Zděšen

Hledám varianty 'zděšen' [ zděšeni (12) zděšen (1) zděste (2) zděsím (1) zděsili (1) zděsila (1) zděsil (3) zděsí (3) ]. Nalezeny 24 verše.
1. Samuel 17:11...Izraelem slyšeli slova onoho Filištína, byli zděšeni a hrozně se báli. David byl synem onoho Efratejce z...
2. Královská 3:27...zápalnou oběť na hradbách. Izraelci byli tak zděšeni, že od nich odtáhli a vrátili se do vlasti. Jedna...
Ezdráš 9:4...i vousy. V naprostém zděšení jsem usedl a zůstal zděšen sedět do večerní oběti. Všichni, kdo se třesou...
Nehemiáš 6:16...naši nepřátelé ve všech okolních národech, byli zděšeni a zdrceni. Poznali, že to dílo pochází od našeho...
Ester 4:4...a eunuchové, aby to oznámili. Královna se zděsila. Poslala Mordechajovi šaty, aby se oblékl a odložil...
Job 6:21...tak k ničemu jste teď vy: Vidíte hrůzu a jste zděšeni. Řekl jsem snad: ‚Dejte mi něco,' nebo: ‚Vyplaťte...
Job 21:5...Ztrácím trpělivost jenom tak? Pohleďte na zděste se, ruku na ústa si položte! Vždyť i , když na to...
Žalmy 40:16...se hanbí, kdo se kochají mým neštěstím! jsou zděšeni svou vlastní hanebností ti, kdo nade mnou "Hohó!"...
Izaiáš 2:19... před jeho slavným majestátem, povstane, aby zděsil zem. V ten den člověk zahodí mezi netopýry a potkany...
Izaiáš 2:21... před jeho slavným majestátem, povstane, aby zděsil zem. Přestaňte tedy obdivovat člověka - vždyť sotva...
Izaiáš 13:8... všechna srdce se strachy rozplynou. Budou zděšeni, sevřeni úzkostí, bolestí se budou svíjet jako...
Izaiáš 31:9...pevnost se hrůzou rozpustí, jejich velitelé se zděsí před mou korouhví, praví Hospodin, který na Sionu...
Izaiáš 52:14...se, vyvýšen bude velice! Jako se nad ním mnozí zděsili, (že nelidsky byl napohled zohaven - ani člověku...
Jeremiáš 1:17...ti přikážu. Neděs se jich, nebo před nimi zděsím. Hle, dnes jsem učinil opevněným městem, železným...
Jeremiáš 2:12...Můj lid ale svou Slávu vyměnil za nesmyslyZděste se, nebesa, otřásejte se hrůzou nad tím, co se stalo...
Jeremiáš 4:9... se zhroutí král i velmoži; kněží budou tehdy zděšeni a proroci hrůzou oněmí." "Ach ne, Hospodine, Pane...
Jeremiáš 51:32...brody, v močálech hoří rákosí, bojovníci jsou zděšeni! Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: "Dcera...
Ezechiel 4:17...nedostatek chleba a vody. Jeden jako druhý budou zděšeni a budou skomírat svými vinami." "Synu člověčí,...
Ezechiel 27:35...do hlubin. Všichni obyvatelé pobřeží jsou z tebe zděšeni, jejich králové se chvějí strachy se zkřivenými...
Ezechiel 28:19... Všichni, kdo znali mezi národy, jsou z tebe zděšeni. Jsi odstrašujícím znamením - zanikl jsi navěky!"...
Daniel 3:24...ohnivé pece. Náhle se král Nabukadnezar zděsil. Vstal a ohromen se ptal svých rádců: "Copak jsme...
Abdiáš 1:9...hoře rozum nezbude! Tví hrdinové, Temanezděsí se - na Ezauově hoře každý zahyne! Kvůli vraždění,...
Zachariáš 9:5...a město zmizí v plamenech! Spatří to Aškelonzděsí se, Gaza se strachy roztřese a Ekron zklame jeho...
Lukáš 8:25...a byl klid. "Kde je vaše víra?" zeptal se jichZděšeni a ohromeni se pak ptali jeden druhého: "Kdo to...

Slova obsahující zděšen: zděšen (1) zděšená (1) zděšeně (1) zděšeni (12) zděšení (14) zděšením (8)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |