Zbraněmi

Hledám varianty 'zbraněmi' [ zbraním (1) zbraních (1) zbraní (8) zbrani (1) zbraněmi (4) zbraně (13) zbraň (7) ]. Nalezeny 34 verše.
Genesis 27:3... jsem starý a nevím, kdy umřu. Vezmi prosím své zbraně, svůj toulec a luk, vyjdi do polí a ulov mi zvěřinu....
1. Samuel 20:40...Jonatan pak dal chlapci, který ho provázel, svou zbraň a řekl mu: "Jdi, odnes to do města." Jakmile chlapec...
1. Samuel 21:9... "Nevzal jsem si totiž s sebou meč ani jinou zbraň, protože králův rozkaz spěchal." Kněz odpověděl: "Je...
1. Královská 10:25...dary, stříbrné a zlaté předměty, oděvyzbraně, balzámy, koně i mezky - a tak tomu bylo rok co rok....
2. Královská 10:2...svého pána, máte vozy a koně, opevněné městozbraně. Nuže, jakmile dostanete tento list, vyberte ze synů...
2. Královská 11:8...chrámu při králi. Obklopíte krále, každý se zbraní v ruce. Kdokoli se přiblíží k vašim řadám, zemře....
2. Královská 11:11...chrámu. Strážní se rozestavěli, aby všichni se zbraní v ruce obklopili krále od pravé strany chrámu k...
1. Letopisů 7:4...měl jejich otcovský rod 36 000 vojáků ve zbrani, neboť měli mnoho žen a synů. Také jejich bratři z...
2. Letopisů 9:24...dary, stříbrné a zlaté předměty, oděvyzbraně, balzámy, koně i mezky - a tak tomu bylo rok co rok....
2. Letopisů 23:7...Hospodinův řád. Levité obklopí krále, každý se zbraní v ruce. Kdokoli se přiblíží k chrámu, zemře. Musíte...
2. Letopisů 23:10... Potom všechny muže rozestavěl, aby všichni se zbraní v ruce obklopili krále od pravé strany chrámu k...
2. Letopisů 32:5...terasu Milo ve Městě Davidově a vyrobil množství zbraní a štítů. Lid svěřil pod správu vojenských velitelů....
Nehemiáš 4:11...rukou přenášeli stavební náklad a druhou svírali zbraň. Všichni, kdo pracovali na stavbě, byli po boku...
Nehemiáš 4:17... provázeli, jsme se nesvlékali a neodkládali zbraň ani u vody. Prostí lidé a zvláště ženy tehdy velmi...
Job 20:24...ho svým deštěm střel! Na útěku před železnou zbraní zasažen bude lukem bronzovým. Ze zad mu náhle trčí...
Job 39:21...silou divoce hrabe kopyty, vyrazit zbraním naproti. Směje se strachu, vůbec se nebojí, před...
Žalmy 7:14...svůj naostří, napne svůj luk a zamíří, smrtelné zbraně na něj připraví, ohnivé šípy zhotoví. Na toho, jenž...
Žalmy 76:4...obydlí. Právě tam zlámal ohnivé šípy, válečné zbraně, meč i štít. séla Jak oslnivý jsi, jak vznešený na...
Kazatel 9:18...vládce hlupáků. Moudrost je lepší než válečné zbraně - jediný hříšník však zničí mnoho dobrého. Vonná...
Izaiáš 22:8...byl zbaven ochrany! V ten den ses ohlížel po zbraních Lesního paláce. Prohlédli jste mnohé trhliny ve...
Izaiáš 54:16...kováře, jenž dmýchá uhlí ve výhni a vyrábí zbraně k jejich účelu; tentýž jsem stvořil také zhoubce,...
Izaiáš 54:17...stvořil také zhoubce, aby působil záhubu. Žádná zbraň chystaná na tebe se nezdaří a každý jazyk, jenž ...
Jeremiáš 21:4...- Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Hle, válečné zbraně ve vaší ruce obrátím nazpátek! Zbraně, jimiž venku...
Jeremiáš 33:4... jež byly na obranu před obléhacími náspyzbraněmi zbořeny v přípravách na boj s Babyloňany: Ty domy...
Jeremiáš 50:25...do boje. Hospodin otevřel svoji zbrojnicizbraně svého hněvu vynesl. Hospodin, Pán zástupů, totiž...
Ezechiel 9:1...ztrestáte město! Každý přineste svou zhoubnou zbraň!" A hle - od Horní brány, obrácené na sever, přišlo...
Ezechiel 9:2...na sever, přišlo šest mužů, každý s ničivou zbraní v ruce, a s nimi jeden v plátěném rouchu a s...
Ezechiel 26:9...na tvé hradby beranidly a tvé bašty zboří svými zbraněmi. Pokryje prach zvířený množstvím jeho koní a...
Ezechiel 39:9... Obyvatelé izraelských měst vyjdou pálit jejich zbraně - štíty i pavézy, luky i šípy, kyje i kopí. Budou s...
Ezechiel 39:10...polí ani ho kácet v lesích, protože budou topit zbraněmi. Oberou o kořist ty, kdo je obírali, a vyplení ty,...
Jan 18:3...a farizeů a přišli tam s lucernami, pochodněmizbraněmi. Ježíš, vědom si všeho, co jej čekalo, jim vyšel...
1. Korintským 15:55... to tvé vítězství? Kde je teď, peklo, ta tvá zbraň?" Onou zbraní smrti je hřích a silou hříchu je Zákon...
1. Korintským 15:56...Kde je teď, peklo, ta tvá zbraň?" Onou zbraní smrti je hřích a silou hříchu je Zákon. Ale díky...
2. Korintským 10:4...sice v těle, ale nebojujeme podle tělaZbraně našeho boje nejsou tělesné, ale od Boha mají sílu k...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |