Zdravý

Hledám varianty 'zdravý' [ zdravými (1) zdravým (3) zdrávy (1) zdravý (3) zdravou (1) zdrávi (2) zdraví (14) zdravému (1) zdravém (2) zdravého (2) zdravé (8) zdravá (5) zdráv (4) ]. Nalezeno 47 veršù.
Exodus 4:7...do podpaždí, a když ji odtud vytáhl, byla znovu zdravá jako zbytek jeho těla! "Když ti neuvěří a...
1. Samuel 25:6...navštivte Nábala a pozdravte ho mým jménem: ‚Buď zdráv. Pokoj tobě, pokoj tvé rodině, pokoj všemu, co máš....
2. Královská 2:22...nevzejde smrt ani neplodnost!" A ty vody jsou zdravé dodnes, přesně jak Elíša řekl. Potom se odtud...
Žalmy 38:4... tvá ruka drtí ! Tvůj hněv na mně nenechal zdravé místo, můj hřích připravil kosti o pokoj. ...
Žalmy 38:8...potácím. slabiny jsou v jednom ohni, jediné zdravé místo mi v těle nezbylo. Bezmocný jsem a tolik...
Přísloví 2:7... poznání a rozumnost pramení z jeho ústZdravý úsudek on pro upřímné chová, štítem je pro ty, kdo...
Přísloví 3:8...a vyvaruj se zla! To přinese tvému tělu zdraví, celé tvé nitro to občerství. Uctívej Hospodina vším...
Přísloví 4:22...jsou těm, kdo je nacházejí, celému jejich tělu zdraví dávají: Především dobře chraň své srdce - právě z...
Přísloví 13:15...pramen života, z osidel smrti pomohou uniknoutZdravý rozum si získá přízeň, cesta proradných vede k...
Přísloví 15:31...srdce, dobrá novina do morku osvěží. Kdo zdravým domluvám otvírá uši, ten bude bydlet mezi moudrými....
Izaiáš 38:17...Hle, ta hořkost nejprudší se proměnila ve zdraví! Vytrhl jsi z jámy nicoty, všechny hříchy...
Izaiáš 58:8...Tehdy jak svítání tvé světlo vytryskne a tvé zdraví rychle rozkvete; tvá spravedlnost bude předcházet...
Izaiáš 65:8... Toto praví Hospodin: Jako když v hroznu najdou zdravé víno a řeknou: "Nenič ho, zbylo v něm něco dobrého,"...
Jeremiáš 17:14...pramen vody živé. Uzdrav , Hospodine, a budu zdráv, zachraň , a budu zachráněn - chvála patří tobě!...
Jeremiáš 30:17... olupují, nechám oloupit. Ano, obnovím tvé zdraví, tvé rány zhojím, praví Hospodin, neboť nazývali...
Ezechiel 30:22... králi Egypta! Přerazím mu obě paže, tu zdravou i tu zlomenou, a vyrazím mu z ruky meč. Rozptýlím...
Daniel 1:4...mladíky z královského rodu a ze šlechtyzdravé a krásné, v každém ohledu bystré, vzdělané a...
Zachariáš 11:16...hledat maličké, nebude hojit zraněné, ba ani zdravé krmit nebude. Ty vypasené však bude jíst; bude je...
Matouš 9:12...to uslyšel a odpověděl jim: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a přemýšlejte, co znamená: ‚Chci...
Matouš 9:22... Tvá víra uzdravila." A od chvíle byla zdravá. Když Ježíš dorazil k domu představeného synagogy a...
Matouš 12:13..."Natáhni ruku." A když ji natáhl, byla znovu zdravá jako ta druhá. Farizeové se pak odešli radit, jak by...
Matouš 15:28... jak toužíš." A od chvíle byla její dcera zdravá. Ježíš se pak odtud vrátil ke Galilejskému jezeru,...
Matouš 15:31...Když lidé viděli, jak němí mluví, zmrzačení jsou zdraví, chromí chodí a slepí vidí, užasli a vzdali slávu...
Matouš 26:49...přistoupil k Ježíši a políbil ho se slovy: "Buď zdráv, Rabbi!" Ježíš mu řekl: "Příteli, tak proto jsi...
Matouš 28:9... Cestou se s nimi náhle setkal Ježíš. "Buďte zdrávy," řekl. Padly před ním na kolena, objímaly mu nohy a...
Marek 2:17...to Ježíš uslyšel, řekl jim: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale...
Marek 3:5..."Natáhni ruku." A když ji natáhl, byla znovu zdravá. Farizeové se pak hned odešli radit s herodiány, jak...
Marek 5:15...posedlý tou Legií, jak tam sedí oblečen a při zdravém rozumu, dostali strach. Jakmile jim očití svědkové...
Lukáš 5:31...Ježíš jim odpověděl: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat k pokání...
Lukáš 8:35... jak sedí u Ježíšových nohou oblečen a při zdravém rozumu, dostali strach. Očití svědkové jim pak...
Lukáš 15:27...porazil tučné tele, že ho zpátky živéhozdravého.' Ale on se rozhněval a ani nechtěl jít dovnitř....
Skutky 4:10...lidu oznamuji, že tento člověk před vámi stojí zdravý ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, jehož jste vy...
Skutky 15:23...tento dopis: Apoštolové, starší a všichni bratři zdraví bratry z pohanů v Antiochii, Sýrii a Kilikii....
Skutky 15:29...se těchto věcí, uděláte dobře. Buďte zdrávi. Vysláni na cestu přišli do Antiochie, svolali...
Skutky 23:26...napsal dopis tohoto znění: Klaudius Lysiáš zdraví vznešeného prokurátora Felixe. Tohoto muže se...
2. Korintským 13:11...budování, a ne k boření. Závěrem, bratři, buďte zdrávi. Spějte k dokonalosti, povzbuzujte se, buďte svorní,...
1. Timoteus 1:10...a na všechno ostatní, co je v rozporu se zdravým učením podle slavného evangelia požehnaného Boha,...
1. Timoteus 6:3...nich trvej. Učí-li někdo odlišně a nesouhlasí se zdravými slovy našeho Pána Ježíše Krista a tímto zbožným...
2. Timoteus 1:13...dne. To, co jsi ode slyšel, měj za příklad zdravého učení. Zůstávej ve víře a lásce, která je v Kristu...
2. Timoteus 4:3...trpělivostí. Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat...
Titus 1:9...Pánova učení, tak aby uměl nejen povzbuzovat zdravým učením, ale i přemáhat odpůrce. Je totiž spousta...
Titus 1:13...pravdu. Proto je přísně napomínej, jsou zdraví ve víře a nezabývají se židovskými bájemi a příkazy...
Titus 2:1...jakékoli dobro. Ty ale vyučuj, co patří ke zdravému učení. Starší muži jsou střídmí, ušlechtilí,...
Titus 2:2...muži jsou střídmí, ušlechtilí, rozvážnízdraví ve víře, lásce a trpělivosti. Také starší ženy se...
Titus 2:8...jednání. V učení měj poctivost a vážnost, mluv zdravé slovo, proti němuž nelze nic namítnout, aby byl...
Jakub 1:1... Jakub, služebník Boha a Pána Ježíše Kristazdraví dvanáct pokolení v diaspoře. Mějte z toho jen radost...
3. Jan 1:2...především si přeji, abys ve všem prospíval a byl zdráv, tak jako prospívá tvá duše. Udělalo mi nesmírnou...

Slova obsahující zdravý: zdravý (3) zdravým (3) zdravými (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |