Zbyly

Hledám varianty 'zbyly' [ zbyly (13) zbylo (14) zbyli (10) zbyla (9) zbyl (3) zbudou (14) zbude (23) ]. Nalezeny 84 verše.
Exodus 10:5...zbytek toho, co se zachránilo, vše, co vám zbylo po tom krupobití, ožerou i všechny stromy, které vám...
Exodus 10:12...a sežerou všechny rostliny v zemi - vše, co zbylo po tom krupobití." Mojžíš tedy napřáhl svou hůl na...
Exodus 10:15...země, se jimi černala. Sežraly všechno, co zbylo po krupobití, byliny i ovoce na stromech. V celém...
Exodus 12:10...něho nenecháte do rána. Pokud z něj do rána něco zbude, spálíte to v ohni. A takto ho budete jíst: budete...
Exodus 16:23... péci, a uvařte, co se vařit. Všechno, co zbude, si nechte do zásoby na zítřek." A tak si to nechali...
Exodus 23:11...ladem, aby se najedli ubožáci z tvého lidu. Co zbude po nich, spase polní zvěř. Právě tak nalož se svou...
Leviticus 7:16...se jíst v den jejího obětování. Co z masa oběti zbude, se však smí jíst i nazítří. Co zbude do třetího...
Leviticus 7:17...masa oběti zbude, se však smí jíst i nazítří. Co zbude do třetího dne, bude spáleno. Kdyby se maso...
Leviticus 8:32...a jeho synové je budou jíst.' Co z masa a chleba zbude, spálíte. Po sedm dní neodejdete od vchodu do Stanu...
Leviticus 10:12...vydal skrze Mojžíše." Mojžíš pak Áronovi a jeho zbylým synům Eleazarovi a Itamarovi řekl: "Vezměte moučnou...
Leviticus 19:6... kdy ji budete obětovat, a v den následující. Co zbude do třetího dne, je spáleno. Kdyby se jedla i...
Leviticus 26:36...v ještě bydleli) neodpočívala. Těm, kdo z vás zbudou, pak v zemích jejich nepřátel přivedu do srdcí...
Leviticus 26:39...a země vašich nepřátel vás pohltí. Ti, kdo z vás zbudou, pak budou skomírat v zemi svých nepřátel. Svou...
Deuteronomium 3:11...království. (Bášanský král Og byl jediný, kdo zbyl z přežívajících Refajců. Ano, jeho lože je to železné...
Deuteronomium 28:54...ve svém náručí i po dětech, které mu ještě zbyly. V tom zoufalém sevření, tví nepřátelé sevřou...
Soudců 8:10...vojsky v Karkoru. Z tábora východních národů zbylo jen asi 15 000 mužů; 120 000 bojovníků padlo. Gedeon...
Soudců 18:24... které jsem si udělal, a šli jste pryč. Co mi zbude? Jak se můžete ptát: Co ti je?" Danovci mu ale...
Soudců 21:7...vyhlazen celý kmen! Co si počneme s těmi, kdo zbyli? Jak jim opatříme ženy? Vždyť jsme přísahali při...
Soudců 21:16...obce říkali: "Co si počneme s těmi, kdo zbyli? Jak jim opatříme ženy? Benjamínské ženy byly přece...
Růt 2:14...podal pražené zrní, jedla do sytosti a ještě  zbylo. Potom šla znovu paběrkovat a Boáz svým služebníkům...
Růt 2:18...tchyni, kolik toho nasbírala. Vzala také, co  zbylo po jídle, a nabídla . "Kde jsi dnes sbírala?"...
1. Samuel 11:11...tábora a pobíjeli Amonce do poledne. Nějací zbyli, ale ti se rozutekli, takže z nich nezůstali ani dva...
2. Samuel 2:26...musí meč stále hubit? Copak nevíš, že nakonec zbude jen hořkost? Kdy konečně řekneš svým mužům, ...
1. Královská 15:18... Asa proto vzal všechno stříbro i zlato, které zbylo v pokladnicích Hospodinova chrámu a v pokladnicích...
1. Královská 18:22...Lid mu na to neodpověděl ani slovo. " sám jsem zbyl jako jediný prorok Hospodinův," řekl Eliáš lidu, "ale...
1. Královská 20:30...pobili na 100 000 aramejských pěšáků. Ti, kdo zbyli, utekli do města Afek, ale tam se na těch zbývajících...
2. Královská 4:7...ten olej prodat a vyrovnej svůj dluh. Z toho, co zbude, pak budeš se svými syny žít." Když jednou Elíša...
2. Královská 4:43... Neboť tak praví Hospodin: Najedí se a ještě zbude." A opravdu - když jim to nabídl, najedli se a ještě...
2. Královská 4:44...opravdu - když jim to nabídl, najedli se a ještě zbylo, přesně jak řekl Hospodin. Náman byl vojevůdce...
2. Královská 7:13...na tom stejně jako všichni Izraelci, co tu ještě zbyli. Všechny Izraelce přece stejně čeká smrt." A tak...
2. Královská 10:17...pobil tam všechny Achabovy příbuzné, kteří ještě zbyli. Úplně je vyhladil, přesně jak Hospodin řekl skrze...
2. Královská 21:14... jako se drhne mísa a po vytření se překlopí. Co zbylo z mého dědictví, to opustím a vydám je do rukou...
Job 11:20...se ale vysílí, jejich útočiště se vytratízbude jim naděje, že duši vypustí." Job na to...
Job 19:20...milovaní zavrhli. Nejsem nic než kost a kůžezbyly mi jen holé dásně. Smilujte, smilujte se, vy ...
Žalmy 17:14...děti mají víc, než sní, na jejich maličké  zbude v hojnosti! se však po právu budu kochat tvou...
Přísloví 11:23...vedou jen k dobru, z nadějí darebáků zbude vztek. Někdo rozdává - a ještě bohatne, jiný škudlí...
Izaiáš 15:6...k Choronaim nad zkázou bědují. Z nimrimských vod zbyla pustina, tráva je spálená, bylina uvadla, zeleň...
Izaiáš 17:6...to, jako když se sbírají klasy v údolí RefaimZbudou z něj pouhé paběrky, jako když se češou olivy: dvě...
Izaiáš 21:17...celého množství hrdinných kedarských lučištníků zbude jen nepatrný pozůstatek." Tak promluvil Hospodin, Bůh...
Izaiáš 23:13...věže vztyčili proti , její paláce zbořilizbyly hromady rozvalin. Zámořské lodi, kvílejte - vaše...
Izaiáš 24:13...jako když se češou olivy, jako když po vinobraní zbudou paběrky. Hlasitě potom vykřiknou radostí, západ...
Izaiáš 25:2... Ty jsi obrátil město v sutiny, z pevnosti zbyly hromady rozvalin, baštu cizáků jsi z města odstranil...
Izaiáš 33:9...chřadne, uvadá, Libanon v hanbě usychá; z Šáronu zbyla pustá pláň, Bášan i Karmel opadal. Teď povstanu,...
Izaiáš 34:10...dým bude stoupat navždycky; na věky věků z něj zbudou trosky, nikdo tudy nikdy neprojde. Tu zemi obsadí...
Izaiáš 65:8...v hroznu najdou zdravé víno a řeknou: "Nenič hozbylo v něm něco dobrého," tak i naložím se svými...
Jeremiáš 4:7...domoviny, aby tvou zemi zpustošil. Z tvých měst zbudou pouhé trosky, v nichž nikdo nebydlí. Proto se...
Jeremiáš 4:27...jeho hněv! Tak praví Hospodin: "Z celé země zbudou sutiny, i když ji zcela nezničím. A proto bude země...
Jeremiáš 7:34... hlas ženicha a nevěsty, neboť z této země zbudou sutiny." "V ten čas, praví Hospodin, vyhrabou z...
Jeremiáš 22:5...sobě samém, praví Hospodin, že z tohoto paláce zbudou jen trosky." Toto praví Hospodin o domu judského...
Jeremiáš 22:6...pro jako Gileád, jako libanonský vrcholekZbude z tebe však jen pustina, města bez obyvatel. Pošlu...
Jeremiáš 23:10... pod jejichž kletbou vyprahla, pastviny vyschlyzbyla pustina. Jejich dráha je totiž zlá, jejich moc je...
Jeremiáš 24:8...judského krále Cidkiáše, jeho velmože a ty, kdo zbyli v Jeruzalémě a zůstali v této zemi anebo se usadili v...
Jeremiáš 25:9...je jako proklaté, aby vzbuzovali děs a posměchzbude z nich věčné zbořeniště. Skoncuji s hlasem radosti a...
Jeremiáš 25:11...mlýnku i se světlem lampičky. Z celé této země zbude hrůzná pustina a tyto národy budou po sedmdesát let...
Jeremiáš 25:18...města s jejich králi a velmoži, aby z nich zbyly jen trosky budící děs, posměch a nadávky (jak je tomu...
Jeremiáš 25:20...filištínské země, Aškelon, Gazu, Ekron i ty, kdo zbyli v Ašdodu; Edom, Moáb i...
Jeremiáš 26:9...chrám dopadne jako Šílo a že z tohoto města zbude vylidněná pustina?!" A všechen lid se v Hospodinově...
Jeremiáš 32:43...zemi, o níž říkáte: ‚Padla do rukou Babyloňanůzbyla z pustina bez lidí a dobytka,' nuže v této zemi se...
Jeremiáš 33:10... Tak praví Hospodin: Říkáte, že z tohoto místa zbyla pustina bez lidí i dobytka. Nuže, v judských městech...
Jeremiáš 34:7...krále tenkrát útočilo na Jeruzalém a na všechna zbylá judská města - na Lachiš a Azeku. To byla totiž...
Jeremiáš 38:4...jen bere odvahu bojovníkům, kteří ve městě ještě zbyli, i všemu lidu. Ten muž nehledá prospěch tohoto lidu,...
Jeremiáš 42:2... Sám vidíš, jaká hrstka nás z našeho množství zbyla. Kéž nám Hospodin, tvůj Bůh, oznámí, kam máme jít a...
Jeremiáš 44:22...ohavnostem, jež jste páchali, teď z vaší země zbyly jen trosky budící děs a nadávky, kde se dodnes...
Jeremiáš 46:19... ty, která bydlíš v Egyptě! Z Memfisu totiž zbudou sutiny, spáleniště, kde nikdo nebydlí. Egypt je...
Jeremiáš 47:5...hlavu vyholí, Aškelon bude umlčen. Vy, kdo jste zbyli na pláni, dokdy se budete drásat smutkem? ‚Ach, meči...
Jeremiáš 48:9...solí, vždyť bude obrácen v trosky! Z jeho měst zbudou sutiny, kde nikdo nebydlí. Zlořečený, kdo koná...
Jeremiáš 49:2... kdy proti Rabě Amonců zakřičím do bitvyZbude z jen hromada sutin, její vesnice budou spáleny a...
Jeremiáš 51:43...moře, příval jeho vln jej pohltil. Z jeho měst zbyly kupy trosek, vyprahlá země bez vody, země úplně bez...
Pláč 5:18... potemněly nám nad tím oči - že z hory Sion zbyla pustina, že se tam honí lišky! Ty, Hospodine, však...
Ezechiel 6:6...města a opuštěné výšiny. Z vašich oltářů zbudou ostudné sutiny, vaše hnusné modly skončí jako trosky...
Ezechiel 13:12...ta zeď spadne! Tehdy se vás nejspíš zeptají: ‚Co zbylo z vaší omítky?' Nuže, tak praví Panovník Hospodin:...
Ezechiel 29:9...a vyhladím z tebe lidi i dobytek. z Egypta zbudou jen pusté trosky, poznají, že jsem Hospodin....
Ezechiel 35:4...pustinu. Tvá města nechám ležet v troskáchzbude z tebe pustina. Tehdy poznáš, že jsem Hospodin....
Ezechiel 35:9...budou padat mečem pobití. Způsobím, že z tebe zbude věčná pustina; tvá města zůstanou neobydlena. Tehdy...
Ezechiel 36:36...opevněná a obydlená.' Tak poznají národy, které zbudou ve vašem okolí, že Hospodin jsem vystavěl...
Joel 1:4...a jejich děti potom těm, kdo vystřídají je: Co zbylo po housenkách, sežraly kobylky, co zbylo po kobylkách...
Joel 1:7... fíkoví; zbavil je kůry, kterou odhodilzbyly jen bílé větévky. Kvílej jako panna pytlem oděná,...
Amos 6:9...to město vydám v plen i se vším, co je v němZbude-li v jediném domě jen deset lidí, zemřou i ti....
Matouš 14:20...sytosti. Potom posbírali nalámané kousky, které zbyly: dvanáct plných košů. Jedlo tam tehdy kolem pěti...
Matouš 15:37...sytosti. Potom posbírali nalámané kousky, které zbyly: sedm plných košů. Jedlo tam tehdy čtyři tisíce mužů...
Marek 8:8...nasbírali sedm košů nalámaných kousků, které zbyly. Bylo tam tehdy okolo čtyř tisíc lidí. Když je Ježíš...
Lukáš 9:17...ještě dvanáct košů nalámaných kousků, které jim zbyly. Jednou, když se odešel modlit do ústraní, zeptal se...
Jan 6:13...košů kousky z těch pěti ječných chlebů, které zbyly po těch, kdo jedli. Když lidé viděli, jaký zázrak...
2. Korintským 2:2... Kdybych vás totiž zarmoutil, kdo by mi zbyl, aby potěšil, než ten, koho jsem zarmoutil? Proto...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |