Zdržovali

Hledám varianty 'zdržovali' [ zdržujte (1) zdržuji (2) zdržuješ (1) zdržuje (7) zdržovat (6) zdržovali (2) zdržoval (7) ]. Nalezeno 26 veršù.
Genesis 25:27...divočiny, zatímco Jákob byl spořádaný mužzdržoval se doma. Izák si oblíbil Ezaua, neboť mu chutnala...
Genesis 32:5...Pobýval jsem u Lábana; tam jsem se dosud zdržoval. Mám voly, osly, brav, otroky i otrokyně a...
Genesis 35:22...svůj stan za Migdal-ederem. A když se Izrael zdržoval v tom kraji, stalo se, že Ruben šel a spal s...
Exodus 5:5...se ta cháska v zemi rozmnožila - a vy je chcete zdržovat od roboty?!" Ještě týž den farao přikázal biřicům...
Exodus 9:28... bylo dost! Propustím vás, se tu nemusíte zdržovat." Mojžíš mu odpověděl: "Jakmile vyjdu z města a...
Exodus 12:39... Byli totiž z Egypta vyhnáni a nemohli se zdržovat, takže si ani nepřipravili jídlo na cestu. Pobyt...
Numeri 6:3...slib, aby se zasvětil Hospodinu, bude se zdržovat vína i piva; nenapije se vinného octu ani jiného...
Soudců 5:28...vůz nejede? Proč se zvuk jeho vozů tak dlouho zdržuje? Odpovídají její nejmoudřejší kněžny to, co si sama...
Soudců 13:13...anděl Manoachovi odpověděl: " se tvá žena zdržuje všeho, o čem jsem řekl: neokusí nic...
Soudců 19:4... radostně ho uvítal. Jeho tchán, dívčin otec, ho zdržoval, takže u něj zůstal tři dny. Jedli tam, pili a...
1. Samuel 14:2..." Svému otci to ale neřekl. (Saul se zatím zdržoval na okraji Gibeje pod granátovníkem u Migronu. Jeho...
1. Samuel 22:4...králi a zůstali u něj celou dobu, kdy se David zdržoval ve skalní pevnosti. Prorok Gád pak ale Davidovi...
1. Samuel 23:22...jděte přesně ověřit a obhlédněte místo, kde se zdržuje. Kdo ho tam viděl? Bylo mi řečeno, že se chová...
1. Samuel 26:3...na kopci Chakila před Ješimonem.David se zatím zdržoval v poušti. Když viděl, že za ním Saul přišel na...
2. Samuel 18:14...ses postavil proti mně." "Nebudu se tu s tebou zdržovat," řekl Joáb. Vzal tři šípy a vrazil je Abšalomovi...
Nehemiáš 13:16... kdy ty potraviny prodávali, jsem je varovalZdržovali se tam také Tyřané a přiváželi ryby a všemožné...
Žalmy 74:11...jménu vysmívat navěky? Proč svoji ruku ještě zdržuješ? Copak svou pravici z klína nezvedneš? Ty přece,...
Žalmy 119:101...tvých pravidel. Od každé zlé cesty své kroky zdržuji, abych se řídil slovem tvým. Od tvých pokynů...
Žalmy 120:6...bydlím v stanech Kedarců! duše se dlouho zdržuje mezi nepřáteli pokoje. sám jsem pro pokoj, když...
Izaiáš 48:9...narození vzbouřenec. Kvůli svému jménu svůj hněv zdržuji, kvůli své chvále se k tobě krotím, abych ...
Izaiáš 56:2...to dbá: Zachovává sobotu, aby ji neznesvěcovalzdržuje svou ruku od všeho zla. tedy neříká žádný...
Jeremiáš 48:10...koná Hospodinovo dílo nedbale! Zlořečený, kdo zdržuje svůj meč od krve! Moáb si odmalička žil v pohodlí,...
Matouš 17:22...a nic pro vás nebude nemožné." Ještě když se zdržovali v Galileji, Ježíš jim řekl: "Syn člověka bude...
Lukáš 1:21...na Zachariáše a divili se, že se tak dlouho zdržuje v chrámu. Když konečně vyšel, nemohl s nimi mluvit,...
Jan 7:1...Potom Ježíš chodil po Galileji. Nechtěl se totiž zdržovat v Judsku, protože ho židovští představení chtěli...
1. Petr 2:11...jen cizinci a přistěhovalci, a tak vás vyzývámZdržujte se tělesných žádostí, jež ohrožují duši, a veďte...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |