národů a shromáždím ze zemí, do nichž jste byli zahnáni. Přivedu vás na poušť...
Ezechiel 20:38...a zrádce mezi vámi vytřídím; vyvedu je ze země, ve které pobývali, na izraelskou půdu ale nevkročí...
Ezechiel 20:40... Tam budu stát o vaše oběti a vybrané dary ze všeho, co jste zasvětili. vás vyvedu z národů a...
Ezechiel 20:41...zasvětili. vás vyvedu z národů a shromáždím ze zemí, do nichž jste byli zahnáni, oblíbím si vás jako...
Ezechiel 21:24...kterými půjde meč babylonského krále. Obě vyjdou ze stejné země. Vyrob ukazatel a postav ho na rozcestí před...
Ezechiel 26:16...hrozném vraždění. Všichni vládci moří sestoupí ze svých trůnů, odloží pláště, svlečou si zdobné šaty a...
Ezechiel 27:22...platí ti jehňaty, kozly a berany. Kupci ze Sáby a Raemy s tebou obchodují; za tvé zboží platí...
Ezechiel 27:23...balzámy. Cháran, Kanne, Eden i kupci ze Sáby, Asýrie a Kilmadu s tebou vedou obchody; obchodují...
Ezechiel 27:33...uprostřed moří?' Když vykládali tvé zboží ze zámoří, sytil jsi mnohé národy; množstvím tvého...
Ezechiel 29:12...po čtyřicet let. Udělám z Egypta tu nejpustější ze všech zpustošených zemí a její města budou po čtyřicet...
Ezechiel 29:14... mezi něž byli rozptýleni. Přivedu Egypťany zpět ze zajetí a navrátím je do Horního Egypta, do země, odkud...
Ezechiel 30:7... praví Panovník Hospodin! Egypt bude nejpustější ze všech zpustošených zemí a jeho města budou nejzbořenější...
Ezechiel 31:16...kvůli němu povadly. Rachotem jeho pádu jsem rozechvěl národy, když jsem ho srazil do podsvětí k těm, kdo...
Ezechiel 32:12...hordu padnout mečem hrdinů - nejukrutnějších ze všech pohanů, kteří rozdrtí pýchu Egypta a celá jeho...
Ezechiel 33:2...krajanům a řekni jim: Když přivedu na některou zemi meč, lid země ze svého středu vybere jednoho muže a...
Ezechiel 33:12...spravedlivý začne hřešit, nebude moci žít ze své spravedlnosti. Řeknu-li spravedlivému: ‚Jistěže...
Ezechiel 34:10...moci starat sami o sebe. Vyrvu jim své ovce ze chřtánu; se jimi živit nebudou! Ano, tak praví...
Ezechiel 34:12...zatoulaly, tak vyhledám své ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam byly rozptýleny v onen temný a chmurný...
Ezechiel 34:13...a chmurný den. Vyvedu je z národů, shromáždím je ze zemí a přivedu je zpátky do vlasti. Budu je pást na...
Ezechiel 36:3...Hospodin. Protože vás pustošili a drtili ze všech stran, aby si vás zbytek národů mohl rozebrat, a...
Ezechiel 36:24...Hospodin. Posbírám vás z pohanů, shromáždím vás ze všech zemí a přivedu vás zpět do vlasti. Pokropím vás...
Ezechiel 37:9...mu - Tak praví Panovník Hospodin: Přijď, duchuze čtyř stran a dechni do těchto pobitých, ožijí!" A...
Ezechiel 37:16...dřeva a napiš na něj: ‚Dřevo Judovo a jeho druhů ze synů Izraele'. Pak vezmi jiný kus a napiš na něj: ‚Dřevo...
Ezechiel 38:15...bydlet v bezpečí, si jich povšimneš a přijdeš ze své domoviny na dálném severu se všemi národy, které se...
Ezechiel 39:17...zvěři: Shromážděte se a pojďte sem! Sejděte se ze všech stran k obětní hostině, kterou pro vás připravím,...
Ezechiel 39:25...praví Panovník Hospodin: Teď přivedu Jákoba ze zajetí! Nad celým domem Izraele se slituji a pro své...
Ezechiel 39:27...neděsil. je navrátím z národů a shromáždím je ze zemí jejich nepřátel, prokážu na nich svou svatost před...
Ezechiel 40:38...s palmovými ornamenty a vedlo k osm schodůZe síně brány vedl vchod do postranní místnosti, kde se...
Ezechiel 41:7...se komory v každém dalším patře rozšiřovalyZe spodního patra se stoupalo do horního přes prostřední....
Ezechiel 41:11...vedly vchody do postranních komor, jeden ze severu a druhý z jihu. Mezi chrámem a tímto...
Ezechiel 41:12...široká. Mohutná stavba na západním okraji vyhrazeného prostranství byla 70 loktů dlouhá, 90 loktů široká a...
Ezechiel 41:22... Jeho zpevněné rohy, podstavec a stěny byly ze dřeva. "To je stůl stojící před Hospodinem," řekl mi...
Ezechiel 42:14...místo. Jakmile kněží vejdou dovnitř, nesmějí ze svatého místa vyjít na vnější nádvoří, dokud tam...
Ezechiel 42:20...ji: 500 loktů mírou tyče. Tak změřil celý okrsek ze čtyř stran. Kolem dokola byl na délku i na šířku 500...
Ezechiel 44:5...Dobře si všímej vchodů do chrámu a všech východů ze svatyně. Řekni těm vzbouřencům, domu Izraele: Tak praví...
Ezechiel 44:30...bude v Izraeli zasvěceno Hospodinu. To nejlepší ze všech prvotin a každý z vašich obětních příspěvků...
Ezechiel 44:31...zdechlého ani rozsápaného, z ptactva nebo ze zvěře." " si budete rozdělovat zemi na dědičné podíly...
Ezechiel 45:1...nebo ze zvěře." " si budete rozdělovat zemi na dědičné podíly, odevzdáte ze země svatý díl...
Ezechiel 46:16..." Tak praví Panovník Hospodin: "Když vládce ze svého dědictví obdaruje kteréhokoli ze svých synů, bude...
Ezechiel 46:17...jim to jako dědičné vlastnictví. Když ale ze svého dědictví obdaruje někoho ze svých služebníků, bude...
Ezechiel 46:18...majetku, aby nikdo z mého lidu nebyl vyháněn ze svého vlastnictví." Poté vedl průchodem po straně...
Ezechiel 47:12...čerstvé plody, protože k nim proudí voda ze svatyně. Jejich ovoce bude pokrmem a jejich listí lékem...
Ezechiel 48:11...svatyně. Tento díl připadne posvěceným kněžím ze synů Sádokových, kteří drželi mou stráž a nepobloudili...
Ezechiel 48:19...města. Budou je obdělávat městští pracovníci ze všech izraelských kmenů. Celé toto vyčleněné území tedy...
Daniel 1:3...některé izraelské mladíky z královského roduze šlechty - zdravé a krásné, v každém ohledu bystré,...
Daniel 2:32...Hlava sochy byla z čistého zlata, hruď a paže ze stříbra, břicho a boky bronzové, stehna železná a nohy...
Daniel 2:34...železné a zčásti hliněné. Díval ses a hleze skály se bez dotyku lidské ruky vylomil kámen, zasáhl...
Daniel 2:41...bude rozdělené. Bude však mít v sobě něco ze síly železa, neboť jsi viděl do obyčejné hlíny...
Daniel 2:45... To je smysl vidění, v němž jsi spatřil, jak se ze skály bez dotyku lidské ruky vylomil kámen a rozdrtil...
Daniel 2:48...správcem celé provincie Babylon a také nejvyšším ze všech babylonských mudrců. Na Danielovu žádost pak...
Daniel 3:7...ohnivé pece!" Jakmile tedy všichni ti lidé ze všech národů a jazyků uslyšeli roh, píšťalu, citeru,...
Daniel 3:17... zachrání nás z rozpálené ohnivé peceze tvé moci, králi. A i kdyby ne, vezmi na vědomí, králi,...
Daniel 3:20... než se rozpalovala obvykle, a největším silákům ze svého vojska přikázal, Šadracha, Mešacha a Abednega...
Daniel 4:8...jeho vrchol dosáhl k nebi, a ten strom byl vidět ze všech konců světa. Měl krásné listí a hojné ovoce,...
Daniel 5:4...z nich pil. Popíjeli víno a oslavovali bohy ze zlata a stříbra, z bronzu a železa, ze dřeva i kamene....
Daniel 5:20...zpyšněl v srdci a zatvrdil se v nadutosti, byl ze svého královského trůnu sesazen a o svou slávu připraven...
Daniel 5:23... manželkami a konkubínami. Oslavoval jsi bohy ze stříbra, zlata, bronzu, železa, dřeva i kamene, kteří...
Daniel 6:28... on koná divy a zázraky jak na nebi tak i na zemi. On Daniela zachránil ze spárů lvích! A tak se...
Daniel 7:4... jak ta křídla byla vylomena; byla zvednuta ze země, takže stála na nohách jako člověk, a dostala...
Daniel 9:24...prorocké vidění a pomazán byl Nejsvětější ze svatých. A proto věz a rozuměj: Od vydání nařízení, aby...
Daniel 11:44... Vtom ho však vylekají zprávy z východuze severu. S velikou zuřivostí vyrazí, aby pobil a vyhladil...
Ozeáš 1:2... syna Jehoašova. Zde začíná Hospodinova řeč skrze Ozeáše. Hospodin Ozeášovi řekl: "Jdi, vezmi si ženu...
Ozeáš 2:2...se sjednotí pod jediným vůdcem a povstanou ze země. Ano, veliký bude den Jizreele! Říkejte svým...
Ozeáš 2:6...její děti nebudu milovat, protože jsou to děti ze smilstva. Jejich matka totiž smilnila, nestydatá byla...
Ozeáš 2:20...divokou zvěří a s ptáky na nebi i s havětí, co leze po zemi; luk, meč a válku ze země vymýtím, všem dám...
Ozeáš 7:14... oni však o mně mluví lži. Nevolají ke mně ze srdcí, když na svých lůžkách kvílejí, zraňují se kvůli...
Ozeáš 9:15...pojal nenávist. Kvůli zlu, které páchali, je ze svého domu vypudím. Nechci je milovat nikdy víc - jejich...
Ozeáš 13:2... A nyní hřeší dál a dál; odlévají si sochy ze stříbra, modly, které si sami vymysleli - všechny je...
Ozeáš 13:14... Vyplatím je z moci záhrobí, vykoupím je ze smrti. Kde jsou teď, smrti, ty tvé hrozby? Kde je tvá...
Joel 2:7...útočí na hradby; směru se drží každý z nichze své dráhy se neodchýlí. Jeden do druhého nevráží, každý...
Joel 2:16...kojence. Ženich vyjde z ložnice a nevěsta ze svého pokoje. Kněží, kteří Hospodinu sloužíte, plačte...
Joel 4:10...hrdiny! Do útoku, všichni vojáci! Ukujte ze svých pluhů meče a ze svých srpů oštěpy; i slaboch ...
Joel 4:16...měsíc zatmí se a zmizí záře hvězd. Hospodin bude ze Sionu řvát, burácet bude z Jeruzaléma - nebe i země se...
Amos 1:2... měl vidění o Izraeli. Říkal: Hospodin bude ze Sionu řvát, burácet bude z Jeruzaléma! Vyprahnou louky...
Amos 3:2...jsem vyvedl z Egypta: Jedině vás jsem vyvolil ze všech čeledí na zemi, a proto s vámi zúčtuji za všechen...
Amos 3:15...na zimní dům tak jako na letní a zřítí se domy ze slonoviny; ty skvělé domy vymizí, praví Hospodin. Vy,...
Amos 4:8...země byl zavlažen, druhý však uschl bez deštěZe dvou tří měst se k dalšímu plahočili, aby se vody napili...
Amos 7:11...říká: ‚Jeroboám zahyne mečem! Izrael bude vyhnán ze země!'" Potom Amaciáš řekl Amosovi: "Seber se, vidoucí,...
Amos 7:17...ve městě a tví synové i dcery padnou mečem. Tvá ze bude rozměřena provazcem a ty zemřeš v zemi nečisté....
Amos 9:8...tomto hříšném království! Vyhladím dům Jákobův ze země, nevyhladím je však úplně, praví Hospodin. Hle, ...
Amos 9:14...přímo přetékat. Svůj lid Izrael přivedu zpět ze zajetí. Vystavějí města, jež museli opustit, a budou v...
Jonáš 2:6...podívat na tvůj svatý chrám? Voda obklopila ze všech stran, kolem dokola je hlubina, hlava tone v...
Jonáš 3:6...se ta zpráva donesla ninivskému králi, vstal ze svého trůnu, svlékl si plášť, zahalil se pytlovinou,...
Jonáš 3:8... Lidé i zvířata se zahalí pytlovinou a volají ze vší síly k Bohu. Každý se odvrátí od svých zlých cest...
Micheáš 4:2...cestám svým a my budeme chodit jeho stezkami." Ze Sionu bude znít Hospodinovo učení, z Jeruzaléma se jeho...
Micheáš 4:3...zástupy, napraví i daleké mocné národy. Tehdy ze svých mečů ukují pluhy a ze svých kopí srpy. Národ proti...
Micheáš 4:7...ranil neštěstím. Kulhavou obdařím potomkyze zahnané učiním mocný lid a Hospodin bude kralovat nad...
Micheáš 4:13... Vstaň a mlať, Dcero sionská, vždyť ti dám roh ze železa a z bronzu kopyta! Rozdrtíš mnohé národy,...
Micheáš 7:2...ochutnání, ani jeden vytoužený zralý fík! Zbožní ze země vyhynuli, jediný člověk není poctivý. Všichni...
Micheáš 7:12...kdy připutují k vám z Asýrie i z měst Egyptaze zemí od Egypta po Eufrat, od moře k moři a od hor k...
Micheáš 7:17...uši! lížou prach jako had, jako nějaký zeměplaz! lezou s chvěním ze svých děr k Hospodinu,...
Abakuk 2:11...za to zaplatíš. Vždyť bude křičet i kamení ze zdi a trámy ze střechy se přidají. Běda tomu, kdo staví...
Abakuk 3:17...plodnost olivy a pole nedala co jíst, i kdyby zmizely ovce z ohrady a dobytek zmizel ze stájí, se však v...
Sofoniáš 2:11...pro bude strašlivý, vysílí všechny bohy na zemi; pak se mu pokloní i vzdálené národy, každý ze svého...
Ageus 1:11...zadržela svou úrodu. Přivolal jsem sucho na tuto zemi i na hory, na obilí, víno, olej i na vše ostatní, co...
Zachariáš 2:10...slávou vprostřed něj.'" "Pojďte, pojďte! Utečte ze severní země, praví Hospodin, neboť vás rozšířím do čtyř...
Zachariáš 2:17... všichni lidé - vždyť se probouzí, vychází ze svého svatého příbytku! Potom mi ukázal velekněze Jošuu...
Zachariáš 4:2... jako se probouzí ten, kdo spí. "Co vidíš?" zeptal se . "Vidím svícen," odpověděl jsem, "celý ze...
Zachariáš 4:12...ty dvě olivy vpravo a vlevo od svícnu?" Zeptal jsem se znovu: "Co znamenají ty dvě olivové...
Zachariáš 8:7...praví Hospodin zástupů: Hle, zachráním svůj lid ze země na východě i ze země, kde zapadá slunce. Přivedu je...
Zachariáš 9:7...Vyrvu jim krvavé sousto z úst, ohavný pokrm ze zubů! Kdo z nich zůstanou, připadnou našemu Bohu a...
Zachariáš 13:2... V onen den, praví Hospodin zástupů, odstraním ze země jména model, takže si na nikdo nevzpomene;...
Zachariáš 14:16...v jejich táborech. Všichni, kdo pozůstanou ze všech těch národů, které přitáhly proti Jeruzalému, pak...
Matouš 5:18...naplnit. Amen, říkám vám: Dokud nepomine nebeze, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze...
Matouš 8:32...do toho stáda prasat a celé to stádo se rozeběhlo ze srázu dolů do jezera, kde utonulo. Pasáci prasat...
Matouš 10:27...na světle; co slyšíte šeptat do ucha, hlásejte ze střech! Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši...
Matouš 12:35...Co na srdci, to na jazyku! Dobrý člověk vynáší ze svého dobrého pokladu to dobré, zlý člověk vynáší ze...
Matouš 12:38...slovy budeš odsouzen." Tehdy mu někteří ze znalců Písma a farizeů odpověděli: "Mistře, chceme od...
Matouš 13:32...a zasel na svém poli. To zrnko je sice nejmenší ze všech semen, ale když vyroste, je větší než jiné byliny...
Matouš 13:52...království, je jako hospodář, který vynáší ze svého pokladu nové i staré věci." Když Ježíš dokončil...
Matouš 15:18...vypouští se do žumpy? Co ale z úst vychází, jde ze srdce a špiní to člověka. Ze srdce totiž vycházejí...
Matouš 15:19...z úst vychází, jde ze srdce a špiní to člověkaZe srdce totiž vycházejí špatné myšlenky, vraždy,...
Matouš 15:27...však řekla: "Ano, Pane, ale i psi jedí zbytky ze stolu svých pánů." "Jak velikou máš víru, ženo!"...
Matouš 18:35... Totéž udělá i můj nebeský Otec vám, pokud každý ze srdce neodpustíte svému bratru." Když Ježíš dokončil...
Matouš 21:8...své pláště na cestě a jiní sekali větve ze stromů a stlali je na cestu. Zástupy, které šly zepředu...
Matouš 23:23... kdo na něm sedí! Běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, dáváte desátky z máty, kopru a kmínu, ale...
Matouš 24:31...s hlasitou polnicí a ti shromáždí jeho vyvolené ze čtyř světových stran, od jednoho konce nebe po druhý....
Matouš 28:11...do Galileje. Tam spatří." Zatímco ženy odcházely, někteří ze stráže dorazili do města a oznámili...
Matouš 28:19...nebi i na zemi. Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha...
Marek 1:29...roznesla po celém galilejském kraji. Když odešli ze synagogy, hned šli s Jakubem a Janem domů k Šimonovi a...
Marek 2:6... tvé hříchy jsou odpuštěny." Byli tu ale někteří ze znalců Písma. Seděli tam a v srdcích si říkali: "Jak to...
Marek 4:31...Je jako zrnko hořčice, které když je zaseto do ze, je nejmenší ze všech semen na zemi. Jakmile je však...
Marek 5:13... Asi dvoutisícové stádo se jich pak rozběhlo ze srázu dolů do jezera, kde utonulo. Pasáci tehdy utekli a...
Marek 5:34...víra uzdravila. Jdi v pokoji a buď uzdravena ze svého trápení." Ještě to ani nedořekl, když přišli...
Marek 6:33...tedy lodí o samotě na pusté místo. Ale když odcházeli, mnozí je uviděli a poznali. Seběhli se tam ze všech...
Marek 9:17...se jich Ježíš. "Mistře," odpověděl mu jeden ze zástupu, "přivedl jsem k tobě svého syna, který ...
Marek 9:35...jim: "Chce-li někdo být první, je poslední ze všech a služebník všech." Vzal dítě a postavil je...
Marek 11:1...k Betfagé a Betanii u Olivetské hory, poslal dva ze svých učedníků a řekl jim: "Jděte do vesnice před vámi....
Marek 12:28...mrtvých, ale živých! Velice se mýlíte." Jeden ze znalců Písma slyšel jejich rozpravu a viděl, jak dobře...
Marek 12:33...něj. A milovat ho celým srdcem, celým rozumemze vší síly a milovat svého bližního jako sám sebe - to je...
Marek 12:44...peníze do pokladnice. Všichni totiž dávali ze svého nadbytku, ale tato žena dala ze svého nedostatku...
Marek 13:27...a slávou. Pošle anděly a shromáždí své vyvolené ze čtyř světových stran, od nejzazšího konce země po...
Marek 14:13...k jídlu velikonočního beránka?" Poslal tedy dva ze svých učedníků a řekl jim: "Jděte do města. Tam vás...
Marek 14:20...druhém začali ptát: "Snad ne ?" "Je to jeden ze Dvanácti," řekl jim, "ten, který se mnou namáčí ruku do...
Marek 14:43...to ani nedořekl, když vtom přišel Jidáš, jeden ze Dvanácti, a s ním zástup s meči a holemi, poslaný od...
Lukáš 1:16...lůna své matky bude naplněn Duchem svatým. Mnohé ze synů Izraele obrátí k Hospodinu, jejich Bohu. Před jeho...
Lukáš 4:38...se šířila po celém okolí. Potom vstal a odešel ze synagogy do Šimonova domu. Šimonova tchyně byla sužována...
Lukáš 5:15...o něm se ale šířila stále více a lidé se scházeli v ohromných zástupech, aby ho slyšeli a byli od něj...
Lukáš 5:17...se. Jednoho dne, když vyučoval, seděli tam farizeové a vykladači Zákona, kteří se sešli ze všech...
Lukáš 6:18... Ti přišli, aby ho slyšeli a nechali se uzdravit ze svých neduhů. Také ti, kdo byli trápeni nečistými duchy,...
Lukáš 6:45...pokladu svého srdce to dobré, zlý pak vynáší ze zlého pokladu to zlé. Co na srdci, to na jazyku! Proč...
Lukáš 8:3...také Zuzana a mnoho jiných, které ho podporovaly ze svých prostředků. Když se začal scházet veliký zástup...
Lukáš 8:12...slyší, ale potom přichází ďábel a bere jim Slovo ze srdce, aby neuvěřili a nebyli spaseni. Ti na skále jsou...
Lukáš 8:33...člověka a vešli do prasat. Stádo se pak vrhlo ze srázu do jezera a utonulo. Když pasáci uviděli, co se...
Lukáš 8:38...Nastoupil tedy do lodi, aby se vrátil. Onen mužze kterého vyšli démoni, ho prosil, aby mohl zůstat s ním....
Lukáš 8:42... a ta umírala. Šel tedy za ním a davy ho tiskly ze všech stran. Byla tam jedna žena, která dvanáct let...
Lukáš 8:46..."Někdo se musel dotknout. Cítil jsem, jak ze vyšla moc." Žena viděla, že se to neutají. S...
Lukáš 9:48...Toho, který poslal. Kdo je totiž mezi vámi ze všech nejmenší, ten bude veliký." "Mistře," řekl mu na...
Lukáš 10:27... svého Boha, celým svým srdcem, celou svou dušíze vší své síly a celou svou myslí,' a ‚Miluj svého...
Lukáš 11:27...hůře než na začátku." Během jeho řeči jedna žena ze zástupu vykřikla: "Blaze lůnu, které nosilo, a prsům,...
Lukáš 11:45...chodí, ani to nevědí." "Mistře," ozval se jeden ze znalců Zákona, "když takhle mluvíš, urážíš i nás." "Běda...
Lukáš 12:3...svých pokojích šeptali do ucha, se bude hlásat ze střech. Vám, svým přátelům, říkám: Nebojte se těch, kdo...
Lukáš 12:36...jako lidé očekávající, kdy se jejich pán vrátí ze svatby, aby mu otevřeli, hned jak přijde a zatluče....
Lukáš 13:16... osmnáct let, nesměla být v sobotu rozvázána ze svého pouta?" Když to řekl, všichni jeho protivníci se...
Lukáš 13:17...se zastyděli, ale všechen zástup se radoval ze všech slavných skutků, které dělal. Tehdy řekl: "Čemu se...
Lukáš 15:19...být považován za tvého syna. Udělej jedním ze svých nádeníků.' A tak vstal a vydal se ke svému otci....
Lukáš 15:26...domů, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se, co to být. Ten mu řekl: ‚Přišel...
Lukáš 16:2...tedy a řekl mu: ‚Co to o tobě slyším? Slož účty ze svého počínání, neboť budeš propuštěn.' Správce si řekl:...
Lukáš 16:21...vředů a toužil se najíst aspoň tím, co spadlo ze stolu toho boháče. Dokonce i psi přicházeli a lízali mu...
Lukáš 17:22...řekl: "Přijdou dny, kdy zatoužíte uvidět jeden ze dnů Syna člověka, ale neuvidíte. Když vám tehdy řeknou:...
Lukáš 17:29... sázeli a stavěli, ale toho dne, kdy Lot vyšel ze Sodomy, pršel z nebe oheň se sírou a všechny zahubil....
Lukáš 18:12...daní. Postím se dvakrát do týdne, desátky dávám ze všech svých příjmů...' Výběrčí daní zůstal úplně vzadu....
Lukáš 19:29...a k Betanii u hory zvané Olivetská, poslal dva ze svých učedníků se slovy: "Jděte do vesnice před vámi....
Lukáš 19:43...nepřátelé obklíčí valem a oblehnou . Sevřou  ze všech stran a srovnají se zemí, i tvé děti v tobě....
Lukáš 20:27...odpovědí zmlkli. Tehdy k němu přišli někteří ze saduceů (kteří popírají vzkříšení) a zeptali se ho:...
Lukáš 21:3..."Vpravdě vám říkám, že tato chudá vdova dala ze všech nejvíce. Všichni totiž přispívali ze svého...
Lukáš 21:4...dala ze všech nejvíce. Všichni totiž přispívali ze svého nadbytku, ale tato žena dala ze svého nedostatku...
Lukáš 23:39...totiž nápis: TOTO JE JEŽÍŠ, ŽIDOVSKÝ KRÁL. Jeden ze zločinců, kteří tam viseli, se mu vysmíval: "Když jsi...
Jan 1:35...Syn." Druhého dne tam Jan znovu stál se dvěma ze svých učedníků. Když uviděl Ježíše, jak prochází kolem,...
Jan 3:31..." Kdo přichází shůry, je nade všechny; kdo je ze země, je pozemský a mluví pozemské věci. Ten, který...
Jan 4:7... posadil. Bylo okolo poledne. Když jedna žena ze Samaří přišla načerpat vodu, Ježíš ji požádal: "Dej mi...
Jan 5:24...věčný život a nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života. Amen, amen, říkám vám: Přichází chvíle,...
Jan 7:31...ruku, neboť ještě nepřišla jeho chvíle. Mnozí ze zástupu v něj ale uvěřili. " přijde Mesiáš," říkali,...
Jan 7:42...z Galileje? Neříká Písmo, že Mesiáš přijde ze semene Davidova, z Betléma, městečka, kde bydlel David?"...
Jan 8:41...skutky svého otce." "My jsme se nenarodili ze smilstva," odpověděli. "Máme jednoho Otce, Boha!" Ježíš...
Jan 8:53...smrt.' Jsi snad větší než náš otec Abraham? Ten zemřel! I proroci zemřeli! Koho ze sebe děláš?" Ježíš...
a další...

Slova obsahující ze: abiezer (3) abiezera (1) abiezerovy (1) abiezerské (4) abiezerskému (1) achaze (8) achiezer (5) achiezera (1) azaze (1) azazela (2) azazelovi (2) azece (2) azeka (1) azekou (1) azeku (2) azeky (1) bázeň (35) belzebuba (1) belzebubem (6) beze (17) bezedná (3) bezedné (2) bezednou (1) bezedných (1) bezek (2) bezeka (1) bezeku (2) bezelstně (2) bezelstných (2) bezesných (1) bezesporu (1) bezezbytku (1) bilze (1) blaze (88) blázen (8) boáze (3) bronzem (10) búze (2) cizozemců (1) dlouze (3) docházejí (1) docházeli (1) docházet (1) doprovázejících (1) doprovázel (6) doprovázela (2) doprovázeli (5) doprovázelo (2) doprovázely (2) doprovázen (4) doprovázeni (2) dovezené (1) draze (4) druhorozený (2) drze (2) důkazem (1) důrazem (1) eliezer (11) eliezera (1) eliezerova (1) eliezerovi (2) elifaze (3) ezechiáš (72) ezechiáše (26) ezechiášem (3) ezechiáši (2) ezechiášova (1) ezechiášovi (22) ezechiášovy (4) ezechiášových (1) ezechiášův (2) ezechiel (2) ezel (1) ezer (10) ezera (6) ezerem (2) ezerova (2) ezerovi (3) ezerovo (1) ezerových (2) ezerovým (1) ezerovými (1) ezeru (2) ezerův (1) farizea (2) farizeji (2) farizejské (1) farizejského (2) farizejský (1) farizeové (54) farizeů (18) farizeům (7) farizeus (10) farizeův (1) gaze (3) gazel (1) gazela (4) gazelí (1) gazelu (2) gazeza (2) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |