Zdaleka

Hledám varianty 'zdaleka' [ zdaleka ]. Nalezeno 13 veršù.
Genesis 47:9...mu Jákob. "Byl to krátký a těžký životZdaleka se nevyrovnal putování mých otců." Nato Jákob...
Jozue 22:10...Gelilotu oltář; byl tak veliký, že ho bylo vidět zdaleka. K Izraelcům se donesla zpráva: "Hle, synové...
Přísloví 31:14...radostí. Kupecké lodi se podobá: přináší pokrmy zdaleka. Ráno vstává, než se rozední, celé své rodině jídlo...
Izaiáš 5:26...ještě chystá udeřit. Pozvedá korouhev pro národ zdaleka, od konce světa ho hvízdnutím přivolá, a hle - hned...
Izaiáš 43:6..."Propusť je!" a jihu: "Nedrž je!" Přiveď syny zdaleka, dcery ze světových stran - všechny, kdo nesou...
Jeremiáš 4:16...národům: ‚ jsou tu!' Ohlaste Jeruzalému: ‚Zdaleka přišli oblehnout, proti judským městům se...
Jeremiáš 5:15...lid. Hle, dome Izraele, přivedu na vás národ zdaleka, praví Hospodin. Národ prastarý je to, národ odvěký...
Ezechiel 23:40...přímo v mém domě! Navíc k sobě zvaly mužské zdaleka, a hle, přicházeli, jakmile si pro poslaly....
Abakuk 1:8...jízda uhání střemhlav, jejich jezdci se ženou zdaleka, letí jak orel, jako když kořist napadá. Každý...
Marek 8:3... padnou na cestě vyčerpáním. A někteří přišli zdaleka." "Jak by tu někdo mohl ty lidi nakrmit? namítli...
Efeským 3:8... a díky jeho moci, jež ve mně působí. Mnězdaleka nejmenšímu ze všech svatých, byla dána ta milost,...
Filipským 1:23...obojí. Mám touhu odejít a být s Kristem, což je zdaleka nejlepší; zůstat v tomto těle je ale potřebnější...
Zjevení 3:2...neboť jsem shledal, že tvé skutky před mým Bohem zdaleka nejsou naplněné. Vzpomeň si, co jsi slyšel a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |