Zdraví

Hledám varianty 'zdraví' [ zdravými (1) zdravým (3) zdrávy (1) zdravý (3) zdravou (1) zdravíte (1) zdravit (2) zdravím (1) zdravili (1) zdrávi (2) zdraví (14) zdravému (1) zdravém (2) zdravého (2) zdravé (8) zdravá (5) zdráv (4) ]. Nalezeny 52 verše.
Exodus 4:7...do podpaždí, a když ji odtud vytáhl, byla znovu zdravá jako zbytek jeho těla! "Když ti neuvěří a...
1. Samuel 25:6...navštivte Nábala a pozdravte ho mým jménem: ‚Buď zdráv. Pokoj tobě, pokoj tvé rodině, pokoj všemu, co máš....
2. Královská 2:22...nevzejde smrt ani neplodnost!" A ty vody jsou zdravé dodnes, přesně jak Elíša řekl. Potom se odtud...
Žalmy 38:4... tvá ruka drtí ! Tvůj hněv na mně nenechal zdravé místo, můj hřích připravil kosti o pokoj. ...
Žalmy 38:8...potácím. slabiny jsou v jednom ohni, jediné zdravé místo mi v těle nezbylo. Bezmocný jsem a tolik...
Přísloví 2:7... poznání a rozumnost pramení z jeho ústZdravý úsudek on pro upřímné chová, štítem je pro ty, kdo...
Přísloví 3:8...a vyvaruj se zla! To přinese tvému tělu zdraví, celé tvé nitro to občerství. Uctívej Hospodina vším...
Přísloví 4:22...jsou těm, kdo je nacházejí, celému jejich tělu zdraví dávají: Především dobře chraň své srdce - právě z...
Přísloví 13:15...pramen života, z osidel smrti pomohou uniknoutZdravý rozum si získá přízeň, cesta proradných vede k...
Přísloví 15:31...srdce, dobrá novina do morku osvěží. Kdo zdravým domluvám otvírá uši, ten bude bydlet mezi moudrými....
Izaiáš 38:17...Hle, ta hořkost nejprudší se proměnila ve zdraví! Vytrhl jsi z jámy nicoty, všechny hříchy...
Izaiáš 58:8...Tehdy jak svítání tvé světlo vytryskne a tvé zdraví rychle rozkvete; tvá spravedlnost bude předcházet...
Izaiáš 65:8... Toto praví Hospodin: Jako když v hroznu najdou zdravé víno a řeknou: "Nenič ho, zbylo v něm něco dobrého,"...
Jeremiáš 17:14...pramen vody živé. Uzdrav , Hospodine, a budu zdráv, zachraň , a budu zachráněn - chvála patří tobě!...
Jeremiáš 30:17... olupují, nechám oloupit. Ano, obnovím tvé zdraví, tvé rány zhojím, praví Hospodin, neboť nazývali...
Ezechiel 30:22... králi Egypta! Přerazím mu obě paže, tu zdravou i tu zlomenou, a vyrazím mu z ruky meč. Rozptýlím...
Daniel 1:4...mladíky z královského rodu a ze šlechtyzdravé a krásné, v každém ohledu bystré, vzdělané a...
Zachariáš 11:16...hledat maličké, nebude hojit zraněné, ba ani zdravé krmit nebude. Ty vypasené však bude jíst; bude je...
Matouš 5:47...i výběrčí daní? A co mimořádného děláte, když zdravíte jen své bratry? Nedělají to snad i pohané? Buďte...
Matouš 9:12...to uslyšel a odpověděl jim: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a přemýšlejte, co znamená: ‚Chci...
Matouš 9:22... Tvá víra uzdravila." A od chvíle byla zdravá. Když Ježíš dorazil k domu představeného synagogy a...
Matouš 12:13..."Natáhni ruku." A když ji natáhl, byla znovu zdravá jako ta druhá. Farizeové se pak odešli radit, jak by...
Matouš 15:28... jak toužíš." A od chvíle byla její dcera zdravá. Ježíš se pak odtud vrátil ke Galilejskému jezeru,...
Matouš 15:31...Když lidé viděli, jak němí mluví, zmrzačení jsou zdraví, chromí chodí a slepí vidí, užasli a vzdali slávu...
Matouš 26:49...přistoupil k Ježíši a políbil ho se slovy: "Buď zdráv, Rabbi!" Ježíš mu řekl: "Příteli, tak proto jsi...
Matouš 28:9... Cestou se s nimi náhle setkal Ježíš. "Buďte zdrávy," řekl. Padly před ním na kolena, objímaly mu nohy a...
Marek 2:17...to Ježíš uslyšel, řekl jim: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale...
Marek 3:5..."Natáhni ruku." A když ji natáhl, byla znovu zdravá. Farizeové se pak hned odešli radit s herodiány, jak...
Marek 5:15...posedlý tou Legií, jak tam sedí oblečen a při zdravém rozumu, dostali strach. Jakmile jim očití svědkové...
Marek 9:15...zástupu spatřili, byli ohromeni. Běželi k němuzdravili ho. "Proč se s nimi dohadujete?" zeptal se jich...
Marek 12:38...rádi chodí ve slavnostních pláštích, nechají se zdravit na tržištích, sedají na předních sedadlech ve...
Marek 15:18...mu korunu upletenou z trní. Pak ho začali zdravit: " žije židovský král!" Bili ho holí do hlavy,...
Lukáš 1:28...se jmenovala Marie. Když k přišel, řekl: "Zdravím , milostí obdařená, Hospodin s tebou!" Ta slova...
Lukáš 5:31...Ježíš jim odpověděl: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat k pokání...
Lukáš 8:35... jak sedí u Ježíšových nohou oblečen a při zdravém rozumu, dostali strach. Očití svědkové jim pak...
Lukáš 15:27...porazil tučné tele, že ho zpátky živéhozdravého.' Ale on se rozhněval a ani nechtěl jít dovnitř....
Skutky 4:10...lidu oznamuji, že tento člověk před vámi stojí zdravý ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, jehož jste vy...
Skutky 15:23...tento dopis: Apoštolové, starší a všichni bratři zdraví bratry z pohanů v Antiochii, Sýrii a Kilikii....
Skutky 15:29...se těchto věcí, uděláte dobře. Buďte zdrávi. Vysláni na cestu přišli do Antiochie, svolali...
Skutky 23:26...napsal dopis tohoto znění: Klaudius Lysiáš zdraví vznešeného prokurátora Felixe. Tohoto muže se...
2. Korintským 13:11...budování, a ne k boření. Závěrem, bratři, buďte zdrávi. Spějte k dokonalosti, povzbuzujte se, buďte svorní,...
1. Timoteus 1:10...a na všechno ostatní, co je v rozporu se zdravým učením podle slavného evangelia požehnaného Boha,...
1. Timoteus 6:3...nich trvej. Učí-li někdo odlišně a nesouhlasí se zdravými slovy našeho Pána Ježíše Krista a tímto zbožným...
2. Timoteus 1:13...dne. To, co jsi ode slyšel, měj za příklad zdravého učení. Zůstávej ve víře a lásce, která je v Kristu...
2. Timoteus 4:3...trpělivostí. Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat...
Titus 1:9...Pánova učení, tak aby uměl nejen povzbuzovat zdravým učením, ale i přemáhat odpůrce. Je totiž spousta...
Titus 1:13...pravdu. Proto je přísně napomínej, jsou zdraví ve víře a nezabývají se židovskými bájemi a příkazy...
Titus 2:1...jakékoli dobro. Ty ale vyučuj, co patří ke zdravému učení. Starší muži jsou střídmí, ušlechtilí,...
Titus 2:2...muži jsou střídmí, ušlechtilí, rozvážnízdraví ve víře, lásce a trpělivosti. Také starší ženy se...
Titus 2:8...jednání. V učení měj poctivost a vážnost, mluv zdravé slovo, proti němuž nelze nic namítnout, aby byl...
Jakub 1:1... Jakub, služebník Boha a Pána Ježíše Kristazdraví dvanáct pokolení v diaspoře. Mějte z toho jen radost...
3. Jan 1:2...především si přeji, abys ve všem prospíval a byl zdráv, tak jako prospívá tvá duše. Udělalo mi nesmírnou...

Slova obsahující zdraví: nepozdraví (1) neuzdravíš (2) pozdraví (1) uzdraví (15) uzdravím (12) uzdravíš (2) uzdravíte (1) zdraví (14) zdravím (1) zdravíte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |