Zdi

Hledám varianty 'zdi' [ zeď (21) zdmi (5) zdí (11) zdi (28) zdech (10) ]. Nalezeno 69 veršù.
Genesis 49:22...ratolest nad pramenem, jejíž výhonky se po zdi pnou. Zraňovali ho, stříleli, lukostřelci jej stíhali...
Numeri 22:25...oslice spatřila Hospodinova anděla, otřela sezeď, takže otřela o zeď také Balaámovu nohu. Bil ji tedy...
Numeri 35:4... které dáte levitům, obklopují městskou zeď ze všech stran do vzdálenosti tisíce loktů. Proto...
Jozue 2:15...oknem po provaze; její dům byl totiž v hradební zdi, takže bydlela na hradbách. "Běžte do hor," řekla jim,...
1. Samuel 18:11...po něm. Napadlo ho totiž : "Přibodnu Davida ke zdi!" David mu ale dvakrát uhnul. Saul se Davida začal bát,...
1. Samuel 19:10... Saul po něm mrštil kopí, aby Davida připíchl ke zdi. Ten ale Saulovi uhnul a kopí se zabodlo do zdi. David...
1. Samuel 20:25...k hostině. Král zaujal své obvyklé místozdi naproti Jonatanovi a po Saulově boku zasedl Abner....
1. Královská 5:13...od cedru v libanonském pohoří po yzopzdi nádvoří. Hovořil o zvěři a ptácích, o rybách a také o...
1. Královská 6:15...Šalomoun dokončil stavbu chrámu, obložil zdi chrámu zevnitř cedrovými deskami - od podlahy ke...
1. Královská 6:36...zlatem. Kolem vnitřního nádvoří pak postavil zeď - po třech vrstvách tesaných kvádrů následovala vrstva...
1. Královská 7:12...dřevo. Velké nádvoří bylo kolem dokola obklopeno zdí ze třech řad tesaných kvádrů a jedné vrstvy cedrových...
1. Královská 21:4...ti nedám!" Lehl si do postele, otočil se ke zdi a nechtěl ani jíst. Když za ním přišla za ním jeho žena...
2. Královská 9:33..." zavolal, a tak ji shodili. Krev vystříkla na zeď i na koně, kteří ji udupali. Jehu vešel dovnitř, pojedl...
2. Královská 20:2...neuzdravíš se." Ezechiáš se obrátil tváří ke zdi a modlil se k Hospodinu: "Ach Hospodine, pamatuj prosím...
2. Královská 25:4...a všichni vojáci v noci utekli brankou mezi zdmi u královské zahrady, ačkoli Babyloňané drželi město v...
1. Letopisů 11:8...to město okolo od terasy Milo k obvodové zdi a zbytek města obnovil Joáb. Tak se David stále více...
Ezdráš 5:8...velikého Boha. Staví se z tesaných kvádrů a do zdí se vkládají trámy. Pracují pilně a dílo jim roste pod...
Nehemiáš 3:27...Tekojští naproti velké předsunuté věži ke zdi Ofelu. Od Koňské brány vzhůru opravovali zeď kněží,...
Nehemiáš 3:28...ke zdi Ofelu. Od Koňské brány vzhůru opravovali zeď kněží, každý naproti svému domu. Za nimi opravoval...
Nehemiáš 3:35... řekl: "Jen klidně stavějí. Ta jejich kamenná zeď spadne, jen co po liška přeběhne!" Slyš, Bože náš,...
Žalmy 51:20...sklíčeným. Ve své dobrotě smiluj se nad Sionemzdi Jeruzaléma znovu vystavěj! Tehdy si zalíbíš oběti...
Žalmy 55:11...a rozbroje! Ve dne i v noci krouží po jeho zdech, špatnost a trápení bydlí v něm. Střed města patří...
Žalmy 122:7... žijí pokojně! Pokoj vládne ve tvých zdech, v tvých palácích je bezpečně!" Pro svoje bratry a...
Žalmy 147:13...závory tvých bran, žehná tvým dětem ve tvých zdech. Působí pokoj ve tvých končinách, z nejlepší pšenice...
Přísloví 18:11...bohatého je jeho pevnou tvrzí, nepřekonatelnou zdí je v jeho představách. Pýcha předchází pád, slávu...
Kazatel 10:8...otroky. Kdo jámu kopá, ten do padá, kdo boří zeď, toho uštkne had. Kdo láme kamení, ten se jím zraní,...
Izaiáš 5:5...její plot a bude vypleněna, zbořím její zeď a bude zdupána. Nechám ji, aby ladem ležela,...
Izaiáš 22:23... nikdo neotevře. Zapustím ho jako hřeb v pevné zdi a stane se trůnem chlouby svého otcovského domu. Na něm...
Izaiáš 22:25...Hospodin zástupů, onen hřeb zapuštěný v pevné zdi povolí, vylomí se a spadne a náklad na něm visící se...
Izaiáš 25:4...výhní. Soptění ukrutných je jako bouře proti zdi a jako výheň na poušti. Povyk cizáků jsi však přerušil,...
Izaiáš 25:12...každým pohybem. On strhne tvé vysoké nedobytné zdi, zboří a srazí je do prachu na zemi! V ten den se v...
Izaiáš 30:13...bude tento hřích jako trhlina zející ve vysoké zdi, která se náhle zřítí v okamžik. Jak hliněný džbán...
Izaiáš 38:2...neuzdravíš se." Ezechiáš se obrátil tváří ke zdi a modlil se k Hospodinu: "Ach Hospodine, pamatuj prosím...
Izaiáš 49:16...na tebe! Hle, vyryl jsem si do dlaní, tvé zdi mám stále na očích. Tvoji stavitelé k tobě spěchají,...
Izaiáš 56:5...se smlouvy, dám ve svém domě a mezi svými zdmi pomník a jméno nad syny i dcery. Věčné jméno jim...
Izaiáš 59:10...kráčíme v temnotách. Jak slepí se plížíme podél zdi, šmátráme jako bez očí. O poledni klopýtáme jako v...
Izaiáš 60:10...Izraelova, jenž oslaví. Cizinci zbudují tvoje zdi a jejich králové ti poslouží. Ano, ve svém hněvu jsem...
Izaiáš 62:6...zakusí tvůj Bůh nad tebou! Jeruzaléme, na tvých zdech jsem ustanovil strážné, kteří celý den a celou noc...
Jeremiáš 39:4...v noci přes královskou zahradu, brankou mezi zdmi. Prchali k pláni Arava, ale babylonské vojsko se...
Jeremiáš 51:44...Národy se k němu nepohrnou, padnou babylonské zdi! Vyjděte odtud, lide můj! Prchejte všichni o život, ...
Jeremiáš 52:7...v noci utekli. Dostali se z města brankou mezi zdmi u královské zahrady, ačkoli Babyloňané drželi město v...
Pláč 1:15... Hospodin pohrdl všemi hrdiny, kteří jsou v mých zdech. Vojsko proti mně shromáždil, aby rozdrtil ...
Pláč 2:5...všechny jeho paláce, rozbořil jeho opevněnou zeď. Rozmnožil Dceři judské žal a zármutek. Zpustošil svůj...
Pláč 3:9...ze všech sil, on umlčel modlitby. Kamennou zdí mi cesty zahradil a zamotal pěšiny. Číhal na jako...
Ezechiel 4:3...si vezmi železnou pánev, postav ji jako železnou zeď mezi sebe a to město a upři na svůj pohled, je...
Ezechiel 8:7...vchodu do nádvoří. A hle - spatřil jsem díru ve zdi. "Synu člověčí," řekl mi, "prokopej tu zeď." Začal jsem...
Ezechiel 8:8...ve zdi. "Synu člověčí," řekl mi, "prokopej tu zeď." Začal jsem tedy prokopávat zeď a hle - objevil se...
Ezechiel 12:5...vyhnanci. Před jejich očima se prokopej zdí a vynes tudy své věci ven. Vezmi si je na záda a před...
Ezechiel 12:7... k večeru jsem se vlastníma rukama prokopal zdí a po setmění jsem své věci před jejich očima odnesl na...
Ezechiel 12:12...setmění naloží věci na záda a odejde. Prokopou zeď, aby ho tudy vyvedli. Bude mít zahalenou tvář, takže ...
Ezechiel 13:12...jako kameny, strhne se větrná bouře, a hle - ta zeď spadne! Tehdy se vás nejspíš zeptají: ‚Co zbylo z ...
Ezechiel 13:14...zuřivosti sešlu kroupy jako kameny. Zbořím zeď, kterou jste nahazovali omítkou, a srovnám ji se zemí,...
Ezechiel 13:15...jsem Hospodin! se vybouří můj hněv proti  zdi a proti těm, kdo ji omítali, řeknu vám: Zeď je pryč i s...
Ezechiel 22:6...hrůz. Pohleď - každý vládce Izraele ve tvých zdech podle svých možností prolévá krev! Otci a matce se v...
Ezechiel 22:7...matce se v tobě zlořečí, přistěhovalci ve tvých zdech se děje příkoří a sirotku a vdově se v tobě ubližuje....
Ezechiel 27:11... Muži z Arvadu a Kilikie stojí dokola na tvých zdech, tvé bašty střeží Gamaďané. Své pavézy zavěsili na...
Ezechiel 33:30...člověčí! Tví krajané si o tobě povídají mezi zdmi i u dveří a jedni druhým říkají: ‚Pojďte, poslechneme...
Ezechiel 40:5...chrámový okrsek obehnaný kolem dokola vnější zdí. Tyč v ruce onoho muže byla dlouhá 6 loktů (počítaje...
Ezechiel 42:7... Venku na vnějším nádvoří stála před místnostmi zeď. Táhla se podél těchto místností v délce 50 loktů, a...
Ezechiel 42:10...z vnějšího nádvoří. Její šířka byla dána zdí, která ji oddělovala od nádvoří. Směrem na jih od...
Ezechiel 42:12...jižní budovy tedy vedla chodba podél příslušné zdi a na jejím začátku byl vstup, kterým se do na...
Ezechiel 42:20...dokola byl na délku i na šířku 500 loktů obehnán zdí, která oddělovala svaté od obyčejného. Poté přivedl...
Ezechiel 43:8...mých veřejí, takže mezi mnou a jimi zbývala jen zeď. Těmito ohavnostmi, které páchali, poskvrnili svaté...
Ozeáš 2:8..." Proto zatarasím cestu trním a zastavím ji zdí, aby netrefila svými stezkami. Za svými milenci se...
Amos 5:19...by se s medvědem; jako by se doma opřel rukouzeď a byl by uštknut hadem. Hospodinův den nepřinese světlo...
Micheáš 7:11...na ulicích rozdupou! Bude to den obnovy tvých zdí, den, kdy se tvé meze rozšíří; den, kdy připutují k...
Abakuk 2:11...za to zaplatíš. Vždyť bude křičet i kamení ze zdi a trámy ze střechy se přidají. Běda tomu, kdo staví...
Zachariáš 14:1...den! Tvůj majetek padne za kořist přímo ve tvých zdech. Shromáždím totiž všechny národy, aby napadly...
Židům 11:30...Egypťané, zmizeli v hlubině. Vírou padly zdi Jericha, když je obcházeli sedm dní. Vírou nevěstka...

Slova obsahující zdi: hnízdili (4) hnízdiště (1) hnízdišti (1) hnízdit (2) jezdil (2) jezdili (2) nezpozdil (1) připozdilo (1) rozdivočí (1) uhnízdil (1) uhnízdili (1) zazdil (2) zdi (28) zdivočelý (1) zdivočet (1) zpozdit (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |