Zde

Hledám varianty 'zde' [ zde ]. Nalezen 111 verš.
Genesis 12:19...to sestra'? Vždyť jsem si ji vzal za ženuZde máš svou manželku, vezmi si ji a jdi!" Farao pak o něm...
Genesis 16:13...jsi Bůh, který mne vidí!" Řekla totiž: "Právě zde jsem pohlédla k Tomu, který mne vidí." A tak ta studna...
Genesis 18:9... "Kde je tvá manželka Sára?" zeptali se ho. "Zde ve stanu," odpověděl. Na to host řekl: "Za rok touto...
Genesis 22:1...Abrahama vyzkoušet. Zavolal: "Abrahame!" "Zde jsem," odpověděl. Bůh řekl: "Vezmi svého syna, svého...
Genesis 22:11...zavolal Hospodinův anděl: "Abrahame! Abrahame!" "Zde jsem," odpověděl. "Nevztahuj ruku na chlapce!" řekl on....
Genesis 24:51...vyšla od Hospodina; nemáme k tomu co dodat. Hlezde máš Rebeku, vezmi si ji a jdi. se stane manželkou...
Genesis 27:1...staršího syna Ezaua a řekl mu: "Synu můj?" "Zde jsem," odpověděl Ezau. Tehdy mu řekl: "Pohleď, jsem...
Genesis 30:3...snad za Boha, který ti nedopřál plod života?" "Zde je děvečka Bilha," řekla mu. "Spi s , rodí na...
Genesis 31:11...Boží anděl: ‚Jákobe!' A když jsem odpověděl: ‚Zde jsem,' řekl: ‚Pozvedni oči a pohleď: Všichni berani...
Genesis 31:37...věci, a cos našel z celého svého domu? Polož to zde před i své druhy, nás dva rozsoudí! Byl jsem u...
Genesis 37:22..."Neprolévejme krev; hoďme ho do téhle jámy zde v pustině, ale nevztahujme na něj ruku!" (To řekl, aby...
Genesis 40:15... Byl jsem sprostě unesen ze země Hebrejů a ani zde jsem neudělal nic, za co bych měl být vsazen do jámy!"...
Genesis 46:2...dal vidění. Zavolal: "Jákobe! Jákobe!" "Zde jsem," odpověděl. " jsem Bůh, Bůh tvého otce," řekl...
Genesis 47:23...dni jsem vás i s vaší půdou koupil pro faraonaZde máte osivo a osejte půdu! bude úroda, odevzdáte...
Genesis 48:5...tedy přijímám za své oba tvé syny, kteří se ti zde narodili před mým příchodem do Egypta: Efraim a Manases...
Genesis 48:9...otci odpověděl: "To jsou moji synové, které mi zde dal Bůh." Řekl tedy: "Přiveď je prosím ke mně, jim...
Exodus 3:4...něj Bůh z prostředku keře: "Mojžíši! Mojžíši!" "Zde jsem," odpověděl Mojžíš. Na to mu řekl: "Nepřibližuj...
Numeri 14:35...tímto zlým srocením, které se proti mně srotilozde na této poušti do posledního pomřou!" Muži, které...
Numeri 23:15...býka a berana. Balaám pak Balákovi řekl: "Postůj zde u své zápalné oběti. zatím půjdu tam, vstříc...
Numeri 32:6...vaši bratři jít do boje, zatímco vy zůstanete zde? Proč chcete syny Izraele odradit od vstupu do země,...
Deuteronomium 5:31...jim, se vrátí ke svým stanům. Ty však zůstaň zde u mne. Sdělím ti všechna přikázání, pravidla a zákony,...
Deuteronomium 22:17... Prý: ‚Zjistil jsem, že tvá dcera není panna.' Zde je ale důkaz panenství dcery!" A rozestřou její...
Jozue 1:2... Ty ale teď vstaň a spolu se vším tímto lidem zde přejdi Jordán do země, kterou dávám synům Izraele....
Jozue 1:11...si jídlo na cestu, neboť po třech dnech zde překročíte Jordán, abyste obsadili zem, kterou vám...
Jozue 1:13...- Hospodin, váš Bůh, vám dává odpočinek již zde a věnuje vám tuto zem. Vaše ženy, vaše děti i vaše...
Jozue 17:9... Hranice potom sestupuje potokem KánaZde, mezi Manasesovými městy jižně od potoka, jsou města...
Jozue 18:8... projděte zem, popište ji a vraťte se ke mněZde v Šílu pak budu za vás losovat před Hospodinem." Muži...
Jozue 18:14...přes vrchovinu jižně od Dolního Bet-choronuZde na západní straně mění hranice směr, stáčí se na jih od...
Soudců 6:20...anděl mu řekl: "Vezmi maso a chleby a polož je zde na skálu. Vývar vylij." A když to Gedeon udělal,...
Soudců 6:37... zachránit Izrael, jak jsi řekl? Hle, pokládám zde na mlatu ovčí rouno. Bude-li rosa jen na rounu, a na...
Soudců 19:19...obrok pro své osly, mám i chléb a víno pro sebezde pro tvou služebnici i pro mládence, který tvého...
1. Samuel 12:13...' Vaším králem je ale Hospodin, váš Bůh! Nužezde je král, kterého jste si vybrali a vyžádali. Pohleďte:...
1. Samuel 16:16..."To děsí zlý duch od Boha. náš pán rozkáže zde svým služebníkům, aby vyhledali někoho, kdo umí hrát na...
1. Samuel 26:22...- hrozně jsem se zmýlil!" David na to řekl: "Zde je královo kopí. sem pro něj někdo z mládenců přijde...
1. Samuel 30:26...judským stařešinům, svým přátelům. Vzkázal jim: "Zde je dar pro vás z kořisti od Hospodinových nepřátel." A...
2. Samuel 4:8...Arava, ji přinesli k Davidovi do Hebronu. "Zde je hlava Iš-bošeta, syna Saulova, tvého nepřítele,...
2. Samuel 15:26... Řekne-li však: ‚Nemám v tobě zalíbení' - zde jsem; se mnou naloží, jak bude chtít." Král ještě...
2. Samuel 19:38...a matky. Mého pána a krále ale může doprovodit zde tvůj služebník Kimham. K němu se zachovej, jak uznáš za...
2. Samuel 23:8...a tyč se na něj bere, oheň ho spálí tam, kde jeZde jsou jména Davidových hrdinů: Jošeb-bašebet...
2. Samuel 24:22...královský pán vezme a obětuje, co se mu zlíbíZde je skot k oběti a zde smyky a jha na dříví. To vše dává...
1. Královská 1:23...s králem, když vtom přišel prorok Nátan. "Je zde prorok Nátan," ohlásili králi. Když Nátan předstoupil...
2. Královská 5:15... že na celém světě není Bůh jako v IzraeliZde, prosím, přijmi od svého služebníka tyto dary." Elíša...
2. Královská 9:26...kterou jsem tu včera viděl prolévat, mi zaplatíš zde na tomto poli, praví Hospodin.' Takže ho vezmi a pohoď...
1. Letopisů 1:29...Abrahamovi: Izák a IzmaelZde jsou jejich rodopisy: Izmaelův prvorozený Nebajot,...
1. Letopisů 22:1...meč Hospodinova anděla.) David tehdy řekl: "Zde bude stát dům Hospodina Boha. Zde bude oltář pro...
1. Letopisů 25:1...službě prorokování za zvuku citer, lyr a činelůZde je výčet mužů, kteří konali tuto službu: Z Asafových...
1. Letopisů 29:16...na zemi jsou prchavý stín. Hospodine, Bože nášzde je všechna ta hojnost. Připravili jsme ji ke stavbě...
1. Letopisů 29:17...jsem daroval toto vše a teď vidím, jak tvůj lidzde přítomný, přináší své dary s radostí. Hospodine, Bože...
Ezdráš 1:9...seznamu předal judskému knížeti ŠešbacaroviZde je jejich výčet: nádoby zlaté 30 nádoby stříbrné 1 000...
Job 31:35...nevycházel ven? Kéž by mi někdo poskytl slyšeníZde je můj podpis. mi Všemohoucí odpoví! můj žalobce...
Job 31:41...bodláčí místo pšenice a plevel místo ječmene!" Zde Jobova řeč končí. Ti tři muži přestali Jobovi...
Job 38:11... sem, a dál ne, tvé vzduté vlny se zlomí zde'? Poručil jsi jitru někdy v životě, ukázals někdy místo...
Job 38:35...Umíš na cestu blesky vysílat? Ohlásí se ti: ‚Zde nás máš'? Kdo moudrost ibisovi dal, kdo vložil rozum do...
Žalmy 72:20... jeho slávy je plná celá zem! Amen! AmenZde končí modlitby Davida, syna Jišajova. Žalm Asafův. Ano...
Žalmy 122:5...jméno Hospodin, jak je v Izraeli svědectvímZde přece zasedá soudní dvůr, zde zasedá dům Davidův! Za...
Žalmy 132:14...Sion zvolil, oblíbil si jej za svůj příbytek: "Zde je spočinutí na věčné věky, zde budu přebývat, jak...
Žalmy 132:17...spasením, jeho věrní budou jásat radostíZde nechám vyrůst roh Davidův, o svíci svého pomazaného se...
Přísloví 10:1...jej čeká: v pekelné jámě jsou ti, jež pozvala!  Zde jsou přísloví Šalomounova: Moudrý syn dělá otci radost,...
Přísloví 24:23...nenadále; jak budou oba trestat, kdo to Zde jsou další slova mudrců: Stranit někomu u soudu není...
Přísloví 25:1...nouze, bída přepadne jako loupežník!  Zde jsou další Šalomounova přísloví, shromážděná na dvoře...
Kazatel 12:13...nebere konce, a přílišné bádání člověka unavíZde je souhrn všeho, co jsi slyšel: Měj bázeň před Bohem a...
Izaiáš 6:8...uslyšel Pánův hlas: "Koho pošlu? Kdo nám půjde?""Zde jsem, pošli !" odpověděl jsem. Tehdy řekl: "Jdi a...
Izaiáš 52:6... že jsem ten, který prohlašuje: "Hle, jsem zde." Jak krásné jsou na horách nohy posla dobrých zpráv,...
Izaiáš 58:9...vyslyší ; o pomoc vykřikneš a řekne: Jsem zde! Když ze svého středu útlak odvrhneš, ukazování prstem...
Jeremiáš 16:3...ani dcery. Neboť toto praví Hospodin o dětech zde narozených a o matkách, které je porodily, a o otcích,...
Jeremiáš 19:4... že opustili a toto místo mi odcizili. Pálili zde kadidlo cizím bohům, které neznali sami ani jejich...
Jeremiáš 40:10...králi a povede se vám dobře. Hle, zůstávám zde v Micpě, abych vás zastupoval před Babyloňany, kteří k...
Jeremiáš 48:47...dnech ale Moábův osud změním, praví Hospodin." Zde končí soud nad Moábem. Toto praví Hospodin o Amoncích:...
Jeremiáš 49:18...i s městy v jejich okolí, praví Hospodin, ani zde nebude nikdo žít, neusadí se tu žádný smrtelník. Jako...
Jeremiáš 49:33...stane doupětem šakalů, věčnou pustinou. Nebude zde nikdo žít, neusadí se tu žádný smrtelník." Slovo...
Jeremiáš 50:40...i s městy v jejich okolí, praví Hospodin, ani zde nebude nikdo žít, neusadí se tu žádný smrtelník. Hle,...
Jeremiáš 51:64...nezvedne z toho neštěstí, jež na něj dopustím.'" Zde končí slova Jeremiášova. Cidkiáš se stal králem v...
Ezechiel 8:6... "vidíš, co páchají? Ty hrozné ohavnosti, které zde dům Izraele provádí, takže vyhání z svatyně?...
Ezechiel 40:27...straně měla pilíře s palmovými ornamenty. I zde na jižní straně stála ještě další brána vedoucí do...
Ezechiel 40:32...schodů. Pak vnitřním nádvořím vedl na východZde změřil bránu a měla stejné rozměry jako ty předchozí....
Ezechiel 43:7...promlouvá z chrámu. "Synu člověčí," řekl mi, "zde je místo pro můj trůn, místo pro podnož mých nohou. Zde...
Ezechiel 45:4... kteří přistupují k Hospodinu, aby mu sloužiliZde bude místo pro jejich domy a svaté místo pro svatyni....
Ezechiel 45:5...díl země připadne levitům sloužícím u chrámuZde jim budou patřit města k bydlení. Díl země sousedící se...
Daniel 4:21...dělí se zvěří, dokud mu neuplyne sedm období.' Zde je tedy výklad, Výsosti; zde je výrok Nejvyššího o mém...
Daniel 7:1... To, co v mysli spatřil na lůžku, pak sepsalZde začíná záznam onoho snu: Daniel jsem v noci měl toto...
Ozeáš 1:2...izraelského krále Jeroboáma, syna JehoašovaZde začíná Hospodinova řeč skrze Ozeáše. Hospodin Ozeášovi...
Ozeáš 10:12...ladem ležící zem! Čas hledat Hospodina je přece zde, přijde a spravedlností vás zalije. Vy jste však...
Micheáš 1:13... Do vozů zapřahejte rychle, obyvatelé LachišeZde začal hřích Dcery sionské, zde je zdroj vzpoury Izraele...
Micheáš 2:10...okrádáte o moji nádheru. Seberte se a jdětezde odpočinek nenajdete! Co se poskvrnilo, propadne zkáze,...
Matouš 12:6...sobotu, a jsou nevinní? Říkám vám ale, že zde je někdo větší nežli chrám. Kdybyste věděli, co...
Matouš 12:41... neboť po Jonášově kázání činili pokání, a hlezde je někdo víc než Jonáš. Královna Jihu povstane na soudu...
Matouš 12:42...světa, aby slyšela Šalomounovu moudrost, a hlezde je někdo víc než Šalomoun. Když nečistý duch vyjde z...
Matouš 25:25...hřivnu v zemi, protože jsem se bál. Podívejzde máš, co ti patří.' Jeho pán mu odpověděl: ‚Ty zlý a...
Lukáš 11:31...světa, aby slyšela Šalomounovu moudrost, a hlezde je někdo víc než Šalomoun. Obyvatelé Ninive povstanou...
Lukáš 11:32... neboť po Jonášově kázání činili pokání, a hlezde je někdo víc než Jonáš. Nikdo nerozsvítí lampu, aby ji...
Lukáš 16:6...‚Sto sudů oleje,' odpověděl dlužník. Řekl mu: ‚Zde je tvůj úpis - rychle si sedni a napiš padesát.'...
Lukáš 16:7...ty?' ‚Sto měr pšenice,' odpověděl. Řekl mu: ‚Zde je tvůj úpis - napiš osmdesát.' A jeho pán ocenil, že...
Lukáš 19:20...pěti měst.' Potom přišel další a řekl: ‚Panezde máš svou hřivnu. Měl jsem ji uloženou v šátku, neboť...
Skutky 9:10...ho ve vidění oslovil: "Ananiáši!" Odpověděl: "Zde jsem, Pane." Pán mu řekl: "Vstaň a jdi do ulice zvané...
Skutky 9:14...napáchal tvým svatým v Jeruzalémě! A teď zde od vrchních kněží pověření, aby spoutal všechny, kdo...
Skutky 11:26...církvi celý rok a učili spoustu lidí. Právě zde v Antiochii byli učedníci poprvé označeni za křesťany....
Skutky 22:3...Žid narozený v kilikijském Tarsu, ale vychovaný zde v tomto městě. Zákonu našich otců jsem byl vyučen v...
Skutky 24:20...tu stát před tebou a žalovat . Anebo řeknou zde tito, jaký zločin na našli, když jsem stál před...
Skutky 25:24... vidíte tu muže, o něhož v Jeruzalémězde žádala celá židovská obec s křikem, že nesmí zůstat...
1. Korintským 9:3...pro vás: pečetí mého apoštolství jste vy v PánuZde je obhajoba před těmi, kdo soudí: Nemáme snad...
Koloským 3:11...se poznáním obnovuje k obrazu svého StvořiteleZde není žádný Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar...
Židům 7:8...nesporné, že požehnání přijímá menší od většíhoZde tedy přijímají desátky smrtelní lidé, ale tam někdo, o...
Židům 8:4... Bylo tedy potřeba, aby i on měl co obětovatZde na zemi by však ani nemohl být knězem, neboť zdejší...
Židům 10:7...a oběti za hřích neoblíbil sis. Tehdy jsem řeklZde jsem, Bože, jako je o mně v Knize napsáno, přicházím...
Židům 10:9..."sis nepřál a neoblíbil," a potom dodal: "Zde jsem, abych konal tvou vůli." Tak ruší to první, aby...
Židům 13:14...k němu ven za stany a nesme jeho potupu, neboť zde nemáme trvalé město, ale toužíme po tom budoucím. Skrze...
1. Petr 1:17...svým Otcem, hleďte, abyste svůj dočasný pobyt zde prožili v posvátné úctě. Víte přece, čím jste byli...
Zjevení 13:10...půjde. Kdo být zabit mečem, ten mečem padneZde je zapotřebí vytrvalosti a věrnosti svatých. Potom jsem...
Zjevení 13:18...znamení - jméno šelmy nebo číslo jejího jménaZde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí, spočte...
Zjevení 14:12...jména, nebudou mít odpočinutí dnem ani nocí!" Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích...
Zjevení 17:9...šelmu, která byla a není, ale znovu se objevíZde je zapotřebí moudré mysli: Těch sedm hlav je sedm hor,...

Slova obsahující zde: hnízdečku (1) hnízdem (2) jezdec (5) jezdecké (1) nozder (2) odevzdej (5) povzdechem (1) povzdechl (1) rozdej (3) vzdech (2) vzdej (1) vzdejme (1) vzdejte (14) zde (118) zdech (10) zdechlého (5) zdechlin (1) zdechlina (5) zdechlině (1) zdechlinou (1) zdechlinu (3) zdechliny (9) zdechneš (1) zdejší (3) zdejších (2) zdeptaní (1) zdeptáni (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |