Zdech

Hledám varianty 'zdech' [ zeď (21) zdmi (5) zdí (11) zdi (28) zdech (10) ]. Nalezeno 69 veršù.
Genesis 49:22...ratolest nad pramenem, jejíž výhonky se po zdi pnou. Zraňovali ho, stříleli, lukostřelci jej stíhali...
Numeri 22:25...oslice spatřila Hospodinova anděla, otřela sezeď, takže otřela o zeď také Balaámovu nohu. Bil ji tedy...
Numeri 35:4... které dáte levitům, obklopují městskou zeď ze všech stran do vzdálenosti tisíce loktů. Proto...
Jozue 2:15...oknem po provaze; její dům byl totiž v hradební zdi, takže bydlela na hradbách. "Běžte do hor," řekla jim,...
1. Samuel 18:11...po něm. Napadlo ho totiž : "Přibodnu Davida ke zdi!" David mu ale dvakrát uhnul. Saul se Davida začal bát,...
1. Samuel 19:10... Saul po něm mrštil kopí, aby Davida připíchl ke zdi. Ten ale Saulovi uhnul a kopí se zabodlo do zdi. David...
1. Samuel 20:25...k hostině. Král zaujal své obvyklé místozdi naproti Jonatanovi a po Saulově boku zasedl Abner....
1. Královská 5:13...od cedru v libanonském pohoří po yzopzdi nádvoří. Hovořil o zvěři a ptácích, o rybách a také o...
1. Královská 6:15...Šalomoun dokončil stavbu chrámu, obložil zdi chrámu zevnitř cedrovými deskami - od podlahy ke...
1. Královská 6:36...zlatem. Kolem vnitřního nádvoří pak postavil zeď - po třech vrstvách tesaných kvádrů následovala vrstva...
1. Královská 7:12...dřevo. Velké nádvoří bylo kolem dokola obklopeno zdí ze třech řad tesaných kvádrů a jedné vrstvy cedrových...
1. Královská 21:4...ti nedám!" Lehl si do postele, otočil se ke zdi a nechtěl ani jíst. Když za ním přišla za ním jeho žena...
2. Královská 9:33..." zavolal, a tak ji shodili. Krev vystříkla na zeď i na koně, kteří ji udupali. Jehu vešel dovnitř, pojedl...
2. Královská 20:2...neuzdravíš se." Ezechiáš se obrátil tváří ke zdi a modlil se k Hospodinu: "Ach Hospodine, pamatuj prosím...
2. Královská 25:4...a všichni vojáci v noci utekli brankou mezi zdmi u královské zahrady, ačkoli Babyloňané drželi město v...
1. Letopisů 11:8...to město okolo od terasy Milo k obvodové zdi a zbytek města obnovil Joáb. Tak se David stále více...
Ezdráš 5:8...velikého Boha. Staví se z tesaných kvádrů a do zdí se vkládají trámy. Pracují pilně a dílo jim roste pod...
Nehemiáš 3:27...Tekojští naproti velké předsunuté věži ke zdi Ofelu. Od Koňské brány vzhůru opravovali zeď kněží,...
Nehemiáš 3:28...ke zdi Ofelu. Od Koňské brány vzhůru opravovali zeď kněží, každý naproti svému domu. Za nimi opravoval...
Nehemiáš 3:35... řekl: "Jen klidně stavějí. Ta jejich kamenná zeď spadne, jen co po liška přeběhne!" Slyš, Bože náš,...
Žalmy 51:20...sklíčeným. Ve své dobrotě smiluj se nad Sionemzdi Jeruzaléma znovu vystavěj! Tehdy si zalíbíš oběti...
Žalmy 55:11...a rozbroje! Ve dne i v noci krouží po jeho zdech, špatnost a trápení bydlí v něm. Střed města patří...
Žalmy 122:7... žijí pokojně! Pokoj vládne ve tvých zdech, v tvých palácích je bezpečně!" Pro svoje bratry a...
Žalmy 147:13...závory tvých bran, žehná tvým dětem ve tvých zdech. Působí pokoj ve tvých končinách, z nejlepší pšenice...
Přísloví 18:11...bohatého je jeho pevnou tvrzí, nepřekonatelnou zdí je v jeho představách. Pýcha předchází pád, slávu...
Kazatel 10:8...otroky. Kdo jámu kopá, ten do padá, kdo boří zeď, toho uštkne had. Kdo láme kamení, ten se jím zraní,...
Izaiáš 5:5...její plot a bude vypleněna, zbořím její zeď a bude zdupána. Nechám ji, aby ladem ležela,...
Izaiáš 22:23... nikdo neotevře. Zapustím ho jako hřeb v pevné zdi a stane se trůnem chlouby svého otcovského domu. Na něm...
Izaiáš 22:25...Hospodin zástupů, onen hřeb zapuštěný v pevné zdi povolí, vylomí se a spadne a náklad na něm visící se...
Izaiáš 25:4...výhní. Soptění ukrutných je jako bouře proti zdi a jako výheň na poušti. Povyk cizáků jsi však přerušil,...
Izaiáš 25:12...každým pohybem. On strhne tvé vysoké nedobytné zdi, zboří a srazí je do prachu na zemi! V ten den se v...
Izaiáš 30:13...bude tento hřích jako trhlina zející ve vysoké zdi, která se náhle zřítí v okamžik. Jak hliněný džbán...
Izaiáš 38:2...neuzdravíš se." Ezechiáš se obrátil tváří ke zdi a modlil se k Hospodinu: "Ach Hospodine, pamatuj prosím...
Izaiáš 49:16...na tebe! Hle, vyryl jsem si do dlaní, tvé zdi mám stále na očích. Tvoji stavitelé k tobě spěchají,...
Izaiáš 56:5...se smlouvy, dám ve svém domě a mezi svými zdmi pomník a jméno nad syny i dcery. Věčné jméno jim...
Izaiáš 59:10...kráčíme v temnotách. Jak slepí se plížíme podél zdi, šmátráme jako bez očí. O poledni klopýtáme jako v...
Izaiáš 60:10...Izraelova, jenž oslaví. Cizinci zbudují tvoje zdi a jejich králové ti poslouží. Ano, ve svém hněvu jsem...
Izaiáš 62:6...zakusí tvůj Bůh nad tebou! Jeruzaléme, na tvých zdech jsem ustanovil strážné, kteří celý den a celou noc...
Jeremiáš 39:4...v noci přes královskou zahradu, brankou mezi zdmi. Prchali k pláni Arava, ale babylonské vojsko se...
Jeremiáš 51:44...Národy se k němu nepohrnou, padnou babylonské zdi! Vyjděte odtud, lide můj! Prchejte všichni o život, ...
Jeremiáš 52:7...v noci utekli. Dostali se z města brankou mezi zdmi u královské zahrady, ačkoli Babyloňané drželi město v...
Pláč 1:15... Hospodin pohrdl všemi hrdiny, kteří jsou v mých zdech. Vojsko proti mně shromáždil, aby rozdrtil ...
Pláč 2:5...všechny jeho paláce, rozbořil jeho opevněnou zeď. Rozmnožil Dceři judské žal a zármutek. Zpustošil svůj...
Pláč 3:9...ze všech sil, on umlčel modlitby. Kamennou zdí mi cesty zahradil a zamotal pěšiny. Číhal na jako...
Ezechiel 4:3...si vezmi železnou pánev, postav ji jako železnou zeď mezi sebe a to město a upři na svůj pohled, je...
Ezechiel 8:7...vchodu do nádvoří. A hle - spatřil jsem díru ve zdi. "Synu člověčí," řekl mi, "prokopej tu zeď." Začal jsem...
Ezechiel 8:8...ve zdi. "Synu člověčí," řekl mi, "prokopej tu zeď." Začal jsem tedy prokopávat zeď a hle - objevil se...
Ezechiel 12:5...vyhnanci. Před jejich očima se prokopej zdí a vynes tudy své věci ven. Vezmi si je na záda a před...
Ezechiel 12:7... k večeru jsem se vlastníma rukama prokopal zdí a po setmění jsem své věci před jejich očima odnesl na...
Ezechiel 12:12...setmění naloží věci na záda a odejde. Prokopou zeď, aby ho tudy vyvedli. Bude mít zahalenou tvář, takže ...
Ezechiel 13:12...jako kameny, strhne se větrná bouře, a hle - ta zeď spadne! Tehdy se vás nejspíš zeptají: ‚Co zbylo z ...
Ezechiel 13:14...zuřivosti sešlu kroupy jako kameny. Zbořím zeď, kterou jste nahazovali omítkou, a srovnám ji se zemí,...
Ezechiel 13:15...jsem Hospodin! se vybouří můj hněv proti  zdi a proti těm, kdo ji omítali, řeknu vám: Zeď je pryč i s...
Ezechiel 22:6...hrůz. Pohleď - každý vládce Izraele ve tvých zdech podle svých možností prolévá krev! Otci a matce se v...
Ezechiel 22:7...matce se v tobě zlořečí, přistěhovalci ve tvých zdech se děje příkoří a sirotku a vdově se v tobě ubližuje....
Ezechiel 27:11... Muži z Arvadu a Kilikie stojí dokola na tvých zdech, tvé bašty střeží Gamaďané. Své pavézy zavěsili na...
Ezechiel 33:30...člověčí! Tví krajané si o tobě povídají mezi zdmi i u dveří a jedni druhým říkají: ‚Pojďte, poslechneme...
Ezechiel 40:5...chrámový okrsek obehnaný kolem dokola vnější zdí. Tyč v ruce onoho muže byla dlouhá 6 loktů (počítaje...
Ezechiel 42:7... Venku na vnějším nádvoří stála před místnostmi zeď. Táhla se podél těchto místností v délce 50 loktů, a...
Ezechiel 42:10...z vnějšího nádvoří. Její šířka byla dána zdí, která ji oddělovala od nádvoří. Směrem na jih od...
Ezechiel 42:12...jižní budovy tedy vedla chodba podél příslušné zdi a na jejím začátku byl vstup, kterým se do na...
Ezechiel 42:20...dokola byl na délku i na šířku 500 loktů obehnán zdí, která oddělovala svaté od obyčejného. Poté přivedl...
Ezechiel 43:8...mých veřejí, takže mezi mnou a jimi zbývala jen zeď. Těmito ohavnostmi, které páchali, poskvrnili svaté...
Ozeáš 2:8..." Proto zatarasím cestu trním a zastavím ji zdí, aby netrefila svými stezkami. Za svými milenci se...
Amos 5:19...by se s medvědem; jako by se doma opřel rukouzeď a byl by uštknut hadem. Hospodinův den nepřinese světlo...
Micheáš 7:11...na ulicích rozdupou! Bude to den obnovy tvých zdí, den, kdy se tvé meze rozšíří; den, kdy připutují k...
Abakuk 2:11...za to zaplatíš. Vždyť bude křičet i kamení ze zdi a trámy ze střechy se přidají. Běda tomu, kdo staví...
Zachariáš 14:1...den! Tvůj majetek padne za kořist přímo ve tvých zdech. Shromáždím totiž všechny národy, aby napadly...
Židům 11:30...Egypťané, zmizeli v hlubině. Vírou padly zdi Jericha, když je obcházeli sedm dní. Vírou nevěstka...

Slova obsahující zdech: povzdechem (1) povzdechl (1) vzdech (2) zdech (10) zdechlého (5) zdechlin (1) zdechlina (5) zdechlině (1) zdechlinou (1) zdechlinu (3) zdechliny (9) zdechneš (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |