Zda

Hledám varianty 'zda' [ zda ]. Nalezeny 53 verše.
Genesis 8:8...holubici, kterou měl s sebou, aby zjistilzda voda ustoupila z povrchu země. Holubice však nenašla...
Genesis 24:21... Ten muž ji zatím mlčky pozoroval, aby poznalzda Hospodin dává jeho cestě zdar, nebo ne. Když velbloudi...
Genesis 27:21...řekl: "Pojď blíž, na tebe sáhnu, můj synuzda jsi opravdu můj syn Ezau, nebo ne." Jákob tedy...
Genesis 37:14..." Izrael mu řekl: "Jdi se prosím podívatzda jsou tví bratři i ovce v pořádku, a přijď mi to povědět...
Genesis 42:16... aby se ověřila vaše slova a ukázalo sezda jste říkali pravdu. A pokud ne, jakože je farao živ,...
Genesis 42:33...' Ten muž, pán země, nám však řekl: ‚Uvidímezda jste slušní lidé! Nechte jednoho z vás u mne, vezměte...
Exodus 4:18...jít zpátky za svými bratry do Egypta podívat sezda ještě žijí." "Jdi v pokoji," odpověděl mu Jetro....
Exodus 16:4...a sbírat, kolik potřebují na ten den. Vyzkoušímzda budou žít podle mých pokynů, či nikoli. budou...
Leviticus 27:33... je svatý Hospodinu. Majitel nebude zjišťovatzda je lepší, nebo horší; nebude jej moci vyměnit. Kdyby...
Numeri 11:23...odpověděl Hospodin Mojžíšovi. "Teď uvidíšzda se slovo při tobě naplní, nebo ne." Mojžíš tedy...
Deuteronomium 4:32...člověka. Ptej se od jednoho konce nebe po druhýzda se kdy stalo něco tak velikého anebo bylo o něčem...
Deuteronomium 8:2...a vyzkoušel a aby poznal, co je v tvém srdcizda budeš zachovávat jeho přikázání, nebo ne. Pokořoval ...
Deuteronomium 13:4...vás Hospodin, váš Bůh, zkouší, aby se poznalozda milujete Hospodina, svého Boha, celým srdcem a celou...
Soudců 2:22...po Jozuově smrti. Skrze budu Izrael zkoušetzda usiluje chodit po Hospodinově cestě, jako usilovali...
Soudců 3:4...aby skrze byl Izrael zkoušen, aby se ukázalozda budou poslouchat Hospodinova přikázání, která skrze...
Soudců 18:5...bychom něco vědět. Zeptej se, prosím, Bohazda bude naše cesta úspěšná." "Jděte v pokoji," řekl jim...
1. Samuel 20:12...otec zamýšlí! Pozítří v určenou dobou ti vzkážuzda je to s Davidem dobré, nebo ne. Přece bych ti to...
2. Královská 9:17...jezdce a pošli jim ho vstříc, se zeptázda přináší pokoj." Jezdec jim tedy vyrazil naproti: "Král...
Ezdráš 5:17... vyhledat v babylonském královském archivuzda král Kýros skutečně nařídil stavbu Božího domu v...
Ester 3:4... pověděli to Hamanovi. Chtěli vidětzda to Mordechajovi projde; řekl jim totiž, že je Žid....
Job 10:14... teď jsem poznal tvé úmysly: Abys hlídalzda nezhřeším, abys mi neodpustil žádné přestupky. Pokud...
Job 14:21...O slávě svých dětí pak neví nic, nedozví se anizda budou nicotní. Jediné, co cítí, je bolest v těle, v...
Žalmy 139:24... poznej myšlenky, jen vyzkoušej! Zjistizda držím se cesty škodlivé, a cestou věčnosti veď! Pro...
Kazatel 2:19...a které po mně zdědí můj následník. Kdo zda bude moudrý, anebo bláhový? Tak či tak získá vše, pro...
Kazatel 11:6...ani zvečera své ruce neskládej - vždyť nevíšzda se zdaří to, či ono, či zda je stejně dobré obojí. Jak...
Píseň 6:11...ořešáků sešel jsem spatřit, co raší v údolízda pučí réva, pohlédnout, jabloně granátové zda rozkvetly....
Píseň 7:13...Ráno si přivstaneme, k vinicím zamířímezda pučí réva, se půjdem podívat, révové květy zda se již...
Jeremiáš 12:3... Ty , Hospodine, znáš, vidíš a zkoušíšzda jsem ti v srdci oddaný. Odvleč je jako ovce na jatka,...
Jeremiáš 44:28...bydlet do Egypta, poznají, čí slovo obstojízda , anebo jejich. A toto vám bude znamením, praví...
Pláč 1:12...procházíte kolem? Jen se podívejte, pohleďtezda je bolest podobná , kterou trpím, kterou ranil...
Malachiáš 3:10... v tom vyzkoušejte, praví Hospodin zástupůzda vám nezotvírám nebeské průduchy a nevyliji na vás...
Matouš 26:63... "Zapřísahám při živém Bohu, abys nám řeklzda jsi Mesiáš, Boží Syn!" naléhal velekněz. "Sám jsi to...
Marek 3:2... byl tu člověk s ochrnutou rukou. Sledovali hozda jej uzdraví v sobotu, aby ho mohli obžalovat. Ježíš...
Marek 11:13...uviděl fíkovník s listím, a tak šel k němuzda by snad na něm něco nenalezl. Když přišel, nenašel na...
Marek 13:35...Proto bděte. Nevíte totiž, kdy přijde pán domuzda večer, o půlnoci, za kuropění, nebo za svítání. Aby vás...
Marek 15:44...Ježíš zemřel. Zavolal setníka a ptal se hozda zemřel. Když se o tom od setníka přesvědčil, daroval...
Lukáš 6:7...rukou. Znalci Písma a farizeové dávali pozorzda Ježíš bude v sobotu uzdravovat, aby ho měli za co...
Lukáš 14:28...věž, nesedne si nejdříve, aby spočítal nákladzda na její dokončení? Jinak, kdyby položil základy, ale...
Lukáš 14:31...jinému, nesedne si nejdříve, aby se poradilzda může s deseti tisíci čelit tomu, kdo proti němu táhne s...
Jan 7:17...jeho vůli, pozná, je-li to učení z Boha, nebo zda mluvím sám od sebe. Kdo mluví sám od sebe, hledá svou...
Jan 9:3...se narodil slepý?" Ježíš odpověděl: "Nejde o tozda zhřešil on, nebo jeho rodiče, ale aby na něm byly...
Skutky 17:11...velikou dychtivostí a každý den zkoumali Písmazda je to všechno opravdu tak. Mnozí z nich pak uvěřili,...
Skutky 17:27...a hranice jejich života, aby hledali Bohazda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho - ačkoli není...
Skutky 25:20...se v těch věcech nevyznám, navrhl jsem muzda by chtěl jít do Jeruzaléma, kde by to mohl soud...
1. Korintským 7:16... Bůh vás povolal k pokoji. Copak víš, ženozda zachráníš manžela? Copak víš, muži, zda zachráníš...
2. Korintským 2:9...vám totiž proto, abych vás vyzkoušel a poznalzda jste ve všem poslušní. Komu vy odpouštíte, tomu...
2. Korintským 12:2...lety vytržen do třetího nebe - nevímzda v těle nebo mimo tělo, to Bůh. A vím, že ten člověk...
2. Korintským 12:3...tělo, to Bůh. A vím, že ten člověk - nevímzda v těle nebo bez těla, to Bůh - byl vytržen do ráje,...
2. Korintským 13:5...mocí. Sami sebe prověřujte, přesvědčujte sezda jste sami ve víře. Nepoznáváte sami na sobě, že je ve...
1. Tesalonickým 3:5...k vám Timotea, abych se dozvěděl o vaší vířezda vás snad nepokouší Pokušitel a zda naše úsilí nepřišlo...
1. Jan 2:3...svět. Jak můžeme vědět, že ho známe? Podle tohozda dodržujeme jeho přikázání. Kdo říká: "Znám ho," a...
1. Jan 2:5...k Bohu opravdu naplnila. Podle toho se poznázda jsme v něm. Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít, jako...
1. Jan 4:1... nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujtezda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta...

Slova obsahující zda: brázda (1) brázdami (1) hnízda (5) hvězda (4) hvězdami (2) jízda (3) mzda (3) nevzdají (1) nevzdal (2) nevzdali (1) nevzdaluj (7) nezdaří (2) odevzdal (5) odevzdala (1) odevzdali (1) odevzdané (2) odevzdaného (1) odevzdat (4) rozdal (6) rozdat (3) uzda (1) vzdají (2) vzdal (20) vzdali (7) vzdalovat (2) vzdalují (1) vzdaly (1) zda (59) zdají (2) zdaleka (13) zdali (1) zdalipak (1) zdaní (2) zdanit (1) zdar (7) zdarma (6) zdaří (1) zdařilo (1) zdatní (2) zdatným (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |